(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 33-NQ/TW), cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm. Từ đó, nhiều kết quả quan trọng đạt được đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW: Xây dựng văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du khách

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 33-NQ/TW), cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm. Từ đó, nhiều kết quả quan trọng đạt được đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW: Xây dựng văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du kháchNghi thức rước kiệu truyền thống trong Lễ hội Cầu phúc đền Độc Cước năm 2024.

Là nghị quyết quan trọng, có vai trò định hướng sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong tình hình mới, chính vì lẽ đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai nghiêm túc. Đối với TP Sầm Sơn, một đô thị trẻ đang phấn đấu trở thành một trọng điểm du lịch hấp dẫn, thì càng đòi hỏi phải có trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 33-NQ/TW đề ra.

Theo đó, để triển khai đồng bộ Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn đã xây dựng Chương trình hành động số 58-CT/TU, ngày 30/11/2014 về thực hiện nghị quyết. Đồng thời, để cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW phù hợp với thực tiễn địa phương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa nhiệm vụ văn hóa thành một trong những chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận về văn hóa, điển hình là Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng miền, văn hóa nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 4/4/2023 về triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách”, với 8 nội dung cụ thể: Người Sầm Sơn, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; người Sầm Sơn, tự hào và hành động vì du lịch Sầm Sơn thông minh, hấp dẫn, thân thiện; người Sầm Sơn, lời nói hay, việc làm tốt, phong cách đẹp, kinh doanh văn minh; người Sầm Sơn, nói không với hủ tục, bạo lực và tệ nạn xã hội; người Sầm Sơn, hành động vì đô thị du lịch văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; người Sầm Sơn, không lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè và xây dựng trái phép; học sinh Sầm Sơn, chăm ngoan, học giỏi, tự hào và có khát vọng xây dựng thành phố thịnh vượng; người Sầm Sơn quyết tâm xây dựng “Du lịch Sầm Sơn - hấp dẫn, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách”.

Để Nghị quyết số 33-NQ/TW nhanh chóng được lan tỏa, thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã từng bước nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sầm Sơn, góp phần phát triển du lịch nhanh, bền vững. Ngoài ra, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều đánh giá kết quả thực hiện, phát triển văn hóa của địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Đồng thời, tiến hành biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa...

Với sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn TP Sầm Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật trong đó phải kể đến việc xây dựng văn hóa trong tổ chức đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, đang dần trở thành nền nếp và được coi là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, việc xây dựng môi trường văn hóa trong kinh tế, đặc biệt là văn hóa du lịch, cũng được chú trọng. Nhờ đó, năm 2017, Sầm Sơn được công nhận là 1 trong 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam. Trung bình mỗi năm thành phố đón trên 4 triệu lượt khách; riêng năm 2023, đón gần 8 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường văn hóa trong chính trị và kinh tế, TP Sầm Sơn cũng đẩy mạnh việc hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao từ nguồn ngân sách địa phương, cũng như huy động các nguồn lực xã hội thông qua đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở, gắn với xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách, giai đoạn 2022-2030”, với tổng kinh phí dự kiến là 122,044 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình trọng điểm, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở là 84,584 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2023, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn được đưa vào khai thác, đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc, hấp dẫn của du khách và Nhân dân thành phố. Có thể nói, các thiết chế văn hóa, thể thao được hoàn thiện là cơ sở để thúc đẩy các hoạt động, phong trào văn hóa, thể thao phát triển, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW: Xây dựng văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du kháchQuảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn được đưa vào khai thác, đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa đặc sắc, hấp dẫn của du khách và Nhân dân thành phố.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn luôn quan tâm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Sầm Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương. Chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với du lịch. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Quan tâm chăm lo công tác gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ... Có thể nói, những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là năm 2017, Sầm Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 2021, hoàn thành nhiệm vụ XDNTM và được công nhận là “Thành phố thông minh” với hạng mục điều hành, quản lý thông minh...

Có thể khẳng định, để có được những kết quả quan trọng kể trên, trước hết cần phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền, cùng sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và phát triển văn hóa. Đó cũng chính là bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được TP Sầm Sơn đúc rút trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Đây cũng đồng thời là cơ sở để cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm lan tỏa và thấm sâu giá trị, ý nghĩa và nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng, thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển thành phố trong tương lai.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Tin liên quan:
  • 10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW: Xây dựng văn hóa và con người Sầm Sơn ngày càng đẹp trong lòng bạn bè, du khách
    Xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh

    Xây dựng môi trường văn hóa thật sự an toàn, lành mạnh là góp phần chăm lo, phát triển con người. Muốn vậy, phải chăm lo xây dựng đời sống văn hóa trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được TP Sầm Sơn đặt ra cho các cơ quan, đơn vị và từng gia đình trên địa bàn. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]