(vhds.baothanhhoa.vn) - Một thiện nguyện viên ở Thanh Hóa vừa túc trực ngày đêm để phát quà vừa hỗ trợ 12 chuyến xe đưa người dân hồi hương đi qua địa bàn tỉnh.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpxILhu43EkMSCLeG6v8O54buh4buj4bun4bqh4bqrdeG6rsODxILhu6Hhu51F4bqj4bqp4bq14bqzw4PEguG6osWp4bun4buj4bq1Y2Thuqtv4buf4bquReG7meG7p+G6q8SQ4buN4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqzL8ODxILhuqLFqeG7p+G7o+G6teG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhu6R4xILhuqvEguG7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7p+G7o+G6rkXhu5fhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqrQeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu57GsOG6v+G6q0Phuqzhur/huqvEguG6sG/huqvEguG6ouG6qG/huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrw7Lhu5Phu6XhuqvDssah4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q+G6oOG6ruG7h+G6q0Phuqzhur/huqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu54bqrY2Thuqtv4buf4bquReG7meG7p+G6q8SQ4buN4bqrw7LhuqThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G7n3fhu6Hhuqvhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDsuG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G6q8OycuG6v+G6q27hu4fhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q2NiYmTDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvhurliYsOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kY2ViL2Rj4bq9w7NiZMSRZMOqYuG6vcSCw6rhur1lw7nhur0t4bq/4bun4bufLcOzxanhur/hu6ctxJDhu43Eg3XDgOG7o+G6qeG6q+G6v8O5xII34bqpY2Thuqtv4buf4bquReG7meG7p+G6q8SQ4buN4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqpY2JiZOG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qeG6uWJi4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qcSC4buNxJDEgi3hur/DueG7oeG7o+G7p+G6oeG6q2/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6o+G6qeG6teG7puG7n0Lhu6fhu6Phuqtv4buf4bquReG7meG7p+G6q8SQ4buN4bqr4bun4buj4buHReG6q8Oy4buT4bul4bqrxILhurBv4bqrxILhuqLhuqhv4bqrb+G7n0Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu5934buh4bqr4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7Lhu6HhuqvhuqDhuq7hur/huqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxIJz4bun4buf4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5LGsOG6q8O54buH4bqrb+G7n3Lhuqsm4bqicuG7p+G7n+G6qybhu59y4bqrW+G7ieG7p+G6q+G6vuG7p+G7n+G6q0HhuqvDg3bhuqtixJHDo+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqtP4bufcOG6qybhu5/hur/hu6fhu5/Do+G6q8OA4buf4bqk4bu34bun4buj4bqr4bue4buH4bul4bqrJXfhu6fhu6PDo+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw4Dhu5924bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/4bqrLeG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0/hu4nhuq7huqvDueG7g2/huqtueOG6qybhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhu6Phuq5F4buX4bun4bqrxJDhur/hu6fhu5/Eg+G6q0/hu5/huqbhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDssWp4buH4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bul4buXxILhuqvDueG7heG6q8SC4bqiQeG6q0Phu5XhuqvhuqDhuq7hu5PhuqtDeOG7oeG6q0Nmw6Phuqtv4bufcuG6q8OyZuG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvEkOG7jeG6q8OyxqHhuqvDsuG6pOG6v+G6q8OyxrDhu6fhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtu4buHxanEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7psaw4buh4bqrQ+G7leG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O54buH4bul4bqrxILhuqzhuqvEguG7n+G7oeG7l+G7p8Oj4bqrb+G7n3LhuqvEguG7ieG7peG6q8OD4bqo4bqh4bqr4oCcT+G6rnhv4bqrw4N24bun4buj4bqrbnHhu6fhu5/huqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bufceG6q2/hu7Phu6Xhuqvhur/hu6Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6fEqUXhuqtn4bunw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7nhurBv4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p+G6q8SC4buf4buZ4bqr4bun4buHReG6q+G7peG7h+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O54buH4bul4bqr4bujceG6q2/hu5/FqeG6q8SQZuG6q+G7n3jhu6HhuqvEguG7n3HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7nhu6nhu6fhu6Phuqtv4bqm4bqrb+G6v+G7p+G7n+G6q2/hu4Hhu6fhu5/huqtuZ+G7p+G6q8O64bufxaln4bun4oCdxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q+G6uWJiw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RjZWIvZGPhur3Ds2JkxJHEkWRkxJHEguG6u2Jk4bq9w7llLeG6v+G7p+G7ny3huq7hu6fhu6Mt4bufxaktb+G7n8WpxILEg3XDgOG7o+G6qeG6q+G6v8O5xII34bqpY2Thuqtv4buf4bquReG7meG7p+G6q8SQ4buN4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnhurliYuG6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnEguG7jcSQxIIt4bq/w7nhu6Hhu6Phu6fhuqHhuqtv4buN4bunxILhu43huqLhuqPhuqnhurXDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu59z4bqr4bufw73huqvEguG6ouG7ueG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7p+G7o+G7n8OoxanhuqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q8Ozcm/hu5/huqtu4buX4bun4bufw6Phuqtv4bufcuG6qybhuqJy4bun4buf4bqrJuG7n3Lhuqtb4buJ4bun4bqr4bq+4bun4buf4bqrb+G7qeG7p+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqob+G6q2/hu592xILhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqrw7Nyb+G7n+G6q27hu5fhu6fhu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSLhuq7EqcSC4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqs4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDssaww6Phuqtv4bufcuG6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bun4bujauG7p+G6q+G7p+G7o+G7g+G7oeG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrY2ThuqvEkOG7jeG6q8O64buf4buBb+G7n+G6q2/hurThur/huqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqtD4buHxanhuqvEguG7n3LhuqvEkGbhuqvhu6bhu6Phu5/hu6Hhuqsq4buz4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvhuqDhuq7hur/huqvEguG6sG/huqvEguG6ouG6qG/huqtv4bufQeG6q2/hu4Fv4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G6oOG6ruG7k+G6q0Hhuqtv4buBb+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4bufcOG6v+G6q05ob+G6q+G7n3fhu6Hhuqvhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDsuG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G6q+G7n+G7mcSC4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu59r4bun4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhuqnDkuG6pOG7uW/huqvDssaw4bun4buj4bqr4bujxrDDgOG6q8OD4bqmb+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqvDg+G6v+G7p+G6q8ODw7Thuqtu4bu1xILhuqvhu6fhu5/hu6tv4bqr4bun4bufaeG7p+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtu4buHxanDo+G6q8SC4buv4buh4bqrxILhu5/huqhv4bqrw4PhuqjhuqvhuqLEqcSC4bqrQ+G6ruG7oeG6q0Phu4fhuqvhu5/hu4Phu6fhu5/huqvDgOG7n+G6sG/igJ3Do+G6q2/hu59y4bqrW+G7ieG7p+G6q+G6vuG7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q27hu6Hhu5nEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpxILhu43EkMSCLeG6v8O54buh4buj4bun4bqh4bqr4bqi4buh4buj4bufxILhuqPhuqnhurXhu6Thur/hu6Hhuqtb4bqu4buh4bqzL8OA4bq1

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]