(vhds.baothanhhoa.vn) - Bước vào trận bán kết với U23 Đông Timor, U23 Việt Nam đã lường trước được những khó khăn. Tuy nhiên, kịch bản không thể ngờ tới đó là cuộc hành xác đến tận 120 phút thi đấu và “bất đắc dĩ” phải dùng một thủ môn để làm tiền đạo.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPigJzhur7hurzhurzhuq7hurooIOG7kuG6uuG7rDHhu5LigJ3huro0w4zhurrigJzDmknDmeG6uinDmlvhurrhu67hu7ZW4oCd4bq6KSHhu55W4bq6KMOTVuG6pOG6uuG7peG6vuG7gOG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq6NMOMV+G6uuG7ksOaPFZV4bq64buw4bugKeG6uihJPOG6uuG7rFfhu4op4bq64busPMOTVuG6uuG7rCI8Qi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q8SRIirhu5Lhuro0w4xX4bq6KSHhu45W4bq64buQw41W4bq64buw4bugKeG6ujQqw5nhurrhu6Xhur7hu4Dhurrhurnhu7ZWVeG6usO5w5nhu65XIeG6pOG6uuG7peG6vuG7gOG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buUxKjhurrhu6wiJlZV4bq6KSEiKuG7kuG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaM1ZV4bq64buww5pY4bq64buww5pKVuG6puG6usO5PDfhurpWw5rDmeG7nlbhuqThurrhu7DFqOG7ksOa4bq64buQ4buIVuG6uuG7sMOa4bu2VlXhuropw5pS4bq6VlUm4bq6KSrDmeG6uuG7lFjhurrhu6zDjOG6uuG7kjwj4buS4bq6w5rDjFbDmuG6ujbDjeG7kuG6uuG7lOG7oFbhurop4buOVuG6usOK4bq+4bq84bq6LMOaPinhuropw5rDmeG6uuG7lMOSPOG6ujTDjOG6uuKAnOG7kMOSKeG6uuG7lEvhu5Lhurrhu5jhu6jigJ3hurosw5rhu4jDmeG6uuG7mHtWVeG6uuG7riMp4bq6KcOaW+G6uuG7ruG7tlbhurrhu5RS4bq64busw4zhu67huropw5lQVuG6uuG7lOG7ilfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxl4buWVinhu5Yh4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uOG7mCnDmjzhu67hu5DhurrDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4Lhu4Dhu4YsNsOC4bq64buYw5koLOG7rEk34bq04bq64buQ4busV+G7kuG7sMOC4bq64buuSSFVw5lWLeG7rOG7llQp4bq04bq6STwpV8OC4bq64buuSSFVw5lWLSHDmVXDminhurThurpJPClXw4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vuG6vEcvw4pIRuG7mOG7guG6vEjhu4Lhurzhu4ZIKeG7hkbhurxH4buA4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4NH4bq84buC4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uOKAnOG6vuG6vOG6vOG6ruG6uigg4buS4bq64busMeG7kuKAneG6ujTDjOG6uuKAnMOaScOZ4bq6KcOaW+G6uuG7ruG7tlbigJ3huropIeG7nlbhuroow5NW4bqk4bq64bul4bq+4buA4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huro0w4xX4bq64buSw5o8VlXhurrhu7Dhu6Ap4bq6KEk84bq64busV+G7iinhurrhu6w8w5NW4bq64busIjzhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buC4buA4buG4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4KeG7ljYpLUnhu6zDmVVW4bq04bq64buS4buWVinhu5Yhw4LhurhDw7nDmlvhuropw5rDjFbDmuG6usO5PMOSVuG6usOsIlZV4bq64bqow41X4bq6NMOMVlXhuqrhurrhu5QiSeG6uuG7peG6vuG7gOG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq6NMOMV+G6uuG7ksOaPFZV4bq64buw4bugKeG6ulXDmeG7iMOZ4bq64bul4bq+4buA4bq64bq54bu2VlXhurrDsknhu67hurrhuqPhurrhur7hurzhur7hur7hurooSTzhurrhu7DDmsOZ4bq64buUw5U34bq64buUIj/hu5LhurrDiuG6ui484buI4bq6w4rDiuG7ruG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDceG6uikh4buOVuG6uuG7lMOSPOG6ulbDjDfhuqThurrhu6Xhur7hu4Dhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7ksOaxq/hurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq6w4rhu4Dhurrhu5Lhu4w84bq6KcOaW+G6uinDmsOZ4bq64buUw5I84bq6NOG7puG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq6w5pJV+G6usOafSnhurrhu5A6w5nhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6ZeG7jXnhu4vDqS3DikjhuqbhurrDuSEiKuG7kuG6uuG7peG6vuG7gOG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7nDmeG7rlch4bqk4bq64bul4bq+4buA4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurpWw5rhu44s4bq64buSPCPhu5Lhurop4bu4KeG6usOaJVbhuro0w4zhurrhu5LDmlvhurrhu5QjVlXhurrhu7DDmVLhu67hurooV8ONKeG6uikh4buOVuG6uuG7lMOSPOG6ulbDmibhurrhu7DDmuG7iOG6ulZKVlXhurrhu5Lhu4zhu67hurrhu5BYVlXhuro0w4zhurrhu5TDjVbDmuG6uuG7ksOaTVbhurrDmsOZUTzhurouPOG7iOG6puG6uuG6uVfDjFbhurouPMOTVuG6uuG7kltJ4bq6w6xveeG6uuG6ucOZVsOa4bq6w7nDmuG7oOG6usOySeG7ruG6uuG7kljhurpWw5rDmVA84bq64buUIiZWVeG6uuG7rOG7nlbhurrhu5BYVlXhurrhu67hu4rhu5LDmuG6uuG7rOG7iuG7kuG6ujTDjOG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq6KTxWVeG6uiFJ4bq64buSw43hu5Lhurrhu5I+4bq64buYICnhurrhu5TDmVLhu67huqbhurrDssOaw5lQPOG6uuG7rOG7jFbhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7rl3DmeG6ulbDmsOdVuG6uikh4bueVuG6usOaw4xWVeG6uinDklbhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulbDmiLhurrEkeG7iFfhurrDuVfDjFbhuqThurrDuSE8VlXhurrDucOaw4xWw5rhuro0w4zhurrDslU8N+G7nlbhurrDrFfDjFZV4bq6VcOTN+G6uuG7sMOaWOG6uuG7ksOaV+G6uuG7peG6vuG7gOG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7nDmeG7rlch4bqm4bq6w7k8N+G6ulbDmsOZ4bueVuG6pOG6uuG7ksON4buS4bq6LMOaSeG6uuG7mCAp4bq64buUw5lS4buu4bq64buSw5oiSeG6uuG7lFvhurrhu6wx4buS4bq6NMOM4bq6KcOaw5nhu6A84bq6w5rDmVLhu67hurrDmljhu5Lhurrhu7DDmsOZ4bugVuG6uuG7peG6vuG7gOG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buww5rhu7ZWVeG6uinDmlLhurrhu5JY4bq64buQw4xW4bq6KcOaS1ZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN5KsOZ4bq6NOG7puG6uuG7rOG7uMOZ4bq64buUw43hurosIeG7ligow5lWVeG6ulbDmklWw5rhuro0w4zhurrhu5TDlTfhurrhu5JJV+G6uinhu7jhu5Lhurrhu5Qj4bq6w5pZVlXhurrhu7DDmeG7oOG7ruG6uuG7kMOMVuG6uinDmktWVeG6pOG6uuG7lCPDmeG6uuG7kFhWVeG6uuG7kltJ4bq6w6xveeG6uuG6ucOZVsOa4bq6w7nDmuG7oOG6usOySeG7ruG6uuG7kMWo4bq6Njzhu7hWVeG6uigg4buS4bq6IeG7tOG6uiFRKeG6ujTDjOG6uuG7rMOZ4bueVuG6uinDmeG7oCzhurpVTSzhurpWw5ozVlXhuro0w5JW4bq64buUUOG6ulbDmiLhurrhu5JKVlXhurrhu5Il4bqk4bq64buSw5rDklbhuropw5oiJVZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSFXVlXhurpWw5ozVlXhurosw5o+KeG6uinDmsOZ4bq64buUw5I84bq64buSw5rhu6RWw5rhuropw5og4buS4bq64buSW0nhuropIeG7jlbhurrhu5TDkjzhuqThurrhu65N4buS4bq64buYe+G6uik8N1JW4bq64bul4bq+4buA4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huro0w5RW4bq6KSFXVlXhuropw5rhu6Dhurrhu5LDmlvhurrhu5QjVlXhuropIVdWVeG6uuG7rOG7uMOZ4bq64buSw5olw5nhuqThurpWw5oiVlXhuro0UOG6uuG7ksOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6uuG7ksOaPDfhu55W4bq64buu4bu2VuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7lMONVsOa4bq6VcOZw43hurrhu5JJV+G6puG6uuG6uSPDmeG6usOa4bumVsOa4bq64buSw5pLLOG6ujTDjeG6uuG7kltJ4bq6KTw3Ulbhurrhu6Xhur7hu4Dhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7sMOaw5nhu6BW4bq64buSw43hu5Lhurrhu5QiJlZV4bq64bus4bueVuG6uuG7kFhWVeG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5QiP+G7kuG6uihL4buS4bq6NuG7iFfhuro0w4zhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kuG7jDzhuropw5pb4bq64buSw5oiSeG6uinhu45W4bq64buYfVZV4bq6KeG7uCnhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kiXhurrDmiPDmeG6uuG7lFLhurpVw5rDmeG6uuG7kMOMVuG6uinDmktWVeG6puG6uuG6ucOTN+G6uuG7kl1WVeG6uuG7rMOM4bq6KSHhu45W4bq64buUw5I84bq64buU4buMPOG6uinDmeG7nlbhuropIVdWVeG6uuG7rntJ4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu6Xhur7hu4Dhurrhurnhu7ZWVeG6usOySeG7ruG6uuG6o+G6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6uuG7rsOM4bq64buUI8OZ4bq6KTw3Ulbhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7sMOa4bu2VlXhurpVw5rDmeG6uuG7lCI/4buS4bq64buQw4xW4bq6KcOaS1ZV4bq6KSFXVlXhurpI4bq84bq6LMOaPinhuropw5rDmeG6uuG7lMOSPOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KcOaIOG7kuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw6xJw5nhurrhu5Qjw5nhurrhu5AiKuG7kuG6ujTDjFfhurrDmsOZUSzhurosw5p94bqk4bq6KSI6VlXhurrhu5LDmjBWVeG6uuG7peG6vuG7gOG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7nDmeG7rlch4bq6NCrDmeG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq64buUIj/hu5LhurpWVcOaxq/hurrhu5jDjMOZ4bq6VlXDjDfhurrDmiVW4bqk4bq6KcOaUuG6uuG7rDHhu5LhurooPFZV4bq64buuxKhW4bq6KOG7ouG6usONLOG6uuG7lOG7iFfhurrhu6Xhur7hu4Dhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6pOG6ulbDmiJWVeG6uihJPOG6uuG7gOG6vOG6uizDmj4p4bq64buSW0nhurrhur7hurrDmsOZUSzhurosw5p94bq64buS4buI4bq6w5pJw5nhurrhu5Qjw5nhurrhu5RQPOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurpVw5rDmeG6uuG7lCI/4buS4bq64buQw4xW4bq6KcOaS1ZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSHhu55W4bq64buSw5rDkuG7ruG6usOKw4rhu67hurrhu5JbSeG6uuG7rFfhu4op4bq6KD4p4bq6LOG7llZJ4busKTfhurrhu5Thu4w34bq64buuSTfhurohW8OZ4bqk4bq64bul4bq+4buA4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurrhu5TEqOG6ujQiPynhurouPEnhurrhu6Xhur7hu4Dhurrhurnhu7ZWVeG6usO5w5nhu65XIeG6uuG7kExWVeG6uigx4bq6KVfhu4jhuroow41WVeG6uuG7kltJ4bq6KcOaW+G6uuG7ruG7tlbhurrDuTzDklbhurrDrCJWVeG6ujQqw5nhurrhu5I+4bq64buS4buIVuG6uizDmsON4bq6VlVX4buKVuG6uuG7rn3hu5Lhurrhu5RS4bq64buUIknhuropPDdSVuG6uuG7peG6vuG7gOG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq6NMOMV+G6uikh4buOVuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buw4bugKeG6uuG7kFhWVeG6uuG7lMON4bq6Vknhu67hurrhu6Xhur7hu4Dhurrhurnhu7ZWVeG6usOySeG7ruG6uuG6o+G6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDxJFYVlXhurrhu5TDjeG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64bus4buKw5nhurrhu5JY4bq6KcOaUuG7ruG6uuG7lMOZUDzhurohw5Ip4bq6KcOaPuG6ujTFqOG6ujrhuropIeG7jlbhurrhu5TDkjzhurpWw4w34bq64buUWOG6uuG7rMOM4bq6KcOaW+G6uuG7ruG7tlbhurpvw5nhu57hu67hurrhurnDmVA84bq64buUIj/hu5Lhurrhu5QiSeG6ujTDjFfhuroow5NW4bq64buUw43huropw5lQVuG6uuG7lOG7ilfhuqbhurrhurnDkzfhurrhu6zDjOG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5LDmiJJ4bq64buSWOG6uinDmVBW4bq64busUeG6uikhV1ZV4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bq64buQWFZV4bq64buUw43hurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7khIirhu5Lhurrhu5RY4bqk4bq6KeG7isOZ4bq6KSHhu45W4bq64buQw41W4bq64buw4bugKeG6uuG7rCI/KeG6ujRQ4bq64bqhaWnhurrDujx6POG7sMOZ4bq6ZTws4bq64bq+4bq8w4rhu4ThurpVw5kzSeG6uik8N1JW4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurpVTSzhurrhu4tW4buYV1bhu5Yow5lJ4bqk4bq6KSE8VlXhuro0UeG6unQ84bug4bq6w7JVw53hu5LhurrDrOG7iMOZ4bq64buUxKjhurosw5rhu4jDmeG6ujbhu7LhurpVSlZV4bq6KSHDklbhurpVw5kz4bq64buww5o8VlXhuropw5rDjFbDmuG6uihJPOG6uuG7sMOaw5nhuropw5pb4bq64buu4bu2VuG6usOyVTw34bueVuG6usOz4buKVsOa4bq6VsOa4buOVuG6uinDmuG7nOG6uuG7lOG7suG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq5V8OMVuG6ui48w5NW4bq64buSW0nhurrDmjzDklbhurrhu6w8N1FW4bq6NMOZ4bueVuG6uuG6ucOZVsOa4bq6w7nDmuG7oOG6usOySeG7ruG6uijhu6LhurpVTSzhurrhu6Xhur7hu4DhurrDucOaw43DmeG6um9JVuG6ujrhuropIeG7jlbhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7sOG7oCnhurrhu5jDmVNW4bq6IUnhuro0w4xX4bq6VlXDjDfhurrhur7hu4Qt4bq+4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8Osw4zhurrDrMOZ4bugPEIvLEM=

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]