(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà cháy, gia chủ tìm cách thoát thân, còn người lính cứu hỏa lao nhanh vào giữa ngùn ngụt biển lửa. Mỗi lần tham gia chiến đấu với “giặc lửa” là chừng ấy lần phải chạm mặt với “tử thần”, nhưng hễ có tin báo cháy, có lệnh của chỉ huy, họ đều khẩn trương lên đường nhận nhiệm vụ.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rjFVxqDhuqQ8xKhV4bqkU0ZV4buW4bqkPcagw4xU4bqkU+G6uMOa4bqkPOG6vMOa4bqkSuG7muG7klXhuqRTKOG6uMSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6rsOtxqDhurzhuqRLxqDhurp9w4HhuqThu5bhu5rhurjhuqRLxqA/4bqkPeG7olThuqRL4bq6S8ag4bqkPcagw5rhuro94bqkPcagSVXDgeG6pEvhu6RV4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkU+G7nFXGoOG6pEssJOG6pMagxajhurjhuqRT4bq4w5rhuqRVxqDhurhVxqDhuqQ84bq8w5rhuqThu5bhu5op4bq44bqkVeG7lipV4bqkVeG7liY94bqkSuG7muG7klXhuqRTKOG6uMOA4bqkaVbhu5rhuqRTw4xV4bqkPcag4bq4VOG6pOG7luG7muG6uOG6pEvGoOG7msOVVeG6pE3DjSThuqQ8WOG7muG6pOKAnOG7luG7mkZL4bqkUyjhurjigJ3huqRT4bq84bqkS8agLlXhu5bhuqTDjX3huqRTw4xV4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRLxqDDilThuqRURj3huqQ8WOG7muG6pOKAnD0o4bqkPcagw4xV4oCdw4HhuqRVxqA7VeG7luG6pMag4buY4bqkS8OZ4bqkPeG7mlXhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhurp9w4HhuqRLw5nhuqRT4buQVcag4bqkSz/hurjhuqRLxqDhu6DhuqTGoCR9w4HhuqTGoOG7puG6pE3DlCThuqRSxqDhu4hV4bqkPUA7V1Xhu5bhuqRT4buOVeG6pE07WVXhu5bhuqRVxqDhu4pV4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwmw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOCTD3GoCRUSuG6pOG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkxJDhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEJE4bqs4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqo4bqqRC/huqzEkMSQTEPhuqzhuqbhuqZEQuG6qD1CxJBD4bqoxJBT4bqmw4BR4bu24buW4bu3QHjhuqxCQsOC4bqk4bq4Uz14w4IxVcag4bqkPMSoVeG6pFNGVeG7luG6pD3GoMOMVOG6pFPhurjDmuG6pDzhurzDmuG6pErhu5rhu5JV4bqkUyjhurjDguG6pD7hu5pMPcageMOCxJDhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkJE4bqsw4LhuqQv4bqu4bqz4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkSz/hurjhuqTDouG7rOG7muG6pOG6s+G6s+G7teG6s8Ot4bqz4bq94bqkZ8agJOG6pDwhS+G6pOG6rOG6pEvGoCThu4hV4bqkSuG7nuG6pDzhurzDmuG6pEzhu4rhu7bhuqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3huqQ9QMOaVeG7luG6pDwm4bqkxqDFqOG6uOG6pMagw5rDilXhuqR74bq+feG6pEDhurjhuqQ9QOG7jlXhuqRNO1lV4buW4bqkaOG7juG6pOG6veG7sFXhu5bhuqThu5nGoMOaVeG7luG6pOG6ouG7m+G7meG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjDg8OA4bqkNVXGoOG7ueG6pOG6s+G6uMOa4bqk4bq9O1lV4buWxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIIjPUDDmlXhu5bhuq7hu5vhu5xVxqDhuqRUw4pV4buW4bqkVTtXVeG7luG6pD3GoE7DmuG6pFPhurxV4bqkUsagw5nhu5rhuqRNTlXEgi8jPUDDmlXhu5bhuq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurvhu5op4bq44bqkPUBZ4bua4bqkVeG7glXhu5bhuqTGoMOMVOG6pMag4buK4bu24bqkUsag4buoVeG7luG6pEvGoCU94bqk4buW4buaw5nDgeG6pErhu6zhuqRN4buw4bqkSuG6vsOa4bqkxqDhu6zhuqRM4bq8feG6pEvhu6zhu7bhuqRURkvhuqQ9QOG7jlXhuqRV4buWO1nhu5rhuqRN4buA4bqkO1g94bqkTcSoVOG6pFThu7DhuqTGoOG7qOG7msOB4bqkVcagO1Xhu5bhuqRLxqDhu5rDlVXhuqQjUOG6pGgmS+G6pOG7peG7hlXhuqThu5vhu6JVxqDhuqQ8xKhV4bqkSypV4buW4bqkPFjhu5rhuqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqk4buy4bqkw6Lhu6zhu5rhuqThurPGoCnhurjhuqRLxqDhurp94bqkPOG6vOG6pOG6sywk4bqkVcOKVcOB4bqkSywk4bqkxqDhu6zhuqThuqLhurPhurPhu7XhurPDreG6s+G6vcOD4bqkZ8agJOG6pDwhS+G6pOG6rMOB4bqk4buZxqDhu6RV4buW4bqk4bqz4bq+Vcag4bqkI+G6uj3huqThu5nGoOG7pFXhu5bhuqRLxqDhurp9w4HhuqRLxqAp4bq44bqkS8ag4bq6feG6pDzhurzhuqThurMsJOG6pFXDilXDgeG6pEssJOG6pMag4bus4bqk4bqi4buZ4bqz4bqz4bqz4bu14bqzw63hurPhur3Dg8OB4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqQ94bugVcag4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pDzEqFXhuqRU4bua4buQPeG6pFThurzhu5rhuqQ94buK4bu24bqkUyR94buQVeG6pD3GoE7DmuG6pD3hu6JVxqDhuqTGoCThu6pV4buW4bqkS8ag4bq6feG6pOG7luG7muG6vuG6pE3hu55VxqDDgOG6pMOi4bq4VeG7luG6pE0k4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkPUDhu45V4bqkTEl9w4HhuqRNO8OdS+G6pOG7luG7puG7muG6pD3hu45Vw4HhuqThu5vhu6JVxqDhuqRVxqDhurhVxqDhuqRVxqA74bqkVOG7rD3huqRLw5pV4bqkI8OZS+G6pFXGoOG6vn3huqR7JOG7qlXhu5bhuqRNw409w4HhuqRT4bq4JOG6pDzhu6zhu5rhuqRU4buw4bqkxqDhu6jhu5rhuqRA4buw4bua4bqkS8agw4p94bqkPMOU4bqk4bu2xqDhu5zhurjhuqRLxqDhu6DhuqTGoCR9w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5vhu6JVxqDhuqQj4buaVcag4bqkVeG7hlThuqThuqzDicOJQsOB4bqk4bu4JOG7juG6pOG7suG6pHvhu4DhuqThu5vGoOG7msOVPeG6pGfDleG6pOG6ouG6t+G6uuG6pOG7m8agO1hLw4PhuqRT4bq84bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTElV4bqkPeG7rEvhuqRpO1lV4buWw4HhuqRT4bq8VOG6pFPhu5xVxqDhuqRLLCThuqTGoMWo4bq44bqkTeG7gOG6pE07w51L4bqk4bqsROG6pD3GoOG6ulXhu5bDgOG6pDFVxqDhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkVcagWOG6pEDGr+G6pE3hu4DhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkS8ag4buaw5VV4bqkTcONJOG6pDxY4bua4bqk4oCc4buW4buaRkvhuqRTKOG6uOKAneG6pErhurjDmuG6pFXGoOG7muG7jiThuqRTw4xVw4HhuqRLxqDhu6DhuqRK4buaw5U94bqkQOG7hFXhu5bDgeG6pFThu6JVxqDhuqQ84bq84bqkTeG7sFXhu5bhuqRN4bus4bua4bqkUyThu6hV4bqkPUAhS+G6pCNIVeG6pCPhurxV4buW4bqk4bqoQi/huqhCw4HhuqRSxqDhu5rhuqQ94buaw5VV4buW4bqkUsOSVeG7luG6pErhurrDmuG6pEvGoOG6un3huqRLP+G6uOG6pE1XVeG6pDzhu57huqQ84bq4VeG7luG6pFPhu45V4bqkPcag4bui4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRU4bq4JOG6pFPDk8OB4bqkUsag4buIVeG6pD1AO1dV4buW4bqkU+G7jlXhuqRNO1lV4buW4bqkTcOVVeG6pE3hurpU4bqkS8ag4bq6fcOA4bqk4oCc4bqzw5nhuqRTJUvhuqRVKOG6uOG6pE3hu45Uw4HhuqRU4bum4bua4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTeG6uFXhu5bhuqQj4bq4feG6pOG7luG7msONS8OB4bqkPeG7msOVVeG7luG6pFLDklXhu5bhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhurp94bqkPOG6uFXhu5bhuqRT4buOVcOB4bqk4bq44bua4bqkVcONfeG6pE3DlCThuqQ9JFXhu5bhuqRV4buWO1nhu5rhuqRK4buKPeG6pEzhu4p9w4HhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu6RV4buW4bqkROG6puG6pOG7luG7mkl94bqkTeG7gOG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkS8agJOG7iFXhuqRK4bue4bqke8OaVeG7luG6pOG7uCRJVeG6pD1A4bq4VeG7lsOB4bqkPeG7iuG7tuG6pMagw53hu7bhuqQ9QDtYS+G6pE3DjCThuqR7TuG6pEssJOG6pMagxajhurjhuqRLxqBZ4bqkS8ag4bug4bqkxqAkfeG6pOG7luG7muG6uMOa4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwmw4DhuqThurPGoOG7oOG6pD1Aw5pV4buW4bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqRV4buW4buCVeG6pFXhu5Y/4bua4bqkS8agWeG6pE07w51L4bqk4buW4bua4bq4w5rhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPCbhuqRVxqA7VeG7luG6pOG6uOG7muG6pEs6VeG7luG6pMag4buw4bua4bqkxqDhu6zhu7bDgeG6pFXhu5bGoE7huqQ94buOVeG6pFThu6JVxqDhuqQ84bq4VeG7luG6pFPhu45V4bqkPcag4bui4bqkS+G6vlThuqThu5bhu5rhurpL4bqkIyRV4buW4bqkIztYVeG7luG6pDzhurzhuqTGoMOKVcag4bqk4bu2xqAlS+G6pD3GoOG7ij3huqRSxqDDmeG6pFXDmeG7muG6pD3GoOG6vFXGoOG6pFNZ4buaw4LDgeG6pOG7m+G7olXGoOG6pFLhu5LDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m+G7olXGoOG6pEvGoOG7muG6uOG6pCPDkuG6pDzDlOG6pFThu6w94bqkUiDhuqRV4bua4buQVMOB4bqkTcOZ4bqkU+G6vOG6pFPDjFXhuqRNO8OdS+G6pD3GoOG6uFThuqThu5bhu5rhurjhuqRM4buK4bu24bqkUyjhurjhuqThu5bDjFXhuqRNSX3huqRVxqDDjT3DgeG6pCPhurpV4buW4bqkQy3EkC3huqjhuqbhuqjhuqjDgeG6pDwm4bqkS8ag4bq6feG6pHvhur594bqkQOG6uOG6pD3DiuG7muG6pFXGoOG6vOG6pExJVeG6pFLhu5pVxqDhuqRMw5rhurhVxqDhuqRN4buw4bqkTeG7muG7kFXhuqQ9QOG7jlXhuqRNO1lV4buW4bqkaOG7juG6pOG6veG7sFXhu5bhuqThu5nGoMOaVeG7luG6pOG6ouG7m+G7meG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjDg8OA4bqkMVXGoOG6pE07w51L4bqkS8ag4bumVeG6pOG7luG7muG6uMOa4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwm4bqkU+G6vFThuqRLxqDhu5rDlVXhuqQjUOG6pCPhu6rhuqThuqzDgeG6pEvDjFThuqRT4buGVeG7luG6pDzhu6Thu5rhuqQ9QCFL4bqkPeG7msOV4bu24bqkS8ag4buaw5VV4bqkTcONJMOA4bqk4oCcw6LhurpU4bqkS8ag4bq6feG6pE07w51L4bqkTOG7iuG7tuG6pD3hu4I94bqkVcag4bq4Vcag4bqkS8agw5lV4buWw4HhuqRLw5nhuqRN4buwVeG7luG6pE3hu6zhu5rhuqRK4bue4bqkPcagO1dV4buWw4HhuqRL4bukVeG6pE5U4bqkSuG7nuG6pErFqFXhu5bhuqRVxqDDk8OA4bqkw63GoDtV4buW4bqkTlThuqQ8JOG7muG6pMagV1XhuqQ84bui4bqkPUAhS+G6pD3hu5rDleG7tuG6pOG7luG7miXhu7bhuqRN4bu04bqkTTvhurjhuqThuqjhuqRVw4pV4bqkVcagSVXhuqRA4bq44bqkUsagxajhu5rhuqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3huqThurhV4bqkPcOa4bq8VeKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw63GoDvhuqRU4busPeG6pD3GoMOZ4bua4bqk4bu4JE5Vw4HhuqRLLOG6pCPhurgk4bqkVOG7rD3huqRTw4xV4bqkPcag4bq4VOG6pOG7luG7muG6uOG6pEssJOG6pMagxajhurjhuqRLKlXhu5bhuqRN4buwVeG7luG6pE3hu6zhu5rhuqQ9QCFL4bqkPeG7msOV4bu24bqkTTtXVeG7luG6pE3DjCThuqQ8WOG7muG6pMag4bua4buSVOG6pFXhu5YkfeG6pE3hu5LhuqRLLCThuqRV4buWO1nhu5rDgeG6pEssJOG6pD3hurzhu5rhuqQj4bq+VcOB4bqk4bub4buiVcag4bqkU8OK4bua4bqk4buW4bum4bua4bqkTeG7muG7kFXhuqQ8w5ThuqRVxqDhurzhuqRLxqDhu5rhurjhuqQjw5LhuqQ8WOG7muG6pErhu6rhuqRUw5PDgOG6pOKAnOG6pVThuqRUJOG7qlXhuqRLxqDhu5rhurjhuqQjw5LhuqQ8w5ThuqRV4buaw5RU4bqkPCThu5rhuqQ9QMOaVeG7luG6pFXhu5bGoMOUw4HhuqRN4buS4bqkSuG7quG6pFTDk+G6pH3hu45V4bqkPUlUw4DhuqThurfhu6rhuqRUw5PhuqQ8xKhV4bqkPcagO1lV4buW4bqkVeG7lsagUOG6pEssJOG6pMagxajhurjhuqRT4bq84bqkS+G7qFXhu5bhuqQ84bua4buQS+G6pFXhu5YkfeG6pMag4bua4buSVOG6pE3DlVXhuqQ94bucVcag4bqkVMOKVeG7lsOB4bqkVeG7jlXhuqRTw5rhuqRT4buCVeG7luG6pEvGoMOa4bqkTlTDgOG6pOG6s+G7pFXhuqROVOG6pD3GoOG7ouG6pD3GoMONfeG6pEDDjT3huqQ9IeG6pMag4bq8w5rhuqQ8WOG7muG6pFXhu5bGoMOU4oCdw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5tA4buOVeG6pCNJVeG6pMagJMONVeG6pFMkfeG7kFXhuqRLP+G6uOG6pMOi4bus4bua4bqk4bqz4bqz4bu14bqzw63hurPhur3huqRnxqAk4bqkPCFL4bqk4bqsw4HhuqQ94buo4bua4bqkTTvDnUvhuqRV4buWxqBO4bqkPOG6vOG6pMag4bua4buSJOG6pD3GoOG7jlThuqQ8w5ThuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPCbhuqRTRlXhu5bhuqQ9xqDDjFThuqQ84bq84bqkVcagKVXhu5bhuqTGoOG7muG7klThuqRV4buWJH3huqRU4bq84bqkVcagKVXhu5bhuqRV4buWO1nhu5rhuqRT4bucVcag4bqkSywk4bqkxqDFqOG6uOG6pDzEqFXhuqThu7bGoOG6vuG7muG6pD3GoDtZVeG7luG6pHskfeG7jlXhuqRN4buq4bua4bqkVEY9w4HhuqRNO1dV4buW4bqkTcOMJMOA4bqk4bq74buaKeG6uOG6pE3hurpU4bqkS8ag4bq6feG6pFXhu5YqVeG6pFXhu5YmPcOB4bqkVcag4bua4buQPeG6pE3hu6zhuqRT4buOVeG6pE3DlVXhuqRL4bq+4bqkVeG7lsag4buiVeG6pE3hu6zDgeG6pMagV+G7muG6pFXDmVXhu5bDgeG6pFLGoOG7nOG6pE3hu6xL4bqkPUDhurxV4bqkQOG6uMOB4bqkSsOZ4bqkVOG7olXGoOG6pD1Aw5pV4buW4bqkSuG7rOG6pE3hu7DhuqRK4bq+w5rhuqTGoOG7rOG6pDzhurzhuqThu7bGoOG6vuG7muG6pFThurhV4buW4bqkSuG7jlXhuqRU4buiVcag4bqkVcagKVXhu5bhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pD3hu5rhu5BV4bqkS8agJH3hu45V4bqkTCZV4buW4bqkxqDhu6bhuqRVxqDhurhVxqDhuqRLxqDDmVXhu5bhuqRT4bq4w5rhuqQ84bq8w5rhuqRK4bua4buSVeG6pFMo4bq44bqkVcagO+G6pFLGoOG7qFXhu5bhuqTGoMOU4bqkxqDDjVXhuqThu5bhu6LDgOG6pOG7m0DDmlXhu5bhuqRU4buo4bua4bqkPUA7WVXhu5bhuqTDjX3huqRV4buWJH3huqTGoOG7muG7klThuqRSxqDhu6hV4buW4bqkS8ag4bug4bqkTcOVVeG6pD0u4bqkVcag4bua4buQPeG6pE3hu6zhuqRL4bq4w5rDgeG6pFLGoOG7nOG6pE3hu6xL4bqkSuG7qkvhuqRA4bq44bqkPS7huqQ84buKPeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkS8ag4bq6feG6pFThurzhuqRL4bukVeG6pFPhurzhuqRLw40k4bqkUuG7muG7kFXhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqRK4bue4bqkI+G7iuG7tsOB4bqkQFfhu5rhuqR7JOG7qlXhu5bDgeG6pFXGoDvhuqQ9QMOMVeG6pD3GoMOKS8ag4bqkS+G6uMOaw4HhuqR74bq84bqk4buWVsOB4bqkTMOMVOG6pErhu47huqQ94buoVeG7lsOB4bqkxqDhu7DigKbhuqThurfhu45V4bqkPUDDmlXhu5bhuqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3DgeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFPhu5xVxqDhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkS8ag4bug4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRMKlXhu5bhuqQjLEvhuqRTIUvDgeG6pEvhu6RV4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQ94buaVcag4bqkPcag4buoVeG7luG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pDwmw4HhuqThu7gk4bq4VeG6pCPhuro9w4HhuqThu7bGoElV4bqkPeG7nEvGoOG6pD3hu6JVxqDhuqTGoOG7olXGoOG6pE3hu5LhuqRSxqDhu4hV4bqkPUA7V1Xhu5bhuqTGoOG6vFXGoOG6pE3hu6xV4buWw4HhuqQ84bui4bqk4bu2xqDhu5zhurjhuqQ9QDtYS+G6pFPhurzhuqQ94bq84bua4bqkI+G6vlXhuqQ84bq84bqkPeG7nFXGoOG6pFTDilXhu5bhuqTDrcagSVXhuqRMSVXDgOG6pMOtxqA7VeG7luG6pEDhu7Dhu5rhuqQ94bq44bua4bqkVcOKVeG6pDzEqFXhuqRLLOG6pOG7iuG7tuG6pHsk4buqVeG7luG6pMag4bumw4DhuqTDrcagO+G6pFPDjFXhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkS8agKeG6uOG6pEvGoOG6un3huqQ9w4rhu5rhuqThu5tAJFXhu5bhuqQ9SVThuqRK4bq+w5rhuqTGoOG6vFXGoOG6pCPhur5V4bqk4bu2xqDhu4hU4bqkxqHhurhU4bqkxqEkVeG7luG6pD1A4buOVeG6pE07WVXhu5bhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG7m0Dhu4Dhu5rDgeG6pOG7tsagO1lV4buW4bqk4bubSVXhuqTGoVdV4bqk4bqi4bub4buZ4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMOD4bqkPOG6vMOa4bqkVeG7hlThuqThuqjhuqbhuqzDicOB4bqk4bubQCRV4buW4bqkJX3huqTDreG7liR94buYVeG6pOG7peG7hlXhuqRow53hu5rDgeG6pCPhu5pVxqDhuqRV4buGVOG6pOG6rMOJw4nhuqzDgeG6pD1AJeG6pD3DiuG7muG6pOG7tsagO1lV4buW4bqkw63hurhU4bqkw63hu5bDilXhuqThuqLhu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4PhuqRK4bue4bqk4buWxKh94bqkeztXVeG7luG6pE3hu6RV4bqkPOG6vOG6pEPhuqR7O1dV4buW4bqkIztZVeG6pEzDmuG6pEvDjSThuqRS4bua4buQVeG6pHtJfeG6pEwhVeG7luG6pEBX4bua4bqkI+G7iuG7tsOA4bqkxqHhurgk4bqkPCbhuqTGoMWo4bq44bqkxqDDmsOKVcOB4bqk4bq4Vcag4bqkSuG7nuG6pCMkfeG6pOG7luG7muG6vlThuqRSxqDhur7huqRV4buGVeG7luG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkPVjhu5rhuqThuqpDw73DgMOAw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EgiM9QMOaVeG7luG6rsOtxqBJVeG6pFPhu45V4bqkVcagKVXhu5bhuqTGoOG6vFXGoOG6pE3hu6xV4buW4bqkTcOT4bu2xIIvIz1Aw5pV4buW4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bulWOG7muG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFPhu5xVxqDhuqRLLCThuqTGoMWo4bq4w4HhuqQj4bq4JOG6pFRW4bua4bqkVOG7rD3huqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3huqRNO8OdS+G6pEzhu4rhu7bhuqQ94buCPeG6pDzhurzhuqRLLCThuqRNO8OdS+G6pFXDilXhuqRVxqBJVeG6pMag4bum4bqkVFjhu5rhuqQ9xqDhu7LhuqThu7bGoOG6vMOa4bqkVcagw5PhuqRVxqDGr1TDgeG6pFXGoDtV4buW4bqkTMOa4bqkVcag4buaw5Qk4bqkVeG7liR94buOVeG6pFXGoElVw4HhuqTGoMWo4bq44bqkxqDDmsOKVeG6pDzEqFXhuqRTJOG7qFXhuqRM4bua4buYVeG6pEDhurjDgOG6pMOiw5VV4bqkVeG6uH3huqRN4buA4bqkxqBXVeG6pOG6qOG6pFXhu4ZU4bqkPUDhu6jhu5rhuqThu7gk4bq4w4HhuqRVxqA7VeG7luG6pOG7m0AkVeG7luG6pCV94bqk4bul4buGVeG6pOG7m+G7msOVVeG6pOG6sztZVeG7luG6pDzEqFXhuqRLxqA74bq44bqkPcag4buS4bqk4bu4JOG7jlXhuqRVxqApVeG7luG6pOG7luG7mlnhuqThu7bGoCU94bqkVUZV4buW4bqkVcOUw4HhuqRL4buGVeG7luG6pD3GoEdV4buW4bqkUsag4bua4bqkSypV4buW4bqkTeG7sFXhu5bhuqRN4bus4bua4bqkU+G6uMOa4bqkPOG6vMOa4bqkTeG6ulThuqRLxqDhurp94bqke+G6vn3huqRA4bq44bqkPcOK4bua4bqk4bub4buk4bq44bqkVcag4bq84bqk4bq1w4wk4bqkUsag4buc4bqkPUDhu45V4bqkw6LDiuG7muG6pFPhu6zhuqRo4buO4bqkaMOd4bua4bqk4bqi4bub4buZ4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMOD4bqkPOG6vMOa4bqkPeG7quG7muG6pFXhu5bhurx94bqk4bqsRC3huqwt4bqo4bqm4bqo4bqmw4DhuqThur3hu6hU4bqkTcOZ4bqkTeG7gOG6pDzhurzDmuG6pEvhu4pV4bqk4bubw5U94bqkw63hu5YkfeG7jlXhuqRN4bq6VeG6pOG6s+G6uFXGoOG6pOG7m1vDgeG6pOG7m0AkVeG7luG6pCV94bqk4bqzO1lV4buW4bqkTeG6uFXhu5bhuqRV4buWxqDhu6DhuqThu7bGoE/hu7bDgeG6pFXGoDtV4buW4bqkTTvDnUvhuqRT4buAVcag4bqkTcOKw5rhuqRN4buaw5Qk4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkS8agKeG6uOG6pEvGoOG6un3DgeG6pOG6uFXGoOG6pD0sS+G6pD3hu6pL4bqkPUDhu7LhuqRTw4rhu5rhuqRNV1XhuqQ84buew4HhuqQ9QCFL4bqkPeG7msOV4bu24bqkTeG7msOUJOG6pFLGoOG7muG7klXhuqR7TuG6pD3GoOG6uFXhu5bhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkS8agKeG6uOG6pEvGoOG6un3huqQ9LuG6pD1A4buOVeG6pEvhurjDmsOA4bqk4oCc4bq9xajhurjhuqTGoMOaw4pV4bqkeyTDjT3huqThu7bGoOG6uj3huqQ9LuG6pD3DjFXhu5bhuqThuqjhuqQ94buk4bq44bqkVcag4bq84bqkQOG7sOG7muG6pEvGoOG6un3huqRT4buOVeG6pEvhurpL4bqkPcOMVeG7luG6pD1A4buOVcOB4bqkS8agJVXhu5bhuqQ94buo4bua4bqkTeG7gOG6pEDDjT3huqRVVuG6pFMhS+G6pE3hu5LhuqRM4buK4bu24bqkPeG7gj3huqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3DgeG6pEssJOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pErhu57huqRVw4pVw4DhuqTDouG6ulThuqRLxqDhurp94bqkTTvDnUvhuqRM4buK4bu24bqkPeG7gj3DgeG6pFXGoOG7msOUJOG6pFXDilXhuqRVxqBJVeG6pE3hu4DhuqRNO8OdS+G6pE074bq44bqkQOG6uOG6pFXhu5bDmuG6vOG7muG6pOG6uFXhuqQ9w5rhurxVw4HhuqRVxqA7VeG7luG6pOG6quG6pE3hu7BV4buW4bqkTeG7rOG7muG6pEs/4bq44bqkPeG7qOG7muG6pErhu57huqQ9xqA7V1Xhu5bhuqRVRlXhu5bDgeG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkTeG7msOUJOG6pD1A4bue4bqkTOG6vOG7muG6pFXhu5bhurx94bqkPUDDmlXhu5bhuqRK4buQVcag4bqkPOG7muG7kFXigJ3DgeG6pOG7m0AkVeG7luG6pCV94bqk4bqzO1lV4buW4bqkUuG7ksOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubQMOaVeG7luG6pDwm4bqkxqDFqOG6uOG6pMagw5rDilXhuqRV4bq8fcOB4bqk4bqo4bqkPUAkVeG7luG6pCNQ4bu54bqk4bub4buqVeG7luG6pOG7peG7hlXhuqTDouG7qFXhu5bhuqQ84bq84bqk4bq1O1dV4buW4bqk4bul4buGVeG6pMOt4bq4VOG6pEs/4bq44bqkw6Lhu6zhu5rhuqThurPhurPhu7XhurPDreG6s+G6veG6pGfGoCThuqQ8IUvhuqThuqzDgeG6pFMlS+G6pFPhurxU4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwm4bqkSywk4bqkxqDhu6zhuqRN4buA4bqkVcagO1lV4buW4bqkVEY94bqkVcOK4bqkS8ag4buqVeG7luG6pE3hu6xL4bqkPOG6vOG6pErhu6JVxqDhuqRSxqDhu5zhuqTDmnt94bqkS8agw5rhuqRVw4pV4bqkVcagSVXDgOG6pMOtw4pV4bqkVcagSVXhuqQ9xqDDmuG6uj3huqRLV1XhuqRV4buWJH3huqRS4bueS8ag4bqkPcag4bui4bqkS+G6vuG6pMag4bq44bua4bqk4bq4Vcag4bqkVeG7lsONPeG6pFPhu55U4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ94buk4bq44bqkVcag4bq84bqkTMOa4bqkVeG7lsOKPeG6pFLGoOG7nOG6pE3hu6xL4bqkPS7huqRN4bq6VOG6pEvGoOG6un3DgOG6pGnhurh94bqkVOG7glXhuqQj4bq4JOG6pE3DmeG6pEvhurpL4bqk4bq4Vcag4bqkTTvDnUvhuqRN4buwVeG7luG6pE3hu6zhu5rhuqThu7bGoOG6uj3huqTGoOG7muG7kFXDgeG6pCxV4buW4bqkSywk4bqkPOG6vOG6pFLhu57hu7bhuqQ9xqBZ4bua4bqkTTvhurjhuqQ84bq8w5rhuqRK4buQVcag4bqkPOG7muG7kFXhuqRLw43hu7bhuqRLLCTDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pMSQ4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRCREThu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqjhuqpEL+G6rMSQxJBMQ+G6rOG6puG6psSQ4bqmxJA9w4nhuqbhuqbEkOG6qFPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeOG6qOG6qsSQw4LhuqThurhTPXjDgjFVxqDhuqQ8xKhV4bqkU0ZV4buW4bqkPcagw4xU4bqkU+G6uMOa4bqkPOG6vMOa4bqkSuG7muG7klXhuqRTKOG6uMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4LEkOG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQkREw4LhuqQv4bqu4bqz4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkw6Lhu6zhu5rhuqThurPhurPhu7XhurPDreG6s+G6veG6pGfGoCThuqQ8IUvhuqThuqzhuqRT4bq8VOG6pFXGoOG7muG7kFThuqQ8JuG6pD1Aw5pV4buW4bqkPCbhuqTGoMWo4bq44bqkxqDDmsOKVeG6pHvhur594bqkQOG6uOG6pD3DiuG7muG6pGfGoCThuqThurPhu6hV4buW4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqk4bubSX3huqThurfhu4JL4bqk4bq74bq44bqk4bqi4bub4buZ4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMODw4DhuqQ1Vcag4bu54bqk4bub4buaw5VV4bqk4bubxqDhurxVxqDEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7DosOK4bua4bqkJX3huqTDreG7liR94buYVeG6pMOiLEvhuqThu5vGoCThu4pVw4HhuqThu5nGoMOZ4bqkw6Lhu6zhu5rhuqQ9QDvhu7JV4buW4bqkw6Lhu6zhu5rhuqThurPhurPhu7XhurPDreG6s+G6veG6pGfGoCThuqQ8IUvhuqThuqzDgeG6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPeG7ueG6pOG6s+G6vuG6pE3hu6zhu5rhuqRLw5nhuqTEkEXhuqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pEvGoOG7msOVVeG6pCNQ4bqkPcag4bui4bqkxqDDjCThuqRVxqA74bqk4bq44bua4bqkSzpV4buW4bqkTeG7gOG6pD0uVeG7luG6pE3hu6rhu5rhuqRURj3huqQ8WOG7muG6pMag4bua4buSVOG6pFXhu5YkfeG6pFLGoOG7muG6pD3GoCFL4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkVcag4bua4buQVOG6pDwmw4DhuqRn4buS4bqkS+G6vuG6pMOiw4rhu5rhuqQlfeG6pOG7m8agJOG7ilXDgeG6pD3hu6o94bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqkTSVV4buW4bqkS8agJH3hu45V4bqkVeG7luG6vFXGoOG6pD3DiuG7muG6pOG7m0A7WVXhu5bhuqTDosOK4bua4bqkxqDhu6ZL4bqk4buZ4bqz4bqz4bqz4bqkQOG6uOG6pD1AO1lV4buW4bqkU+G6vFThuqRT4bucVcag4bqkSywk4bqkxqDFqOG6uOG6pE3hu4DhuqTGoFdV4bqk4bqs4bqm4bqkVeG7hlThuqRV4bq4fcOB4bqkS8OZ4bqkVcag4buaw5Qk4bqkUuG7mlXGoOG6pFXhu5bGoOG7muG7kFThuqRVxqA7VeG7luG6pEs6VeG7luG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqThu5w94bqkU8OMVeG6pEvGoMOKVOG6pFRGPeG6pDxY4bua4bqk4oCcPSjhuqQ9xqDDjFXigJ3DgOG6pDFVxqDhuqRVw5nhu5rhu7nhuqTigJzDrcag4buaw5Qk4bqkU+G7glTDgeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqQ9xqDhu5LhuqRVxqBY4bqkTTvDnUvDgOG6pMOtxqApVeG7luG6pFMlS+G6pDwq4bua4bqkVOG7olXGoOG6pD1Aw5pV4buW4bqkTeG6ulThuqRLxqDhurp94bqkPcag4bui4bqkUsag4buoVeG7luG6pD3GoMONfeG6pCPDneG6pMag4buA4buaw4HhuqRLxqDhu6DhuqRU4busPeG6pFPhu6RV4buW4bqk4bu4JH3DlT3huqQ9SVThuqRL4bq4w5rhuqQ84bui4bqkPeG7nFXGoOG6pFTDilXhu5bhuqQ84bq84bqkPeG6vOG7muG6pCPhur5V4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTElVw4DhuqThurPGoOG7oOG6pCPhurgk4bqkVeG6vH3DgeG6pFLGoOG7muG6pDzDlOG6pFXGoOG6vOG6pDxY4bua4bqkPMOd4bqkS8OaVcOB4bqkVeG7lsagUOG6pFPDiuG7muG6pFRY4bua4bqkxqBX4bua4oCm4bqkQCRV4bqkQCRV4oCdw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurvhu5pZ4bqkTUl9w4HhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkS+G7qFXhu5bhuqQ94bq6S+G6pEvGoOG7oOG6pMagJH3DgeG6pOG6uFXGoOG6pEvhurxV4buW4bqkVcag4buKVeG6pEDGr+G6pMagV1XhuqQ8w5ThuqQ9QOG6ukvGoOG6pFXGoOG7muG7kFThuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pOG6uFXhuqQ9w5rhurxV4bqkPUDDmlXhu5bhuqRL4buoVeG7luG6pD3hurpL4bqk4bqz4bqz4bu14bqzw63hurPhur3huqThu7bGoOG6vuG7muG6pFXhu4JU4bqkSuG7gj3huqRLxqDhu5rhuqQ94buaw5U94bqkVOG7puG7muG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pFPhu5rhu45V4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ8w5ThuqQ8JuG6pEvGoOG6un3DgeG6pFXGoDvhuqRLxqDDjT3huqThu5ZJfeG6pEvGoOG6un3DgeG6pMagO1hV4buW4bqk4buW4buaw5nDgeG6pE3hu57hurjhuqTGoOG7olXGoMOB4bqkVeG7liR94bqkS1fhuqQj4buK4bu24bqkS8ONJOG6pMag4bua4buQVeG6pHtJfeG6pEwhVeG7luKApuG6pD0u4bqkTcOZ4bqkU+G7jlXhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pOG6ulXDgeG6pE3DlOG6pEDhurjhuqRK4bua4buQVeG6pOG7tsag4bq64bu24bqkUjDhuqRLxqDhu5rDlVXhuqQ9xqAk4buKPeG6pEvGoCnhurjhuqRLxqDhurp94bqkxqDhu5rhu5Ak4bqk4bu4JOG6vsOB4bqkUuG7nuG7tuG6pD3GoFnhu5rhuqQ84bq84bqk4bq4VeG6pD3DmuG6vFXDgOG6pMOi4buaw5Qk4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkS8ag4bug4bqkxqAkfeG6pFXhurx94bqkVMOaVeG7luG6pFQk4buqVeG6pFPhurzhuqRU4bum4bua4bqkPeG7ruG6pEvGoCxLw4HhuqRL4bq64bqkVcagSVXhuqRLw4xV4bqkVUlV4buW4bqkS+G6uMOa4bqkW+G6pD3GoCxLw4HhuqQ9xqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pEvhurpL4bqkSuG7muG7kFXhuqThu7bGoOG6uuG7tuG6pE3DlOG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pMagxajhurjhuqTGoMOaw4pV4bqkVVfhu5rhuqThu7LhuqQ84bq84bqkVVfhu5rhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BLw4HhuqRN4buS4bqkUsag4buoVeG7luG6pEvDmeG6pDwm4bqkS8ag4bq6feG6pFXhurzDmuG6pHvhur594bqkQOG6uMOA4bqkw6LDmeG6pEs6VeG7luG6pFPhurzhuqRL4bq6S8ag4bqkVOG6vOG6pFRW4bua4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkPOG6vOG6pEvhu6xV4buW4bqkTeG7sFXhu5bhuqQjw5LhuqRLxqDhu5rhurjDgeG6pE3hu7BV4buW4bqkxqDhurxVxqDhuqQ8WOG7muG6pFXGoClV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkU+G7nFXGoOG6pEssJOG6pMagxajhurjDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rmjhu5xVxqDhuqRLLCThuqTGoMWo4bq44bqkPMSoVeG6pDzhu4p9w4HhuqTGoOG7mOG6pEvDmeG6pD3hu5pV4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4bq6fcOB4bqkxqDhu6bhuqRVxqDhurhVxqDhuqRLxqDDmVXhu5bhuqR7JMONPeG6pFLhu5xLxqDhuqRT4buOVeG6pE07WVXhu5bhuqRT4bq8VOG6pFXGoOG7muG7kFThuqQ8JsOB4bqkPcagw4xU4bqkU0ZV4buW4bqkU+G6uMOa4bqkPOG6vMOa4bqkSuG7muG7klXhuqRTKOG6uOG6pEssJOG6pFXhu5Y7WeG7msOB4bqkSywk4bqkPeG6vOG7muG6pCPhur5Vw4DhuqThu5tAw5pV4buW4bqkTeG6ulThuqRLxqDhurp94bqkQC5V4buW4bqkQCFLw4HhuqQ9QOG6uuG7muG6pD3hu5pU4bqkxqDhu6bhuqRLOlXhu5bhuqTGoC5V4buW4bqkxqAhS8OB4bqkIyZL4bqkI+G7qOG7muG6pFXGoOG7muG7kD3huqTGoCR9w5U9w4HhuqQjSFXhuqQj4bq8VeG7luG6pOG7uCThu45V4bqkPcagSVXhuqRU4buiVcag4bqkPOG7ouG6pD3hu5xVxqDhuqRUw4pV4buW4bqkPOG6vOG6pD3hurzhu5rhuqQj4bq+VeG6pMOtxqBJVeG6pExJVeG6pDzhurzhuqRV4buaw5RU4bqkPSHhuqTGoOG6vMOaw4HhuqQ84buaVcag4bqkTCHhuqRTWFXhuqRT4bq4w5rhuqRLP+G6uOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFPhu5xVxqDDgOG6pOG7m+G7qOG7muG6pDzEqFXhuqRVxqBY4bqkU1nhu5rhuqRK4busS+G6pErDikvGoOG6pEs/4bq44bqkS8ag4buaw5VV4bqkI1DhuqRoJkvhuqThu6Xhu4ZV4bqk4bub4buiVcag4bu54bqk4oCcZ8ag4bua4bqkU+G6uMOa4bqkPOG6vMOa4bqkTeG6ulThuqRLxqDhurp9w4HhuqQ84bua4buQS+G6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqk4bq4VeG6pD3DmuG6vFXhuqRLxqDDmuG6pEvGoCVV4buW4bqkTlThuqRTJOG7qFXhuqRNO8OdS+G6pEvGoOG7oOG6pMagJH3huqRNw5ThuqRL4bq4w5rDgeG6pHtOVOG6pFPhurzhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPCbhuqTGoOG6vFXhu5bhuqRNw4wkw4DhuqTDrcagO1Xhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pD3GoCFL4bqkPcOV4bqkI+G7jOG6pEvDmeG6pFXGoClV4buW4bqkTeG7msOUJOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRTO1lV4buW4bqkPUA7WEvhuqRNO8OdS+G6pMagw5U9w4HhuqQ8xKhV4bqkS8OZ4bqkVcagKVXhu5bhuqRAP+G7muG6pEDDmsOB4bqkVeG7liR94bqkxqDhu5rhu5JUw4DhuqTDrcagO1Xhu5bhuqQ84bui4bqkPeG7nFXGoOG6pFTDilXhu5bhuqQ84bq84bqkPeG6vOG7muG6pCPhur5V4bqkSz/hurjhuqTDrcagSVXhuqRMSVXDgeG6pEvGoCVV4buW4bqkTlThuqQj4buM4bqkS+G7quG6pOG7luG7glXhu5bDgeG6pFLhu5LhuqRL4bq+4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqTGoH3huqQj4buaVcag4bqkS+G6vuG6pD3hu5xVxqDhuqRUw4pV4buW4bqkUsag4bua4bqkS8OMVeKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqkIz19U054w4I9Tns9LeG6uFPhu5rhu5ZV4bu54bqkQOG7muG7lsagPUHDguG6rsSCIz1Aw5pV4buW4bquw6JW4bqkw6IsS8SCLyM9QMOaVeG7luG6rsSCL+G7tuG6rg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]