(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện, bà con dân tộc vùng cao biên giới Mường Lát có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, vươn lên thoát nghèo bền vững.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LigJzhu49T4buS4buyxIPigJ3hu5LhurXhurcgIjvhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5I7LlVd4buSIjssw6gg4buSw6Phu5Isw6LDqioi4buSWC49IuG7kjsuw6Au4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6tcOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG7sSzhuqHhu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG6tSEi4buSw53huq0iO+G7kuG6tWThu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LDtSwhIizhu5LhurNSWSzhu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kk7DteG6suG6vHNP4buSLMOiw6oqIkvhu5JYU+G7klkgIuG7ksOd4buqIuG7kuG6tThZ4buS4bq54bqnIjvhu5JZUSDhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5Lhu6ti4bqhIjvhu5Lhu6lS4bq14buSWTDhu5Lhu7IuJcOi4buSfS4qIuG7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5JZLMOZIuG7kiLDojUuS+G7kuG6teG6tzciO+G7kuG6teG6tzLhurVL4buS4bq5YsOhIuG7kls9IuG7kuG6tSwgUuG6teG7kiI7LMOoIOG7klglIuG7kuG6ucOpIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bui4buY4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buWxqDhu5jhu54v4buW4buY4buYw53hu5zhu5hQ4buW4bug4bua4bua4bq14bui4buc4bug4buc4buiW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5pQUOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOKAnOG7j1Phu5Lhu7LEg+KAneG7kuG6teG6tyAiO+G7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kjsuVV3hu5IiOyzDqCDhu5LDo+G7kizDosOqKiLhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5Lhu6ti4bqhIjvhu5Lhu6lS4bq14buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7ouG7mOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurThurc3Ijvhu5JZ4buqw6rhu5I7US7hu5Lhur1RIizhu5Lhu7JRIjvhu5JbU+G7kixiw6AiO+G7kuG7si7hu5Jdw6Au4buS4bq14bq3ICI74buSWSzDosOqJiLhu5Lhu7I5LuG7klnDoeG7klnhu7DDouG7klnhu6rDquG7kuG6teG6tzciO+G7ksOj4buSLMOiw6oqIuG7kuG7q2LhuqEiO+G7kuG7qVLhurVMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4burxahZ4buSw53huqfhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6s8SR4buS4bqxw6JRIuG7kuG6teG7ql1L4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5JZ4bqpUeG7kuG7kVUiO0vhu5Lhu7EsU+G7kiJiw6BZS+G7klnhuqciO+G7kiIsLiXDouG7klksISIs4buS4bqzUlksS+G7klnDoeG7klksJOG7kuG7ssWoWeG7kuG6tSzhuqdL4buS4bq1w6LDquG7kiIsLj0i4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7klhT4buSWSAi4buSw53hu6oi4buS4bq1OFnhu5LDo+G7kuG7q2LhuqEiO+G7kuG7qVLhurXhu5LhurlXIuG7klkxIuG7kiIsLiXDouG7kn0sMOG7kn0sw5kiS+G7kuG6tTzhu5JbKuG7kiw44buSIjssw6gg4buSWTEi4buSw6Phu5JdY1nhu5JZUSBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buRJuG7kiI7w6I3IuG7kuG6uTYi4buS4bq1ISLhu5LDneG6rSI74buS4buyJCLhu5LhurnDoC7hu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buSfSnhuq/hu5LhurUs4bqhLuG7kuG6uVPhu5Lhu7LhuqUiO+G7kuG7sjYu4buS4bq1YuG6oyI7S+G7kuG7sTvhu6oi4buSLFMiO+G7ksO14bqy4bq8c+G7kizDosOqKiLhu5Lhu7LDmuG7kuG6teG7ruG6r+G7kuG6teG6t8OiIjvhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buSLMOiw6rhu5Lhu7I4Ijvhu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG6tVQu4buS4buyKVHhu5Lhuq8sYsOhIjtL4buS4bqvLOG7qiLhu5JYOeG7kiI7w6I3IuG7kuG6uTYi4buS4bq1ISLhu5LDneG6rSI74buS4bq5U+G7kuG6teG6ty4mIuG7kn0sUS7hu5J9KeG6r+G7kuG6tSzhuqEu4buSWVJZ4buSWSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLOG7klksIOG7kuG6uVHDquG7kl3DoC7hu5Lhu7IkIuG7kllSWeG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buS4bq1ISLhu5LDneG6rSI7TOG7kuG6tOG6tyAiO+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5bhu5ZL4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buSw7XhurLhurxz4buSLMOiw6oqIuG7kuG7ssOa4buS4bq14bq3LiYi4buSfSxRLuG7kllSWeG7klksYsOhIjvhu5LhurXhurcoIizhu5JZLCDhu5LhurlRw6pL4buS4bq5w6Au4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu5RM4bue4bug4buc4buSLDjhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6uVHDquG7kuG6uTYiS+G7kuG6ucOgLuG7kuG6szbhu5LhurUuJSLhu5LhurXhurc9IuG7klDhu5bhu5LhurXhu4Phu5Lhu7I3IjtL4buS4bq1OSI74buSw51i4buSIuG6o+G7kuG7slThurXhu5Lhu5bhu5zhu55MUOG7mOG7luG7kuG6teG6ty4qw6Lhu5Lhu7I3IjtM4buS4bqyNuG7ksOdYuG7kiLhuqPhu5IiU8Oq4buSWSzhuqnhu5LDqiTDouG7kltT4buSWSwg4buS4bq5UcOq4buS4bq1LOG7tCDhu5JZUlnhu5JZLGLDoSI74buS4bq14bq3KCIsxKjhu5LDtSwg4buS4bq5UcOq4buSLDjhu5IiOyzDqCBL4buSLDjhu5JZ4buuIuG7kiI7LMOoIEvhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq14buSfS4iLOG7ksOdIFEiLOG7kuG6ueG6pyI74buSfSww4buSfSzDmSJL4buSWSwg4buS4bq5UcOq4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5LhurkuKlnhu5JbU11L4buSWSwg4buS4bq5UcOq4buSWVJZ4buSLDjhu5LhurUsw6I4WeG7kuG6ueG6pyI74buSw53hu6oi4buS4bq1OFnhu5LhurUsLibDouG7kuG6szbhu5LhurnhuqciO+G7kuG7ssWoWeG7klguKuG6teG7kn0sMOG7kn0sw5kiTExMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buU4buY4bui4bue4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buWxqDhu5jhu54v4buW4buY4buYw53hu5zhu5hQxqDhu5jhu5Thu5zhurXhu6Dhu6Lhu5RQUFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdIxqDhu6JQ4buQ4buSUVvhurVI4buQ4oCc4buPU+G7kuG7ssSD4oCd4buS4bq14bq3ICI74buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buSOy5VXeG7kiI7LMOoIOG7ksOj4buSLMOiw6oqIuG7klguPSLhu5I7LsOgLuG7kuG7q2LhuqEiO+G7kuG7qVLhurXhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buU4buY4bui4bue4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7sSzhuqHhu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG6uVHDqkvhu5IiLC4lw6Lhu5IsOOG7ksOd4buqIuG7kuG7ssOa4buSXVQiLOG7ksOdVCLhu5Jdw6JR4buSWDHhu5LhurMuIizhu5LhurNVIkvhu5LhurVk4buS4buyMOG7kjki4buS4buyKSIsS+G7kllVLuG7kuG6tSwuKiLhu5JZw6I4WeG7kuG6szYiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu5Fi4bqjWeG7kuG6veG7tF3hu5JbU+G7kuKAnFlSIizhu5LhurVRw6rhu5IiNi7hu5LDnVMu4oCd4buSWeG6qVHhu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LDteG6suG6vHNL4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buS4bqxw6JR4buSWVJZ4buS4bq1OeG7kuG6tS4k4bq14buSfS4qXeG7kuG6uVPhu5LhurlRw6rhu5Lhurk2IuG7kuG6teG6tz0i4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5Isw6LDqioi4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6teG7kuG7ssOa4buSW1Nd4buS4bq1NuG6teG7kuG6uVEu4buS4bq14bq3MeG7kltT4buSWeG7rMOi4buSIjYuS+G7kuG7smJR4buSIjvDojci4buS4bq5NiLhu5Lhur3DojYiO+G7kuG6teG7riLhu5JZw6Hhu5LhurPDo0vhu5Lhuq8s4bqtWeG7kuG6ueG6reG7kiw44buSIjssw6ggS+G7klnhu64i4buSIjssw6gg4buS4bq5U+G7kllSWeG7kuG7sjYu4buS4bq1YuG6oyI74buSWSwhIizhu5LhurNSWSxM4buS4buxLOG6oeG7kuG6ueG7rsOqS+G7kllSWeG7kiw44buSWTDhu5Lhu7IuJcOi4buSfS4qIuG7kuG7suG7rMOi4buS4bq1YuG7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5LhurUsw6Lhu5IiLOG7ruG6r+G7kn0uIizhu5LhurUk4buSLDjhu5I7LlHhu5Lhu7IoIixM4buS4buRJCLhu5IiUcOqS+G7kuG6tSBTIuG7kizDosOqKiLhu5JZMOG7kuG7lOG7luG7muG7kuG6tDnhu5LhurUuJOG6teG7kn0uKl3hu5LhurlT4buS4bq5UcOq4buS4bq5NiLhu5LhurnDoC7hu5Lhu5pMUOG7msag4buS4bq1OeG7kuG6uS49IkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurdiw6BZ4buS4buy4buqw6pL4buSOy5R4buS4buyKCIs4buSNSI74buS4bq4LuG7kuG6uMOZIuG7kuG7jzUiS+G7ksOj4buSWFUi4buS4bq8Ll1L4buS4bq9w5rhu5LhurDDolEiO+G7ksO1LC4mw6Lhu5LhurUsw6I4WeG7ksOdLioi4buSLDjhu5JZ4buuIuG7kiI7LMOoIEvhu5Lhu7LhuqEu4buS4bqzNiI74buSWTEi4buSIiwuJcOi4buSfSww4buSfSzDmSJM4buS4bqyUcOi4buSfSwu4buS4buyYuG6o1nhu5LhurlRw6rhu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG7lOG7mOG7mOG7kuG6teG6ty4qw6Lhu5Lhu7I3Ijvhu5LhurVk4buS4buxO+G7qiLhu5IsUyI74buSw7XhurLhurxz4buSLMOiw6oqIuG7kuG7sibhu5JZLMOZIuG7kiLDojUu4buSWDHhu5LhurMuIizhu5LhurNVIkvhu5IiUcOq4buSOy5R4buS4buyKCIs4buSWTDhu5Lhu6Dhu5JZICJL4buSWcOiOFnhu5LhurM2Ijvhu5Lhurko4buS4bq54buuw6rhu5JZ4bqrIjvhu5Lhu7LEg+G7kuG6ueG7sOG6teG7kuG6uVXhu5Isw6Ei4buS4bq14bq3YsOgWUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurhTLuG7kiLDmV3hu5LhurXhurfDo+G7kltULuG7kuG7suG7qsOqS+G7kuG6tWThu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG6uVHDquG7kuG7lOG7mOG7mOG7kuG6teG6ty4qw6Lhu5Lhu7I3Ijvhu5JZ4bqpUeG7kuG7sTvhu6oi4buSLFMiO+G7ksO14bqy4bq8c0vhu5JYU+G7knNT4buS4bq0LCnhu5Lhu7E7LC49XUvhu5Lhur3DmuG7kuG7q2LhuqEiO+G7ksO1LFEiLOG7kuG6tWThu5JYM+G7kuG6teG6tzciO+G7kiI7NUvhu5LhurPhu6QiS+G7kn3hu7Qg4buS4buyJuG7kuG6teG6tzciO+G7klnhu6rDquG7kjtRLuG7kuG6vVEiLEzhu5LhurRk4buSIjtTw6rhu5JZLMOiw6omIuG7kuG7sjku4buSWcOh4buSWeG7sMOi4buSWeG7qsOq4buS4bq14bq3NyI7S+G7kjsuUuG7kuG6teG6tynhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7kllRIOG7kizDoSLhu5Isxq8i4buSWVJZ4buSWyBULuG7klnhu6rDquG7kuG6teG6tzciO+G7kn0sUllMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQw53hurUsw6JdWOG7ki7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nMagxqDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bGoOG7mOG7ni/hu5bhu5hQw53GoOG7lOG7nOG7mOG7lOG7luG7nuG6teG7oOG7lOG7lOG7oMagW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu6Lhu5Thu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DigJzhu49T4buS4buyxIPigJ3hu5LhurXhurcgIjvhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5I7LlVd4buSIjssw6gg4buSw6Phu5Isw6LDqioi4buSWC49IuG7kjsuw6Au4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6teG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zGoMag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDksO1LMOZIuG7kiLDojUu4buSWDHhu5LhurMuIizhu5LhurNVIuG7klnhuqlR4buSLDjhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5I1Ijvhu5Lhurgu4buS4bq4w5ki4buS4buPNSJL4buSw6Phu5JYVSLhu5LhurwuXUvhu5Lhur3DmuG7kuG6sMOiUSI74buSw7UsLibDokzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDvSI74buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG7kWNZ4buS4bq0LGLhuqMiO0vhu5JyLlJd4buS4buyNlnhu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LDteG6suG6vHPhu5Isw6LDqioi4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6teG7klksIOG7klguJOG6tUvhu5IiLOG6oeG7kiI7w6I3IuG7kuG6uTYi4buSWSwhIizhu5LhurNSWSxL4buS4bq3Lj0iO+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5bhu5bhu5JZw6Hhu5JYVSLhu5I7LuG6peG6r+G7kllSWeG7kiw44buSw53hu6oi4buSWTDhu5JZw6Hhu5IsOC7hu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWLhu5JZLMOZIuG7kiLDojUu4buSOy5R4buS4bqz4bqlWUvhu5I7LlHhu5JZ4busXUvhu5Iiw6I1LuG7kuG6teG6tzciO0vhu5J9LiIs4buSw50gUSIs4buSWMOiNSLhu5JYUiJL4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5J9LFbDouG7kltRIOG7kuG7sjgiO0vhu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO+G7klk1Ijvhu5LhurXhurcoIizhu5IiYsOgWeG7kuG6s1RZLEvhu5Lhurkq4buS4bqzLiIs4oCm4buS4bqww6JR4buS4bq1LMSRWeG7kuG6tSRL4buSWVJZ4buSLDjhu5LhurNl4buSw53huq0iO+G7kiI7w6I3IuG7kuG6uTYi4buS4bq5UcOq4buS4bq34buw4bq14buSLC4qw6Lhu5LhurHDolVM4buSczLhu5Lhu7LDmuG7kuG7suG7rMOi4buS4bq1YuG7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6teG7kuG7sibhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5LhurUsw6Lhu5IiLOG7ruG6r+G7kjsuUeG7kuG7sigiLEvhu5Lhu7IkIuG7kn3hu4Hhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buS4bq14bq3VeG7kiLhuqPhu5Lhu7LhuqUiO+G7kuG6scOiw6rhu5Lhu7IpIixM4buS4buRJuG7kiI7w6I3IuG7kuG6uTYi4buS4bqvLFLhurXhu5Isw6LDquG7kiwuKsOi4buS4bqxw6JVS+G7kuG6syAiO+G7kuG6syAiO+G7kuG6ucOgLuG7kjsuVS7hu5IiO+G7qiLhu5Lhurk2Ikvhu5Lhu7E74buqIuG7kixTIjvhu5LDteG6suG6vHPhu5Isw6LDqioi4buS4buyw5rhu5I7LlJd4buS4bqzUuG6teG7klksxajhurXhu5JZLCNL4buS4buyVV3hu5JYVSDhu5IiO8OiNyLhu5Lhurk2IuG7kuG7siQi4buS4buy4bqlIjvhu5Lhu7I2LuG7kuG6tWLhuqMiO0vhu5LhurHDolHhu5Lhu7Iw4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kjsuVV3hu5LhurXhu4Phu5JbKuG7kiw44buSIjssw6ggS+G7kuG6tVQg4buS4buyOCI74buSW8SRWeG7kuG6tSzhuqVZ4buS4buyVsOq4buS4bqvLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7ki3hu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7klnhuqlR4buSLMOiw6oqIkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r2bDouG6tSwg4bq34buQw5LhurThurbDguG7sXLhu5Lhu6nhu5vDky/huq/Dkg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]