(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2007, Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm thuộc khoa Hỗ trợ sinh sản (HTSS) của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa được thành lập. Từ đó đến nay, khoa đã ghi nhiều dấu ấn trong điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7jTN7KuG7jjxdeyrhu45k4bqnYeG6r+G7jikmW0wvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTcWpUz7hu47hu5DDlcOVxqDhu4rhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqv4bumPuG7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu47huq/Do317KuG7jjJ7KuG7jnsqJj8jPuG7juG6rybhurE04buu4buOKSZ94bui4buO4buhNuG7juG6r8OjYeG7jsSDP3sm4buOxINRe+G7jkrhu6Hhuq7EgsSCS+G7juG7rsOi4bui4buObyN7JuG7jmQ/I3vhu47huqAm4bq14buOxINRe+G7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu45X4bqnYeG7ruG7juG6rybhu6B7JuG7jjzhu6jhuqHhu4jhu47huq7huqnhu45XW+G7jlfhu7h74buOe+G7osOp4buK4buOKSZ94bui4buOV1Lhu44qJj/hu457Jj9A4bqx4buOVsWo4bqx4buOxah74buO4bqvw6N9eyrhu45XP0DhurHhu47huq/Doyzhu45kMeG7jsSDP3sm4buOJj/hu7g+4buOPuG6sTR74buO4busVXsq4buO4bqhJuG6pzd7KuG7juG6oSbhu57huqHhu47huq8m4bq14buO4bqvP3sm4buO4bqvw6N9eyrhu44yeyrhu457KiY/Iz7hu45KcEThu6NL4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMVuG6rybhurE+4bus4buOP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buOxqDDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lsag4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7ksOVxqAvw5TGoMagVuG7mMOU4buUw5Xhu5TDlMOV4bqv4buaw5Thu5rhu5rhu5g8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7lOG7lsag4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jTN7KuG7jjxdeyrhu45k4bqnYeG6r+G7jikmW+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buMxqDDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5bGoOG7jOG7ji9Nb+G7nuG7ruG7jsSDIeG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOKeG6v+G7juG6rybhurHhu6jhuq/hu45XPeG7juG6r1B94buO4bqhJjE/4buOSlF7JuG7juG7rCN7JuG7jmQ/I3vhu47hu67hurF7KuG7juG7rsWo4bqhS+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTeG6ruG6qeG7jnsmY3sq4buO4busI3sm4buOeybhu6Z74buOe8OaeypML8SD4bqvw6N9eypNTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquw6NRP+G7juG6o+G6seG7ouG7jiY3e+G7jsOU4buU4buOe1M+4buO4bue4bqh4buOVuG6tXsq4buOKeG6v+G7juG6rybhurHhu6jhuq/hu47huq8m4bq14buO4bqvP3sm4buO4bqvw6N9eyrhu44yeyrhu457KiY/Iz7hu4rhu47hu64mfeG7juG6rzg/4buOe+G7osOp4buK4buO4bqvUD/hu44pJn3hu6Lhu47hu6Hhuq7EgsSC4buOV1Lhu47hu65b4buOKsave+G7juG7kOG7iMOVw5XDleG7jlg+4buO4busWeG7jsOj4bui4buOVzk/4buO4bqv4bqp4buOKeG6v+G7juG6rybhurHhu6jhuq/hu4574bugw6nhu45k4bug4buOeyY/QOG6seG7juG7ruG7ouG7jj7hu6J7KuG7juG6rybhu6I/4buOKSbhu57hu67hu45X4buieyrhu47hu64mOeG7jnsq4bugw6nhu47Egz97JuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6rsOj4bqnw6F7KuG7jikmfeG7ouG7juG7oeG6rsSCxILhu4484bug4buO4bus4bue4buu4buOxIMh4buOw7Phu6J94buO4bquJizhu47DsuG6sXsq4buK4buOeyrhuqc5P+G7jldS4buOVz9A4bqx4buO4bqvw6Ms4buOZDHhu47Egz97JuG7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7juG7riZ94buOeyY/QOG6seG7juG7rsOa4bqh4buOZGHhu47hu64mM3sq4buK4buO4buuJn3hu47hu6w/4bu44bqvw43hu47huq7DquG7jjwj4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buuMXsq4buO4busVXsq4buO4bqhJuG6pzd7KuG7juG6oSbhu57huqHhu47huq8m4bq14buO4bqvP3sm4buO4bqvw6N9eyrhu44yeyrhu457KiY/Iz7hu47hu65de+G7juG6r+G6s8Op4buO4bqvJlh94buOPOG6reG7ouG7juG6r+G6sTU/4buK4buOVuG6pzg/4buO4buS4buU4buO4bqv4bqxNT/hu47huq8mO+G7juG6r8Oq4buOPCPhu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu44pJn1Reyrhu47hu5bDleG7ji3hu47GoMOVRuG7iOG7juG6rsOj4bu2e+G7juG7mMOV4buO4bqv4bqxNT/hu4rhu47huq/DquG7jjwj4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buuMXsq4buO4bqvJsWo4bqh4buOJjd74buI4buOxakq4bqxw6nhu7Z74buOeybhu6Z74buOKSYxeyrhu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu44mfcOa4buu4buOVn3hu457KuG6pzk/4buOZGHhu47huq/hurE1P+G7juG7ruG7on3hu4rhu47hu65b4buO4busI3sm4buOPDrhu45WP+G7juG6r8Oj4bqxw6lAe+G7jiZ9w5rhu67hu47hu65b4buO4busxajhuq/hu47huq8m4bqnOXsq4buOZEDhu457P+G7tj7hu44+UOG7ruG7juG6r2Lhu47hu67hurF7KuG7iuG7jlbhuqvhu47huq/Do2Phu47hu6zhurEzeyrhu47huq/Do+G6rXsq4buOKj9RPuG7iOG7iOG7iOG7jm/hu57hu67hu47EgyHhu47DsuG6sXsq4buO4buuJn3hu44m4buiw6nDjeG7juKAnMWpJj9A4bqx4buO4busI3sm4buOeybhu6Z74buOKSYxeyrhu47hu64mLuG7jikmW+G7jmRA4buOKT97JuG7juG6r+G7uOG7jj7hu6Dhu47huq87eybhu47huq/Do1B7KuG7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7jjxQP+G7jnvDmnsq4buK4buO4buuW+G7juG7rCN7JuG7jnsm4bume+G7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7jilZfeG7jlbhu6A/4buOw5Thu5rhu44t4buO4buQw5Xhu457Uz7hu4jhu45v4bu2e+G7juG7rlB7JuG7jldb4buO4buu4bqleyrhu47hu65b4buOPjThuq/hu47EgzLhu47hu6wjeybhu457JuG7pnvhu47hu67hu6J94buO4bqv4bqxNT/hu45k4buwe+G7jsOjxajhuq/hu47huq8m4bui4buO4bqvJj/hu7jhuq/hu44+4bqxMnvhu47hu65b4buO4buufXvhu45k4bug4buO4buuJuG6t3sq4buO4bqvMT/hu47hu67huqV7KuG7juG6oSZRP+G7jns24buOPOG6q+G7ruG7jlc94buOVzN7KuG7jibhu6B7JuG7juG7ruG6s3sq4buOJiLigJ3hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6XGr3vhu44qP8Oh4buOPFA/4buOeyZjeyrhu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu47huq/Do317KuG7jlc/QOG6seG7juG6r8OjLOG7jmQx4buOxIM/eybhu44mP+G7uD7hu44+4bqxNHvhu47hu6xVeyrhu47huqEm4bqnN3sq4buO4bqhJuG7nuG6oeG7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu47huq/Do317KuG7jjJ7KuG7jnsqJj8jPuG7jlcyP+G7jmQ4P+G7jnsmY3sq4buO4bqvw6Phuqc5eyrhu44mYeG6oeG7juG7ruG7on3hu47huq/hurE1P+G7iuG7jlbhuqc5eyrhu457JuG6p+G7jlcyP+G7jmQ4P+G7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rOG7nuG7ruG7jsSDIeG7juG6r1A/4buOKSZ94bui4buO4buh4bquxILEguG7jmThu7B74buO4buuXXvhu457KuG6scOp4bu2e+G7juG7rlE+4buOZeG6t+G7ruG7iOG7jsWpKuG7osOp4buOeybhuqfhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jiZh4bqh4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu64mLOG7juG7peG7tuG7juG6riYs4buORD97JuG7jsOh4buO4bqu4bqg4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jkp7JuG7pnvhu45k4buo4bqv4buOV1Lhu45X4bqnYeG7ruG7jntbP+G7jlfhu7h74buO4bqvw6N9eyrhu47hu6zhu6A/4buOw5Thu44t4buO4bqgREvhu47hu67huqV7KuG7jjzhu6Dhu44+NOG6r+G7juG6r8Oj4bqnOXsq4buOJmHhuqHhu45XPz174buOJjt7JuG7iOG7jsWpKn3hu6A/4buOw6Phu6Lhu47hu65de+G7juG7rlvhu47hu5Dhu47hu67DmuG6oeG7jmRh4buO4buuJjN7KuG7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7iuG7jsSDP3sm4buO4buufXvhu47DoeG7jlc04buO4bqv4bqxNT/hu457Kn3hu6A/4buO4buWw5Xhu4jhu47hu43hu6bDqeG7juG7ruG6pXsq4buOPOG7oOG7jnsmY3sq4buO4busI3sm4buOeybhu6Z74buO4buuW+G7jnsmP0DhurHhu44pw6rhu457PyM+4buOeybFqOG6r+G7jmQ4P+G7jikmfeG7ouG7iuG7jlfDmuG7ruG7juG7rD8j4bqv4buOVzI/4buOZDg/4buO4bus4bue4buu4buOxIMh4buOw7Phu6J94buO4bquJizhu47DsuG6sXsq4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNRDg/4buO4buQ4buO4buuw5rhuqHhu45kYeG7juG7riYzeyrhu457Kn3hu6A/4buO4buWw5Xhu47huq/hurE1P+G7iuG7jiYi4buOV0DhurHhu47hu65b4buOeyZjeyrhu4484bq54buOVn3hu47Doz/hu7Z7KuG7juG7rsOi4bui4buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buOe+G7tnvhu45XMj/hu45WPyN74buOZDg/4buO4bue4bqh4buOPOG6q+G7ruG7juG6oSZRP+G7jsSDP3sm4buO4buufXvhu47Eg+G7ouG6seG7juG6ryY5P+G7jio/4buie+G7jlbhu6A/4buOVz/hu44pJuG7nj7hu45k4bug4buO4buuJmPhu6Lhu47huq/Doyzhu47DoeG7jnsmP0DhurHhu457Nz/hu4jhu47Dsn3hu47huq/hurE1P+G7juG7ruG7on3hu4574bu2e+G7juG7kOG7jnsq4bqnOT/hu45kYeG7juG6r2Lhu47hu67hurF7KuG7jldS4buO4bqvWH3hu457JiDhu4rhu47hu6zhurEzeyrhu47huq/Do+G6rXsq4buOZOG7oOG7jns0P+G7jj5Q4buu4buO4bqvYuG7juG7ruG6sXsq4buOV1Lhu457KuG6p3sq4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG6r8OjPz174buI4buI4buI4buOb+G7nuG7ruG7jsSDIeG7jsOy4bqxeyrhu44pPeG7jjxQP8ON4buO4oCcxILhu6LhurHhu44pJj/hu457KiZY4buOeyZjeyrhu448OT/hu47hu64mP+G7ouG7jsSD4buy4buO4bqv4bumPuG7jsSD4bqr4buOZOG7oOG7jnsmY3sq4buO4bqvJi57JuG7juG7rsav4bqx4buO4bqv4bqp4buO4bqhJjrhu6Lhu44qP+G7ouG7jlc7eybhu4rhu47huq8xP+G7jldS4buO4bqvJlM+4buOKSbhu54+4buO4buu4bq14buO4bqvJj3hu45k4bug4buO4bqvw6Phu6J94buOVzU/4buOw6PFqOG6r+G7jinhur/hu4484bqnw6B7KuG7jmRA4buOeyZjeyrhu44pJlvhu44pJlN74buK4buO4bqvw6rhu448I+G7juG6rybhu6B7JuG7juG7rjF7KuG7jmThu6Dhu457JmN7KuG7juG7riY/4buO4bqhJjrhu47hu67Gr3vhu47huq8mP+G7uOG6r+G7jnsm4bqneyrhu44qP+G7ouG7jlc7eybhu45k4buwe+G7juG6o+G6scOp4bu44bqv4buO4bqv4bumPuG7juG6ryZYfeG7jlfhurE1P+G7jlfhu7h74buO4buu4bqzeyrhu45k4bug4buO4buuJsWo4bqh4buOeybhu6h74buO4bqvxajhuq/hu47hu65R4buO4buu4bue4buu4buOw6PDoj/hu47Do33hu4574bu2e+G7juG7ribhurd7KuG7juG6rzE/4buO4bqvP+G7uHvhu44m4bugeybhu4484buo4bqh4buOKeG7uOG7jiZ9UOG7ribhu45k4bug4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jinhur/hu47huq8m4bqx4buo4bqv4buO4bqvJuG6teG7juG6rz97JuG7juG6r8OjfXsq4buOMnsq4buOeyomPyM+4buO4bqvJlh94buO4bqhJuG7nuG7ruG7jlcz4buOZT974buOe31Se+KAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcWpKuG7osOp4buO4bqv4bqp4buOV8av4bqx4buOV1Lhu45l4bue4buu4buOVyx7JuG7jsOjMOG7jnsmY3sq4buOKSZb4buOKSZTe+G7jnsm4bqneyrhu47hu6zFqOG6r+G7jnsqOeG7iuG7jlc/QOG6seG7jinhurvhu45WPyPhurHhu45XUuG7jmVRw6nhu47Do+G7ouG7iOG7juG7jTI/4buOZDg/4buO4buuw5rhuqHhu45kYeG7juG7riYzeyrhu47huq8m4bqt4buOeybFqOG6r+G7iuG7jsOh4buOeyrhu6DDqeG7juG7riYi4buu4buOJuG6t+G6r+G7jnt9Unvhu47Eg+G7ouG6seG7jikmP+G7jldS4buOVuG6s3sq4buO4bqvJuG6sTLhu67hu44pOuG7ribhu47huq/Do+G6rXsq4buK4buO4bqhJlE/4buO4bqvP+G7uHvhu44m4bugeybhu44+NeG7jlc94buOxIM/eybhu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rz97JuG7jiZ94buge+G7jkrhuq7hu4/EguG7j0vhu45k4bug4buOe+G6sTE/4buOVuG6p8Ogeyrhu47huq8/eybhu47huq/Do+G6s3sq4buO4bqvw6PhuqfDoXsq4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqvw6Phuqc44buu4buOKSY/4buOV+G6p+G7ouG7jmThu6B94buOe31Se+G7jlc94buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47huqPhurHhu57hu47huq/Dozt7JuG7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu4jhu47EguG7ouG6seG7juG7mOG7juG6rybhu557KuG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buK4buOxINRe+G7juG6oSbhurXhu45XUuG7juG7rlvhu47huq8m4buiP+G7jnsq4buiw6nhu47DoeG7juG7ribhurHhu44p4bq74buO4buuJuG6scOpPXvhu47huqEmMT/hu45Xxq/hurHhu47huq8/4bu2e+G7jmThu6Dhu47Egz97JuG7juG7rFnhu47hu6xVeyrhu47huqEm4bqnN3sq4buO4bqhJuG7nuG6oeG7jj414buOPMWow6nhu47huq8m4buiP+G7jnsq4bugw6nhu47hu5It4buYLeG7kMOV4buQw5Thu4jhu47huq4mOT/hu45XPz0+4buOV1vhu4rhu47Eg1F74buO4bqhJuG6teG7juG7lsOU4buO4bqv4bqxNT/hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu40yP+G7jmQ4P+G7juG7rsOa4bqh4buO4bqvJuG6reG7juG7kOG7iuG7juG7ruG6pXsq4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47huqEm4bqnN3sq4buO4bqhJuG7nuG6oeG7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu47huq/Do317KuG7jjJ7KuG7jnsqJj8jPuG7jnsm4bqneyrhu47Eg+G7ouG6seG7jikmP+G7juG6r1B94buO4bqhJjE/4buK4buO4bqhJlE/4buOVz9A4bqx4buO4bqvw6Ms4buOVz3hu47huq9i4buO4buu4bqxeyrhu47huq9Teyrhu44pOuG7ribhu47huq8m4bqnOOG7ruG7jmThu6Dhu457ND/hu44+UOG7ruG7juG6r2Lhu47hu67hurF7KuG7juG6oSbhu57huq/hu47huq/Doz89e+G7juG6r8Ojw6Hhu448UD/hu45X4bu4e+G7jikmP+G7jlfDouG7jlc/QOG6seG7jik/I3vhu45XPeG7juG7ribhurHDqT174buO4bqhJjE/4buOZOG7oH3hu47hu6zhurEzeyrhu47huq9i4buO4buu4bqxeyrhu4rhu47huqEmUT/hu44+xajhuq/hu47DlMOV4buO4bqvJuG7nnsq4buOZOG7oOG7juG7ruG6pXsq4buO4buuW+G7juG6rybhu6I/4buOw6Hhu457KuG7osOp4buO4buuJuG6seG7jinhurvhu47hu64m4bqxw6k9e+G7juG6oSYxP+G7jlfGr+G6seG7juG6rz/hu7Z74buI4buOxakq4bugw6nhu47hu5Dhu5ot4buaLeG7kMOV4buQ4buQ4buK4buOxINRe+G7juG6oSbhurXhu45XUuG7jsSDP3sm4buO4busWeG7juG7rFV7KuG7juG6oSbhuqc3eyrhu47huqEm4bue4bqh4buOPjXhu448xajDqeG7juG6rybhu6I/4buK4buOKSY/4buOxajDqeG7jsSDUXvhu47huqEm4bq14buO4buW4buS4buO4bqv4bqxNT/hu4jhu45K4buhPyN74buO4bqvUD/hu4484bug4buOxINRe+G7juG6oSbhurXhu47Egz97JuG7juG7rn174buO4buu4buifeG7juG6r+G6sTU/4buOeybFqOG6r+G7jsOh4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4busVXsq4buO4bqhJuG6pzd7KuG7juG6oSbhu57huqHhu47huq8m4bq14buO4bqvP3sm4buO4bqvw6N9eyrhu44yeyrhu457KiY/Iz5L4buI4buO4oCcw7Mm4bq3eyrhu47huq8xP+G7jmThu7B74buO4bqvJuG6pzl7KuG7jmXhurHDqeG7tnvhu47huq8mWH3hu45WMD/hu47Eg+G6q+G7juG6oSbhu57huq/hu47huq/Doz89e+G7iuG7jsSDP3sm4buOJn1Q4bqv4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47hu6xZ4buK4buOZOG7sHvhu45XUOG6r+G7jsOp4bu24bqx4buO4buuxq/hurHhu47hu65R4buOZEDhu47huq8mPeG7juG7ribFqOG6r+G7jmThu6Dhu47huq8/eybhu47huq8mxq974buM4buK4buO4bus4bue4buu4buOxIMh4buOw7LhurF7KuG7juG7riZ94buO4busP+G7uOG6r+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTcO5Jlvhu44pJlN74buOJjE+4buO4bqj4bqx4bui4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqj4bqxUeG7jiYxPuG7jnvhu6LDqUwvxIPhuq/Do317Kk1ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DuSZ94bui4buO4buh4bquxILEguG7ji3hu45vI3sm4buOZD8je+G7juG6oCbhurXhu47Eg1F74buO4buu4bqleyrhu4484bug4buOVzd74buOZCzhu47huq/hurHDqeG7uHvhu47huq8ueybhu45Xxq/hurHhu47huq8/4bu2e+G7juG7rsOi4bui4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOPOG7oD7hu47hu64mw6Lhu45X4bqnYeG7ruG7jinhur/hu47huq8m4bqx4buo4bqv4buO4bqvJuG6teG7juG6rz97JuG7juG6r8OjfXsq4buOMnsq4buOeyomPyM+4buOZOG7oOG7jnsq4bugw6nhu47hu67hu6B7KuG7juG6oSbhu57huq/hu47huq/Doz89e+G7iOG7jsO5Jn3hu6Lhu4484bqxMXvhu45XP+G7jlfGr+G6seG7juG6r8OjfXsq4buOZD8j4buu4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47hu67hu57hu67hu44p4bq/4buO4bqvJuG6seG7qOG6r+G7jj44P+G7iuG7juG6r+G6pzd7KuG7jlfhuqc3eyrhu45kOD/hu47hu67hu57hu67hu47hu6wjeybhu45kPyN74buOPDh74buO4bqvw6N9eyrhu4574bqnOOG7ruG7iOG7juG6rsOq4buOPCPhu47hu65b4buO4bqvJuG7oj/hu47huq/huqnhu47hu67hu57hu67hu44p4bq/4buO4bqvJuG6seG7qOG6r+G7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu47huq/Do317KuG7jjJ7KuG7jnsqJj8jPuG7jnsq4bugw6nhu47hu67hu6B7KuG7jlfhuqdh4buu4buOe+G7pnsq4buO4buu4buifeG7juG6r+G6qeG7juG7kuG7kkbhu457Uz7hu47hu5DDlcOU4buY4buOZOG7oOG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buOPOG7oOG7juG7luG7lEbhu45K4bqv4bqnN3sq4buOV+G6pzd7KuG7jmQ4P+G7juG6r8Oq4buOPCPhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rCN7JuG7jmQ/I3vhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqnN3sq4buOZOG7oOG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buOPDh7S+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7jsagw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Lhu5zhu5jhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buSw5XGoC/DlMagxqBW4buYw5Thu5TDleG7lOG7kOG7muG6r+G7muG7msagw5Xhu5A8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7msOUxqDhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buNM3sq4buOPF17KuG7jmThuqdh4bqv4buOKSZb4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zGoMOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7kuG7nOG7mOG7jOG7ji9Nb+G7nuG7ruG7jsSDIeG7juG6r+G6p+G7jmTFqHvhu47hu64mfeG7juG7rCN7JuG7jnsm4bume+G7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcO5Jj/hu457Wz/hu45kQOG7juG6rybhu6B7JuG7juG6o+G6sVHhu47hu67DouG7ouG7jnsq4bugw6nhu44mMT7hu4574buiw6nhu4rhu45vxILDs8O54buOcHDhu47hu6fhu6I/4buO4bqi4bqx4buieyrhu47huq7Do+G6sXsq4buOZOG7sHvhu47hu64m4bqn4bui4buO4bqj4bqx4bu2e+G7jikmW+G7jikmU3vhu47hu67DouG7ouG7jnsq4bugw6nhu45Xxq/hurHhu44+OD/hu47huq/Doz89e+G7jikm4buiP+G7juG6oSbhuqc3eyrhu47huqEm4bue4bqh4buO4bqvJuG6teG7juG6rz97JuG7juG6r8OjfXsq4buOMnsq4buOeyomPyM+4buI4buOw7kmW+G7jikmU3vhu45kO+G7jikmP+G7jldb4buK4buO4bqvJuG6teG7juG6rz97JuG7juG6r8OjfXsq4buOMnsq4buOeyomPyM+4buOPOG7oOG7jj404bqv4buOPCF7JuG7jmThuqvhu67hu47Do8Wo4bqv4buOPjg/4buO4bqvUD/hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu4jhu47hu6Uheybhu45k4bqr4buu4buOKSZb4buK4buOV10/4buOJiA/4buO4bqhJlE/4buO4buuW+G7jsSD4bqr4buOKSZZfeG7jjxZfeG7juG6r8OjfXsq4buOZD8j4buu4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47huq8m4buifeG7juG6r+G7nuG7ruG7juG6r8Oj4bu2e+G7juG6r8Oj4bqteyrhu4rhu47huq8/eybhu47huq/Do+G6s3sq4buOZOG7oOG7juG6oSYxP+G7iOG7juG7jT9A4bqx4buOKT8je+G7juG7rsOi4bui4buO4bul4buBb+G7jjzhu6Dhu47huqEmUT/hu47Do8Wo4bqv4buOeyomP+G7tj7hu457KsOa4bqv4buK4buO4bqvJuG6pzl7KuG7juG6oSZRP+G7jldQ4bqv4buO4buuJuG6seG7qnvhu47huqPhurEy4buu4buO4bqv4bu44buOeybhuqfDjeG7jnDEgsaw4buOw5TGoMOV4buQ4buUw43hu5DDlcOUxqDhu44mfcOa4buu4buOw4Phuq7hu4HDs+G7iOG7iOG7iOG7juG6ryY74buOZD8j4buu4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu44+OD/hu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu45k4bug4buONXvhu45XLHsm4buOV+G6p2Hhu67hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3Ds+G6pXsq4buO4bqvJlh94buO4bus4bue4buu4buOxIMh4buO4bquw6PhurF7KuG7iuG7jio/4buiP+G7jld9UHvhu47huqPhurHhu6J74buO4bqvw6Mieyrhu457JsWo4bqv4buO4buuw6Lhu6Lhu44+NOG6r+G7juG7ribhurHhu44p4bq74buO4bqvJuG6teG7juG6rz97JuG7juG6r8OjfXsq4buOMnsq4buOeyomPyM+4buOPOG7oOG7jnvhurExP+G7juG7rsWow6nhu47huqEmMT/hu47huq/Do317KuG7juG6r8Oi4buO4buuxajDqeG7jlfhu7h74buOKj/hu6I/4buOV31Qe+G7juG7ribhurHDqT174buOV+G6p2Hhu67hu45k4bugfeG7juG7rOG6sTN7KuG7juG6r2Lhu47hu67hurF7KuG7iOG7jm/hu57hu67hu47EgyHhu457Jjjhu448UD/DjeG7juKAnOG6riY5P+G7jlc/PT7hu45XW+G7iuG7juG6r+G6reG7ruG7jnsmY3sq4buOe1M+4buO4buQw5XDlcag4buK4buOxINh4buOeybFqOG6r+G7jjzhu6Dhu44+xajhuq/hu45XPyN74buK4buO4bqvw6Lhu47hu67FqMOp4buOeyrhuql7KuG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu45k4bug4buOeyrhurHDqeG7juG7rjfhu45Reybhu44m4bqnw6F7KuG7jlfhu7h74buOxIPhuqvhu47huqEm4bue4bqv4buO4bqvw6M/PXvhu47hu67DouG7ouG7juG6oSYxP+G7jlZ94buOKSY/4buOxajDqeG7juG7ribhuqfhu6Lhu47hu65b4buO4busNOG7juG6r+G6q+G7jlc0eyrhu47hu64m4bqxw6k9e+G7jnsq4bqxM3vhu45XPyN74buOxIPhu6J7KuG7jj7hu57DqeG7juG6oSbhu57huq/hu45XPyN74buK4buO4bqvJuG7tj7hu45k4bugfeG7jldb4buOPOG7oOG7juG6r33hu6B74buO4busNOG7jiYj4buO4bqvJjJ7KuG7juG6rybhurXhu47huq8/eybhu47huq/Do317KuG7jjJ7KuG7jnsqJj8jPuG7juG7ribhuqfhu6Lhu47hu6w/4bu44bqv4buO4buuW+G7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47huq/Dozd74buO4buuJuG6seG7jikmMXsq4buI4buORDvhu45k4buow6nhu4rhu44+Nj/hu44pJj/hu47hu65b4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu44p4bq/4buO4bqvJuG6seG7qOG6r+G7juG7ribhurd7KuG7juG6rzE/4buOV0DhurHhu47huqEmUT/hu47huq8m4buiw6nhu457JuG7ouG6seG7juG6r8Oj4bqr4buu4buO4buQ4buYL+G7kOG7mCbhu47huq/Do317KuG7juG6oSZdeyrhu47hu6Xhu4Fv4buOVz3hu47huq8mWH3hu45WMD/hu44+Ij/hu45WPyR74buO4busP+G7uHvhu45k4bug4buOKSZU4buu4buO4bqhJuG6teG7ruG7jnsm4buieybhu457JsWo4bqv4buO4buuW+G7juG6ryY94buI4buOw7Nb4buOeyZjeyrhu45XYeG6r+G7juG6rybhuqc5eyrhu45l4bqxw6nhu7Z74buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu4574bu2e+G7juG6rzE/4buO4bqhJlE/4buOw6Hhu448UD/hu47huq/Do317KuG7juG7peG7gW/hu47DlOG7iuG7juG7kOG7juG6r+G6scave+G7jjw/4bu2e+G7juG6r+G6teG7ruKAneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcSC4bui4bqx4buOKsave+G7juG7kMOV4buOe1M+4buO4bqvJuG7oHsm4buOPOG7qOG6oeG7iuG7jnsmY3sq4buO4buu4bum4bqx4buO4buuJuG6scOpI3vhu45Xw53huqHhu45XUuG7jlfhuqdh4buu4buOZD/hu7jhuq/hu4484bu2e+G7jsOh4buOKSZ94bui4buO4buh4bquxILEguG7ji3hu45vI3sm4buOZD8je+G7juG6oCbhurXhu47Eg1F74buI4buO4buNW+G7jjzhu6Dhu47Eg+G6q+G7jlczeyrhu448XXsq4buOZOG6p2Hhuq/hu44pJlvhu4rhu45k4bqnYeG6r+G7jikmNeG7iuG7jns24buOPOG6q+G7ruG7iuG7jsSD4bueeyrhu47huq9QfeG7juG7rsOi4bui4buOVzQ/4buOeyrhuqXhu47DqeG7iuG7juG7rOG7nuG7ruG7jsSDIeG7iuG7jinhur/hu47huq8m4bqx4buo4bqv4buOZD/hu7Z74buK4buOeybhu6Z74buOZD/hu7Z74buI4buO4bul4bug4buOez9APuG7juG6rz974buO4buuw6Lhu6Lhu457JmN7KuG7juG7rsOa4bqh4buOZGHhu47hu64mM3sq4buOZDHhu47Egz97JuG7jiY/4bu4PuG7jj7hurE0e+G7jlc94buO4buuJlA+4buOV+G7uHvhu44qP8Wo4buu4buOPjfhu44mUHsm4buO4bqhJuG6t+G7rsON4buOV+G6p2Hhu67hu4484bugPuG7juG7ribhu6Lhu4rhu4484bugPuG7jj7DneG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buM4bqvWGXhuq8t4buiPD8qe8ON4buOw6M/Kibhuq/DjOG7jE1MxIPhuq/Do317Kk1v4bugP+G7jmThu6Dhu45ReybDjeG7jkQ/I+G6r+G7juG7gXsmTC/Eg+G6r8OjfXsqTUwv4bqhTQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]