(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi khi tết đến xuân về, việc trang trí không gian đường phố là nhu cầu chính đáng, đem lại diện mạo mới, tươi vui. Chuyện trang trí đường phố tôi bàn ở đây chỉ tính trong giới hạn giữa cầu Bố, cầu Cốc, cầu Sâng, cầu Đông Hương, cầu Cao, ngã tư Phú Sơn thuộc TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR2nDlCbhu4jhurfhu6zhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jDmeG6oSImWeG7iDLDnSnhu4gmWcOUw6Lhu4g24buwNkYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu5994buy4buIJMOd4buy4buINuG7sDbhu4jDmeG7sCbhu4jhurU34bueJuG7iOG6t+G7rOG6vuG7iOG6t+G7suG7rlXhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4gkw50oJlnhu4hZ4buy4buOJuG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG7iCXDlOG7iCbDnTfhu4hVUDfhu4hVw53hu7Qmw53hu4jDmcOVJlnhur7hu4jDmeG7pCrhu4gl4buQ4buy4buIw5rhu7Lhu64m4buIKuG7kD/hu4gqXeG7suG6vuG7iDbhuqFb4buy4buI4bq3N+G7suG7gOG7iMOtw503w6Lhu64m4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIw5nhuqEiJlnhu4gyw50p4buINijhu7Lhu4hUw5Qm4buIMOG7iMOZ4buew6Lhu4hVw51A4buINuG7tCbDneG7iDY0PyZZ4buIWeG7sl3hu7Lhu4jDneG7kCbhu4hZ4buy4bqx4buO4buIVVA34buIaSnhur7hu4hVUDfhu4jDrSlV4bq+4buIVVA34buIw73hu54mWeG6vuG7iFVQN+G7iOG7iygmWeG7iMO04bqhWyZZ4bq+4buIVVA34buIw63hu44/4bq+4buIJlnhu5jhu4g24bqh4buId8OdOOG7iMO9Wybhu4g2w503PlXhu4jhu7N34buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buzND8mWeG7iFnhu7Jd4buy4buIw53hu5Am4buIJsOUw6Lhu4jhuqFdVeG7iFU64buIw5rhu5Qq4buIVcOdYVXhu4gk4buy4buIJSjhu4gq4bumNuG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG7gOG7iOG7szRhVeG7iMOZ4bqhIiZZ4buIJV0m4buIJsOd4bugNuG7iCXDlOG7iMOZ4buQ4buy4buIJT7hu4jhu6Phu6rhu4jhu6Mg4buy4buI4bq3w5Thu4jDmeG6oSImWeG7iOG7o+G7kFXhu4jhu6M/Jlnhu4h4N+G7nibhu4jhurdd4buy4buIJT7hu4hZ4buyXeG7suG7iE1LKuG6vuG7iOG6t0Dhu47hu4jDncOo4buIKn3hu7Lhu4hU4buqJuG7iDQ+Jlnhu4jhu4wq4buA4buIw63DlVXhu4g2NGFV4buIw5nhuqEiJlnhu4hVOybhu4gl4buQ4buy4buIVTrhu4glPuG7iFnhu7Jd4buy4buIJV0m4buIJsOd4bugNuG7iCXDlOG7iExPKuG6vuG7iOG6t0Dhu47hu4jDncOo4buIKn3hu7Lhu4hU4buqJuG7iDQ+Jlnhu4g2w6Phu4hPKuG7iDY0MOG7iOG6tTcpJlnhu4Dhu4jhu5/hu5pV4buIw5o54buIJT7hu4hZ4buyXeG7suG7iCVdJuG7iFThu6bhu4gkw53DlVXhu4gmw53hu4434bq+4buIJsOd4bqhJlnhu4g24bugNuG7iFXhu5Lhu4hVw5VV4buIw5nhuqEiJlnhu4gyw50p4buIMOG7iMOZ4buew6Lhu4jDmeG7rDfhu4jDmeG6oSBV4buINjQ8Jlnhu4hV4buew6Lhu4jhurXhu44mw53hu4jDneG7juG7suG7iFThu6om4bq+4buIMsOdw6Hhu4hUOiZZ4buIw5nhu44m4buIJOG7tCbhu4gq4buaNuG7iMOZ4bqhIiZZ4buI4bq3w5Thu4jDncOo4buA4buIaTDhu7Lhu4jhurdRw6Lhur7hu4gyw53huqFbJlnhu4jDlSbhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jDnSAy4buIJeG6peG7iDbDneG7suG7sDbhu4gmWcOdI+G7iDLDneG7kuG7suG7iDbDneG7pD/hu4gqPjbhu4g1KeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iDbhu5ZV4buIVcOdNyZZ4buINeG7jjfhu4jDmeG7nsOi4bq8Ri8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0ZU4buINTbDoiXhu6RE4buKKjU/LVThu7LDmuG7si1YPyY2LeG6s+G7pOG7slnDnTbhurzhu4gmPzQq4buOJeG7ikfhu6FZN8Oi4buqJuG7iDbhu5ZV4buIVTrhu4g2NCwmWeG7iMOZ4buyVirhu4jhurfDlOG7iMOZPlXhu4jDmcOVP0YvVEdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHw6w/4buIVTrhu4glPuG7iFnhu7Jd4buy4buIJV0m4bq+4buIVOG7puG7iOG6t8OU4buINuG7tCbDneG7iFXDneG7oDbhu4hVKCZZ4buINjThu7Ymw53hu4gk4buy4buwJuG7iDY0OFXhu4jDmixV4buIMsOdKeG7iCTDncOVVeG7iCbDneG7jjfhur7hu4gm4buqJuG7iCTDnSgmWeG7iDbDnVbhu4jDmVA34buINuG6oeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCbDneG6oeG7iCbDneG7jjfhu4gw4buINuG7oDbhu4hV4buS4buIVcOVVeG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG7gOG7iOG7szThu6om4buINsOd4buw4buIWeG7sl3hu7Lhu4hVw6AmWeG7iOG6t1HDouG6vuG7iCTDnSgmWeG7iFU64buIw5ko4buINsOd4bu44buIJsOUP+G7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCrhuqNV4buIw5k+4buIJsOd4bqh4buIJsOd4buON+G7iDDhu4g24bugNuG7iFXhu5Lhu4hVw5VV4buIw5nhuqEiJlnhu4gyw50p4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7s8OdKCZZ4buINsOd4bqhIiZZ4bq+4buI4bq34buy4buuVeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG7iDLDneG7kuG7suG7iDbDneG7pD/hu4gqPjbhu4hVw53DoeG7iMOZ4bu0VcOd4buIJsOdxqAq4buINuG7kD/hu4g04buO4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4g2w50oJlnhu4g24buyJuG7iOG6t8OU4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4hV4buSKuG7iDbDnWHhu4jDneG7tibDneG7iOG7kibDneG7iDbDo+G7iOG6t+G7suG7rlXhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jhu6DDouG7gOG7iOG7szQ/Jlnhu4g2NDcmWeG7iDbhu54q4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4buIVcOdOCZZ4buINuG7juG7iDXhu6jhu4hVOuG7iCbDneG7suG7rDfhu4g2NCwmWeG7iMOZ4buyVirhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thur7hu4jhurfhu7Lhu65V4buIw5lQN+G7iDbhuqHhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4g2w53hu6Q/4buIJlk3w6Lhu6om4buINuG7llXhu4gmw5TDouG7iMOZO+G7suG7iMOdLuG7suG7iDLDneG7kuG7suG7iFU64buINuG7tCbDneG7iMOZPlXhu4jDmcOVP+G6vuG7iFQw4buy4buIJuG7sDfhu4hVw5VV4buINjQsJlnhu4jDmeG7slYq4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIWeG7sikmWeG7iCbDneG7jjfhur7hu4gkw50oJlnhu4hZ4buy4buOJuG7iDY0NyZZ4buINuG7nirhu4g2w53DlCbDneG7iDLDnSnhu4g14buo4buIJsOdw5Qq4buIVcOdw5Um4buA4buIw4Lhu6o34buIVVA34buIVTrhu4g24bu0JsOd4buIw5k+VeG7iMOZw5U/4buIVcOgJlnhu4jDmTvhu7Lhu4jDnS7hu7Lhu4jhurfhu7Lhu65V4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIVVAm4buINsOd4bukP+G7iDXDlTbhu4g2w53Eg1Xhu4g24buw4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4bq+4buIVcOd4buy4busN+G7iDQ+Jlnhu4glPuG7iFnhu7Jd4buy4bq+4buIVCnhu4hVYVXhu4jDneG7tibDneG7iCTDnSnhu7Lhu4jhurfDlOG7iFXDneG7suG7rDfhu4hV4buOP+G7iFXDlVXhu4hVKCZZ4buINjThu7Ymw53hu4gk4buy4buwJuG7iDY0OFXhu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buINjfDouG7sCbhu4gyw50p4buA4buI4buf4buaNuG7iCTDncOVVeG6vuG7iFVQJuG7iDLDneG7kuG7suG7iFXhu54m4buIJsOd4buWVeG7iFXDlVXDneG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCTDncOVVeG7iCbDneG7jjfhu4gw4buIw5nhuqEiJlnhu4gyw50p4buIJsOd4buy4busN+G7iOG6t8OU4buIw5nhuqEiJlnhu4gyw50p4buI4bu0NuG7iFXhu57DouG7iOG6teG7jibDneG6vuG7iMOdP+G7mlXhu4jDmeG6oSImWeG7iDLDnSnhu4hVOuG7iFXhu57DouG7iOG6teG7jibDneG7iDY/4buI4bq3w5Thu4jDmeG6oSImWeG7iFU64buIVeG7nsOi4buI4bq14buOJsOd4buIJsOdLuG7iMOZVuG7iMOZw5Uy4buI4bqjJlnhu4gmw5034buIVVA34buINsOd4bu44buIWeG7ssOVVeG7iFXDoeG7juG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdGVOG7iDU2w6Il4bukROG7iio1Py1U4buyw5rhu7ItWD8mNi3hurPhu6Thu7JZw5024bq84buIJj80KuG7jiXhu4pH4buhWTfDouG7qibhu4g24buWVeG7iMOZ4bqhIiZZ4buINsOdKCZZ4buIw53DqOG7iDbDnT/DlSZZRi9UR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu53DnT/hu5ImWeG7iCTDnSgmWeG7iFnhu7Lhu44m4buIWeG7suG6seG7juG7iMOd4buO4buy4buIKuG7pjLhu4glPuG7iFnhu7Jd4buy4buINsOdKCZZ4buINsOd4bqhIiZZ4buIw5nhu5jhu4jDmeG6oSBV4buIJeG7ljLhu4jDmsSDJlnhu4hVw5VV4buIVeG7oDfhu4g2NDhV4buIJOG6q+G7iDbDnTdRNuG6vuG7iCbDneG6oeG6vOG7iMOt4buew6Lhu4jhurXhu44mw53hu4hU4buqJuG7iMOZ4bqhIiZZ4bq+4buIVT424buIw5nhu7Lhu64m4bq+4buIVOG7slYm4buIVMOVP+G7iFnhu7Lhu44/4buINsOdKCZZ4buA4buA4buA4buI4buzND8mWeG7iFXDlVXhu4jDmeG6oSImWeG7iDLDnSnhu4gmw53DlOG7iDDhu4gl4buy4buqJuG7iCThu7Dhu4jhurdd4buy4buIJOG7tFXDneG7iDbDneG6oV1V4buINsOdKCZZ4buINsOd4bqhIiZZ4buIKuG7mjbhu4g24buy4busJuG7iCp94buy4buIJSjhu4jDmeG7oDbhu4glw5Thu4hOKuG7iDbDneG7tuG7iFXhu57DouG7iFQ6Jlnhu4gqw5U24buIVTrhu4g2w5Um4buIVcOd4buk4buIJOG7tCbhu4gq4buaNuG7iMOZ4bqhIiZZ4bq+4buIJFbhu4hV4buS4buIw5kp4buy4buI4bq3XeG7suG7iFXhu57DouG7iFU64buIVMOVJuG7iCThu7Qmw53hu4g2w5Um4buIJsOdLuG7iCbDneG6oeG7iFXhu57DouG7iDXhu44/4buIw5nhu6Qm4buA4buI4bq24bu24buINsOd4buw4buIJMOdKCZZ4buIWeG7suG7jibhu4jDncOo4buIMsOdKeG7iCbDncOU4buIMOG7iCXhu7Lhu6om4buIJOG7sOG7iDbDneG6oSImWeG7iFU64buIw53hu7Ymw53hu4jhu5Imw53hu4g0KeG7suG7iDThu5Yq4buI4bq3w5Thu4jhurfhuqFdJlnhu4jhurfhu7Q34buA4buIw63DneG7tCbDneG7iOG6t+G7tuG7iCbDneG6sSZZ4buIJeG7qOG7iMOZOuG6vuG7iOG6t+G7suG7rlXhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jDmeG6oSImWeG7iDLDnSnhu4gmw53hu6A24buINsOd4buy4buwNuG7iDLDneG7kuG7suG7iDbDneG7pD/hu4gmWTfDouG7qibhu4g24buWVeG7iOKAnMOZ4bqhIiZZ4buINsOdKCZZ4bq+4buIw53DqOG7iDbDnT/DlSZZ4oCd4buA4buI4bujw5Qq4buIJsOd4bqh4buI4bq3UcOi4buIw5lW4buIw5nhu5Iq4buIVOG7kj/hu4hZ4buy4buOP+G7iDbDnSgmWeG7iDbDnSgmWeG7iDU3KTbhur7hu4g24buQP+G7iDThu47hu4hV4buSKuG7iFnhu7LDlVXhu4g0PiZZ4buINOG7mOG7suG7iFXDoeG7juG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG6vuG7iMOZPCZZ4buINsOdIuG7suG7iFU64buINsOdVuG7iMOaw5Qmw53hu4jDncOo4buIMsOdKeG7iFXDnT/hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4jDmeG7suG7iFQ+4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7szfDouG7iCbDneG7suG7qibhur7hu4gqPjbhu4g1KeG7iDY0YVXhu4jDmeG6oSImWeG7iMOdP+G7mlXhu4gqPjbhu4g1KeG7iDZh4buIw5nhu7JWKuG6vuG7iFU64buINsOdVuG7iCZZw53hu7Lhu6om4buIVeG6ozfhu4gmw53hurEmWeG7iFUoJlnhu4g2NOG7tibDneG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iOG6t+G7ljbhu4gmWeG7jiZZ4buIw5nhuqEiJlnhu4gmw53huqEmWeG7iDLDneG7kuG7suG7iMOZw6Hhu4hVw53hu7Lhu6w34buIVeG7jj/hu4g2IybDneG7iCTDnSgmWeG7iFXDnT/hu4go4buINijhu4glXSbhu4jhurfDlOG7iDXhu7Lhu6o34buIJV0m4buIJeG6oTfhu4g2w50oJlnhu4g2w503USbhu4glIOG7suG7gOG7iOG7ocOd4bqxJlnhu4hVKCZZ4buINjThu7Ymw53hu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4gmw53huqHhu4jhurdRw6Lhu4hVw51A4buIJeG7ljLhu4jDmsSDJlnhu4gw4buIKj424buINSnhu4jhu7Q24buIw5nhu7jhu47hu4jDmeG7slYq4buIMzfhu44m4buINjQsJlnhu4jhurfDlOG7iFU64buINlAq4buIJsOd4bu2JuG7iDQ+Jlnhu4Dhu4h4NylV4buIJT7hu4hKYuG7iOG6t8OU4buIw5nhu5Dhu7Lhu4glPuG7iOG7o+G7quG7iOG7oyDhu7Lhur7hu4hVUCbhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4hVOuG7iMOd4bu2JsOd4buINsOd4bqjVeG7iCThu7Lhu7Am4buINjQ4VeG7iMOd4bugMuG7iMOaUybhu4jDmVbhu4hVOuG7iDbDnVbhu4hVw53hu7Lhu6oq4buIJlnhuqExJlnhu4hV4buS4buIVOG7jibhu4gmWcOUw6Lhu4jhurfDlOG7iFThu44m4buIw5nhu6oq4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9K4buMxKhML03DksOaTcSow5LEqMSoxKjEqDZKTE5NTE9NJUrhu4A9Mlnhu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7M0NyZZ4buINuG7nirhu4jhu7N34buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4hVUCbhu4jDmeG6oSBV4buINjThu44mWeG7iDY04bu04bq+4buIJsOdxqAq4buIw5nDlTLhu4jhuqMmWeG7iCbDnTfhu4hVUDfhu4g2w51SKuG7iCrhuqvhu4hVw6Hhu47hu4gmw53hu54m4buIw5rhu54m4buINjQ/Jlnhu4jDmuG7uDLhu4g24buwNuG7gOG7iOG7gmUmw53hurzhu4jhu6Hhu4DDtOG7hEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu4tW4buIw5nhu5Iq4buIVOG7kj/hu4gmWTfDouG7qibhu4g24buWVeG7iCbDlMOi4bq+4buINuG7oDbhu4hV4buS4buIVcOVVeG7iFXhu6A34buINjQ4VeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iMOZ4bqhIiZZ4buIMsOdKeG7iDLDneG7kuG7suG7iFXDlVXDneG7iOG6teG7juG7iOG6t8OU4buINjTDlSbDneG7iFXDneG7pOG7iCXhu6Ay4buIw5nDqCbhu4g24bu0JuG7iMOd4buy4buuN+G6vuG7iFThu7JWJuG7iFXDnUDhu4jDmlMm4buIWeG7suG7jj/hu4g2w50oJlnhu4Dhu4jhu5/hu5o24buIJMOdw5VV4bq+4buIJMOd4buy4buIw5o5Jlnhu4jDlSbDneG7iDXDlSZZ4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIVOG7jibhu4jDmeG7qirhur7hu4jDmeG7mlXhu4hU4buy4buuNuG7iCXDlOG7iFXhu6A34buINjQ4VeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iOG6t+G7ljbhu4gmWeG7jiZZ4buIw5nhuqEiJlnhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4g2NMOVJsOd4buINjfDouG7rjbhu4jDmSnhu7Lhu4jDmjkmWeG7iMOZw6gm4buIVTrhu4jDmT7hu4g0LOG7suG7iFXhu44/4buI4bq3w5Thu4hVOuG7iCrDlDfhu4g14buWVeG7iDY0OSZZ4buI4bq3XeG7suG7iMOZw6gm4buIVMOVP+G7iFnhu7Lhu44/4buINsOdKCZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7ocOd4bqh4buIMsOd4bueJuG7iDbhu7RVw53hu4jhurfhu6zhu4hVw5VV4buIJlk3w6Lhu6om4buINuG7llXhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4g2NOG7qibhu4jDmeG7nsOi4bq+4buINijhu7Lhu4jDmeG7rOG7iOG6tTfhu6A24buIKj424buIMsOd4bqhWyZZ4buIw5Um4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIJMOdN+G7iDY0NyZZ4buINuG7nirhu4jhu7N34buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4jDmTom4buI4bq0N+G7nibhu4jhu53huqnhu4jDtCDhu7Lhu4hLxKhK4buM4buIJsOd4bqh4buINeG7jjfhurxGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buhw53DlOG7iCbhuqFdVeG7iMOZUDfhu4g24bqh4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIKj424buINSnhu4g2NCwmWeG7iMOZ4buyVirhu4hZPCrhurzhu4h4N+G7kiZZ4buINjThuqEiJlnhu4jhu6Phu44q4buIw71bJuG6vuG7iDbhuqEgJlnhu4jDmcOU4buy4buI4buj4buq4buI4bujIOG7suG6vuG7iGki4buIw7Q84bq+4buIw5nhuqEiJlnhu4jhu6Phu6rhu4jhu6Mg4buy4buIw5k/4buQJuG7iDbDo+G7iFVQN+G7iOG6t+G6oSA24buIw5nhuqEiJlnhu4g14buWNuG7iMOZ4buwJuG7iFVQN+G7iOG7iygmWeG7iMO04bqhWyZZ4buA4buI4buv4buIJsOd4bqxJlnhu4gmW+G7suG7iCbDlMOi4bq+4buIJlk/w5Thu7Lhu4hVw5VV4buIVeG7oDfhu4g2NDhV4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIJsOd4bu2JuG7iMOZxagy4buIVOG7jibhu4gmWcOUw6Lhur7hu4hU4buOJuG7iMOZ4buqKuG7iFVQJuG7iMOaOSZZ4buIJsOd4buy4busN+G7iMOZw6gm4buIw53hu5Y24buIw5lW4buINuG7kD/hu4gkw50p4buy4buIJV0m4bq+4buIMsOdOeG7iMOdIDLhu4jhurdd4buy4buIJMOdKCZZ4buIWeG7suG7jibhu4g0PiZZ4buI4bq3w5Thu4g2w50/w5UmWeG7gOG7iOG7szQ/Jlnhu4jDmTrhur7hu4jDmSnhu7Lhu4jhurdd4buy4buIJsOd4bqxJlnhu4hVW+G7iDM34buOJuG7iFU64buIw53DlCZZ4buINMOUP+G7iCrhu5o24buIMsOdKeG7iOG6t8OU4buIVSgmWeG7iDY04bu2JsOd4buIVTrhu4gq4buaNuG7iDbhu7Lhu6wm4buIJV0m4buIVVAm4buIMsOdw5U24buIw5k+Jlnhu4hVw53huqFbJlnhu4g2NOG7tibDneG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iFTGoCZZ4buIw5Umw53hu4g1w5UmWeG7iCrhuqvhu4g2w503UTbhu4jhurfDlD/hu4hU4buOJuG7iMOZ4buqKuG7iMOZVuG7iDbDnTfhu4jDnTg24buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buI4bq3N+G7suG7iOG6tTfhu54m4buA4buIeeG7suG7qiZZ4buIVSgmWeG7iDY04bu2JsOd4buINjRh4buINTDhu4jhu7Vp4buhw6zhu4g2QCbDneG6vuG7iOG7s8Od4bqh4buI4bq34buy4buuJuG7iDZAJsOd4bq+4buI4buhWeG7nibhu4jDncOUJlnhu4hp4buRw6zhurbhur7hu4hp4bqhN+G7iMOZ4buy4buuJuG7iDZAJsOd4bq+4buIw73hu7Lhu6o34buINsOd4bu44buIw5nhu7Lhu64m4buIKsOVw6Lhu4jhu6FZN8OiVybhu4jhu53hu7Iq4buIMsOd4buS4buy4buIw5nhuqEgVeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iMOVJsOd4buINcOVJlnhu4gq4bqr4buINsOdN1E24buINsOj4buIVXsmWeG6vuG7iDbhuqEiJlnhu4g0w5Q/4bq+4buIKuG7mjbhu4g24buy4busJuG7iCbDncOU4buI4bq3w5Thu4hV4buew6Lhu4jhurXhu44mw53hu4jDmVbhu4jhurXhuqMmWeG7iMOZw5UmWeG7iCXDlOG7iDY0LCZZ4buIw5nhu7JWKuG7iFXDoeG7juG7iFXDlVXhu4g2NCwmWeG7iMOZ4buyVirhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4gkw5034buINjQ3Jlnhu4g24bueKuG7iDbDncOUJsOd4buIMsOdKeG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7Phu6A24buIVeG7kuG7iFXDlVXhu4jDmeG6oSImWeG7iDLDnSnhu4jDmuG7nibhu4hV4bqh4buIJeG7suG7qibhu4gk4buw4buIw5nhu6w34buIMsOd4buS4buy4buINsOd4buOKuG7iFnhu7Lhu47hu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4gkw50oJlnhu4hZ4buy4buOJuG7iCrhu5o24buIMsOdKeG7iDLDneG7tOG7juG7iDY04bqhXVXhu4gmw53DlOG7iCrhu7Ymw53hu4Dhu4jhurQ34bueJuG7iOG7neG6qeG7iMO0IOG7suG6vuG7iFVQJuG7iDLDncOVNuG7iMOZPiZZ4buIVcOd4bqhWyZZ4buINjThu7Ymw53hu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4jDmVbhu4jDneG7tibDneG7iDbDncOUJsOd4buIJuG7sDLhu4g1KSZZ4buIKl3hu7Lhurzhu4jhu7M04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCTDnSgmWeG7iFnhu7Lhu44m4buIMsOd4bu04buO4buINjThuqFdVeG7iCZZKOG7suG7iCbDncOU4buIMOG7iMOaLFXhu4gyw50p4buA4buI4buLVuG7iCbDneG7suG7rDfhu4jDnT7hu4jDmuG7nibhu4hV4bqh4buIVTrhu4g2w51W4buINsOd4buOKuG7iFnhu7Lhu47hu4jDmeG6oSBV4bq+4buIVMOU4buy4buINj/DlSbhu4gk4buyJsOd4buINuG7sOG7iCbDneG7oDbhu4g2w53hu7Lhu7A24buIMsOd4buS4buy4buINuG7tCbDneG7iMOZ4buwJuG7gOG7iOG7syjhu7Lhu4jDmeG7rOG7iOG6tTfhu6A24buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG6vOG7iFThu44m4buIJlnDlMOi4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIVcOVVeG7iFkpVeG7iFXhu57DouG7iOG6t8OU4buIVT424buIw5nhu7Lhu64m4buIVMagJlnhu4gmw53hurEmWeG7iFnhu44q4buIKsOUN+G7iDXDlSZZw4rhu4hU4buOJuG7iMOZ4buqKuG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iFTGoCZZ4buIw5Umw53hu4g1w5UmWeG7iCrhuqvhu4g2w503UTbhu4gq4buaNuG7iDbhu7Lhu6wm4buIJsOdw5Thu4gw4bq+4buINjThu6Q/4buIw5nDqCbhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu7Thu4hVw5VV4buIVeG7nsOi4buI4bq14buOJsOd4bq+4buIVcOVVeG7iFU+NuG7iMOZ4buy4buuJuG7iMOdP+G7mlXhu4hVw5VV4buIJOG7suG7sCbhu4g2NDhV4buIJnvhu7Lhu4g2NOG7qibhu4jhurdA4buO4buIw53DqOG7gOG7iOG7iynhu7Lhu4jhurdd4buy4buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCbDlMOi4bq+4buIKn3hu7Lhu4gyw53huqEiJlnhu4hVUCbhu4hVOuG7iCbDneG6sSZZ4buIMzfDouG7iMOZ4bu4JsOd4buINOG7suG7qiZZ4bq+4buIKj424buIKuG7mjbhu4jDmVbhu4g24buUJlnhu4g24bu0JsOd4buIVcOdw6Hhu4jDmT4mWeG6vuG7iCo+NuG7iCrhu5o24buIw5lW4buIVTrhu4jDmeG7mlXhu4g2NOG6oSZZ4bq+4buIKuG7mjbhu4gkw53DlVXhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4hVOuG7iCo+NuG7iFVb4buIMzfhu44m4buIw5nhu7Lhu6w34buIJMOd4buyVibhu4jDmVbhu4jhurfhu7Lhu65V4buINjThu44mWeG7iDY04bu04buIJMOdKCZZ4buINjnDouG7iDbhu7Lhu64m4bq+4buI4bq1KOG7iFQ84buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G6tDfhu54m4buI4bud4bqp4buIw7Qg4buy4buIS8SoSuG7jOG6vuG7iDZAJsOd4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4hVOuG7iCbDneG7suG7rDfhu4gkw50w4buy4buINeG7llXhu4jhurfhu6zhu4gk4buyJsOd4buINuG7sOG6vuG7iOG6teG7mOG7iMOdPuG7suG6vuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7iDY0PyZZ4buINkAmw53hu4hVw6AmWeG7iCbDneG6oeG7iCbDneG6sSZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIJlk/w5Thu7Lhu4g2QCbDneG7iDThu6A24buIKjcpJuG7iMOZ4bqhIFXhu4hVw53hu7Lhu6oq4buIJlnhuqExJlnhu4gkw50oJlnhu4hZ4buy4buOJuG7iOG7s3fhu4jhu7PDneG7jibDneG7iMO0OuG7juG7iFU64buIKsOUN+G7iMOVP+G7iCpd4buy4buI4bq3w5Q/4buI4bq1N+G7nibhu4Dhu4jhurZd4buy4buIKj424buI4bq3w5Thu7Lhu4jhuqXhu4gk4buy4buwJuG7iDY04buqJuG7iMOZ4buew6Lhu4hVOuG7iDbDnVbhu4hVw53huqHhu47hu4jDmcOVMuG7iOG6oyZZ4buIw5nDoeG7iMOi4buqN+G7iFVQN+G7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG6vuG7iCbDneG6oSZZ4buINijhu7Lhu4g24buyJuG7iDbhuqEwJlnhu4g14buo4buIw5k6Jlnhu4hZOjLhu4gyw51QJuG7iFUoJlnhu4g14bqjVeG7iCbDnS7hu4hU4bum4buIVcOh4buO4buIKuG7tibDneG7iFXDnT/hu4gmw53hu7Lhu64q4buI4bq3YeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7tOG7iCTDnTfhu4g2NDcmWeG7iDbhu54q4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4buIVcOdOCZZ4buINuG7juG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmI3NsOdPzThu4pH4bud4buzw73hu4jhu6Phu6rhu4jDtDwmWeG7iMOtUipGLzJH

KTS Lê Hồng Cẩm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]