Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 sẽ vào hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy là những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua để giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đến khi nào nhân dân đã cơ bản ổn định lại cuộc sống, đơn vị mới rút quân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG7ruG7n0PDtcSC4bqwRsO1eEbhurDDteG7iOG6vELEgsO1QuG6rsWpQsO1d8WpQsO14buAQsO1eOG6tELhuq7hu4nDtXjhu4JCw7Xhu5DhurTDteG6quG7hOG6sMO14buKS8Sow7XDjErFqUJtL+G6ruG7kW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j27hurHhu4pKQsSCw7V4Q3BCw7Xhu5Hhu4nDteG6r8OTw7V4Q3BCw7Xhu5nhu5Phu5XDteG7iOG7t8O14buQcEPDteG6ruG7n+G6sMO14bquSuG7lMOAQsO1w6NKckLEgsO1feG6sELhuq7DteG7kHDDtT7DgMO14bqx4bquTuG7lMO14bqocMO1QuG6rsOUQsSCw7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7Xhu6/hurTDtcSo4bqu4bqww4DEqMO14bquceG6sMO1QsO5QsSCw7VCw4HDtcSo4buKQ0LEgsO1eEfEqMO14bqqw5Phu5/DteG6qE/DteG7kOG7jOG7n8O1w4xK4bufw7V44bqgw7XEguG6sEvDjcO1QuG6rsWpQsO1d8WpQsO14bqs4bqudXbDtcON4bquTXbDteG6ruG7q0rDtcOMSnLEqcO1WEFCw7Xhuqzhuq7hurDDtUJwQ8O1QuG6rsWpQsO1d8WpQsO1eHPDtXbhu4LDteG7r3JCw7Xhu4BCw7V44bq0QuG6rsO14bqoceG6sMO1dkrhur52w7Xhu4jhurxCxILhu4nDtXjhu4JCw7Xhu5DhurTDteG6quG7hOG6sMO14buKS8Sow7XDjErFqULEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5PDtOG7leG7ky/hu5Xhu5134buX4buRxqHhu5Xhu5HDtMO0xKjhu5fhu5vhu5fhu5HDtMah4buV4bqo4buRxKnhuqbDjcSC4buPw7Uvbn3huq7hu59C4bquw7V24bquRELEgsO1duG7gsO1eOG6vkLEgsO14buQcEPDtcOjSnJCxILDteG7ruG6skLhuq7DtcSC4bqwS8ONw7V3xalCw7Xhuqzhuq51dsO1w43huq5NdsO14bqu4burSsO1w4xKcsO14bqqw5Phu5/DteG6qE/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j259xIJw4buUw7Xhu5Phu5kv4buRw7Thu4nDteG7k8O0w7TDtXbhu6FCw7Xhu6/hur7hu4nDtXbhuq7hurBBQsO14buI4bqkw7V2TuG7n8O14bqx4buKSkLEgsO1eENwQsO14buR4buJw7Xhuq/Dk8O1eENwQsO14buZ4buT4buV4buJw7XDo0rFqULDteG6rOG6rkrDteG7lcO1eHPDteG6rnBC4bquw7XDjErFqULDteG7kHBDw7XEqMOCQuG6rsO1w6NKckLEgsO14buu4bqyQuG6rsO1eOG6oMO1xILhurBLw43DtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDteG6rOG6rnV2w7XDjeG6rk12w7Xhuq7hu6tKw7XDjEpyw7XhuqrDk+G7n8O14bqoT8SpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn3huq7hu6tCw7V4w5NHdsO1eMOBw7VCxILhuq7hurTDtXZO4bufw7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7Xhu5Bww7Xhu5Thu7lKw7V24bupSsO1dk7hu5/DteG7ruG6vsO14bqxw5PDteG6qMOAQuG6rsO1w6NKxalCw7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Xhu4nDtVbhuq7DgsO14bquSuG7lMO14bqvw5PDtXhDcELDteG7meG7k+G7lcO1eHPDtXjhurDDgUrDtXjhur5CxILDteG6seG7ikpCxILDtXhDcELDteG7kcO14buQcEPDtcOjSnJCxILDteG7ruG6skLhuq7DtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7VC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kE3DteG6rOG6rnV2w7XDjeG6rk12w7Xhuq7hu6tKw7XDjEpyw7XhuqrDk+G7n8O14bqoT8SpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG6rnlDw7V4ROG7icO1eOG7gkLDteG7kOG6tMO1eHPDtULhuq7hu59C4bquw7V24bquRELEgsO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDteG6qOG7jnbDteG6qMOTR0LEgsO1xILDiuG6qsO14buTw7TDtMO1duG7oULDteG7r+G6vuG7icO1duG6ruG6sEFCw7Xhu4jhuqTDtXZMQsSCw7Xhu53DteG7mHnDteG6usO1xKjhurrDteG7kHDDtXbhu6F2w7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG6sMOAQuG7icO1xKjhu4rhu59CxILDteG7r+G6tMO14bqu4burSsO1duG7qULhu4nDtcOMSsWpQsO14buUw7V24buCw7V44bq+QsSCw7V34bqww7V24bquSuG7lOG6oELDtcSo4buMw7Xhu5fDtcSC4bqwRsO14buI4buhQsSCw7VC4buf4buUxKnDtVfhu47DteG6rOG6sEFC4buJw7V44buCQsO14buQ4bq0w7Xhu4jhu7fDtXZEw7XhuqrDucSow7XEqHHhurDDtcOjSnJCxILDteG7ruG6skLhuq7DteG7kHBDw7V24bqu4bqww4FKw7V2TELEgsO1QsSCcOG7lMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG7ikpCxILDtcSo4buhw7V9xIJK4buU4bqiQsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1w6NK4bufQsSC4buJw7VW4bqu4bq2QuG6rsO1TuG7lMO14bqx4buKSkLEgsO1eENwQsO14buR4buJw7Xhuq/Dk8O1eENwQsO14buZ4buT4buVw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow6zDtVjhu4JCw7Xhu5DhurTDteG7iOG7t8O1duG6ruG6sOG7n8O14bqo4buOdsO14bqow5NHQsSCw7XEqOG6rnlDw7Xhuq7hu5/hurDDteG6rsOT4buEQsSC4buJw7Xhu5BwQ8O14bqu4buf4bqww7Xhuq5K4buUw4BCw7XDo0pyQsSCw7V94bqwQuG6rsO14buQcMO1PsOAw7XhurHhuq5O4buUw7Xhuqhww7VC4bquw5RCxILDtXjhurThu5/DtcON4bquw5Phu4JCxILDteG7r+G6tMO1xKjhuq7hurDDgMSow7Xhuq5x4bqww7VCw7lCxILDtULDgcO1xKjhu4pDQsSCw7V4R8Sow7XhuqrDk+G7n8O14bqoT8O14buQ4buM4bufw7XDjErhu5/DtXjhuqDDtcSC4bqwS8ONw7VC4bquxalCw7V3xalCw7Xhuqzhuq51dsO1w43huq5NdsO14bqu4burSsO1w4xKcsO14bqqw5Phu5/DteG6qE/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25Y4buCQsO14buQ4bq0w7Xhu4jhu7fDtcSC4bqwS8ONw7VC4bquxalCw7V3xalCw7Xhu5Bww7V24bqu4bq2QuG6rsO1w4xK4buUw4FCw7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7ikNCxILDtULhuq7hurDDgUrDtULEgnDhu5TDteG7kOG7hOG6sMO1w43huq7Dk+G7gkLEgsO1duG6rsWp4bqqw7V4QULDteG6rOG6ruG6sMO1QuG6rsWpQsO1d8WpQsO1eHPDtXbhu4LDteG7r3JCw7Xhu4BCw7V44bq0QuG6rsO14bqoceG6sMO1dkrhur52w7Xhu4jhurxCxILDteG6quG7hOG6sMO14buKS8Sow7XDjErFqULEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5PDtOG7leG7ky/hu5Xhu5134buX4buRxqHhu5Xhu5HDtMO0xKjhu5fhu5vhu5fhu5HDtMah4buV4bqo4buTxKnhuqbDjcSC4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j259xIJw4buUw7Xhu5Phu5kv4buRw7Thu4nDtcSoQ3BCw7XEqMOCQuG6rsO1w6NKckLEgsO14buu4bqyQuG6rsO1dsSQQsO14bqs4bquQ3JCxILDteG7k8Spw7TDtMO0w7VCxILhurrhurDDtULhuq5ww7VIw7V24buhdsO14bquSuG7lMOAQsOsw7U+w4DDteG6seG6rk7hu5Thu4nDtcOjSnJCxILDtX3hurBC4bqu4buJw7V74bqwQuG6rsO1P0Thu5/hu4nDtcSo4bqu4bq0w7Xhu5hzw7Xhu67hu5/DtVjDikLDteG7r+G6tMO1QsSC4burw43EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu4pDQsSCw7V4ROG7icO14buK4bqw4bu5QsSCw7Xhuq5K4buUw4BCw7U+w4DDteG6seG6rk7hu5TDtXbhuq7hurBB4bqqw7Xhuq7hu4JCw7Xhuqrhur7EqMO1QsOV4bufw7Xhu4jhurzDtULEguG6uuG6sMO1QuG6rnDDteG7r+G6tMO1QsSC4burw43hu4nDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1xKhx4bqww7V24buhdsO14buYc8Osw7U+4bq+dsO14bqx4bquTuG7lOG7icO14bueQsO14bqx4bquTuG7lOG7icO1P8OKQsSCw7XhurHhuq5O4buU4buJw7Xhuq/hu4JCw7XhurHhuq5O4buU4buJw7VXw5Phu4JCxILDteG6seG6rk7hu5TDteG7kHDDtcSo4bqu4bq0w7XEqOG7isawQsO1POG6sEFCw7Um4bqw4bufQsSCxKnEqcSpw7VYxanhu5TDteG6qHDDtXbhu6F2w7V44bq04bufw7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7Xhu5BMQsSCw7XEqOG7ik9CxILDtULhu7lCw7VCw5Phu4R2w7Xhu4pLxKjDtXbhuq7hu6vhuqrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24/4bqww4BCw7VC4buf4buU4buJw7VCw5Phu4R2w7XhuqhPw7XEqHHhurDDtcSow4JC4bquw7XDo0pyQsSCw7Xhu67hurJC4bquw7V44bufQsSCw7Xhu5hK4bq8QsSCw7VC4bqu4bufQuG6ruG7icO1QuG6rsOUQsSCw7XEqOG7ik12w7V4w5NGQsSCw7V24bqu4bq2QuG6rsO1xKhx4bqww7V24buhdsO14bquSuG7lMOAQsO14buv4bq0w7VCxILhu6vDjcO14bqoTcSow7VCw7lCxILDtULhuq7Dk8O1PsOAw7XhurHhuq5O4buU4buJw7XDo0pyQsSCw7V94bqwQuG6ruG7icO1xKjhuq7hurTDteG7mHPDteG7ruG7n8O1WMOKQsO1eHPDtcSo4bqu4bq6QsSCw7V4w5NHdsO1xKhK4buUQULhu4nDtcSocUPDtXjhurDDgUrDteG6rOG6sMOAQsO1xKjhuq5K4burQsO14bqoR+G6sMO1eOG6oMO1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG6rOG6rnV2w7XDjeG6rk12w7Xhuq7hu6tKw7XDjEpyw7XhuqhPw7XhuqhNxKjDteG7kHDDtXbDkkrDtcSo4buKR+G7icO1dsOSSsO1QnFCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqxSuG7lMO1QuG6ruG6sOG7uULhu4nDtXhBQsO1xKjhuq5G4bqww7V44bqw4bqg4bqqw7VCcOG7lOG7icO1xKhx4bqww7XEqMOCQuG6rsO1w6NKckLEgsO14buu4bqyQuG6rsO14buQ4butQsO1dsSQQsO1eEFCw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5nhu5XDtcSo4bqu4bq6QuG7icO14buvckLDteG7r+G6tMO1duG6ruG6sOG7n8O1dnXEqMO14buQcMO1duG6usO14bqo4burw43EqcO1VuG7oXbDtcSo4bqu4bq6QsO14buvckLDtUJw4buUw7V24bquTsO14buUQUrDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1SMO14buQTELEgsO14buIxalK4buJw7Xhu5BMQsSCw7Xhu5jhu5/hu4nDteG7kExCxILDtXfFqULDtcSo4bq+dsO1xKjhuq7hurDhuqBKw7Xhu4jhurzhu4nDteG7kExCxILDteG7iOG7ocSow7Xhu6/hurDhu7lCw7XEguG6sOG7hOG6sMO1d0PDtcSC4bqw4bufQ8O1xKjhuq7hurpCxILDtXjhur52w7V4cUPDteG6qHHhurDDteG7r+G6tMO1duG6ruG6sOG7n8O1dnXEqMO1d0PDtULEguG7q8ONw7XhuqhNxKjDteG6rkPDuXbDteG7iHHEqMO14bqoSMO1xILFqeG7lMO14buK4bufxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqvSMO1JuG6sOG7n0PDtcSo4bqu4bq6QsSCw7Xhu5Dhu6tCw7XEqHLhurDDtcSow4JC4bquw7XDo0pyQsSCw7Xhu67hurJC4bquw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSo4buJw7Xhuq7hurDDgELDtXbhu6F2w7XEqOG7ik12w7V4w5NGQsSCw7Xhuqjhu4RCw7VC4bquw5PDtcOjSuG6vHbDteG6qOG6vsO14buR4bue4buJw7XDo0rhurx2w7Xhuqjhur7DteG7keG7k1bDtXhzw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKhK4buUQULDteG6rkNwQsO1xKhDcELhu4vDtXjDk0ZCxILDtT/DisO1VuG6ruG6tsO1e+G6sELhuq7DtULhuq7hu6FC4bquw7XhurHFqeG7lMO1duG6rsOCw7V2xJBCw7V24buhdsO1eOG6sOG6oOG6qsO14bqs4bqqw7Xhu5HGoSvhu5fDtMO04buJw7U84bqqw7Xhu5Hhu5vhu4nDtTzhuqrDteG7neG7kSvDtMO04buJw7U84bqqw7Xhu5HGocahK+G7mcO0w7Thu4nDtTzhuqrDteG7keG7neG7oyvhu5nDtMO0w7V44bufQsSCw7XEqHV2w7V3Q8O1QsSC4burw43DteG6rkPDuXbDteG7iHHEqMO14bqoSMO1xKjhu58t4bqoSuG7lMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsOjSuG6vHbDteG6qOG6vsO14buR4buT4buew7V4c8O1xKjhuq7hurpCxILDtcSoSuG7lEFCw7V4Q3FCw7XEqOG7jMO1POG6qsO1w7TDtXhBQsO1POG6qsO14bub4budw7VrxKjhuq7hurTDteG7mHPDteG7ruG7n8O1WMOKQsO1LcO14bqj4bqueUPhu4nDteG7mHPDteG6seG7ikpCxILDtT9E4buf4buJw7Xhuq5K4buUw4BCw7V74bqwQuG6rsO1P0Thu59s4buLw7Xhu4rhurDhu7lCxILDtXhDcULDtTzhuq55w7XEkXnDtS3DtVbhuq7hu5/DtT5Dw7Vr4bquSuG7lMOAQsO1e+G6sELhuq7DtT9E4bufbMO1eOG7n0LEgsO14buv4bq0w7XEqHV2w7Xhuq5DcELDtcSoQ3BCw7V3Q8O1QsOBQsO1eMOTRkLEgsO14bqoS0LDteG7iE3EqMO14buQ4buE4bqww7V24bqu4bqww4FKw7V3cOG6sMO14bqs4bquQ3JCxILDteG7mcO0w7TDteG6quKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq55Q8O14buu4bufQsO1VuG6rsOCw7Xhuq5K4buUw7XhuqPhuq7EkELEguG7icO1duG6ruG6vELEgsO1xKjhuq7hurDhu7lCw7XEqOG7n+G6sMO14buQcMO14bqx4bqy4bqqw7XhuqzhurBB4bqqw7V2w5JKw7VCcULDteG6rOG6sOG7ueG6qsO14buu4bufQsO1duG6rsOCw7Xhuq5K4buUw7XhuqPhuq7EkELEgsO1xKjhuq5Ow7V3xalCw7Xhu4jhu47DtcSow4JC4bquw7XDo0pyQsSCw7Xhu67hurJC4bqu4buJw7XEqOG6tkLhuq7DtXhBQsO14buRw7TDtcSC4bqwRsO1QsSCcOG7lMO14buT4buZL+G7kcO04buJw7XEqOG7iuG7q0LDteG6qE/DteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOVw7VCcOG7lMO1eHPDteG6qHDhuqrDtXbhuq5BxKjDteG7o8O1QsSCw5NG4bqw4buJw7Xhuqhw4bqqw7Xhu6Phu5fDtULEgsOTRuG6sMO14buv4bq0w7XEqOG6rsOT4buCQsSC4buLw7XEqOG6ruG6sMOAxKjDteG6rnHhurDDteG7kMOBw7XhuqzhurBC4bquw7XEqEHDteG7kOG7rULDtXbhuq7Dk+G7n8O1xKjhuq7hurxCxILDteG6rOG7ucO1eMOTR3bEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4buvw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/huqrhu4hDLeG7r+G6sHfhurAtw4NDQsSoLeG7knnhurDEguG6rsSow6xCQ+G7iuG6quG7n+G6qOG7j24/SuG7lMO1eOG6vkLEgsO1xKjhu4BCxILDteG6qOG7jnbDtXjhuqDDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO1w5JCxILDtcON4bquRMO14bqqw5Phu5/DteG6qE9tL+G7r25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqxceG6sMO14buvSuG7gOG6sMO14bqocOG6qsO14buQ4bqww4B2w7Xhu5Dhu4ThurDDteG6t+G7rn1Xw7XEqMOCQuG6rsO14buQw4HDtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO1w43huq7EkELEgsO1duG6ruG6vELEguG7icO14bqs4bqudXbDtcON4bquTXbDteG6ruG7q0rDtcOMSnLDteG6qsOT4bufw7XhuqhP4buJw7XhuqxBw7Xhuq5DcXbhuq7DtcSo4buK4bqw4bqgQsO14bqs4bqu4buf4bqww7XDkkLEgsO1w43huq5Ew7Xhu69zQ8O14buI4bq8w7Xhu53hu4nDtXjDikLEgsO1duG6ruG6tsO14buu4bq+w7XEqOG7isOTSELEgsO14buu4bq+w7V94bq6QsSCw7VCxILhuq7hurDDgMONw7Xhu5Bww7XDjeG6ruG7ocSow7XEqOG7iuG6sOG6oELDtULhurpCxILDtcSo4bqu4bq6QsO1fcSCSuG7lOG6okLDtcOpSsWpQsO1VsOTRkLEgsO1eHPDtcSC4bqu4bqww7VC4bqu4burQsO14buQcMO1eOG7oULhuq7DtcSC4bqw4buhw7V24bufQ8O1xKjhurZC4bquw7V24bquTsO1eOG6vkLEgsO1dk7hu5/DtXbhu6F2w7V2xrDDjcO1duG6ruG6tkLhuq7DtcOMSuG7lMOBQuG7icO1QsSCw5NG4bqww7V3xalCw7XDo0pyQsSCw7Xhu67hurJC4bquw7XEqOG7ikNCxILDtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO1w5JCxILDtcON4bquRMO14buQ4buE4bqww7XEqOG6ruG6sOG7uULDtcSo4buf4bqw4buJw7XhuqrDk+G7n8O14bqoT8SpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsSRw4HDteG6quG6vsSow7Xhu4jhurzDtULhuq7hurDDgOG6qsO14buQTcO1xKjhu4pFQsSCw7XEqMWp4bqqw7V24bupQsO1xKjhuq7hu452w7Xhuq7hurDDgELDtcSo4bquRuG6sMO1xILhurDhu59Cw7XEqOG7hOG6sOG7icO14buu4bq+w7XEqOG7isOTSELEgsO1fcSCSuG7lOG6okLDtcOpSsWpQsO1VsOTRkLEgsO1QuG6rsawQsO14bqqcULhuq7DrMO1VuG7qULDteG6rkrhu5TDtXjhur5CxILDtcSo4buAQsSCw7Xhuqjhu452w7V44bqgw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDtcOSQsSCw7XDjeG6rkTDteG6ruG6sMOASsO1w4xKcsO14buQ4buE4bqww7V34bqw4bqiQsO14buv4bqwQULDteG6qsOT4bufw7XhuqhP4buJw7XEqOG7ikNCxILDtXhEw7V24buhdsO14bqo4buOdsO14bqow5NHQsSCw7V24bq6QsSCw7Xhu59C4buJw7Xhu6/hur7DtXjhur7hurDDtcON4bqu4buhxKjDteG6rkrhu5TDtcSo4bq84bqww7V44bufw7Xhu5Dhu5/hurDDtcSo4buKxJDDtULEkELEgsO1duG6vMSo4buLw7XhuqzhurDhu7lCw7XDjErhu5RBxKjDtXfhurDDtXdG4bqww7V3xalCw7Xhu4rhu5/DteG6rOG6rsOJ4bqww7Xhu5BMQsSCw7XEqOG7ikVCxILDtXjhurDhuqDhuqrDtULEguG7q8ONw7XhuqhNxKjhu4nDteG7kExCxILDtXZEw7VCxIJK4buUw7V24buCw7XhuqhPw7XDjErDvcSo4buJw7Xhu4hxxKjDteG6qEjDtXjGsMSo4buLbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbljhu6FC4bquw7XEguG6sOG7oeG7icO1xKjhu4rhurDhuqBCw7Xhuqzhuq7hu5/hurDDtXbhu6F2w7XDjeG6rsOT4buCQsSCw7Xhu6FCw7Xhu69yQ8O1eHLhuqrDteG7n0LDtcSoQ3BCw7Xhuq7DgMO1xKjhuq7hurxCxILDteG6rsOKw7V44burw43hu4vDtXbhuq5Ow7V44bq+QsSCw7XEqOG6sEHDjcO1QuG6ruG7q0Lhu4nDtcON4bquxalCw7XDjeG6ruG6vOG6sMO14bqucELEgsO1dsOSSsO1xKjhu4pHw7XhuqzhurTDjcO1xKjhuq5G4bqw4buJw7Xhu69yQ8O1eHLhuqrDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1eOG6oMO14bqq4bq+xKjDtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO1QnBDw7Xhu6/hurTDtcSo4bqu4bqwQUrDtXhE4bqw4buJw7Xhu4rDvcSo4buLbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7rnJDw7V4cuG6qsO1xKhK4buUw4DEqMO1eOG6vOG6sMO14bufQsO1xKhDcELDtXbhuq5Dw7Xhuqjhu452w7XhuqjDk0dCxILDtXbhu4LDtXjhur5CxILDtcOSQsSCw7V2w5JKw7VCxILDk0bhurDDtXfFqULhu4nDtXjDikLEgsO1xKjhuq5G4bqww7XEqErhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULhu4nDtULFqULEgsO1duG7n0PDtULhuq7hu6tCw7XEqOG6rsOSdsO1dk7hu5/DtULEgsOTRuG6sMO1d8WpQsO14buQw4HDtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO14buvckPDtXhy4bqqw7Xhu59Cw7XEqENwQsO1dnLDtcSo4buKw5Phu4R24buJw7XEqOG7ikNCxILDteG7kHDDteG7iOG7n0rDteG7r3NDw7XhuqhP4buLw7V24bquTsO1eOG6vkLEgsO1w43huq7EkELEguG7icO1duG6ruG6vELEgsO1d+G6tHbhuq7DteG7r8OAQuG6rsO1dnLDtXjhurzhurDDteG7kOG7hOG6sMO1QsSCw5NG4bqww7Xhuqjhu61Cw7XEguG6sOG7n8O14buIS3bhu4nDtcSC4bqw4bufw7V24bup4bqqxKnEqcSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7ruG6vsO1xKjhu4rDk0hCxILDtX3Egkrhu5ThuqJCw7XDqUrFqULDtVbDk0ZCxILDtXZPQsSCw7V4c8O14bqow5NKw7Xhu5bDtcSow4JC4bquw7XDo0pyQsSCw7Xhu67hurJC4bquw7V24bupQsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7Xhu4jDlcO1d01CxILDteG6qkXhurDDtULEgkrDikLDteG6qOG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO1dkThu4nDtXjhur5CxILDteG7kOG6sOG7uULDtULhuq7FqULDtXfFqULDtULhu4bDteG6qOG7jnbDtXhDcELDteG6rEHEqMO14buQw5NHxKjDtcOMSuG7n8O14bqqReG6sMO14bqs4bquRMO14bqs4bqudELDtXjhuqDDteG7iOG7p0LDteG7iHBCxILDtcOSQsSCw7XDjeG6rkTDteG6ruG6sMOASsO1w4xKcsO14buQ4buE4bqww7Xhu69zQ8O14buI4bq8w7Xhu53EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27EkcOBw7Xhuqrhur7EqMO14buI4bq8w7XhuqzhurBBQsO1QsSC4bqu4bq0w7V2TuG7n8O1xKjDgkLhuq7hu4nDtXjDikLEgsO1duG6ruG6tsO14buu4bq+w7XEqOG7isOTSELEgsO1fcSCSuG7lOG6okLDtcOpSsWpQsO1VsOTRkLEgsO14bquw5Lhu5/DteG7iOG7t8O14bqow5NKw7Xhu5bhu4nDtXjDikLEgsO1xKjhuq5G4bqww7V4w4HDteG7mErGsMSow7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7Xhu6/hur7hu4nDtULEgnBC4bquw7XhuqjhurDhu7lCw7XDjErhu59Cw7XDjeG6ruG6vOG6sMO14bquR8ONw7Xhuq7hu4bDtcSo4buKR8O1xKjDgkLhuq7DteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO14bquR8ONw7Xhuqjhu5bDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDteG7iOG7hOG6qsO1QuG6rsawxKjEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu55KxKjhuq5D4buK4buPbuG6seG6rnlDw7Xhu67hu6FDw7VW4bqu4bq2QuG6rsO1w43huq5ObS/DjW4=

Theo Báo Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]