(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 23/10, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với chủ đề “Giọt hồng Lam Sơn”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu40uTuG7nMSCReG7mcOi4bq04bq84buZw6pO4buxRWrhu5kuSEXhu5nhu5dt4buf4buV4buV4buZReG6ssOVw43DguG7mU3hurRyxJDhu5nhurLDgnLhu5kg4bqydOG7nOG7meG6tOG7hMOC4buZ4bq0w4LhuqJF4buZxJBzTuG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu43hurVzReG6suG7mcah4bubL+G7l+G7lWzhu5nhuqVZIOG7suG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDouG6tOG6vOG7mcOqTuG7sUXhu5nEqOG6tOG7hsOC4buZ4bq0w4zEqOG7meG7lknDguG7mVlyReG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZ4buWdkXhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZ4bq0w4LhuqJF4buZxJBzTuG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5lN4bqoReG6tOG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7mU1G4buZw73hurTDlMO94buZQ+G6tHLDguG7mcSQdcO94buZIOG6snThu5zhu5nhurThu4TDguG7meG6tMOC4bqiReG7mcSQc07hu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZReG7pcSQ4buZxqHhu5XGoeG7leG7meG7lknDguG7mcO94bq04buM4buZ4bu1w4Phu5nigJwsw4LhurxN4buZ4bq04buCReG6suG7mV1yxJDhu5nhurVIReKAnW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5Xhu53GoS/hu51w4buz4buj4buX4buX4bud4bub4buV4buVTXHhu5XGoeG7oeG7lcahcUThu5dtQsSo4bqy4buT4buZL+G7jeG7tOG7gEXhurLhu5nhu7XDusOJ4buZTeG6pkXhurThu5lF4bqyTuG7nMSCReG7meG7lsOC4bqgReG7meG7teG7pUXhurLhu5lD4bqkbOG7mU3hurRyxJDhu5nhurLDgnLhu5nhurTDguG6okXhu5nEkHNObcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG6u0nDguG7mU3hurThu4BF4bqy4buZ4bu1w4LEgsSo4buZ4oCcIuG7hE3hu5nhurLDguG6vE3hu5nEkHNO4buZw73hurTDieG7meG7tcOCbOG7mcSQ4buETeG7mcO9TuG7hMO94buZ4bu1w43DguG7meG7iuG7mUR1w4LigJ1s4buZeXJF4buZTUbhu5nDveG6tMOUw73hu5nhu7XDueG7mU1O4buc4bqgReG7mU1LTuG7nMODReG7meG7ouG7mUXhurLhurThuqpy4buZw71yw4nhu5nhu7VBxKhs4buZTeG6tMOC4bqiTeG7mU3hurThu5LDveG7mcO94buMcuG7meG7lsOCxILDveG7meG6tMOC4bqiReG7mcSQc07hu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJFbOG7meG7teG7gkXhurLhu5lN4bq0w43DguG7mcSo4bq0c03hu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZxKjhurTDiUXhurLhu5lNS3TDieG7mUvhu4RF4bqy4buZS8O5w4Lhu5lNScOC4buZTeG7rU3hu5nDvcO64buZw71zw73hu5nhu5rDuWzhu5lN4bq04bqs4buZTUvhu61FbOG7mcO9SOG7mUpOckVs4buZ4bu1SEXhu5nhu5bhuqzhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buZTcOJdEXhu5nhurRO4bucxIJF4buZw6LhurThurzhu5nDqk7hu7FFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GoeG7leG7ncahL+G7nXDhu7Phu6Phu5fhu5fhu53hu5vhu5Xhu5VNceG7lcah4buh4buVxqFxRMahbULEqOG6suG7k+G7mS/hu41ZckXhu5lNRuG7mcO94bq0w5TDveG7meG7teG7hEXhurLhu5nhu5bDguG6oEVs4buZTeG6tOG7pcSQ4buZ4bq0w4rDguG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhu5bDguG6oEXhu5lN4bq0csSQ4buZ4bqyw4Jy4buZ4bq0w4LhuqJF4buZxJBzTm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40g4bqydOG7nOG7meG6tOG7hMOC4buZ4bq0w4LhuqJF4buZxJBzTuG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhu5ZJw4Lhu5nDveG6tOG7jOG7meG7tcOD4buZ4oCcLMOC4bq8TeG7meG6tOG7gkXhurLhu5ldcsSQ4buZ4bq1SEXigJ3hu5lF4bulxJDhu5lFcuG7nOG7meG7s8OC4bqwReG7mUty4buZTUvDiUXhurLhu5nGoeG7mUXhurJ04buc4buZxqHhu5vhu5nhu5Z04buZxqHhu50v4buX4buV4buZ4buWScOC4buZTOG7kuG7mU3hurRyxJDhu5nhurLDgnLhu5nDveG7jHLhu5nhurRIReG7meG7l23hu5/hu5Xhu5Xhu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4buWw4LhuqBF4buZRHThu5nDvXNF4buZeeG7hGzhu5nhu5bDguG6oEXhu5nDveG6tMOUw71s4buZROG7ksO94buZRMOVw4xF4bqy4buZ4buW4buO4buZTUtyReG6smzhu5nhu7XDiXRF4buZ4buWw4LhuqBF4buZTeG6tHJF4bq04buZRcOC4bqgRWzhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZRHLDieG7meG7teG7hEXhurLhu5nhu7XhuqJF4buZTeG7kOG7mcO9c8O94buZ4buaw7ls4buZTeG6tOG6rOG7mU1L4butRWzhu5nDvXPDveG7mcO9SOG7mUpOckVs4buZ4bu1SEXhu5nhu5bhuqxs4buZTUvDlcONReG6suG7meG6tOG6vMO9bOG7meG7s8OJckXhurThu5lF4bqy4bq0w4LEgsSo4buZTUvhuqBF4buZ4bu14bqscuG7mXl0ReG7mU3DiXRF4buZ4bq0TuG7nMSCReG7mcOi4bq04bq84buZw6pO4buxReG7meG7tcO54buZ4bu14bulReG6suG7mUPhu6Lhu5lN4bq0csSQ4buZ4bqyw4JybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7suG7kuG7mUPDguG6okVs4buZeXJF4buZTUbhu5nDveG6tMOUw73hu5lMw4Dhu5lNw4LhuqLEqOG7mUXhurR2ReG7mU1L4bqgReG7meG7l23hu5Xhu5Xhu5Xhu5nhu7VIReG7meG7luG6rOG7mcSQc05s4buZ4buWw5XDjE3hu5nDveG6tOG6qOG7mU3DguG6oE7hu5lN4bqoReG6tOG7meG6ssOCcsOJ4buZReG7pcSQ4buZxqHhu5XGoeG7leG7mUR04buZcOG7leG7leG7meG7tUhF4buZ4buW4bqs4buZxJBzTm3hu5kg4bqydOG7nOG7meG6tOG7hMOC4buZ4bq0w4LhuqJF4buZxJBzTuG7mU3huqZF4bq04buZReG6sk7hu5zEgkXhu5nhurRO4bucxIJF4buZw6LhurThurzhu5nDqk7hu7FF4buZReG7pcSQ4buZxqHhu5XGoeG7leG7mUR04buZ4bq0w4l1TeG7meG7teG7hEXhurLhu5lN4bq0w4LhuqJN4buZTeG6tOG7ksO9bOG7meG7teG6uEXhurLhu5nhurLhurjEqOG7meG7lnTDieG7mUzhu5Lhu5lEckXhu5lNw4py4buZw73hu4xy4buZxKjhurTDiUXhurLhu5lNS3TDieG7meG6tMOC4bqiReG7mcSQc07hu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZTeG6qEXhurThu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNIOG6tOG7lEXhurLhu5lF4bulxJDhu5nhurLhu69F4buZ4bu14bux4bucbOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDouG6tOG6vOG7mcOqTuG7sUXhu5lEdOG7mcSQ4buETeG7mU1Lw4lF4bqy4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhu7VIReG7meG7luG6rOG7mcO94bq44buZxKjhurTDiUXhurLhu5lNS3TDieG7meG6tMOC4bqiReG7mcSQc07hu5lN4bqmReG6tOG7mUXhurJO4bucxIJF4buZ4bq0dEXhurLhu5nhu7Xhu69O4buZw73hu4xy4buZTeG6qEXhurThu5nhu5ZJw4Lhu5lF4bq04buUReG6suG7mUPhuqJN4buZSk7DuuG7mUVGw4Lhu5l5dk1t4buZ4bq14buG4buZRMOVw4xF4bqy4buZ4bu1SEXhu5nhu5bhuqzhu5nEkHNO4buZRE7hu4BF4buZ4buWw5XDjE3hu5nDveG6tOG6qOG7mU3DguG6oE7hu5lN4bqoReG6tOG7meG6ssOCcsOJ4buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bulxJBtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoUk5N4bq0w4lL4buT4buNw6LhurTDusOJ4buZIOG6sk7hu5zhuqBFw7IvxKjhu40=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]