(vhds.baothanhhoa.vn) - Sự khác biệt giữa bảo mật CNTT (IT Security) và an ninh mạng hay an toàn không gian mạng (Cybersecurity) là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng khái niệm và vai trò của chúng trong việc bảo vệ chống lại tin tặc và các mối đe dọa trực tuyến khác.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG7rnJDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDteG7kHDDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsO1QuG6rsOTw7XEqOG6rkHDtUJwQ8OtbS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu4/DtXfhu5/EqOG7ny3hu4pD4bqoeeG7heG7j+G7iOG7n8ONQ+G7j27huq/hu47DteG6rOG6ruG7oXbDteG7r+G6sMOAxKjDtcSC4bqww5Thu5/DteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDtWs64bqxw7Xhuq95dkrhu4rhurDEqOG7lGzDteG7kHDDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7Xhuq7hu5/hu5TDteG7n0LDtcSoQ3BCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSC4bqw4bufQsO14bqqcULEgsO1a1bhu5Thu6954buK4buIeXZK4buK4bqwxKjhu5Rsw7Xhuqhww7XEguG6ssOtw7VW4bquS0LEgsO1xKjhu5/DteG6rnPhu5TDtXZMQsSCw7XEqOG6suG6qsO14bqu4bqw4bqgSsO1xKjhu4xCxILDteG6rOG6ruG7oeG6sMO1QuG6sMOA4bqqw7Xhu5Bww7Xhu5Dhu5/hurDDtcSo4buKxJDDtXZO4bufw7V24bquS0LEgsO1xKjhu4pDQsSCw7Xhu5DhurDDgHbDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO1duG6ruG6vELEgsO14bqoceG6sMO1xKjhurBCw7XEqMO5dsO14buQcMO1duG7oXbDteG6quG6vOG6sMO1eHnDtXdF4bufw7XEqOG7iuG7jnbDtcSoSuG7lEFCw7Xhuqzhuq7hu6F2xKltL8ONbm134bqw4buQw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPd3nEqOG7n+G6sOG6qC3hurBCw4ND4buPbm134bqw4buQw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPd3nEqOG7n+G6sOG6qC3hu59KxKjhuq5D4buKLcSoQ8ON4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j3fEqOG6rkrhuqrhu6/DteG6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buV4buXw7TDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7kS/hu5HDtOG7l3fhu5nhu5Hhu5fhu5fhu5Xhu5fhu5nEqOG7keG7l8ah4bqo4bubLXbhu5Thu6954buK4buIeXZK4buK4bqwxKjhu5Qtw7Thu5Et4buRxqHhu5nEqeG6psONecSC4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j+G7rnJDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDteG7kHDDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsO1QuG6rsOTw7XEqOG6rkHDtUJwQ8Ot4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7leG7l8O04buPw7Uvbm0vd+G6sOG7kG5tL3fhurDhu5BubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu65yQ8O14bqq4burxKjDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7VrVn3hurHhurFsw7Xhu5Bww7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO1dkTDtXbhu6F2w7XhuqpNdsO1xKjhurDhu7lKw7V24bquSkLEgsO14bqocMO14buvckPDteG7kMOAw7V2Q0LDtULEgsOTRuG6sOG7icO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO14buQcMO1d8OUw7XhuqjhurDDgErDtS3DtULhuq7Dk0LEgsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7Xhu5BwQ8O1duG7oXbDteG7kMawQsO1eMOBw7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsO14buQcMO1dkTDtXbhu6F24bquw7XEqOG6sEHDjcO1duG7q0LDteG7isawxKjDteG6rOG6ruG7oXbEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25WfeG6seG6scO14buIw5XDtXdNQsSCw7XhuqpxQsSCw7Xhuqrhu6Hhu5TDtcSo4bq2QuG6ruG7icO1w43huq7hu6lCw7V2w5JCxILDteG7kHDDtcON4bqu4bupQsO14bqqw4HhuqrDtXjhuqDDteG6qMOTSsO1xKjhu4rDlMO14buQcMO1duG6ruG6sOG7n8O14buI4bu1w7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhuqzhu6LDtcSo4bquSuG7q8Sow7Xhu4jhurzEqcO14bueQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14bqu4buzw43DteG6ruG7gkLDteG7kHBDw7Xhu5DhurDDgHbDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14bquw4DDtcSo4bqu4bq8QsSCw7Xhuqrhu6Hhu5TDtcSo4bq2QuG6ruG7icO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO14bqs4buiw7XEqOG6rkrhu6vEqMO14buI4bq8w7Xhu5Bww7V3w5TDteG6qOG6sMOASsO14bqs4bquw4nhurDDteG7r+G6tMO1xKjhu4pK4buUw7V24burw43DtcSo4buK4buh4bqww7XDjeG6rsO9w43EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25WcsO14bqu4buf4bqww7XhuqjhuqRC4bquw7Xhu5Dhu452w7V4w4FKw7V2RMO14buQ4buf4bqww7XEqOG7isSQw7Xhu5Bww7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtULhuq7hurDDgOG6qsO1duG6rkrhu5Thu7lCw7Xhu6/hurDDgMSoxKnDtT5w4bqqw7Xhu5DhurDDgHbDtcSo4buKQ0LEgsO14bqo4bqkQuG6rsO14buQ4buOdsO14buvckPDteG6quG7q8Sow7VWfeG6seG6scO14bquQ8O5dsO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILhu4nDteG7r3FCw7Xhu4jhu7fDtXbhuq7hurRKw7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtULhuq7hurDDgOG6qsO14buvckPDteG7kMOAw7V2Q0LDtULEgsOTRuG6sMO14buQcMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14bqs4bquw4nhurDDtXbhu6F2w7V2SuG6vnbDtcSoxrBCw7V24bq6QsSCw7V44bqww4BCw7XEqMOVxKnDtVbhu6F2w7V2SuG6vnbDtcSoxrBCw7V24bq6QsSCw7V2RMO1xKjhuq7huqDDtXfhu61Cw7V4QULDteG7kOG6sMOAdsO1eOG7oULhuq7DtXZ1w43DtXfhu59C4bquw7XEqOG6tkLhuq7hu4nDtXjhu6FC4bquw7V2dcONw7Xhuq5Dw7l2w7XhuqjGsOG7lMO14bqqxrDEqMO1d8OUw7XhuqjhurDDgErhu4nDtcSo4buKSuG7lMO1duG7q8ONw7XEqOG7iuG7oeG6sMO1w43huq7DvcONw7Xhu5BwQ8O1eeG6quG7n+G6sOG6qMO14bquQ8O5dsO1duG7gsO14buISMO1d8OUw7XhuqjhurDDgErDteG6rkPDuXbDteG6qHDhuqrDteG6qMWp4buUw7VC4bqu4bqw4bqi4bqqw7XDjeG6ruG7qULDteG6qsOB4bqqw7V44bq+dsO14bquceG6sMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPblfDk+G7hOG6sMO1eMWp4buUw7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO1duG7oeG6sMO1QuG6ruG6skLDteG7iMWpSsO14bqu4buCQsO14buQw4HDtXjhurDhuqDhuqrDtXbhuq5KQsSCw7Xhu5Bww7Xhu4rhurDhu7lCxILDtXZO4bufw7Xhu69yQ8O14bqq4burxKjDtVZ94bqx4bqxw7Xhu5Bww7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hu4jEqOG7ikNCxIJu4bqv4buOw7Xhuqzhuq7hu6F2w7Xhu6/hurDDgMSow7XEguG6sMOU4bufw7Xhu69yQ8O14bqq4burxKjDtVZ94bqx4bqxw7Xhu5Bww7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgm0v4buIxKjhu4pDQsSCbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu65yQ8O14bqq4burxKjDtVZ94bqx4bqxw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG7kHBDw7V24buhdsO14bquw4DDtcSo4bqu4bq8QsSCw7XhuqjDk0rDtcSo4buKw5TDteG7kHDDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1xKhy4bqww7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhuqzhu6LDtcSo4bquSuG7q8Sow7Xhu4jhurzEqcO1fcSCw5NHdsO14bqoceG6sOG7icO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14buQcEPDteG7kOG6sMOAdsO14buvckPDteG7kMOAw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7V44bqww4BCw7XEqMOVw7V4w5NHdsO14bqow5NKw7XEqOG7isOUw7XEqOG7ikNCxILDtXbhu6F2w7Xhuq7DgMO1xKjhuq7hurxCxILDtXhExKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bueQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtcSo4bquw5NGQsSCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG7kHBDw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhuqzhu6LDtcSo4bquSuG7q8Sow7Xhu4jhurzDteG7kHDDtXbhu4LDteG7iEjDteG6rnHDtcSo4bupQsSCxKnDtVbhu4LDteG7iEjDteG6rnHDtcSo4bupQsSCw7V2RMO1xKjhuq7huqDDteG7r+G7n0PDtcSCw4rhuqrDtXbhu6F2w7XhuqxBxKjDtULhurzhurDDtTpCxKh54buKQnnEqMO14buQcMO14bqqcULEgsO1dk12w7Xhu6/hur7DteG6qMOTSsO1xKjhu4rDlMO14buQcMO1duG6ruG6sOG7n8O14buI4bu1w7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCxKnDtX1E4bqww7XEqEThuqrDteG6qHHhurDhu4nDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG7kHBDw7Xhu5DhurDDgHbDtULEgnRCw7V24bquw7lCw7XEqOG6sELDtcSow7l2w7XEqOG7ikrhu5TDtXbhu6vDjcO14buQcEPDtXfDlMO14bqo4bqww4BKw7XDjErhu59Cw7XEqOG7ikVCxILDtcSo4buKQ0LEgsO1duG7oXbDteG6qnFCxILDteG6qMOT4buE4bqw4buJw7XEqOG7ikNCxILDtXbhu6F2w7Xhuqrhu6Hhu5TDtcSo4bq2QuG6rsO14bquQ8O5dsO1xKjhu4pDQsSCw7V24buhdsO1duG6rsOT4buCQsSCw7XEqOG7iuG6skLhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j2594bquxalCw7Xhu5DhurDhu7lCw7XEqOG7ikNCxILDteG6qOG6pELhuq7DteG7kOG7jnbDteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDteG7kHDDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7V2RMO1duG7oXbDtXbhuq7DknbDtXfhu59C4bquw7V24bq6QsSCw7Xhu5DhurDDgHbDteG6rOG6ruG7oXbDtULhuq7hu59Kw7XEqEzhu5TDtcSo4bquSuG6vnbDteG7kHBDw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtXjhur7DteG6rkV2w7Xhu5DGsELhu4nDtXhwQ8O1xKhxQ+G7icO14bqs4bqwQuG6rsO1QsSC4bqu4bqww4DhuqrDteG7kHDDtcSo4buK4buhduG6rsO1QuG6ruG6sMOA4bqqw7V2TuG7n8O14bquRcSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbnvhur7EqMO1w43huq7hu6lCw7V2TuG7n8O14buvckPDteG6quG7q8Sow7VWfeG6seG6scO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7Xhu5BwQ8O14buQ4bqww4B2w7Xhu69yQ8O14buQw4DDtcOMSuG7lMOBQsO1xKjhu4pK4buUw7V24burw43DteG7kHBDw7Xhuqrhu6Hhu5TDtcSo4bq2QuG6ruG7icO14bqqcULEgsO14buQcMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsSpw7VW4buhdsO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XEguG6sOG7n8O14buvckPDteG6quG7q8Sow7VWfeG6seG6scO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7Xhu5jFqeG7lMO1d+G7jkLEgsO1duG7oXbDteG6rEHDteG6rkNxduG6rsO1eOG6oMO14buvckPDteG7kMOAw7XEqHDhurDDteG7iHJCw7Xhu4jhurzDteG7kHDDtcSC4bqw4buh4bqqw7Xhu4jhu6HEqMO1duG7oXbDteG6rsOAw7XEqOG6ruG6vELEgsO14bqq4buh4buUw7XEqOG6tkLhuq7DteG7kHDDteG6qnFCxILDtXjhuqDDtcSo4bqy4bqqw7V24buhdsO14bqq4bq84bqww7V4ecO1d0Xhu5/EqcO1VuG7oXbDtXbhuq5K4buU4bu5QsO1xILhurDhu5/DtXZPQsSCw7Xhuq5wQuG6rsO1eOG6vkLEgsO1eOG6oMO14buvckPDteG7kMOAw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7Xhu5Dhu6vEqMO14bqo4buWw7XhuqjDk0rDtcSo4buKw5TDtXfDlMO14bqo4bqww4BK4buJw7V2TELEgsO14buQ4buE4bqww7V24bqu4bq2QuG6rsO1d8OUw7XhuqjhurDDgErDtXhExKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ue+G6vsSow7XDjeG6ruG7qULDtULhuq7hurDDgOG6qsO14buQTcO14bqs4bqu4buhdsO1dk7hu5/DteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDteG6qHDDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14buQcEPDteG7kOG6sMOAdsO14buvckPDteG6quG7q8Sow7V3w5TDteG6qOG6sMOASsO14buQcMO14bquw4DDtcSo4bqu4bq8QsSCw7V24bqu4bq8QsSCw7Xhuqhx4bqww7XEqOG7ikrhu5TDtXbhu6vDjcO1xKjhu4rhu6HhurDDtcON4bquw73DjcSpw7V74bq+xKjDteG7iOG6vMO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XEguG6sOG7n8O14bqo4burw43DtULhuq5E4bqqw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO1QsO64bqqw7XEqOG7ikNCxILDteG6qOG6pELhuq7DteG7kOG7jnbDteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsSpw7XhurHhuq7hurpCxILDtcSo4bquw5NGQsSC4buJw7V24buhdsO1xKjhu4rhu6F24bquw7VC4bqu4bqww4DhuqrDtcSo4bquw5NGQsSCw7V24bquw4pCxILDtXbhuq7DvUPDtcSC4bqww5Thu5/DtXbhu6F2w7V24bquSuG7lOG7uULDtcSC4bqw4bufw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEguG7icO14buvckPDteG6quG7q8Sow7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhu5Bww7VWfeG6seG6scSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7rnJDw7Xhuqrhu6vEqMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO1azpCw4ND4bqveXZsw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG7kHBDw7Xhu5DhurDDgHbDtXdK4buUw7XEqOG7iuG6ssO1xKjhurZC4bquw7XEqENwQsO14buQ4buzQsO14buQcMO14buvckPDteG6quG7q8Sow7V2TuG7n8O1d8OUw7XhuqjhurDDgErDtcSo4buKQ0LEgsO1w4xK4buhw7XEqOG7iuG6skLhuq7DteG6qMOTSsO1xKjhu4rDlMO14buQcMO1xKjhu4pK4buUw4FCw7V44bqwxKnDtX1E4bqww7XEqEThuqrDteG6qHHhurDhu4nDteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14bqocMO1w43huq5Nw7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtcSoxrDEqMO1dnLDtXbhu6F2w7V44bq0QuG6rsO1d3FCxILDtXfDlMO14bqo4bqww4BKxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqx4buKQ0LEgsO14bqs4bqu4bqww7V4ROG7icO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14buQcEPDteG7mMOVw7Xhuqjhu5bDtXbhu6F2w7XhuqrhurzhurDDtXh5w7V3ReG7n8O1xKjhu4rhu452w7XEqErhu5RBQuG7icO1w43huq7FqULDtcSo4bq2duG6ruG7icO14bqow5NKw7XEqOG7isOUw7Xhu5Bww7XhuqzhurDhuqDhuqrDteG7iEPhu6HEqMO1w4xK4buUw4FCw7XEqOG7ikrhu5TDtXbhu6vDjcO1dk7hu5/DtULEgsOTRuG6sMO1d0xCxILDtXZO4bufw7Xhuqrhur7EqMO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4buIxKjhu4pDQsSCbuG6r+G7jsO14bqs4bqu4buhdsO14buv4bqww4DEqMO1xKjhu4pDQsSCw7V24buhduG6rsO1xKjhurBBw43DtXbhu6tCbS/hu4jEqOG7ikNCxIJubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6sUzhu5TDtcSo4bquSuG6vnbDteG7kHBDw7XDjErhu5TDteG6quG6usO14buQcMO1QsSCSsOKQsO14bqo4buOdsO1dk7hu5/DtcSo4buAw7V24bquw5J24buJw7VC4bquxalCw7Xhu5DhurDhu7lCw7VWfeG6seG6scO14buQcMO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1xKjhuq7hu5/huqrDtcSC4bqw4bufw7Xhu5BwQ8O1w4xK4buhw7XEqOG7iuG6skLhuq7DteG6rOG6sOG6oOG6qsO1xKjhu4rhu5/DteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMSpw7U/RcO1dk9CxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1xKjDk8O14buQxrBCw7V24bquQ8O1duG7oXbDtULhuq5ww7XDjEpyQsO14bqo4buWw7Xhuq5Dw7l2w7XEguG6sOG7oeG6qsO1eOG6vHbDtXjhurDDgUrDteG6rnBC4bquw7Xhu5DDgcO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14bquQ8O5dsO1duG7oXbDteG7kMawQsO1eMOBw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO1ckLhuq7DteG6rsOTSELEgsO1eEFCw7XEqENwQsO14buv4bq+w7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG7ikNCxILDtXbhu6F2w7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1QuG6rsOJw7Xhuq7hu4JC4buJw7V24buhdsO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XEguG6sOG7n8O14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5BwQ8O14buQ4bqww4B2w7Xhu69yQ8O14buQw4DDtXbhu6F2w7Xhuq7DgMO1xKjhuq7hurxCxILDteG6rOG7osO1xKjhuq5K4burxKjDteG7iOG6vMO1xKjhuq7hurpCxILDtcOMSuG7n8O1duG7oXbDteG7r+G6sMOAQsO1w43huq7hu6HDjcO1duG6rk7DtXjhur5CxILDteG7kHDDtcON4bquxJBCxILDtcSo4bquTsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hu4jEqOG7ikNCxIJuVuG7oXbDteG6rOG7osO1xKjhuq5K4burxKjDtXjDk0d2w7XEqOG7iuG6sOG6oELDteG6rOG6ruG7n+G6sG0v4buIxKjhu4pDQsSCbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25W4buhdsO1QuG6rnDDtcON4bquxalCw7XEqOG6tnbhuq7DteG7r3JDw7Xhuqrhu6vEqMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO1xKjhuq7Dk0ZCxILDteG7mMWp4buUw7V34buOQsSCw7V24buhdsO14bqsQcO14bquQ3F24bquw7XDjeG6rk12w7Xhuq7DiuG6sMO14buI4bufSsO1xKjhuq5y4bqqw7Xhuq5F4buf4buJw7V4w5Phu5/DteG7iuG7n8O1duG7oXbDteG6rsOT4buEQsSCw7V34butQsO14bqqcMO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1xKhKxalCw7XEqOG6rnlDw7V44bqgw7XEqOG6sEHDjcO1xKhNdsO1duG7oXbDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhu4rDk0ZCxILDteG6rkfDjcO14bqs4bqu4buxQsO1dsaww43EqcO1PEHDteG6rkNxduG6rsO1w43huq5NdsO14bquw4rhurDDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO14buv4bufQ8O1xILDiuG6qsO1duG7oXbDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDtULhuq7Dk8O14buI4bufQ8O1duG6rsO9w43DteG7kHDDteG6qMOTSsO1xKjhu4rDlMO1d8OUw7XhuqjhurDDgErDtcSo4buK4bu5QsO1eOG7oeG6qsO14bqqxanhu5TEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j248QcO14bquQ3F24bquw7VCcOG7lMO1dk9CxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO14buv4bufQ8O1xILDiuG6qsO14bqq4bq+xKjDteG6rOG6rkrhurpCw7Xhuqzhuq7hu4DDtcOMSuG7lMO1eOG6tELhuq7DtXjhuqDDtXdK4buUw7XEqOG7iuG6ssO14bquQ8O5dsO1QuG6vOG6sMO14bqoceG6sMO1duG7oXbDteG6rkNxxKjDtXjhur5CxILDtVZ94bqx4bqxw7Xhu4jhu59Kw7Xhu4jhu47DtXbhurzDteG6rOG6ruG7oXbhuq7DtcOMSuG7n0LDteG6rkPDuXbDtXdDw7V2Q0LDtULEgsOTRuG6sMSpw7VW4buhdsO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XEguG6sOG7n8O14buvckPDteG6quG7q8Sow7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7XEqOG6rsOTRkLEgsO14buYSuG7lOG7uULDteG6rOG6sOG6oOG6qsO1xKjhu4rhu5/DtXbhu6F2w7Xhu6/hurDDgELDtcON4bqu4buhw43DteG6qnDDteG6rkXDtXfhu47DtXjhurRC4bquw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn3EgsOTR3bDteG6qHHhurDhu4nDtXbhu6F2w7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtULhuq7hurDDgOG6qsO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDteG7r+G7n0PDtcSCw4rhuqrDteG7mOG7oXbDteG6quG6sELhuq7DteG7kHDDtcSo4bqu4buOdsO1xKjhuq7hurDDtXbhu6vDjcO1QuG6ruG7q8Sow7XDjeG6ruG7qULDteG6qsOB4bqq4buJw7XDjEpyQsO14bqo4buWw7Xhuqrhu6vEqMO14bqs4bqu4buxSuG7icO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqMOTRkLEgsO14bqow5Xhu5/DteG7kHDDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO1duG6ruG6vELEgsO14buQ4bqw4buKSuG7iMSpw7VW4bqu4bq2QuG6rsO14buI4buhduG6rsO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO14buv4bufQ8O1xILDiuG6qsO14buU4bu5SsO1duG7qUrDteG7mOG7oXbDtcSo4bqu4buOdsO14bqu4buf4bqww7Xhu5RBSsO1xKjhurzDtXjhuqDDtcSo4buKSuG7lMO1duG7q8ONw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq04buJw7XDjeG6ruG7qULDteG6qsOB4bqqw7Xhuq5Dw7l2w7Xhu6/GsMSow7XhuqzGoMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO1QnBDw7V4w5NHdsO14bqow5NKw7XEqOG7isOUw7XEqOG7iuG7uULDteG6qnFCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4buIxKjhu4pDQsSCbuG7nkLDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7V2RMO1w43huq5y4bqww7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO1duG6ukLEgsO14buQ4bqww4B2w7VWfeG6seG6scO14bqs4bqu4bq6QsSCw61tL+G7iMSo4buKQ0LEgm5tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqx4buKQ0LEgsO14bqu4bupSsO14bquQcSow7V24buhdsO1xKjhu4rDk0ZCxILDteG6rkfDjeG7icO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDtXjDk0d2w7V2Q+G6sMO14bqocMO14bqq4bq+xKjDtXbhurpCxILDteG7kOG6sMOAdsO1Vn3hurHhurHEqcO14bqxSuG7lMO1QuG6ruG6sOG7uULhu4nDtXbhu6F2w7V24bq6QsSCw7Xhu5DhurDDgHbDteG7kMOBw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO1xKjhuq7Dk0ZCxILDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14buQcEPDteG7kOG6sMOAdsO14buvckPDteG7kMOAw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhuqzhu6LDtcSo4bquSuG7q8Sow7Xhu4jhurzEqcO1e+G6vsSow7Xhu4jhurzDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7V2RMO1xKjhuq7huqDDtcSo4buK4bufQ8O1duG6rkPDtULhuq7DlELEgsO1duG7ocO1QuG6rsWpQsO1QnDhu5TDtXbhuq7DknbDtXfhu59C4bquw7V24bquSuG7lOG7uULDtcSC4bqw4bufw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO14bquQ8O5dsO1QsSCw5NG4bqww7XDjEpyQsO14bqo4buWw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsSpw7VW4buhdsO1duG6rsOSdsO1d+G7n0Lhuq7DtXbhurpCxILDteG7kOG6sMOAdsO14bqo4bqw4bu5QsO1w4xK4bufQsO1eEFCw7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO14buv4bufQ8O1xILDiuG6qsO14bqs4buiw7Xhu4jDk8O14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILDteG6rkPDuXbDtcOMSnJCw7XEqOG7iuG6tMO14buQ4bqw4bu5QsO14bufQsO1QuG6sELhuq7DteG6qnFCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7leG7neG7o8ON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4buRL+G7kcO04buXd+G7meG7keG7l+G7l+G7l+G7meG7m8So4buj4bub4buR4buV4bqo4buZLXbhu5Thu6954buKLcONeeG7iuG7iENCLeG7o8O0w7Qt4buRxqHhu5nEqeG6psONecSC4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j+G7rnJDw7Xhuqrhu6vEqMO1Vn3hurHhurHDteG7kHDDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsO1QuG6rsOTw7XEqOG6rkHDtUJwQ8Ot4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7leG7neG7o+G7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j25SQuG6rsO14bqq4bqwQuG6rsO14bquReG7n8O1a33EgkrDikLDrMO14buIeXZK4buK4bqwxKjhu5Thuqrhu5/EguG7n3rhurBCeXlsbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hu4jEqOG7ikNCxIJuPEHEqMO14bqoSuG7q0JtL+G7iMSo4buKQ0LEgm5tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPOG6ruG6sMO14buYeeG6qsO14buYw73EqMO14bqq4bq+xKjDtULEguG6rsOBw7XEqOG7ikNCxILDteG6qOG6pELhuq7DteG7kOG7jnbDtVZ94bqx4bqxw7Xhuq5Dw7l2w7Xhu59Cw7VC4bqwQuG6rsO14bqqcULEguG7icO1eOG6sMOBSsO1w4xK4bufQsO1xKjhu4pFQsSCw7Xhuqhww7XDjeG6rnLhurDDteG6ruG6sOG6oErDteG7iOG7jsO14bqs4bqu4buhdsO14buv4bqww4DEqMO1xILhurDDlOG7n8O14bqu4buf4bqww7XhuqjhuqRC4bquw7Xhu5Dhu452w7VCcOG7lMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbnvDuXbDtXdMw7V24buhdsO14buQ4buf4bqww7XEqOG7isSQw7Xhu5Bww7XEqOG7iuG7oXbhuq7DtULhuq7hurDDgOG6qsO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7V24bquw4pCxILDtXbhuq7DvUPDteG6qOG7uULDtULhuq7hu59K4buJw7VC4bquw5NCxILDtVZ94bqx4bqxw7XEqOG6rsOTRkLEgsO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5BwQ8O1duG7oXbDtXfhu47DteG7oULhu4nDtULhuq7Dk8O14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG7kHDDteG7kOG7q0LDteG6rnBC4bquw7Xhuq7DgMO1xKjhuq7hurxCxILDteG7kHDDteG6qnFCxILDteG6quG7oeG7lMO1xKjhurZC4bquxKnDteG7nkLDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7XEqOG7q8ONw7XEqOG7ikpCxILDteG7kHBDw7Xhu5DhurDDgHbDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO1xKjhu4pDQsSCw7V24buhdsO14bquw4DDtcSo4bqu4bq8QsSCw7V4RMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7nkLDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSCw7Xhu5Bww7Xhu69yQ8O14bqq4burxKjDtVZ94bqx4bqxw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtXbhu6F2w7V24bqu4bqwQULDteG6qMOTR3bDteG7kHDDteG6rOG7osO1QnRCxILDteG6rOG6ruG7oXbDtULhuq7hu59Kw7V44bqgw7V4ccSow7V4w5NHdsO1QuG6ruG6sMOBSsO14bqqTXbDtcSo4bqw4bu5SsO1xILhurDhurxCxILDtULhuq7hu59KxKnDtX3huq7DlELEgsO14bqqTXbDtcSo4bqw4bu5SsO1eETDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14buQcEPDteG7kOG6sMOAdsO1xILhurDDlMO14bufQsO1xKhDcELDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14buI4bq8w7Xhu5Bww7V24buCw7Xhu4hIw7Xhuq5xw7XEqOG7qULEgsO14bqs4bquw4nhurDDtcSo4bqwQsO1xKjDuXbEqcO1feG6rsOUQsSCw7V24bq6QsSCw7Xhu5DhurDDgHbDtUJw4buUw7XEguG6sEvDjcO1duG6rktCxILDtcSo4bufw7XEqOG6sELDtcSow5NIQsSCw7Xhu5BwQ8O1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4Dhu4nDtcSC4bqwS8ONw7V24bquS0LEgsO1xKjhu5/DtcSo4bqu4buOdsO14bqu4bqww4BCw7V24bq6QsSCw7Xhu5DhurDDgHbDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO14bqu4bqww4BKw7XDjEpyw7Xhu5Bww7Xhuq7hurDDgErDtcOMSnLEqS/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu55KxKjhuq5D4buK4buPbuG6seG6rnlDw7XhurB2xKjhu5DhurB5xKhC4buf4bqqL1pXQnnEqG0vw41u

Theo ictvietnam/ZDnet

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]