(vhds.baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tốt vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlHw6l5w6PhurPDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do3l14buj4buNw6N5w7Vt4bujw6Phu67hu4/hu6HDo0jhu4/hu7nDo3nhu5No4buPw6PDnUfhu6JJw6NZO8Oj4bui4buN4buPw7XDo1jFqeG7ozgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5SHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6PDrcSRw6PGoeG7j+G7scO1w6N5dXnDo+G6ruG7t8Oj4bqr4bujM8OjxqHhu4/hu7HDtcOjeXXDo2fhu5PDo2jhuqnhu6Mzw6Nnw6l5w6N5Y+G7ncOj4buNw7Xhuqnhu53Do+G6s8Ojw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjw61vw6PDrcO1bcO9w6N5d+G6qcOj4bqubcOjecO5w7XDo2jDgeG7reG7o+G7jcOjw63hu59jecOjeWLDtcOjeGThu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhuqtow6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Nn4buTw6Nnw6l5w6N5Y+G7ncOj4buNw7Xhuqnhu50zw6Phu43DuuG7nTHDo+G7mmvDozvDveG6v+G7o8Oj4buO4bufYuG7o+G7jcOjNuG6s+G6scOjecO94bulw7U3M8Oj4buaa8OjWXfhu4fhu6PDo1nDtWzhu6PDo8ONY3nDozbhurfhurHDo3nDveG7pcO1NzPDo+G7mmvDo1l34buH4bujw6NYw7Thu6Phu4/DozbhurPhuqfDo3nDveG7pcO1NzPDo2jhu7Xhu6Phu43Do3l34buzw6N5Y8O1w6PhurbEkcOj4buO4buf4bq54buj4buNw6NZ4buP4buT4buj4buPM8Oj4buPw73hurJu4bujw6Phu47hu5/hurnhu6Phu43Do+G7juG7n+G6q8OjNlnhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qTfDo+G6rmLDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1bDvXVow6Phu47DgeG7o+G7jcOjNuG6s+G6r8OjecO94bulw7Uzw6Phu7HDo+G7jmLDo+G7osO5w7U3NMOj4bq3w6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6Nn4buTw6Nnw6l5w6N5d+G7s8OjeWPDtcOj4bq2xJHDo+G7juG7n+G6ueG7o+G7jcOjWeG7j+G7k+G7o+G7j8Oj4bubYsOj4buPYuG7o+G7jcOj4bq24buh4budM8OjaOG7ocOjdsO94bqp4bujw6Phu49uw6Phu49xw6Phu49i4buj4buNw6Phuq7GsMO1w6Phu6Phu4/huqnDvTTDo1l34buf4buj4buNw6N4dcOj4bujYuG6ssOjaOG7ocOj4budw7l5w6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6N54bqg4buj4buNw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo3l34buf4buj4buNw6Phu6Phu41i4buj4buPw6NodOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOjw63EkcOj4bq2w73hu4F5w6Phu6Phu41BNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHEg+G6seG6tS/hurPhuqdp4bq34bqv4bql4bq14bqlxIPEg3nhurHEg+G6s8SDxIPEg8SD4bub4bqvNOG7l+G7r+G7jeG6o8OjLzlZd+G7t8OjeOG7scOjw51H4buiScOjWTvDo+G7ouG7jeG7j8O1w6NYxanhu6Mzw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6Hhuqk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl3w4HGsGjDo8Ot4buhM8Oj4bquYuG7n8OjxqHhu4/hu59k4buj4buNw6N5d8O94buj4buNw6N5w73hu4fhu6PDo3nhu4/huqvhu6Phu43Do+G6tS/hurHEg+G6scSDM8Oj4buj4buP4buh4budw6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6N5d2vhu6PDo2jhu6HDo+G6rmLhu5/Do3l34bu3w6N44buxw6Phuq5iw6Phu5ti4budw6Phuq7DtW5ow6Phuq7GsMO1w6N04buj4buNw6Phu47DusOjw43hu5Hhu6Phu4/Do1nhu7Xhu6Phu43Doy3Do+G7ruG7j+G7ocOjSOG7j+G7ucOjeeG7k2jhu4/Do8OdR+G7oknDo1k7w6Phu6Lhu43hu4/DtcOjWMWp4bujw6N5Y8O1w6Phu6/hu49w4buj4buNw6Phu5ti4budw6Phuq7DtW5ow6No4bu54bqpw6N04buj4buNNMOjWXfhu5/hu6Phu43Do3bDveG6q8OjeXfhu5Hhu6Phu4/Do+G7m2Lhu53Do+G6rsO1bmgzw6No4bqraMOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjeXdr4bujw6PDrcSRw6N5d+G6qeG7n8Ojw63hu6XDtcOjaHThu6Phu43Do+G6rsO1bmjDo+G6rmLDo2nhu7Xhu6Phu43Do2jhuqtow6N54buPw7VsecOjZ+G7k8Oj4buN4buPw7XDo+G7j+G7keG7o+G7j8Ojw61vw6Phu43hu4/DtcOj4bubY8O1w6NoZOG7o+G7j8Oj4buNw7Xhuqnhu5/Do2nhu5No4buPw6N5w7Vt4bujw6NnY2jDo+G6rsaww7XDo+G7m8SR4buj4buPw6PDrWPhu5/Do3Thu6Phu43Do1nhu7Xhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVjhuqnDvcOjw63hu6Ezw6No4bqraMOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjeXdr4bujw6N54buPdOG7o+G7jcOjecO14bujw6N5xrDDtcOj4bubxJHhu6Phu4/Do8OtY+G7n8Ojw51H4buiScOjWTvDo+G7ouG7jeG7j8O1w6NYxanhu6PDo8Otb8Oj4buN4bq/4bqyw6N4w4Bow6Phu4vhu6/Do+G6rmLDo2fDvcO5aMOj4buv4buPZMO1w6PDrcOB4bqpw6No4buP4bufw6No4bqraMOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjeHXDo3nDtW3hu6PDo+G6tcOjeeG6psOjw63DuuG7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buaw7Vr4bujw6N2w73huqnhu6PDo8OtbOG7o8Oj4bqu4bu3w6Phuq7DtW5oM8OjaEHhu6Phu43Do+G6rmLhu5/Do3l3w73hu6Phu43Do3nDveG7h+G7o8OjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOj4bq1L+G6scSD4bqxxIMzw6N5d2vhu6PDo+G7nWPhu6Phu43Do+G6tsSRw6Phu4/DucO1w6PhurbDveG7gXnDo+G7j8O1buG7o8Oj4bqvw6PDreG7n2Phu6PDo2jhu5vDteG7r8OjaWLDtcOj4bq14bqleMOjw63DgeG7q2jDo2jhu4/DteG6qcOjeMSpw6N5d2vhu6PDo+G6rsaww7XDo3nhuqLhuqnDo8OtbcOj4bqj4bui4buN4buPw7XDo+G6ruG7geG7o8Oj4buv4buP4buhw6No4buP4bu5w6N54buTaOG7j8Oj4buPw73hurJu4bujw6NZ4buV4buj4buPw6Phu4zDteG6qcOjNuG7o+G6qeG6ssOj4bubYsOjWTvDo+G7ouG7jeG7j8O1w6NYxanhu6M3w6Phu6Phu4/hu4Phu6PDo+G7j3XDtcOj4bubw7nDo3nDtW3hu6PDo2nhu5/huqnhu6Phu4/Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r+G6ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buiw7nDtcOjacO94buj4buNw6No4bubw7Xhu6/Do3nhu49vw6Phu4/DtW7hu6PDo2jhu6HDo+G6r8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjw61i4bujw6N04buj4buNw6PDreG6qeG7o+G7jcOjw63DgOG7o+G7jcOjw611w7XDo2nDtW7hu6PDo+G6rmLDo3l34bqp4bufw6PDreG7pcO1M8OjaOG7ocOj4bq0w6Phu53DvXXhu6PDo+G7o+G7j+G7qcOjaOG7g+G6ssOj4buN4buRw6PDreG7ocOj4bquxrDDtcOjdOG7o+G7jcOj4buOw7rDo8ON4buR4buj4buPw6NZ4bu14buj4buNw6Mtw6Phu67hu4/hu6HDo0jhu4/hu7nDo3nhu5No4buPw6PDnUfhu6JJw6N54buP4buTw6PhurbEkcOj4bui4buN4buPw7XDo1jFqeG7ozTDo1jhuqnDvcOjxqHhu4/DtcOj4buj4buhw7XDo2jhu4/DveG6sm7hu6PDo+G6r8Oj4bub4buzaMOjeeG7j+G7kcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4bujYuG6ssOjaOG7ocOjw63DgeG6qcOj4bqvw6N5buG7r8Oj4buNw7Xhu4HhurLDo+G7nWLDvcOj4bq24bqp4buj4buPw6Phu43DtXXhu6Phu43Do3nDtW3hu6PDo+G7nW7hu6Phu4/Do+G7jcO14bqrw6PhurXEg8SDw6Phu6Phu43hu4/hu5Hhu6PDo8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do3Thu6Phu43Do1nhu7Xhu6Phu400w6PDjeG6v+G6ssOj4bubYsOjaOG7m8O14buvw6PDrcOB4buraMOjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOjw61vw6N5deG7o+G7jcOjecO1beG7o8OjdOG7o+G7jcOjWeG7teG7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WXfDgcawaMOjeeG7keG7o+G7j8Oj4buP4buR4buj4buPw6N5d2vhu6Mzw6Phu5vEkeG7o+G7j8Ojw61j4bufw6PDnUfhu6JJw6NZO8Oj4bui4buN4buPw7XDo1jFqeG7o8Ojw63EkcOjZ+G6q+G7n8OjaOG6q+G7n8Oj4bquxrDDtcOjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G6rmLhu5/Do2jDvcO5aMOjw63DtW3DvcOjeXfhuqk0w6PDjWzhu6PDo+G7o+G7jWLhurLDo+G6seG6sy/DojPDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qcOjw63EkcOjdsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6PGoeG7j+G7scO1w6N5dcOj4bqu4bu3w6Phuqvhu6Mzw6PGoeG7j+G7scO1w6N5dcOjZ+G7k8OjaOG6qeG7ozPDo2fDqXnDo3lj4budw6Phu43DteG6qeG7ncOj4bqzw6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6N5d2vhu6M0w6NI4bqraMOjdsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6PDrcSRw6PDrcOB4buraMOjP8O1buG7o8OjxqDDtW/hu53Do3jhuqt5w6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo2jhu7Xhu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do+G7r+G7j2vDo2jhu4/DveG7heG7ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buOw7Vu4bujw6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6N54buZ4buj4buPw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6HhuqnDo8Ot4bqp4buj4buNw6Phu53hu7HDo3fDueG7o+G7jcOjw63DtW3DvcOjeXfhuqnDo+G6ruG7t8Oj4bquw7VuaDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznDjTRZOC/hu685

Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]