(vhds.baothanhhoa.vn) - Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa giao trong năm 2020, ngay từ đầu năm Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUxqHGsEfGsOG7nn1kaCg24bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82fcOS4bueQ33GrzZ94bue4bqpZOG7quG7nmPhur/hu542feG7gzZ74bueNuG6seG7njThu4E94bue4buF4bq9w6Jj4bueM3044buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buU4bub4busNuG7nj3DquG7nj3FqD3hu549fTDhu55jWyxk4buO4bueNn1bKDXhu57hu4XDqeG7niXhur3Doj3hu57GoeG7qjfhu559Wyk14bueR+G7sOG7nn3Eg1vhu55jMDZ94bueQ33hu6Y2feG7nsawOOG7puG7nntb4bumN+G7nmPhuqs3Nnvhu5424busNeG7nlHhu6BR4bug4buO4bueNnvhu6Zo4bueY+G6v+G7niXhu7Rk4bueNuG7rDXhu57GoeG7qjfhu559Wyk14bueR+G7sOG7nn3Eg1vhu57hu5DGocawR8aw4buS4buefWRoKDbhu55DfeG7qD194bueQ33GrzZ94bueJeG7sOG7nmfDnWjhu54k4buBNnvhu54zLuG7nn034buoPX3hu57hu4XGr+G7nmPhuqtbKTbhu54zfeG7plvhu542fVshZOG7nntb4buqW+G7nuG6rX3FqOG6reG7niXDozZ74bueI8SD4bueY+G6qzc2e+G7nmPhuq/hu549fcOqPeG7nmN94buBPeG7nn1bKDbhu5494bqhNnvhu55jxag94bueY2RoLDbhu55j4bqrZGghNuG7juG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueJeG6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nmN94bumNeG7nntb4bum4buexqHGsEfGsOG7juG7nsahxrBIQ+G7nuG7hcav4bueJeG7qGPhu54l4bq9w6I94bueNn1bIWThu54zLmPhu57huqlk4buq4bueJcWoNnvhu557fVvhu542feG7tjbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHGsEfGsOG7nn1kaCg24bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82feG7niXhu7Dhu5494bq5Nnvhu5494bqj4bue4buFxq/hu57huq824bueJSA2feG7nmPhuq/hu549fcOqPeG7nmPhuqs3Nnvhu5494bqhNnvhu55jxag94buePcWoNuG7niPEg+G7jOG7nuG7hVsoPeG7nuG6rX3DnTbhu5494bqhNnvhu47hu57huq19w5024bueNn1bKDXhu57huq19ZeG7nn3DouG6reG7niXhu7Dhu55jfcSRPeG7niXhu7ho4bueYzfGrzbhu55jfSnhu57hu4Thu5st4buzeeG7o+G7niU3xq824bueMy5j4buO4bueNuG6seG7njThu4E94bue4bqtfeG7sjbhu54l4buyZOG7niUp4buefTfGrzbhu55jfcavNn3hu549xag94buePX0w4bueY1ssZOG7njZ9Wyg14bue4buFw6nhu54l4bq9w6I94buee1vhu6Y3w5Xhu57hu6PDozZ74bueY33hurVb4buO4bueY33hu6Y14bueNeG6vWThu54zIOG6reG7nmN94bq1W+G7nj19N+G7nsawZGgoNuG7nuG6uWjhu47hu57GsOG7o+G7s+G7neG7juG7nkTGoeG7s+G7neG7nn1kaCg24bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82feG7nj19MOG7niXhu6g34buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nsahxrBHxrDhu47hu57GocawSEPhu57huq19ZeG7nn3DouG6reG7nuG7heG6s1vhu55jIjZ94buefSI2feG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24buePeG6ueG7puG7niUg4bum4bue4bqtfeG6veG6tzZ7w5Xhu57hu7N7N8avW+G7nuG6q+G7puG7juG7nsahxrBHxrDhu559ZGgoNuG7nj05NuG7nuG6rX3huqNb4buefcOi4bqt4buePX1XY+G7nj19O+G7nuG7heG6s1vhu549xag94bueI+G7pjbhu47hu542e8avNn3hu47hu541V2Phu55j4bqr4bu2NuG7niU3xq824bueY30p4buO4buePX1dNn3hu57huqlkaCE24bueJSDhu6bhu57huq194bq94bq3Nnvhu55j4busNnvhu5494bq94bq1Nnvhu5494bqhNnvhu55jxag94bueY2RoLDbhu55j4bqrZGghNuG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueJeG6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nsahxrBHxrDhu47hu57GocawSEPhu55j4buB4bueNntkaCg24bueY+G6qyw24bueJSDhu6bhu54jxq82w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG6rH3huqNb4buefcOi4bqt4bue4buF4bqzW+G7nj3FqD3hu55n4buw4buO4bueY30g4bueY+G6q+G7sjbhu54j4bumNuG7nn3GrzZ94buePeG6oTZ74bue4buF4busNuG7nn3hur3hurM2e+G7niRANuG7nuG7hVsoPeG7nj3hu7Lhuq3hu55jfTrhu57GocawSEPhu549fTfhu549xag94bueJeG6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nj19XTZ94bueYsWoPX3hu47hu55j4bqrOuG7nio14bueJOG6veG6s1vhu55V4bueY2Thuq9b4buO4buePeG7gWThu549fVsuNuG7niNbNn3hu4zhu57huqvGr+G7nmI3xahj4bueNn3hu4M2e+G7niXhurc24bue4buFIOG7njbDouG7niVhNnvhu57GocawR8aw4buO4buexqHGsEhD4bueJSnhu549feG6ueG7niXEgzZ7Y31k4buefcOjW+G7njbDouG7niVhNnvDleG7nsahLDbhu5494buoNn3hu54lOOG7juG7nsahxrBHxrDhu559ZGgoNuG7nkN94buoPX3hu55DfcavNn3hu55jXT194buePeG7gT3hu55jfeG7gT3hu559Wyg24buePeG7qlvhu549xag9feG7nn3GrzZ94buePX1dNn3hu55j4bqrNzZ74bueY1su4bqt4bueNn3hu7Y24buefcOj4bueYuG6t+G7nmN9Kjfhu5494bq34buePX0u4bue4oCcNcSDY+G7nj3hu4fhu6bigJ3hu47hu557W+G7qjXhu54j4bqzY+G7nj3FqD3hu55jfeG6ueG7nmPDqT3hu557W+G7smjhu55j4bq14bueM33huqE2e+G7nj3hu7Q24bueY31bLmPhu542feG6vTZ74bue4buFQDbhu54l4buqNeG7niPhu6o34buePeG6t+G7nmLhuqXhu57huq19xajhuq3hu540aeG7juG7nntb4buqW+G7nuG6qWRoLmPhu54zIOG6reG7nmN94bq1W+G7juG7niXEkTZ74buePX0u4bueJcSD4buO4bue4bqrxJFj4bueNnvhu6424bueY33hurVb4buee1vhu6Y24bueY30qN+G7nuG6qWRo4bueJSA2fcOV4bue4buzfeG6teG7nuG7heG7tmjhu47hu57hu4VbKD3hu55jfeG7gT3hu559Wyg24buePX1dNn3hu55ixag9feG7nsahxrBHxrDhu47hu57GocawSEPhu54l4bq9w6I94bueY33hu4E94buefVsoNuG7niXhu7Ro4bueJeG6ueG7juG7njMg4bqt4bueY33hurVb4buO4bueezjhuq3hu57huq194bu0NuG7nuG6rzbhu54lIDZ94bueJeG6tVvhu55i4bqjNnvhu549fTfhu542e+G6veG6tVvhu5404bumN+G7niXEgzZ7w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nmLhuqs9S+G7oi8vW+G7hcOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvNipmYi9R4bugVFEvU8OZJFJQUOG7oOG7oOG7oOG7oGNQVeG7pFJVw5rhu6Q0UMOVMuG6rXvhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TGocawR8aw4buefWRoKDbhu55DfeG7qD194bueQ33GrzZ94bueY+G7rDZ74buePeG6veG6tTZ74buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nmNkaCw24bueY+G6q2RoITbhu542w502e+G7nj3hu6Y34bueNn3hu7Y24bueY33Dqj3hu5494bq54bum4bueNnvhur3hurVb4bueJMOdNuG7nuG7hSHhu54j4buqN+G7nn1bKTXhu55n4buw4buefcSDW+G7nmPhu4Hhu542e2RoKDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ+G6qzc2e+G7njZ94buDNnvhu5424busNeG7nuG6qWThu6bhu47hu57GocawR8aw4bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82feG7niVXPeG7niNbKGPhu549fcSR4bueY+G6q2E2e+G7nmPhurNb4buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueJeG6o1vhu55j4bq9w6I2e+G7nmN94bumNeG7nntb4bum4buexqHGsEfGsOG7nmPhu4Hhu542e2RoKDbhu57hu4XGr+G7nmPhuqvhuqXhu55jfcavNn3hu54lWyk14bueYsWoNnvhu55j4bqrNzZ74bue4buFWyg94bueY31k4buefcSRY+G7njZ74bq94bq1W+G7nmN94bumNeG7nntb4bum4buexqHGsEfGsOG7nmPhu4Hhu542e2RoKDbDleG7nkNdNn3hu54lLjbhu5424bumaOG7juG7nn1kaCg24bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82feG7nj044bueUsOV4bugw5lR4bueNnvhur3hurVb4bueY33hu6Y14buee1vhu6bhu57GocawR8aw4bueY+G7geG7njZ7ZGgoNuG7niXhu6hj4bueUFDhu6RN4bueMy7hu559N+G7qD194buexqHGsEfGsOG7nmMwNn3hu557W+G7pjfDleG7nnguY+G7nuG6qWThu6rhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nsahxrBHxrDhu55j4buB4bueNntkaCg24bue4bql4buefWRoKDbhu55DfeG7qD194bueQ33GrzZ94buePX034bueY33hu7Jo4buO4bueNns3xq9b4bue4buFWyg94bue4buF4bu2NuG7niTDqTZ74bueNnt9KOG7nmN9ZOG7tmPhu55jZGgsNuG7nmPhuqtkaCE24bue4bqtfTc2e+G7nmPhuqvGrzfhu47hu57GocawR8aw4buefWRoKDbhu549OTbhu549feG6ueG7niXEgzZ74bueZ8OdaOG7niThu4E2e+G7njMu4buefTfhu6g9feG7juG7nuG6rX3huqNb4buefcOi4bqt4buePX1XY+G7nj19O+G7nuG7heG6s1vhu55ExqHhu7Phu53hu549xag94bueZ+G7sOG7juG7nmN9IOG7nmPhuqvhu7I24bueY+G6r+G7nj19w6o94bueY+G6q1spNuG7njN94bumW8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5tlNnvhu57hu4XhurNb4bue4buFWyg94buePX3EkeG7nmPhuqthNnvhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nsahxrBHxrDhu55j4buB4bueNntkaCg24buO4buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nmN9ZOG7nn3Do1vhu542w6Lhu57GocawR8aw4buO4buexqHGsEhD4buO4buexqHGsEPhu7Phu5494bq7Nnvhu54l4bq9w6I94buexqHGsEfGsOG7nn1kaCg24bueQ33hu6g9feG7nkN9xq82feG7niVXPeG7niNbKGPhu57huqlk4bumNuG7nmPDnTXhu57hu4XGr+G7niXhu6hj4bueJeG6vcOiPeG7njZ94buDNnvhu54zLmPhu57huqlk4buq4bue4bqr4buyY+G7niXFqDZ74buee31b4bueNn3hu7Y2w5Xhu57hu6MuNuG7njbhu6Zo4buO4bueY+G7i+G7njQo4bueNsOi4bueJWE2e+G7nsahxrBHxrDhu47hu57GocawSEPhu47hu57GocawQ+G7s+G7nmPhuqssNuG7niUg4bum4bueI8avNuG7nn1kaCg24buee1vhu6o14bueZ2ThuqM2e+G7niThur3hurNb4bueUFBN4bueY30qN+G7nuG6qWRo4bueJSA2fcOV4bue4buzezfGr1vhu57huqvhu6bhu4494bqhNnvhu55jxag94buee1vFqDXhu54lIDZ94bue4bqpZOG7qjbhu540aeG7nuG6qWThu4nhu54j4buqN+G7nn1bKTXhu55o4bueYy7hu54l4bq9w6I94bueJeG7qjXhu54j4buqN+G7nj19V2Phu549fTvhu47hu542fVshZOG7njbhu6w14bue4bqpZOG7puG7njN94bqhNnvhu549OOG7nmMiNn3hu55j4bqr4buoNnvhu55j4bqrw6k94bueNMOiW+G7nn3hu6Zo4bueNOG7qDXhu54kw6k2e+G7nuG6qWThu4nhu54j4buqN+G7nn1bKTXhu55o4bueYy7hu557OOG6reG7nuG6rX3hu7Q24bueJeG7qjXhu54j4buqN+G7nj3DnTbhu54l4bqjW+G7nuG6qWThu4nhu55iN+G7nuG7heG6s1vhu54k4buB4bueYzfFqDbhu57huqlk4buJ4bueeOG7m8ah4buexqHGsEhD4bueRMah4buz4bud4bueYzA2feG7nntb4bumN8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5ThuqA2e+G7nnks4bue4bqoZGnhu55D4bumNeG7ni3hu57FqVvFqDXhu54l4bqjPeG7nsahxrBHxrDhu559ZGgoNuG7nkN94buoPX3hu55DfcavNn3hu549fTfhu54jWy5jw5Lhu55D4bqrNzZ74bueY33hurVb4buee1vhu6Y24bueY+G6s1vhu47hu54l4bq3NuG7nuG7hSDhu55iO+G7nmPhu7bhuq3hu55j4bqrZDZ74bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74bueY33hu6Y14buee1vhu6bhu47hu542feG7smPhu540xq/hu54l4bqjW+G7nmPhur3DojZ74buexqHGsEhD4buefcSD4buee1vhu6bhu54lIjZ94buO4buefWE94bueYls2feG7juG7nmJbNn3hu57hu4VbLDbhu4zhu55j4busNnvhu5494bq94bq1Nnvhu57huq194bqjW+G7nn3DouG6reG7nuG7heG6s1vhu5494bq34bue4bqpZOG7pjbhu54j4bq9ZOG7niVbKDbhu55j4busNnvhu5494bq94bq1Nnvhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7nsahxrBHxrDhu55j4buB4bueNntkaCg24bueI1Y2e+G7nn0iNn3hu55jfcOqPeG7nn3Eg1vhu542e30g4bueM33FqD194buefcavNnvhu4zhu557W+G7qlvhu57huqlkaC5j4bue4buFxq/hu549fVvhu55j4bqr4buq4bueMyDhuq3hu55jfeG6tVvhu47hu54l4bu0aOG7niXhurnhu47hu54lxJE2e+G7nuG6qWRo4bueJSA2feG7nj3FqD3hu549fS7hu54lxIPhu47hu549fV02feG7nmLFqD194buePX034bueNnvhur3hurVb4bueNOG7pjfhu54lxIM2e+G7nmN9Kjfhu57huqlkaOG7niUgNn3hu5494bq54bum4bueeWThu7Zj4buexqHGsEfGsOG7juG7nnlk4bu2Y+G7nsahxrBIQ+G7jOG7nuG6rX3huqNb4buefcOi4bqt4buePX1XY+G7nj19O+G7nuG7heG6s1vhu5494buy4bqt4bue4bq5aOG7niXhu6o2e+G7nuG7hcav4buePX1dNn3hu57huqlkaCE24bueJSDhu6bhu57huq194bq94bq3Nnvhu55j4busNnvhu5494bq94bq1Nnvhu5494bqhNnvhu55jxag94buePX0w4bueJeG7qDfhu4zhu55jWy7huq3hu55jw6k94bueY33hu4E94buefVsoNuG7nj3hu6pb4buePcWoPX3hu55jfeG6ueG7nmPDqT3hu559xq82feG7nj19XTZ94buO4bueJeG7uGjhu5414buoNn3hu57DqjZ74bueJMOpNnvhu5494bqhNnvhu542e30o4bueY33huqE2e+G7nmNbNuG7nuG7hcavN+G7nn034buoY+G7niXEgzZ74bue4bqpZOG7qjbhu540aeG7jOG7nmPhu6w2e+G7nj3hur3hurU2e+G7nj3huqE2e+G7nmPFqD3hu54zWyk14bueY+G6q+G7puG7juG7nntbxag14bueYsWoY+G7njZ9VjXhu542e+G7rDbhu542e+G6v+G7puG7nj3FqD3hu559xq82feG7nuG7hVvhu557W+G7pjbhu5404bu2NuG7juG7njThu6g14bueJMOpNnvhu47hu55j4bqrw6k94bueNMOiW+G7nuG6qWThu4nhu57GocawR8aw4buO4buexqHGsEhD4buM4bueJeG7uGjhu5414buoNn3hu559IjZ94bueY33Dqj3hu55jZGgsNuG7nmPhuqtkaCE24bueJeG6o1vhu55jfTfhu6hb4bueY+G6q+G7gT3hu55jWy7huq3hu57hu4XhurNb4bueNnvhur3hurVb4bueYuG7h+G7niTDqTZ74bueNOG7pjfhu54lxIM2e+G7nuG7hcav4bueNnvhur3hurVb4bueNOG7pjfhu54lxIM2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buUxrDhu6pb4buexKk2feG7mC/huq3hu5Q=

Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]