(vhds.baothanhhoa.vn) - Là bệnh viện hạng II, Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh hiện có tổng số 135 CBVC-LĐ. Quy mô bệnh viện với 170 giường bệnh, trong đó 90 giường bệnh kế hoạch, 80 giường bệnh tự chủ, giường bệnh thực kê là 202 giường. Năm 2020, dù còn nhiều khó khăn nhưng bệnh viện đã nỗ lực để đạt nhiều thành tích. Có được điều đó, chính là nhờ vai trò gương mẫu của lãnh đạo các phòng ban, và Ban giám đốc bệnh viện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buecMOMc+G7uVQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG6ujHhu6zDoDHhu5JUw4Ajw6AwVDrhu6zhuqFUOjE94bq7VGHhu4Viw6AwVDkx4buuw6Hhu5RUOjHDreG7rFQ/W8OgMeG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRdi7hu6w7U+G7nkFWVD9bw6AxVMOsMlvDoFQxV8OgMFR3d+G7lFRwW8OgMVTDrDJbw6BUc+G7rFQ5MeG6oeG7rFQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG6ujHhu6zDoDFUMTJbw6BUOuG6o1ThurvhuqXDoDBU4bq54bqzVMOa4bukxahUcXDDjHEtQXPhu5ZUReG6vcSpVMOh4bq3VD9bw6AxVMOsMlvDoFTDrOG6qTJUw5rhu6hVVDAy4buF4bqrw6AwVD9bw6Ax4buUVOG6u8Op4bqhw6AwVCzhuqNU4buwVVQwMuG7heG6q8OgMFQ/W8OgMVQ5e1Qx4bqhVzox4buUVOG7qlVUMDLhu4XhuqvDoDBUP1vDoDFU4bq7aFQ6MeG7h+G7lFQwMuG7heG6q8OgMFQ/W8OgMVThursxaDpUOT5UYVZUw5lVw5lUMDLhu4XhuqvDoDDhu5ZUw4DDncOhVMOZVcOZVeG7lFQ74bq/VDrDo8OgVMOgMTJ94bq9VDkx4bqjVDkxw53DoFTDoDHhu4XDoDBUP1vDoDFUw6wyW8OgVCxZVMOg4bqnVGFoOlQsXVQsV+G6u1TDoDEyfeG6vVThursxVsOgMVThurszOjHhu5ZUceG6o1Qs4buFYjpULDJ94bq9VCzhuqPhu5RUOjEzw6AxVGFWVMOgMeG6q1TDrOG7rDJU4bq7w6nDo1Qw4buF4bqtw6AwVMOhJuG6vVQ64buH4busVGFZw6AxVCxX4bqhVDrhu646VMSRMcOjw6AwVD/hu6zDoOG7lFTDrFZUcOG7rMOgVDAy4buuw6FULOG6szpUP1vDoDFUw6wyW8Og4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6MS7huqFULOG6o+G7lFQ/4busw6BUMDLhu67DoVQs4bqzOlQsWVQ6MTZULFfhuqFULOG6rcOgVMOsNVThursxaDpUMTJbw6BUw6AwMTI+w6FUOuG7rjpUOjEzw6AxVOG6ueG7rjox4buUVGXhur3EqVQsNcOgMVQ64buH4busVHNYw6Aw4buUVMOAMVZUw6Dhu4Xhuqk6VOG6u8Op4bqhw6AwVGE3w6AxVMOsaDpUOTHhu67DoeG7lFQ6McOt4busVD9bw6Ax4buWVOG6usOpMl3DoFQ5MeG7rDJULCTEqVQs4buHVMOsVlQ5NcSRVOG6uzHhuqsyVDrhu646VMOsw53DoFQ/WMOgVDoxNlQsV+G6oVQ64buH4busVHbhur3EqVvDoFThu4fEqeG7lFR2c8OAcuG7lFThurxww4ByVDHhur3EqVvDoOG7lFQ64buH4busVMOgMFbDoDHhu5RUOjHhu4dULMOiw6AwVMSRMeG6szJUMWLEkVTDrOG6qTJUOuG7rjpUw6AwVsOgMVQ64buuOlQ6PcSR4buUVDrhu646VOG6u+G6pVQ6MWY6VHHhurot4buIdlThursxaDpUMTJbw6BU4bq74bqz4bq7VDrhurfDoDBU4bq74buuOlQ6McOdw6FU4bq54bqjOlTDrFZUP1jhuqFUw6xbVOG6uWY6VDkx4bqvLlQ6MeG6oVTDoDEjw6BUOyPDoOG7llTDgDDhuqFWMlTDqeG7rOG7lFQ/W8OgMVTDrDJbw6BULFlUOjHDqlThurvDqcSDw6AwVDpYMlQ64buuOjHhu5RULOG6pTJUw6HhuqkyVMSRMeG7heG6rcOgMFThursxZjpU4bq7MnvEkVQs4bqjw6BUP1vDoDFUw6AxI8Og4buYVOG6u8Odw6AwVDrhu4XhuqvDoDBUOuG6t8OgMFThurvhu646VGXhur1Yw6BUYWpUZeG6vcSpVOG6u8OpNMOgMVQ6MeG6vcSpPsOgVMOh4bq3w6BUOjE9xJFUMVbDoDFUOW1UOuG7heG6rcOgMFRh4bus4bqhVCzDosOgMOG7lFQsV+G6oVQsZjrhu5RUxKlULGY6VMOgMOG7heG6qzJU4bq7MSTEqVThursx4bq94bqzOuG7lFRl4bq9xKlU4bq74buyOlRmw6AwVOG7iWnhu5Thu5bhu5bhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZVcWow5kv4bum4buqO8OZw5rDmVVVVVXhurvhu6rhu6jFqMOaVeG7pFVhw5rhu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buew4HDouG6u1Qw4bqjOlRwW8OgMVTDrDJbw6BUc+G7rFQ5MeG6oeG7rFQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG6ujHhu6zDoDHhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55zXVThursxaDpUMTJbw6BUw6Axw63DoDBUOjHhu4dU4bq7w6nhu4Xhuq3DoDDhu5RUOjE2VOG6uzI+4bq9VD3EqeG7lFTDoDDhu6zEqVThurtnVCwk4bq9VMOgw53DoVRw4busw6BU4buvMuG7rsOhVCzhurM6VD9bw6AxVMOsMlvDoFQsWVQ5MlvDoFThurvhuqFWw6BUdsOiMlQs4bq1w6AwVGXhur1Yw6BUYWpUOjE94bq7VGHhu4Viw6AwVD9bw6AxVMOsMlvDoOG7lFThurvhuqVUOjFmOlTDqVZU4bq54bqh4buu4bq7VDrhu646VMOhZjpULMOiVCxX4bq7VCzhu4ViOlQ64buH4busVDrhu646VOG6uzI+4bq9VDoxM+G7lFThu4kjxKlUO2jDoDBUOXtUMeG6oVc6MVQ6WDJU4bq7MnvDoFQ6MT3hurtUYeG7hWLDoDBUw6DDncOhVMOZVcOZVeG7llTDjOG6qTJUw6Hhu4E6VOG6uzI+4bq9VMOgMFbEqVTDocOi4bq7VMOgI8OgMFQ64bus4bqhVOG6u8Op4buuOjFUw6AxMlvDoeG7lFThursx4buuMlQsw6JUw6xWVDoxPeG6u1Rh4buFYsOgMFQ5MeG7rsOhVD9bw6Ax4buUVDoxw63hu6xUP1vDoDFUOjHhuqFUw6AxI8OgVDsjw6Dhu5RUP1vDoDFUw6wyW8OgVCxZVDrhuqNUw6AxMn3hur1UMDJYMlTEkTHhu67EkeG7llRz4bu2OlQ/MlvhurtUP1vDoDFUw6wyW8OgVCxZVDoxw6pU4bq7w6nEg8OgMFQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpULFbhuqFU4bq7V+G6oVQ64buuw6BUP8OiVDox4bq9xKk+w6BUw6AwVsOgMeG7lFQ6MeG6vcSpPsOgVOG6uSPhur3hu5RU4buuxJFUO+G7gcOgMFTDoDHDrcOgMFQ5blThursx4bq9JeG6u1TDoeG6qTLhu5RULCThur1U4bq74buFVMOh4bq94busVOG6ueG7ssOhVDrhu646VOG6u8Op4busw6AwVOG6uzEye+G6u1Q/NeG7mFThursxaDpUMTJbw6BU4bq74bqz4bq7VGXhur3EqVQ6MXtUOjHhur3EqT7DoFTDoeG6t8Og4buUVMOaw5lULDJ94bq9VMSpVCxmOuG7lFRl4bq9xKlU4bq74buyOlRmw6AwVOG7iWnhu5RUMeG7heG6qcOgMFThurvhuqkyVOG6uWhUMVYyVGHDo8OgMFTDoDDhu4XhuqsyVD9bw6Ax4buWVMOAw53DoVTDmVXDmVVULFlUOuG6o1Thu6bFqOG7llXFqMOaVGHhu4Vi4bq7VMOgMOG7heG6qzJUOTHhu67DoVQ/W8OgMeG7lFQsV+G6u1Thu6rhu6rhu5Thu6Thu6RU4buOVDoxNlThursyPuG6vVQ5e1Qx4bqhVzoxVMOgw53DoVQ64buH4busVMOgMFbDoDFUMDLhu6zhuqHhu5RUOuG6o1TDmuG7luG7qsOaw5lUOuG7rFQ/W8OgMVTDoDEjw6BUxJExJuG6vVThursx4bq9JeG6u+G7llRzMn3hur1ULOG6o1Q6MeG6oVThursxPcSp4buUVD9bw6AxVMOsMlvDoFQs4busw6AwVMOgMFbEqVQ6VsOgMFRhPcSpVCzhu4ViOlTDoDJ9w6FU4bq7MsOgVDrhu4fhu6xUw6AxI8OgVDsjw6BU4bq7w6nhuqHDoDBUMeG6vcSpW8OgVDkxMlQse8OgVDkx4buuw6FUOjHDreG7rFQ/W8OgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nsOM4bq9MlTDoWfDoDBUw6zhuqkyVMOgMcOtw6AwVDl74bq7VGXhur1YVCxZVCxX4bq74buUVOG6t8OgMFRz4bqhVsOgVMOBV8OgMVR24bq9I8OgVC1U4buvMuG7rsOhVCzhurM6VHDDjHPhu7lUMeG6vcSpW8OgVMOAMeG7hVThurox4busw6AxVDox4bqhVD8ye+G6u+G7klThurrDqeG6ocOgMFThursx4bqrMlQwMuG7rMOgVGXhur3hu6zhu5RUcFvDoDFUw6wyW8OgVCxZVGHhur3hurfDoFTDoDElw6BULOG7hWI6VOG6uWhUZeG6veG7rMOgVOG6uyPDoVQ6MTZULFfhuqFUOuG7h+G7rFThurhjVMSoVOG6u3tU4bq6MeG7rMOgMVR24bqh4buu4buUVHbhur3EqVvDoFThu4fEqeG7lFThurxww4ByVDHhur3EqVvDoFTDgDHhu4VU4bq6MeG7rMOgMeG7lFThurloVMSRMeG6szJUMWLEkVQ64buuOlQs4bqhVsOgVOG6uzFdVDrhu646VDo9xJHhu5RUOuG6v8OgMFThurloVCzhurXDoDBU4bq7NMOgMVThu4fDoDBUMcOiVDrhu4fhu6xUOsOiw6AwVCzhurXDoDDhu5ZUceG7rsOgVD/DouG7lFTDrDI+w6BUOjFmOuG7lFTDoDDhu4XhuqsyVGHhu6zhuqFULMOiw6AwVOG6u8Op4bqhw6AwVD9bw6AxVMOsMlvDoFQsWVTDoD7hur1UOuG7rOG6oVThursyw6AxVOG6uzEkw6BULOG6oVbDoFQ5e+G6u+G7lFRqVOG6uzFmOlQ6MT3EkVQxVsOgMeG7lFThu4kjxKlUO2jDoDBULOG6rcOgVMOsNVTDoDBWxKlUOlbDoDBUw6zDrcOgMFTDoVfDoDHhu5ZU4bq6w6nhuqHDoDBUMeG6oVfhurtULMOiw6Aw4buUVHBbw6AxVMOsMlvDoFRz4busVDkx4bqh4busVDHhur3EqVvDoFTDgDHhu4VU4bq6MeG7rMOgMVRh4bq94bq3w6BUOuG6o1Q5e1Qx4bqhVzoxVDox4buHVCzDosOgMFTDrOG6qTJU4bq7Z8OgMFQ64bq3w6AwVMOsMls64buUVOG6uzEu4bqhVDvhurEyVDAy4buuw6FU4bq54buu4bq74buUVCzhu67DoDFUMDLhu65U4bq54bqtVDl74bq74buUVOG6u+G6pcOgMFQ5e+G6u+G7lFQsw6o6VMOpw6rhurs5MsOgMVTDoDAxMlvDoeG7lFThurslxJFU4bq7w6nhur3DoDBUMDJYMlRl4bq9xKl74bq7VMOgMcOtw6AwVMOsMls6VMSRMeG7ruG6u1Thurkyw6Ax4buYVOG6uzFoOlQxMlvDoFThurvhurPhurtUZeG6vcSpVDoxe1Q7I8OgVDox4buH4buYVOG6u8Odw6AwVDrhu4XhuqvDoDBUOuG6t8OgMFThurvhu646VDkyXcOhVOG6u8Op4busVCzhurfDoFQs4bqzOlTDrDJbOlThursxaDpUMTJbw6BUOuG7rjpUZeG6vcSpVDoxe1Q6MeG6vcSpPsOgVMOh4bq3w6BUw6xWVGXhur3EqVQ6MXtUOuG7h+G7rFQs4bqtw6BUw6w14buWVHPhu7Y6VD8yW+G6u+G7lFQs4bqtw6BUw6w1VCxZVGHhur3hurfDoFQ6McOqVOG6u8OpxIPDoDBUw6A+4bq9VDrhu6zhuqFUw6zhu6wyVOG6u8Opw6NUYVnDoDFULFfhuqHhu5RULDJ94bq9VDFWw6AxVDrhu4fhu6xUw6Aw4buF4bqrMlQsZsOgMFQsJOG6veG7lFThurtnVD/hu6zDoFQwMuG7rsOhVCzhurM6VCx7w6BU4bq7w6nhu4Vjw6AwVDrhu646VDkx4bqh4bus4buUVMSRMcOjw6Aw4oCm4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmVXFqMOZL+G7puG7qjvDmcOaw5lVVVVV4bq74buq4buoxajDmlXhu6RVYcOZ4buWOMSRMFNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnBbw6AxVMOsMlvDoFRz4busVDkx4bqh4busVDHhur3EqVvDoFTDgDHhu4VU4bq6MeG7rMOgMVQsWVThu67EkVQ74buBw6AwVOG6uzFWw6AxVDrhurfDoDBUOuG7rjpU4bq7MnvDoFQ/w6JUOTHhuqHhu6xUMcSDOuG7lFQ5blThursx4bq9JeG6u1QsXVTDoCPDoDBUOuG7rOG6oVQ6MT3hurtUYeG7hWLDoDBUOTHhu67DoeG7lFQ6McOt4busVD9bw6Ax4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buexJAx4buu4bq7VDHhur3EqVTDoDHDrcOgMFThursxVsOgMVThurszOjFULFlULFfhurtULOG7hWI6VOG6u8Op4bqhw6AwVMOgw53DoVTDmVXDmVXhu5RUcFvDoDFUw6wyW8OgVHPhu6xUOTHhuqHhu6xUMeG6vcSpW8OgVMOAMeG7hVThurox4busw6AxVOG6uzJ7xJFU4bq74buBOlQsKsSpVMOhV8OgMVRmw6AwVDvhu4HDoDBU4bq7MVbDoDFU4bq7aOG6vVQ5MeG6oeG7rFQxxIM64buUVDluVOG6uzHhur0l4bq7VCxdVMOgI8OgMFQ64bus4bqhVDoxPeG6u1Rh4buFYsOgMFQ5MeG7rsOh4buUVDoxw63hu6xUP1vDoDHhu5hU4bq7MWg6VDEyW8OgVOG6u+G6s+G6u1Rl4bq9xKlU4bq74buyOlRmw6AwVOG7iWlU4bq7w6nhuqHDoDBULOG6rcOgVMOsNeG7lFQx4buF4bqpw6AwVOG6u+G6qTJU4bq5aFQxVjJUYcOjw6AwVMOgMOG7heG6qzJUP1vDoDHhu5hUZeG6vVjDoFRhalThurvhurPhurtUOuG6t8OgMFThurvhu646VDkx4buuw6Hhu5RUOjHDreG7rFQ/W8OgMVRwdsSo4bq64buUVOG6u8Odw6AwVDrhu4XhuqvDoDBUw6DDncOgMFRhaDpUOuG7h+G7rFQsw6IyVMOgMOG7g1Q64buuw6BUP8OiVMSpVOG6u3vhu5RU4bq7MeG6vVQxw6rhurtUOuG7rjpUw6Aw4bq94bq1w6BUYWg6VCwk4bq9VOG6u+G7heG7mFThu4kjxKlUO2jDoDBUP1vDoDFUw6wyW8OgVOKAnOG7iOG7rMOgMeG7lFThurlXOjHhu5RULCjEkeKAneG7mFQ74bq9xKlU4bq7w6k0VDoxe1Qsw6JUOuG6t8OgMFThurvhu646VMSRMcOjw6Aw4buUVDox4bqzw6AwVDs1OjFUceG6ocOsMjstw5rhu7Dhu5RUxJExPcOgVCw94bq9VDHhuqFWw6BU4bq7MVbDoDFU4bq74bqz4bq7VDrhu646VDoxNlThursyPuG6vVQ5e1Qx4bqhVzoxVCzhu4ViOlQwMuG7rOG6oVThurvDqeG6ocOgMFTDoMOdw6FUw5lVw5nDmuG7luG7luG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnHhuqNU4bq7MV1Uw6DhuqMy4buUVMOs4bqpMlTDoDHDrcOgMFQx4buF4bqpw6AwVCwyVCzDqsOgMFQs4buyw6Dhu5RU4bq5aFQ6MTZULFfhuqFUMDLDqsSRVCxkVDrhu4fhu6xU4bq4Y1TEqFThurt7VOG6ujHhu6zDoDFUduG6o+G7rOG7lFQ64buuOlQ6PcSRVOG7h8Sp4buUVDoxM8OgMVRl4bq9xKl9w6BULDXhu6xUxJEx4buF4bqtw6Aw4buUVOG6uWhUw6DhuqdUYWg64buUVGXhur3EqXvhurtU4bq7I8OhVDrhu6zhuqFUOuG7h+G7rFQ64buuw6BUP8Oi4buUVMOsMj7DoFQ6MWY64buUVMOgMOG7heG6qzJUYeG7rOG6oVQsw6LDoDDhu5RUcFvDoDFUw6wyW8OgVHPhu6xUOTHhuqHhu6xUMeG6vcSpW8OgVMOAMeG7hVThurox4busw6AxVCxZVCxX4bq7VCzhu4ViOlTDoDEyfeG6vVThursxVsOgMVThurto4bq9VGXhur3hu6zDoFThurvDqcSDw6Aw4buUVDrhu4PDoDBUOuG6s1TDrFZU4bq7w53DoDBUOuG7heG6q8OgMFTDoDJ9w6FU4bq7MsOgVDox4bqhVD9bw6AxVMOgMSPDoOG7llRzI8SpVGFWVMOgfcOgVOG6u1jDoDBUw6zDrcOgMFQ6MeG7sjpULF1UP1vDoDFUw6wyW8OgVOG6uzJ7xJFU4bq74buBOlQsV+G6u1ThursxPsOhVMOgMcOtw6AwVD/hu4Xhuqk6VOG6uzJ7w6BU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq7MeG6qzJUMDLhu6zDoFThurvhuqky4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lT4bue4buI4bq9I8OgVMOM4buD4buiL8SR4bue

Xuân Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]