(vhds.baothanhhoa.vn) - Cháu gái tôi ít học nhưng thích lý luận. Lâu lâu nó lại lên thành phố mua đồ, tiện thể “ngửi mùi” văn minh đô thị như cách nó thường nói.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4bqgw6nhu4NkP8SDNeG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWR94buHP2PEkX0/Y8SRfeG7hT/hu5Fkw6zhu4NjP3JdP+G6ozfhu5M/4bqjZOG7k3Xhuq3hu4M/4buDY+G7nW7EkT/hu4/hu5PDosOdP+G7g2Phu51uxJE/4buNZOG7i+G7suG7suG7skAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G6omRb4buTP2NbxJE/4buRw6zEkT9l4buRP2Ro4bqjP+G7g2Thu53hu4NjP+G7kWRl4bqjZD/hu4HDuj/hu4Hhu5Nh4buD4buyP+G7gDfhu5M/4buBN+G7kz/hu4NmP+G7gSLEkT/hu4HDouG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/hu4fhu5N9P8SD4buJw50/4buRxJHhuq3hu4M/4buRZOG6qT/igJzhu4NjcMSRP+G7h+G7lcSR4oCdP3Ix4buDP+G7h8SR4buDZD/Eg8OsP+G7kWThurk/4buDZOG7nT/huqNb4bqjZD/hu4NmP+G7kWThu51u4buDYz/hu4NmxJHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8pKHvhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/IT4h4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLDsuOi87ezzDoy47LDo7IXvhu5EhLDw64buBOi07LC7hu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6om4bqgw6nhu4NkP8SDNeG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWR94buHP2PEkX0/Y8SRfeG7hT/hu5Fkw6zhu4NjP3JdP+G6ozfhu5M/4bqjZOG7k3Xhuq3hu4M/4buDY+G7nW7EkT/hu4/hu5PDosOdP+G7g2Phu51uxJE/4buNZOG7i+G7suG7suG7siY/c8SRw6Phu5Fk4buqJikoeyY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omIT4hJj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu7bhu63hu4NkP+G7h8SR4buDZD9kaH3hu7hAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buAOeG7gz/hu4NddT/hu4NmP+G7gcOi4buDP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP+G6oTPhu4NjP3Thuq8/4buHW3U/4buRZH11P+G6o2Thu4U/dOG6rz/huqHhu5PDuuG7keG7sj/huqLhu4Xhu4M/4bqh4bqxP+G6v2Rb4buTP2NbxJHDnT/hu4Nk4bud4buDYz/Dsz/hu4/hu5PDoj/hu4E34buTP+G7g8Oi4buDP3LDoOG7gz/huqNmP+G7g+G6seG7kT/hu4/hu5PDosOdP+G7gSLEkT/hu4HDrMSRP+G7kWTDrMSRP1vhu4U/4bqjZOG7i+G7g2M/4buDMuG7g2PDnT/Eg8SRP3Thuq8/w7Thu4vhu7I/4buQZMSR4bql4buTP+G7g3E/4buRZG7EkT/hu4NddT/Eg8SRP3Thuq8/w7Thu4s/4buRZOG7nW7hu4NjP8SD4budb+G6oz/hu4c04bqjP8SD4bq54buDZD/hu4FdP8OzP+G7g8Os4buDYz/hu5Fkw6zhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw6zEkT/Eg33hu4NjP+G7geG7meG6oz/huqFh4buDP+G7g2Q44buRP+G7kWTDqT/hu4NmP8SDxJHhuq3hu4M/4buRZOG7hSLEkeG7sj/hu4JjZOG6rz/hur9kw6zhu4NjP+G7kcSR4bqt4buDw50/4buHXT/hur9kw6zhu4NjP+G7g2Nk4bqvP+G7kWTDqT/hu5HEqcSRw50/4buDw6Lhu4M/4bqhMuG7kT/hu4dbdeG7sj9DxJFo4buDYz/hu4NmP2Rq4buDP2Thuqnhu4M/4bqhIOG7hVg/4oCc4bqiZOG7mT/DtX0/4buDY311P8SDxJHigJ3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4oCc4buQZOG6pT/huqNmP3LEkeG6reG6oz9jw6nigJ3DnT/hu5HDrMSRP2RpxJE/4buBIsSRV0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPigJzhu5Bkw6k/4bqjZOG7mT/huqPhu6M/w7V9w50/4buDY311P+G7g2MwP+G7keG7nT9jOeG7gz/huqNsP+G7j+G7k33hu4M/4bqjZOG7mT/hu4dd4oCdw50/4buDZj/hur9kw6Hhu4M/4buRZMSR4bql4buRP8SD4bqnP+G7g2Nk4bq54buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI1LDqT/Eg33hu4NjP+G6oWHhu4PDnT/hu5HDrMSRP+G6oSDhu4U/4buDZj/hu4FdP+G6o+G7oz9jaMSRP+G6o2Thu4U/cm8/4buRw6zEkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPigJzhur5kw6zhu4NjP8SD4budb+G6o8OdP+G6o2Thurs/4bqjZj/huqNk4buZ4buyP+G7gDnhu4M/4buDXeG7hT9y4bqnP+G7j+G7k8OiP+G6o2Thu5k/4bqj4bub4buDYz/hur9k4buF4bqvP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP3Ix4buDP+G7h8SR4buDZMOdP+G6o8Os4buDYz/huqEz4buDYz/hu4Ey4buH4buyP+G6omThu5k/w7V9P3Thuq/hu4c/4bqjW8SRP3Ix4buDP+G7h8SR4buDZD/hu4ddP+G6o2Thu5k/4buDZsSR4oCdw50/4buDZj/huqPhu5nhu40/4buHW3Xhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw6zEkT9jxJFh4buRP+G7h8Op4buDZMOdP+G6o2QgP+G7geG6tT/huqPhu4Xhu4M/4bqh4bqxP+G6oeG6uT99xJE/xINmP2TEkeG6peG7jT/Eg1vhu40/xIPEkeG6p+G7kz9jw6nhu7I/4buQw6zEkT/hu4NkIHU/csSpxJE/4buBw6Lhu4M/dOG6r8OdP8O1fT/Eg+G6peG7gz/hu4NsxJE/4buRZDh1P+G7g2Y/4buH4bql4buTP+G7h1vhu4U/4bqhIOG7hT/hu4FdP3Lhu599P+G6oeG6uT/huqPDrOG7g2M/feG7gz/huqEy4buRP3Thuq8/4buHW3Xhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4oCc4bqgMuG7kT9yw6k/4buBa8SRP2PDqcOdP+G7kcOsxJE/ZGnEkeG7sj/huqJkW+G7kz9y4budb+G7kT/Eg8Oo4buDP8SDaT9dV+KAncOdP+G7kcOsxJE/ZGnEkT/hu4Nm4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6ouG7heG7gz/huqHhurE/4buRw7UgP+G7gW7EkVg/4oCc4bq+ZMSRP+G6o2Rb4buTP8SD4bql4buDP+G7g2MwP+G7keG7nT/hu5Fkw6k/xIPDqOG7gz90feG7g2Q/4bqjZ+G7gz9yXcSRP2PEkTd1P+G7g8Oi4buDP+G6o2Rb4buTP8SDxJE/4buB4buTw6zhu4Phu7I/4bqi4bub4buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDY+G7nW7EkT/Eg8SR4buyP+G7gmThu53hu4NjP+G6o2Rb4buTP+G6v2TDrOG7g2M/4buRZOG6qT/Eg8SRP+G7g2R94buDZD/Eg+G7nW/huqPDnT/huqNk4budfT/hu4/hu5N9P+G7g2MwP+G7keG7nT/Eg8Oo4buDP8SDMD/Eg2nDnT/hu5Fk4bqlP+G7gV0/4bqh4bq5P8Oj4buf4buDYz904bqv4oCd4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+KAnOG6omfhu4M/4buFfeG7gz/hu6PhuqM/Y8Opw50/4bqjZOG7mT/hur9kw6zhu4NjP3TEkeG7gz/huqNk4buFP8SDN+G7k+KAncOdP+G7kcOsxJE/4buDZsSR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+KAnOG6omRb4buTP+G6v2TDrOG7g2M/4buDZG4/4bqjZOG7mT90xJHhu4PDnT/huqNkW+G7kz/huqNk4bq7P+G7kWQ4dT/hu6PhuqM/4buRZMOsxJHigJ3hu7I/UuG7n30/4buDZsSRP+G7g2Y/cuG7n30/4bqjZOG6uz9yXeG7hT/Do2fhu4NjP+G7g2Phu51uxJE/xIN94buDYz/hu4nhu4M/XeG7hT/hu4/hu5N9P+G7g2MwP+G7keG7neG7sj/Dg2fhu4NjP+G7g2Phu51uxJE/OHU/4buDY111P+G7g13hu4U/4buRw6zEkT/huqNkID/hu5FkOHXDnT/huqNmP8SDxJHhuqfhu5M/ZeG7kT/Eg+G6qT/DusOdP+G6oTd1P2PEkW4/4buHbcSRP+G7j+G7k33hu4M/w7Rb4buRP+G6v8Wp4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6omThurs/xIPhu6Phu4NjP+G6o2Thu5/hu4NjP+G7h+G7nWzEkT/hu41k4buZ4buRP8OzP+G7g2MwP+G7keG7nT/hu4ddP+G7g2Y/4bqjZOG6uz/huqNk4buFP+G7kcOsxJE/4bqhxJHhuqXhu5E/4bqhfeG7hT/hu4NkxJHDouG7kz/hu4Nj4budbsSRP3LEkT/hu41kIuG7h+G7sj/hu4JkceG7g2M/4buRZH3hu4NkP+G7g8SRw6Lhu4M/xIPEkT904bqvP+G7h1t1P8SDOeG7kz/hur9kw6zhu4NjP8SDxKnEkT/hu4fhu5s/4bqhIOG7hT9kxJHhuqnhu4c/w7Xhu4k/Y30/cuG7nW/hu5E/xIPDqOG7gz/Eg2nhu7I/4bqiZj/huqMgP+G7g2Rx4buDYz/huqNkxJHhuqXhuqM/dOG6rz/huqHhu5PDuuG7kT/hu4F94buFP+G7g2Thu50/4buRw6Lhu4M/4bqhMuG7gz/hu4/hu5N9P+G7g2MwP+G7keG7nT/hur9kxJE/4buRZeG7gz9kxJHhuq3hu5M/xIPDqOG7gz9yXeG7g2M/xIMwP+G6oWHhu5E/4buBw6Lhu4Phu7I/4bqiZDXhu4NjP+G7kWThuqk/4bq/4bqpP2ThuqXhu5E/xIPhu51v4bqj4buy4buy4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6ouG7heG7gz/huqHhurE/4bqhIOG7hVg/4oCc4bqiZOG7mT/hu5FkOHU/xIM4deG7tD/hu4JkxJHhuqfhu5M/4buDY+G7nW7EkT9yxJE/4buNZCLhu4c/4buHXT/huqNmP+G6oeG6uT/Do+G7n+G7g2M/dOG6rz/Egzfhu5PigJ3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4oCc4buQZMOpP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqNk4buj4bqjP+G7gzHhu4NjP+G6o2Y/ZCLhu4M/4buBXeG7hz/DtH3hu4U/dHA/4buBw7o/ZOG6peG7kT/Eg+G7nW/huqPigJ3DnT/hu5HDrMSRP+G6ocSR4bqt4buDP2TEqeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4JmP+G6o+G7oT/hu4EixJFYP+KAnOG6omThu5k/4bqhIOG7hT/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz9yMeG7gz/hu4fEkeG7g2TDnT/hu4Nk4bud4buDYz/huqNkW+G7kz/hu5FkOHU/csOg4buDP+G7kWQ4dT/huqNk4budfT/huqPDrOG7g2M/4bqhM+G7g2Phu7I/4bqiZj/hu41kIMSRP+G7kcO1w6zhu4NjP+G6o2Rb4buTP+G7j+G7k8OiP+G6v+G6reG6o2TDnT/huqNkw7M/4bqj4buJ4buDYz/hur/huqfhu4NkP+G7h10/4bqh4bq5P8Oj4buf4buDYz904bqvP+G6v2TDrOG7g2NXP+G7gmRx4buDYz/hu4Nj4budbsSRP+G6v8SRfT/hu4PhuqXhu5M/4bqjZj/Do+G7n+G7g2M/dOG6rz/huqNkMuG6oz9jw6k/xIMwP+G7jWQi4buRP8SD4budb+G6oz9kaMOdP+G7g8Oi4buDP+G6v2TDrOG7g2M/w6Phu5/hu4NjP+G6o2Thu4U/dOG7heG7g2Phu7I/4buCZF0/4buP4buTw6I/4buRZMSR4bqt4buRP+G7kWRh4buRw50/4budbeG6oz9jw6k/4buDY111P+G7g13hu4U/xINmP+G6o2Rb4buTP+G6o+G7m+G7g2M/4buRZF3hu4NkP+G7g2Phu51uxJE/4buNZOG7i+KAneG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqLhu4Xhu4M/4bqh4bqxP8OjMuG7kT904bqvP8SDxJHDnT/hu4NmP+G6o2Q14buDYz/hu5Fkw6jhu4c/cl3hu4U/4buDZF0/4buRw6zEkT8x4buDP+G6o2zhu4c/4buDZOG7nT/EgzA/ZOG6t+G7g+G7sj/hu4JmP2PEkWHhu4PDnT/huqHDs8SRP+G6o+G7oz/hu4drxJE/4buBOeG7gz9y4bqnP+G7j+G7k8OiP+G7kcOsxJE/4buBIsSRP+G6v+G6qT/Dsz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/huqNbxJE/Y8OpP+G6o+G7m+G7g2M/cjHhu4M/4buHxJHhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OU4buhP3Ix4buDP+G7h8SR4buDZD/hu5HDteG7heG7g2M/w7Thu5N1P+G7g2Nk4bq9P+G6o8ahfT/hu4NmP+G7gV0/4buNZCDEkT/EgyLhu5E/xIPhuqXhu4M/xIPEqT/huqPDrOG7g2M/4bqhM+G7g2PDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Y/w7Thu6E/4buNZDfhu4M/4bqhxJHhuq3hu5E/4buDXeG7hcOdP+G6v+G6qT/huqMgP+G6v2TEkT/hu5FkfeG7hz9jxJF9P2PEkX3hu4U/4buRZMOs4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqLhu5vhu4NjP+G7jWQgxJHDnT/hu4NmP+G6o2Y/4buBw7rDnT/hu5HDrMSRP+G7kWQ4dT/hu4N94buFP+G6oeG7k+G7ieG7gz9yw6k/4buDZHHhu4NjP2PDqT/hu4fDqeG7g2Q/xIMwP+G6v2Thu4Xhuq8/cm3EkT/hu4Nm4bu0QC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43GsOG7k+G7kWThu4XDtSYjQMO04buRw7Xhu4Xhu4NjI+G7gH3hu4c/UuG7m0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC/hu40j

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]