(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, người dân phải hạn chế ra đường, nên đa phần người dân đô thị đã lựa chọn hình thức mua sắm online để tránh lây lan dịch bệnh. Do đó, nghề shipper (vận chuyển hàng hóa) cũng trở nên bận rộn hơn.
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7oOG6quG7sOG7oC3DveG7iuG7guG7gMSo4budxanDjVDhu57hu6Dhu4Lhur7hu6zhu6Phu6d04bqx4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6pOG6ssSoxanhu6Lhu47EqMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l5cy/hu4bhu6l0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5o34bqqw73huqzhu6d04buD4bukxanDjOG7huG7gsWp4bqsR+G6puG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l5xanhuqzhu4LDisSoxanhuqThu4LDicSoxanhu5rhu4bDmeG6psWp4bug4bu34buaxanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7iuG7t+G7guG7n8WpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqs4bquxKjFqeG7muG7huG7ueG7gsWp4buG4bu3xKjFqeG6puG7hsOJxanhu6LDvcWp4bqow5rhu5jEqOG7gOG7n8WpxKhFxKjFqeG6qMO9xanhu5rhu4bhurbEqMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqs4bquxKjFqeG6qMOTxanhu6Dhu4ZHxanhuqhBxanhu4rhu6bDvcWp4bqm4buGTcSoxanhu4ZGxKjhu4bFqeG7oOG7hsOZ4bqmxanhu4hQw73FqeG7nsOA4buIxalKxKjhu4rhu4LEqOG6qsWp4bqo4bq8xanhu6Dhu6Lhu7PEqOG7hsWp4buK4bqu4busxanhu4rDvcSoxanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7huG7ocWpPErFqeG6qEvhu5/FqcSo4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqXHhu6jhurLEqMWp4bqm4buGUOG7rOG6vMSoxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4buGS8O9csWp4bqmVcSo4buAxanhu6Dhu6Lhu5bFqcSoRcSoxanhuqThurLEqMWp4bui4buOxKjFqeG7huG7kMSo4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7osWp4bqs4bug4buGUOG7iOG6pOG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7q3nhu7Hhu6/hu6Dhu6954bup4butduG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu7Hhu7Hhu7Hhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6pOG6ssSoxanhu6Lhu47EqMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l54bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bundsawxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buD4buiSsSo4buAxanhuqTDkuG7gsWp4bqm4bu5xKjhu4bFqeG6rEfhuqbhu4bhu5/FqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDwt4bupecWp4bue4buG4buC4bua4bua4bqq4buixanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu4jDgOG7oMWp4buw4buE4bqm4buGxanhu5xQw73EqMWp4bug4buiTcSo4buAxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG6puG7hlDDlOG7gsWp4bqmUMSo4buAxanDmcSo4buAxanhu4Dhu4LGr8O9xanhuqbhu7PhuqbFqcOMRcSo4buGxanhuqThu7PEqMWp4buKRMWp4buo4bu1xanEqOG7gMOa4buY4buCxanhu6Dhu4JFUMWp4bqsUsSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7q3nhu6/hu63hu6Dhu6l44bureeG7r+G7isaw4buhw43hu5rhuqrhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu7F2d+G7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4Dhu4bhurjFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bqk4bqyxKjFqeG7ouG7jsSoxanhu4hSw73FqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6d2xrDGsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Thu4Phu4bDveG7rMWp4buoRsWp4buiw73FqeG7huG7tcSo4buAxanhu5xQ4buzxKjFqeG6qOG6vMWpw4HEqMWpUMOSxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6rOG6rsSoxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqeG7nsO9xKjhu4DFqeG6qOG6ouG7oMWp4buG4bu1xKjhu4DFqUrEqOG7iuG7gsSo4bqqxanhu6jhu7XFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4buexJDFqeG6qOG6quG7iMWp4bqow4nEqMWp4bug4bqyxKjFqcSo4buQ4buC4buhxanhurHhu4bhu5jFqeG7qOG6suG7rOG7n8Wp4bqk4buzxKjFqeG7huG7tcSo4buAxalKxKjhu4rhu4LEqOG6qsWp4bug4bui4buWxanEqEXEqMWp4bua4buGw5XFqeG6pOG7gsOJxKjFqeG7qOG7tcWp4bqm4buz4bqmxanhuqjhu5DEqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6plTDvcWp4bue4buG4buC4bua4bua4bqq4buixanEqOG7huG7mMWp4bqoS8Wp4bugw4HEqOG7gMWp4bqmw71K4buhxanhuq/DlOG7gsWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG7g+G7olDEqOG7gMWp4bug4bqu4buIxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O9xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqcSo4buG4bqyxKjFqeG7qOG6ssSoxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqeG7gOG6tsSoxanhu6nGsMawxanhuqjhu5DEqMWp4bqm4buGSsWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG7huG7tcSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7seG7qeG7q3bhu6B54bux4buteHfhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTeeG7rXjhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6pOG6ssSoxanhu6Lhu47EqMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l54bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bundsawxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buH4buG4buC4bua4bua4bqq4buixak34buMxalsw4HEqMWp4buD4buCw4nEqMWpceG7g+G7olDEqOG7gMWp4bug4bqu4buIxanhu4Dhu4LDvUrFqeG7huG7tcSo4buAxanEqOG7hsO9xKjhu4bhu5/FqeG6qMOa4buYxKjhu4DFqeG7g8OSxKjhu4DFqTxQ4busxanhu4Phuq7EqOG7n8Wp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw71yxanhu4jDlOG7gsWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG7qOG6ssSoxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqcOM4buGSuG7ucSo4buAxanhu6/GsMWp4bqo4buQxKjFqeG7huG7tcSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7r8aw4butduG7oHjhu6vhu6/hu6vhu63hu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTdnZ24bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7p+G6seG7gOG7huG6uMWp4bue4buG4buC4bua4bua4bqq4buixanhuqThurLEqMWp4bui4buOxKjFqeG7iFLDvcWp4bqsR+G6puG7hsWp4bqk4bq6xKjhu4bFqSnhurdsODwt4bupeeG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p3bGsMaw4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundD7hurzFqeG6puG7hlTFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu5rhu4ZMxKjhu4Dhu5/FqeG6puG7hsOSxKjhu4DFqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7qOG6ssSoxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjhu5/FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7gOG7gsO9SsWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6plXEqOG7gMWpxKjhu4bDmsWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG7huG7tcSo4buAxanhuqjhurhQxanhu6BQ4bquxKjFqeG7oOG7hlTFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bqo4bqqSsWpw4zhu4bhurRQxanhu6Dhu6LDvcSo4buAxanhu6jhu7XFqeG7gOG7gsavxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4bqm4buz4bqm4buGxanDvcSoxanhu6BK4bu1xKjFqcOM4buG4buCxanhu4Dhu4LDvUrFqcSo4buG4bqyxKjFqeG7huG7tcSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7seG7qeG7reG7r+G7oHd2dsawxrDhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTeHjGsOG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4Dhu4bhurjFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bqk4bqyxKjFqeG7ouG7jsSoxanhu4hSw73FqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6d2xrDGsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Qp4buG4bu34busxanhu7DhuqrFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4bqo4buC4bq84buIxanhuqxH4bqm4buG4bufxanhuqThurrEqOG7hsWp4bqm4buOxKjhu4DFqeG7qOG7kuG7gsWp4bug4buG4buY4buCxanhu6Dhu4LDieG7oMWpw4zhu4bDgOG6psWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu6DFqeG7oOG7pMWp4bue4buzxKjhu4DFqeG6qMOJxKjFqXYtd8Wp4buA4buC4buYxanhu6DDkuG7gsWpxKjhu4bDmsSo4buAxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4buow4LEqMWp4bug4buiw73EqOG7hsWp4bug4buGVMWp4bug4bukxKjhu4DFqeG7gOG7guG7mMWp4buo4buS4buCxanhu4hKxKjhu4DFqeG7iFDDksSoxanhuqZLxanhu6Dhu4ZF4buIxanhu6Dhu4ZQxanEqOG7huG6suG7muG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWpdsawxrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7qeG7q3kv4bup4buv4buv4bqs4bur4bupxrDhu7Hhu6vhu6144bugd+G7r3l3eeG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5N3eHbhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6pOG6ssSoxanhu6Lhu47EqMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l54bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bundsawxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buD4buiw73EqOG7hsWp4bug4buGVMWpxKjhu4Dhu4ZGxanEqOG7gOG7kOG7gsWp4bug4buiSsSo4buAxanhu4pR4bqmxanhuqbhu4bhu5jFqeG6qOG7kMSoxanhuqZUw73FqcOM4buG4buz4bqm4buG4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7seG7reG7reG7seG7oHbhu6154bup4bup4buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k+G7rXfhu63hu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buA4buG4bq4xanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6pOG6ssSoxanhu6Lhu47EqMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGxanhuqThurrEqOG7hsWpKeG6t2w4PC3hu6l54bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bundsawxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buD4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSoxanhu5xQw73FqcSo4buGUMWp4bqm4bq2UMWp4bqo4bqi4bugxanhuqjhu4zFqcOBxKjhu5/FqeG7oOG7hsOZ4bqmxalQw5LEqOG7gMWp4bucUMO9xanDveG7muG7msWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhu6DDgcSo4buAxanhuqbDvUrhu6HFqSnhu7PhuqbFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu4Dhu4bhurrFqeG7oOG7hsOa4buYxKjhu4DFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu4bDieG7oMWp4bqmw5PEqOG7gMWp4bueUOG6sOG7oMWp4buo4bu1SsWp4bqm4buz4bqmxanDjOG7hlDEqOG7gMWp4buA4buC4buYxanhuqbDvUrFqeG6qOG7guG6vOG7iMWp4bqkUMOV4buCxanhu6Dhu6LDmsO9xanhu6jhu7XFqeG6puG7huG7guG6uFDFqeG7oMOS4buC4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxal2xrDGsOG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4bureS/hu6nhu6/hu6/huqzhu6vhu6nGsOG7sXbGsOG7r+G7oOG7reG7r3jhu6/hu6/hu4rGsOG7ocON4bua4bqq4buA4bub4bui4buT4butd+G7qeG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4Dhu4bhurjFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bqk4bqyxKjFqeG7ouG7jsSoxanhu4hSw73FqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6d2xrDGsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Q8UsWpxKjDgMSo4buAxanhu4bDveG7rMWp4buIw5rDvcWp4bqmw5nFqeG6pkvFqcOM4buG4buz4bqmxanhu4bhu7XEqOG7gMWp4busRVDFqeG6puG6tlDFqeG7iuG7tcWp4bqm4buz4bqmxanhu57hu4bhu4Lhu5rhu5rhuqrhu6LFqeG6psOTxKjhu4DFqcSo4buA4buG4bq6xanhu4rhu7fhu4LFqeG7ikXEqMWp4bqow5rhu5jEqOG7gOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWpdsawxrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7qeG7q3kv4bup4buv4buv4bqs4bur4bupxrDhu7F24bur4buv4bugeeG7qXnhu6924buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k3l4eeG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4Dhu4bhurjFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bqk4bqyxKjFqeG7ouG7jsSoxanhu4hSw73FqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6d2xrDGsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Q34buQxKjFqeG6pMO9SsWp4buA4buC4buYxanhu4bDieG7oOG7n8WpxKjhu4Dhu4bhurjFqeG7nuG7huG7guG7muG7muG6quG7osWp4bug4bui4buWxanEqEXEqMWp4bqk4bqyxKjFqeG7ouG7jsSoxanhu6jhu7XFqeG6qMOa4buU4bqmxanDmsO9xanhuqbhu4ZQ4buOxKjhu4DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buIUsO9xanhuqxH4bqm4buGcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rDnVDhu6Dhu4ZK4bui4bundDfhu7XFqSnhu4bhuq5Qcy/hu5p0

Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]