(vhds.baothanhhoa.vn) - Dưới ánh nắng của mùa hè, nhiều tuyến phố ở Thanh Hóa như bừng sáng bởi vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của hoa giấy.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buR4bqnxqDhu7nhu5tPTOG7m8OT4bur4bu54bub4bq64bul4buM4bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5FA4buY4buI4bqo4bubw7nhurzhuqzhu5vhurzhu6vhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6usOVw7rhu5vhuqzDqMOz4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubTeG6rEfhu5tL4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhurzhuqzhu5jhu5vhu7fhu5bhurzhuqbhu5vDk8O54bq84bqm4bub4bu3S+G6qOG7m+G7osOD4bubw4HhuqJN4bubQUPhu4zhu5tB4bul4bq84bqmw7Phu5tB4buMUOG6ruG6vOG7m0HDueG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7n3Qv4bujcXFB4bud4buf4buf4bujc3Hhu6HDkuG7oXN0c3Thurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lwc3TGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kTDhuqxG4bq84bqm4bubT8ag4bu54bubT0zhu5vhurzhuqzhu5jhu5vhuqzDisO64bubTeG6rOG7mErhurzhuqbDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OTd+G7jOG7m+G6uOG7q+G6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6rMOKw7rhu5vDk8OA4bq8w7Phu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhuqZ3UOG7m+G7ueG6rOG7juG7m1Hhu5vhurzhuqzhu5jhu5vhurjDisO64bubw4nDqOG6vOG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5tN4bqsR8Oz4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bu3RuG6vOG6puG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UOG7m+G7ueG7lOG7m+G6uOG7reG6vOG6puG7m+G6uMSC4bub4bqm4bqo4bucw7rhu5vhurrDlcO64bub4bqsw6jhu5tPxqDhu7nhu5vhurzhu6vhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4bufdC/hu6NxcUHhu53hu5/hu5/hu6N14budccOSceG7o3JxdOG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXJy4bujxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuqfGoOG7ueG7m09M4bubw5Phu6vhu7nhu5vhurrhu6Xhu4zhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kTzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhurjhu6Xhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G7uXdQ4bub4bq4w4DDiuG7m8OS4bqsd+G6vOG7m+G6psOM4bub4bu54bq+4bub4bqmw7rhuqjDs+G7m0HDguG7m8OST0jhurzhuqbDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OSR+G6vOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu6nhurrhu5vDk+G6vuG7ucOy4bub4bu44bq+4bubw5LhuqzhurThu5vhu7fhu6vDkuG7m+G6puG7rU3hu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5tL4bub4bu3eMOS4bubw4lS4bub4bq84buK4bqo4bub4bq84bulw4rDs+G7m8OS4buW4bub4bu3w7rhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqs4bul4bubTeG6rEfhu5vhuqzDulDhu5vhurpJw5Lhu5vhu7nhu6nhurzhu5vhuqbDueG7ueG7m+G6vOG7seG6uuG7m+G6qOG6uuG7m+G6uELhurrhu5vhurzhu4rhuqjhu5vhurzhuqbhu4Thu5vhu6Lhu6vhurzhuqbDssOyw7LDtC9N4buRw7RN4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m+G7ucOA4bq8w5LDgE9vxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4bufdC/hu6NxcUHhu53hu5/hu5/hu5/hu6Phu6F1w5Jxc3Jy4bud4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJc+G7o3LGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kTzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhurrhu4bhu7nhu5tL4bubw4nhuqzhu6tN4bub4bq84buK4bqow7Phu5vhuqbhuqjFqeG6vOG7m0FD4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubTeG6rEbhu5vDkk/hu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurrhu6Xhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vhurjhu6Xhurrhu5vDksO64bub4bugw7rDiuG7m+G7oOG7jFDhurDhurzDsuG7mynhuqjhu6Xhurzhu5vhuqzDisO64bub4bu54bqsw7rDiuG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6vOG6puG7m+G6vOG7iuG6qOG7m+G7t8O64bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OS4bqsw73DkuG7m+G6vOG6rOG6ouG7m+G6vOG6rOG7peG6vOG6puG7m+G6puG6qOG7nMO64bub4bu5w7nhuqjhu5vhurzhu6vhurzhuqbhu5tPd8OS4bub4bq84bqm4buGw5Lhu5vhu7fhu4zDjeG6qOG7m8OST+G7mMO64bub4bqsw6jigKbDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7n3Qv4bujcXFB4bud4buf4buf4bufceG7neG7ncOSc3Thu6Fx4buf4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4buh4buf4budxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuqfGoOG7ueG7m09M4bubw5Phu6vhu7nhu5vhurrhu6Xhu4zhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kcOi4bqs4buOw5Lhu5vDkuG6rOG7mOG7m+G6puG6qMaw4bq84bubUOG6ruG6vOG7m+G7t0Lhurzhuqzhu5tB4buY4buI4bqo4bub4bqm4bqo4bul4bq84bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQ4bubw5Lhu6fhuqjhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bqpT0Phurzhuqzhu5sw4bqsxanDs+G7m03huqzhu5jEqOG6vOG6puG7mzPhuqbhu4bhu7nhu5vhuqlP4bunw4rDs+G7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n+G7n3Jxc8OS4bufceG7n3By4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4bufdOG7n8ah4bubw7rhurjDkuG7icah4bqnxqDhu7nhu5tPTOG7m8OT4bur4bu54bub4bq64bul4buM4bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m+G7ucOA4bq8w5LDgE9vxqHhu5Ez4bqs4buc4bq84bqm4bub4bq84bqmRuG6qOG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OB4bqiTeG7m3jhurzhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5vhu7dL4bqo4bub4bqm4bqo4bul4bq84bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQ4bubTeG6rOG7kOG7m8OJ4bqq4bq84bub4bu5w43hurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n+G7n3Thu6Phu5/DknXhu53hu6Phu5904bq44budw7JFTeG6pm1P4buJceG7oeG7ocah4bubw7rhurjDkuG7icah4bqnxqDhu7nhu5tPTOG7m8OT4bur4bu54bub4bq64bul4buM4bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m+G7ucOA4bq8w5LDgE9vxqHhu5Ew4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m8OS4buW4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m+G7oeG7m8OB4bqw4bq84bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m3Phu5vhurjhu6Xhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubw4HhuqjhurThurrhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhurxL4bubw4HhuqJN4bub4bq84bqseMOS4bub4bqpT8OK4bq84bqm4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G6vOG7q+G6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OSw7nhurzhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5tPxqDhu7nhu5vhurrhu6Xhu4zDs+G7m8OSRuG7m8OB4bqo4bq04bq64bub4bui4bul4bubw5Lhu4LDuuG7m+G6usO5w5Lhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ucO54bu54bub4bu5w4rhurzhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bubS+G7m+G6qcOiw7Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7n3Qv4bujcXFB4bud4buf4buf4buh4buhcOG7ocOS4buhcXBzdOG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7ieG7n3Lhu5/GoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4buR4bqp4bun4bqo4bub4buiw5Xhurzhuqbhu5vhurzhuqbDiuG7p+G6qOG7m0bDs+G7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OST0jhurzhuqbhu5vhu6LDgOG6vOG7m8OB4buYxKjhurzhuqbDs+G7m+G6uOG7peG6uuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m0/hu6XDiuG7m8OS4bun4bqo4bubw4nhuqzhu4zhu5tBd+G6vOG7m+G7ueG7mMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n+G7oXXhu6Nxw5JwdHJzcOG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7ieG7oeG7o8ah4bubw7rhurjDkuG7icah4bqnxqDhu7nhu5tPTOG7m8OT4bur4bu54bub4bq64bul4buM4bub4bqsw4rDuuG7m+G6puG6qHhQxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRPMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UOG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4FG4bubw5LhuqxD4bubw4Hhu5hK4bu54bubw5JPSOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m0vhu5vhu6JEw7rhu5vhuqzDqMOz4bubQcWp4bqo4bubTeG6rHfhurzhu5vhu7nDueG7ueG6rMOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7ouG6qOG6ruG6vMOz4bubw5JP4buY4buI4bu54bub4bu5w43hurzhuqbhu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vhu7nhu4rhu5tO4buMw7rhurzDs+G7m+G6vOG6rOG7peG7m0F34bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G7o+G7nXJyTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n3Dhu6Phu6Hhu53DkuG7oXBzcHThurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lzcXHGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqHhu6Phu51ycsah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ez4bqs4bqo4bq24buM4bub4bqm4bqoR+G6vOG6puG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OT4bur4bu54bub4bq64bul4buM4bub4bq44bun4bub4bq64burw5Lhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bub4bq4xqDDuuG7m+G7ueG6rOG7huG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4bubQcO6w5LDui1Pw4rhurjDgOG7icah4bu5w4rhurzDksOA4bq8w5LGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n3Dhu59x4bujw5Jz4buhcHThu6Phurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lxcXXGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4bubQcO6w5LDui1Pw4rhurjDgOG7icah4bu5w4rhurzDksOA4bq8w5LGoeG7kTzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhuqxI4bq84bqm4bub4bq8w43huqjhu5vhu7fDvcOS4bubw5JP4bqu4bq84bubw5LhuqzFqeG6uuG7m+G6uMO54bub4bugw7rhurzhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7m0HDusOSw7otT8OK4bq4w4Dhu4nGoeG7ucOK4bq8w5LDgOG6vMOSxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4bufdC/hu6NxcUHhu53hu5/hu59w4buh4buf4budw5Lhu590ceG7o3Thurjhu53DskVN4bqmbU/hu4l1dHHGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6p8ag4bu54bubT0zhu5vDk+G7q+G7ueG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6rMOKw7rhu5vhuqbhuqh4UMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFy4bud4budxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4bubQcO6w5LDui1Pw4rhurjDgOG7icah4bu5w4rhurzDksOA4bq8w5LGoeG7kTzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5tB4buMUOG6ruG6vOG7m0HDueG6vOG6psOz4bub4bq64bq24bq64bub4bq64bun4bqo4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDkuG7luG6vOG6puG7m+G7ouG7p8OS4bub4bq84bur4bq84bqm4bubT3jDkuG7m+G6vOG6puG7hsOS4bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bqsw6jDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7m0HDusOSw7otT8OK4bq4w4Dhu4nGoeG7ucOK4bq8w5LDgOG6vMOSxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4bufdC/hu6NxcUHhu53hu5/hu59wcOG7neG7ncOS4buf4budcuG7n3Thurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu6Hhu590xqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuqfGoOG7ueG7m09M4bubw5Phu6vhu7nhu5vhurrhu6Xhu4zhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7m0HDusOSw7otT8OK4bq4w4Dhu4nGoeG7ucOK4bq8w5LDgOG6vMOSxqHhu5E8w4rDuuG7m+G6puG6qHhQ4bub4bqm4bqs4bqgTeG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G6uuG7peG7jOG7m094w5Lhu5vhurjhu6fDs+G7m8OB4bqiTeG7m+G7ouG7peG7m+G7t+G7q8OS4bub4bq64burw5Lhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bubMeG6ruG7mzHDuuG6qMOz4bubTeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubI0bhurzhuqbhu5vhuq3hu4rhurzDs+G7m+G6qcOiw7Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4bubQcO6w5LDui1Pw4rhurjDgOG7icah4bu5w4rhurzDksOA4bq8w5LGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5ty4bud4budTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Phu590L+G7o3FxQeG7neG7n+G7n3Bw4bufdMOSdHJ0dXLhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu59y4bufxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuqfGoOG7ueG7m09M4bubw5Phu6vhu7nhu5vhurrhu6Xhu4zhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7m0HDusOSw7otT8OK4bq4w4Dhu4nGoeG7ucOK4bq8w5LDgOG6vMOSxqHhu5Hhuqnhuqx34bq84bub4bu5d1Dhu5vhuqzDisO64bub4bqm4bqoeFDhu5vhurjhu47hu7nhu5vhurzhu6XDiuG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ouG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vDgeG6tOG7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqs4bq04bubw4Hhu5jDuuG7m+G7ueG7peG6vOG6rOG7m+G6rMOKw7rhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6ukLhurzhuqzhu5vhu6Lhu5jhu4rhurzhu5vhu6DDuuG7m8OB4bq+4bq84bubw7nhurzhuqzhu5vhurzhu6vhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubT+G6qOG6puG6rMOSb8ah4bubQcO6w5LDui1Pw4rhurjDgOG7icah4bu5w4rhurzDksOA4bq8w5LGoeG7kTzhu6Xhu5vhu7jhuqx34buMw7QvTeG7kQ==

Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]