(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025 hướng tới phát triển đô thị trên toàn huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030, đến năm 2040 trở thành thị xã, những năm qua với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân diện mạo của huyện ngày càng khang trang hơn.
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG6vC/hu7BIw4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH1uUUzhu6Dhu4TDisOAKOG7rEbhu7Yz4bueRiDhu6zDmjBGfeG7sOG7lOG7uEZQ4buUMEYgXT5GIOG7sE7hu7jhu7BG4buwMMOj4bum4bu4RuG7suG7sE1G4bueNExGIFjhu7jhu7BGw6BOQEbhu7jhu4zhu7ZGSUdJ4buKRuG7sDYo4bu44buqRiAo4busRn3hu7BNIEYgXeG7rMWo4bu4RlAmRiDhu7BXRiBdw5rhu7hGIEBO4bu4RuG7sDDDo+G7puG7uEZQTyBGIOG7rMOaMEbhu57hu7Aw4bua4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7tEBP4busRm/DgEYgXTYo4bueRuG7uOG7jOG7tkZJR8ONR8SQRlDDmeG7uEbhu7jhu4zhu7ZGSUfDjEdGIF0+RiDhu7BO4bu44buwRiDhu7BXRuG6o8OSxJBG4bu44buww6Hhu7jhu6pG4bu44buM4bu2RlswTEbDoCjhu6xGIjlG4bu4Lkbhu7Q54bueRuG7njRMRuG7hcOT4bu44buqRuG7ojtGw6BORuG7leG7sOG7mOG7uEbhu6Dhu5jhu7hG4bug4bus4bum4bu4RuG7tk9ARuG7njRMRuG7sDDDo+G7puG7uEbhu7jhu6pOw6NG4bueTuG7uOG7qkbhu7Lhu7BM4bu44buqRiBdTOG7uOG7qkbhu7Ah4bu4ReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkbhu57hu7RMIiLhuqThu4Thu6Ag4buwMOG7tuG7okbhu6zhu4dR4bu4IFFd4buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bqh4bus4bugIOG7sENGSkdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRuG7isONw4x94bqjROG7hEYiXeG7nuG6pOG7hC8v4busw6BF4buiTEAg4buwTOG7uOG7sOG7sEBMRcOg4bu4L+G7uFHhuqEiL0lIw4xLL0lHSeG7oEhIw41IS+G7isSoIErDjUvDjUfhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqk4buKxKjhu4RGTOG7tCDhuqThu4Thu4E2KOG7nkbhu57hu7Aww6PFqOG7uEZQJkYg4buwV0bhu7AjTEY+RuG7leG7qiThu55G4buTw5Thu57hu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hOG7isONw4zhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7geG7rMWoMEYgNjzhu7jhu6pG4bueYUxG4bu44buqKkbDoE5ARiDhu7BXRiBd4buU4bu4RuG7leG7qiThu55G4buTw5Thu55F4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0ZKR0d94bqjREbhu7BR4bus4buq4buwIENG4buKw43DjH3huqNE4buERiJd4bue4bqk4buELy/hu6zDoEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bu4UeG6oSIvSUjDjEsvSUdJ4bugSEjDjUlISOG7iiDhu4hLSErEqOG7tEdFw5194buqQl3huqTDjMONSeG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw43DjOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buFNjzhu55G4bueJuG7uOG7qkbhu7jhu7DGoOG7uEZQTyBGIOG7rMOaMEbhu57hu7Aw4bua4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7tEBP4busRm/DgEYgOEbhu7jhu4zhu7ZGSUdIxKjEkEZQw5nhu7hG4bu4TMOjRuG7oOG7rOG7puG7uEbhu7ZPQEYg4buwV0YgXeG7lOG7uEbhu5Xhu6ok4bueRuG7k8OU4bueRuG7uOG7qk7Do0bhu55O4bu44buqRiBdPkbhu7jDmuG7uEbhu7Lhu7BM4bu44buqRiBdTOG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bDjOG7iMSofeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7rMOgReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu7hR4bqhIi9JSMOMSy9JR0nhu6BISMONSUjhu4rEqCDDjEdLSEvhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqkSUfDjeG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buEw4zhu4jEqOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buHTeG7nkYgMMOjw5nhu7hGUDYp4bu44buqRlA2POG7nkYgXUzhu7jhu6pG4buwQE7hu7jhu6pG4bueKUbhu7BATMSQRuG7ouG7rMWoMEbhu7jhu6rDoUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bDjEpJfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7rMOgReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu7hR4bqhIi9JSMOMSy9JR0nhu6BISMONw41L4buKSyBLw43hu4hJSeG7tEdFw5194buqQl3huqRKS0fhu4RGTOG7tCDhuqThu4Thu4E2KOG7nkbhu57hu7Aww6PFqOG7uEZQJkYg4buwV0bhu7AjTEY+RuG7leG7qiThu55G4buTw5Thu57hu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hMOMSknhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7hy7hu7jhu6pGIj5GIOG7sFdGIF3hu5Thu7hG4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nkZQNjzhu55GIOG7sOG7rMOZIEbhu7LDmUbDoCjhu6xG4buy4busw5nhu7hGIF0x4bueRuG7sOG7rOG7puG7uEZQT+G7rEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bhu4rDjcOMfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7rMOgReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu7hR4bqhIi9JSMOMSy9JR0nhu6BISMONSUlISyDhu4hL4buI4buKSeG7tEdFw5194buqQl3huqRJw43EqOG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw43DjOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buHTeG7nkYgMMOjw5nhu7hGUDYp4bu44buqRlAmRiDhu7BXRl074bu44buqRl3DkuG7rMSQRuG7suG7tOG7sEzhu7jhu6pGIF1M4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkbhu57hu7RMIiLhuqThu4Thu6zhu4dR4bu4IFFd4buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bqh4bus4bugIOG7sENGSkdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRuG7isONw4x94bqjROG7hEYiXeG7nuG6pOG7hC8v4busw6BF4buiTEAg4buwTOG7uOG7sOG7sEBMRcOg4bu4L+G7uFHhuqEiL0lIw4xLL0lHSeG7oEhIw41Jw4xHSiDhu4jhu4jDjcSoSeG7tEdFw5194buqQl3huqThu4hJR+G7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw43DjOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOKbuG7rOG7puG7uEYgT+G7rEYgXcOa4bu4RlBXTEbhu6JO4bu4RiDhu7BXRiBd4buU4bu4RuG7niNGSUbhu7Dhu6ZGIOG7sD/hu7jhu6pGIuG7rMOaMEYg4buwV0bhu6o64bu2Q0bhu7Hhu6zDmjBGIOG7sFdG4bu24bus4buk4bu4RuG7reG7mMOjRsOgTkbhu7Hhu6zDmjBGIOG7sFdG4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nkZQw5Phu7ZG4buiw5NARn3hu7Az4bueRsOgM0bhu7jhu7AwRuG7nuG7ljBG4bueNExG4buV4buw4buY4bu4RuG7oOG7mOG7uEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bhu4rDjcOMfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7rMOgReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu7hR4bqhIi9JSMOMSy9JR0nhu6BISMONScOMw4xKIEpL4buKw43hu4jhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqkSOG7iOG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOG7gTYo4bueRuG7nuG7sDDDo8Wo4bu4RlAmRiDhu7BXRuG7sCNMRj5G4buV4buqJOG7nkbhu5PDlOG7nuG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw43DjOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buDOUZN4bu4RuG7keG7sDBG4bu04busw5rhu7hG4buwPH1GIsOT4bu4RuG6ozDhu5QgxJBG4bue4buw4buM4bu4RuG7uDAm4busRuG7nibhu7jhu6pG4bu44buq4buw4bumRuG7nkxARuG6ojDhu5jhu7hG4but4buw4bus4bum4bu4RlBM4bu44buqRlA2POG7nkYgXeG7rMWo4bu4RuG7suG7sEzhu6xF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0ZKR0d94bqjREbhu7BR4bus4buq4buwIENGw4zhu4pHfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7rMOgReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu7hR4bqhIi9JSMOMSy9JR0nhu6BISMONw41KScONIEvDjcSoSEvhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqkw4xKxKjhu4RGTOG7tCDhuqThu4Thu4E2KOG7nkbhu57hu7Aww6PFqOG7uEZQJkYg4buwV0bhu7AjTEY+RuG7leG7qiThu55G4buTw5Thu57hu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hMOM4buKR+G7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buV4buw4bus4bukMEYgXTDhu7jhu6pGIOG7mOG7tkbhu6rhu6zDk+G7rEYgXeG7rkbhu7Yk4bueRuG7tMOa4bu44bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0ZKR0d94bqjREbhu7BR4bus4buq4buwIENG4buKw43DjH3huqNE4buERiJd4bue4bqk4buELy/hu6zDoEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bu4UeG6oSIvSUjDjEsvSUdJ4bugSEjDjUlKw41KIOG7ikdI4buIw4zhu7RHRcOdfeG7qkJd4bqkS0pI4buERkzhu7Qg4bqk4buE4buBNijhu55G4bue4buwMMOjxajhu7hGUCZGIOG7sFdG4buwI0xGPkbhu5Xhu6ok4bueRuG7k8OU4bue4buERuG6oeG7rOG7oCDhu7DhuqThu4RKR0fhu4RG4buwUeG7rOG7quG7sCDhuqThu4Thu4rDjcOM4buERi/DiuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4dMfSDhu6xA4bu44buEw4rhu4M5Rk3hu7hGUDYp4bu44buqRuG7qeG7k0ZI4buKRiA4RuG7leG7qiThu55G4buTw5Thu55GUOG7rEbhu5NM4bu44buqRuG7h+G7sE3hu7jhu7BGUDY84bueRuG7tj5GXTvhu7jhu6pGIE9ARlDhu6zhu6QwRuG7suG7rOG7puG7uEZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhu6rhu6xMQEYg4buwNiHhu7jhu6pF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG6tTAg4buwQF3hu4TDiuG7sSHhu7hG4buFVuG7uOG7sOG6vC99w4o=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]