(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có gần 22.000 ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 17.000 ha. Ra xuân là thời điểm quan trọng để các chủ vườn trồng và chăm sóc cây ăn quả. Do vậy những ngày này cùng với việc mở rộng diện tích trồng các chủ vườn đang vào vụ chăm sóc, phục hồi diện tích cây ăn quả, nhất là diện tích cây ăn quả sau thu hoạch.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pOG7hz5t4buHLVnDozc14bqv4bua4bum4bqh4buD4buB4buHNzRu4buc4bukU8O6w50o4bumKDZo4buma8OtZeG6r+G7pmvhu7LhurHhu6ZrZ+G7puG7h+G6v+G6qeG6rzXhu6Lhu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6Lhu6bhur02Zyjhu6Y24bqpN+G7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tlIvNsavU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq94buzPlkp4bukU+G7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Y2NzHhuq/hu6Yo4bq34bumNTrhuq/hu6bhu6jhu6jhu57FqMWoxajhu6Y2WeG7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6Lhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7pik3MeG6r+G7puG7hzgoNuG7pig24bqx4bum4buHNuG7g+G7pjbhurHhu7QoNuG7puG6ozbhurHhu7bhuq814bumxq9W4buexajFqMWo4bumNlnhu57hu6bhur5Z4bumbeG7gybhuq/hu6bDo+G7suG7puG7hzZlN+G7pjw3MsSD4bumw6rhu4NZ4bqv4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7pjwy4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6bhu4fhur/huqnhuq814buma+G7suG7pig2QMSD4bum4buB4bq3KOG7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7nuG7psO54bqx4bumaztu4bum4bqvNmrhuq814bum4bqvNeG7sm7hu6bhuq/hu7Ju4bumKGbhuq814buma8SRN+G7pms3MSjhu6bEg+G6ueG7puG6v+G6q+G6rzXhu6YpNzHhuq/hu6bhu4c4KDbhu6bhu4fhur/huqnhuq814bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Y8WeG6rzXhu6Zr4buy4bqx4buma2fhu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6Lhu6bhur02Zyjhu6Y24bqpN+G7pik3MeG6r+G7puG7hzgoNuG7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7ouG7puG6rzY/4buH4bumw6Phu7Lhu6YpNzHhuq/hu6bhu4c4KDbhu6YoJm7hu6ZA4bqv4bumw6rhu4Phu7bhu6bhu4FZ4buD4bum4buHNuG7g+G7pjbhurHhu7QoNuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7qOG7rOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7qMWoWC/Gr+G7rFcp4buo4buo4buq4buo4buqxq9X4buH4buo4buu4buu4bus4busw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7qOG7qlfhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6TDusOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Zr4buy4bqx4buma2fhu6bhu4fhur/huqnhuq814bui4bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4bui4bum4bq9Nmco4bumNuG6qTfhu6YoJm7hu6ZA4bqv4bumw6rhu4Phu7bhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7qOG7rOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bq+WeG7puG7hyDhu4fhu6bDo+G7suG7puG7hzZlN+G7pjU3WeG6r+G7puG7hzbhu4M74bqv4bumw6PDqTfhu6Y8MuG7puG7h+G6v+G6qeG6rzXhu6YoJm7hu6Lhu6bhuq82P+G7h+G7psOj4buy4bumKMOdKOG7psOj4bqx4bu0N+G7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7nuG7pks54bumaztu4bui4bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bum4bqv4buybuG7pijDnSjhu6YoNmjhu6Zrw61l4bqv4bumPFnhuq814bum4buHO+G6veG7puG7h+G6v+G7g+G6rzXhu6YoNuG6seG7puG6rzY74bq94bumKCZu4bumNTfhuq3huq814bumazDhu6Y8MuG7puG7h+G6v+G6qeG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6Uy4bumKCZu4bumQOG6r+G7psOq4buD4bu24bum4buBN+G6rzbhu6bhu4fhur/DreG6ueG6rzXhu6Lhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7puG7h+G6reG7h+G7ouG7pms3MSjhu6bhu4fhur/huqnhuq814bumPMOtw6ko4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7pjzhu4Xhuq814bum4bqj4buP4bum4buHNuG7gzvhu4fhu6Lhu6Yo4bqx4bqv4bumNTfhuq3huq814bumIeG7tuG6seG7pjzhu7bEg+G7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6bhuq82O+G6veG7pmsw4bum4buH4buL4bum4bqvNmrhuq814bumKGThu6bhu4Hhurnhu6bhu4Nu4bum4buHOOG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7peG6rTfhu6ZrxJE34bum4bqvNmrhuq814bumKTcx4bqv4bum4buHOCg24bumKCZu4bumQOG6r+G7psOq4buD4bu24bumPFnhuq814bum4buBN+G6rzbhu6bhu4fhur/DreG6ueG6rzXhu6Lhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7ouG7puG6rzY/4buH4bumw6Phu7Lhu6YpNzHhuq/hu6bhu4c4KDbhu6Y84bu44bumKDbhurHhu6bhu4c24buD4bumNuG6seG7tCg24bui4bumxINmWeG7pm3hu4Mm4bqv4bumw6Phu7Lhu6bhu4c2ZTfhu6Y8NzLEg+G7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6YoJm7hu6ZA4bqv4bumw6rhu4Phu7bhu6bhu4Fd4bumPCbEg+G7pig24bqpN+G7puG6r+G7tm7hu6bDo+G6qyjhu6Lhu6bhur9Z4bumNuG6sVnhu6Lhu6Y8O+G7g+G7psOq4buD4bu24bumKDbhurHhu6ZrZ+G7psSDxJE34bum4bqvIuG6r+G7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4bui4bumIWLhu6bhu4Hhu4Phuq814bum4bqvNeG7g+G6qeG6r+G7pik34bqvNuG7pinDreG6u+G6rzXhu6Zr4buy4bum4bq9NuG6s+G6rzXhu6bhu4fhur/hu4vhu6bhu4Em4buD4bumITHhuq824bumNSZu4bumNuG7tDfhu6Yo4bq34bumb+G7puG6rzU2w6BZ4bum4bq/P+G7h+G7psOq4buDWeG6r+G7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6bhuq9A4bqvNeG7puG7geG7gz/hu4fhu6Lhu6YoNj/hu4fhu6bDo8Otw6nhuq814bumKDbhurHhu6bhuq82auG6rzXhu6ZrZ+G7puG7hzbhu4Phu6Y24bqx4bu0KDbhu6bhu4c3IOG6veG7puG7hzY+4bqx4bue4bumw7nhurHhu6Y84bq34bui4bum4bqvNmrhuq814bum4bqvNeG7sm7hu6bhuq/hu7Ju4bum4bqvNcOtZTfhu6bDo+G7ssSD4buma8OtZeG6r+G7pjxZ4bqvNeG7puG7h+G6v1nhuq824bum4buHNmjhu6Y8NzDhu4Phu6bhuqM3MeG6r+G7puG7hzZlN+G7puG7hzcg4buH4bum4buHNuG7gzvhuq/hu6bDo8OpN+G7pjwy4bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4buma8OtZeG6r+G7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rFbFqOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7qMWoWC/Gr+G7rFcp4buo4buo4buq4buq4buo4buq4buw4buH4buoWFhYVsOjxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5Dhu6zhu6rhu6rhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6TDusOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Zr4buy4bqx4buma2fhu6bhu4fhur/huqnhuq814bui4bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4bui4bum4bq9Nmco4bumNuG6qTfhu6YoJm7hu6ZA4bqv4bumw6rhu4Phu7bhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rFbFqOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bquNVlu4bum4buBWeG7g+G7puG6ozY34bum4buHNuG7g+G7pjbhurHhu7QoNuG7pmtn4bum4buHIOG7h+G7ouG7pigmbuG7piFh4bum4buB4buDbuG7puG6rzbDrcOpKOG7ouG7puG6ryLhuq/hu6bhu4fhur/DrcSRKOG7pjYg4buH4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7puG7h8OhWeG7pijhu7Lhuq824bumPDLhu6bhuqM4KDbhu6bhu4c2OCg24bumKCZu4bum4bq/WeG7pig24bqpN+G7psSDxJE34bum4buHO+G6veG7puG7h+G6v+G7g+G6rzXhu6Lhu6bhuqM2w6I+4bumxIPhu7Thuq824bue4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hzZlN+G7ouG7pigj4buH4bumIcOi4bum4bqvNmrhuq814bumw6rhu4Phu7bhu6bhuq/hurHhuq/hu6bhur9Z4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y84buF4bqvNeG7puG7hzZlN+G7pmtnUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNyDhur3hu6Y8IOG6r+G7psOj4buy4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6ZtxJE34bumbcOd4bqx4bui4bumw6Phu7LEg+G7pijDouG7psOq4buDWeG6rzbhu6Y14bqtKOG7pjwy4bum4buH4bu04bqx4bumPOG6q+G7puG7h2Q34bumbeG6reG6veG7ouG7pjzhuqnhuq814bum4buHNmU34bum4buHNuG7iSjhu6YhNzHhuq/hu6Yh4bq34bqv4buma+G6pzfhu6Yh4bqr4buH4bui4bumNuG7tOG6r+G7pig2IOG7puG7gSbhu4Phu6YhMeG6rzbhu6Lhu6Y1N+G7heG6veG7pigmbuG7puG7gTfhuq824bum4buH4bq/w63hurnhuq814bui4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhu4fhuq3hu4fhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6Uy4bumKOG6t+G7puG6rzZq4bqvNeG7pmvDrWXhuq/hu6YoJm7hu6ZA4bqv4bumw6rhu4Phu7bhu6Y84bu04buH4bum4bqvQOG6rzXhu6bhu4Hhu4M/4buH4bui4bumKDY/4buH4bumw6PDrcOp4bqvNeG7ouG7pjY3MeG7g+G7psOq4buD4bu24bum4bqjN+G6rzbhu6bhu4cg4bumKFnhurHhu6Lhu6bhuq814bqx4buyN+G7pijDnSjhu6YhNzHhuq/hu6bhur02w53hur3hu6bhuqPhu4/hu6bhu4c24buDO+G7h+G7pig2QMSD4bum4buB4bq3KOG7ouG7puG6v1nhu6Zt4buDJuG6r+G7psOj4buy4bum4buHNmU34bumPDcyxIPhu6Zr4buy4bqvNeG7pjwy4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6YoaeG6rzXhu6Yo4bqz4bqv4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6Yh4bq34bqv4bum4bq9Nibhuq/hu6YhYuG7puG7geG7g+G6rzXhu6Lhu6Yo4buD4bqvNeG7pig/4bq94bumKTfhuq824bumKcOt4bq74bqvNeG7pigm4bqv4bumPOG6rTfhu6YoNuG6seG7pigmbuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O6w50o4bumKDZo4buma8OtZeG6r+G7puG7hzbDrWXhuq814bumw6Phu4lZ4bumKDbhurXhuq/hu6ZrNzEo4bumIeG6t+G6r+G7puG6oyDhu4fhu6Y2w6nhur3hu6Yow50o4bumw6PhurHhu7Q34bum4bq9Nibhuq/hu6Y2auG7g+G7pihk4buma+G7suG7puG6vTYm4bqv4buma+G6p+G7pihk4bue4bum4buG4bq/4bqx4bqvNeG7pjzhurfhu6Lhu6Y2OuG7g+G7pjYg4buH4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Y8MOG7g+G7psOt4buD4bum4buHNyLhu4Phu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7pijDnSjhu6bDo+G6seG7tDfhu6bhur02JuG6r+G7pjbDreG7g+G7pihk4bum4bqvNjcw4buD4bumNmThuq/hu6Zr4bqn4bumKGThu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu7Dhu7Dhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jFqFgvxq/hu6xXKeG7qOG7qOG7quG7qOG7rMav4buu4buH4buu4buuWOG7rsWow6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kMav4buuV+G7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pMO6w50o4bumKDZo4buma8OtZeG6r+G7pmvhu7LhurHhu6ZrZ+G7puG7h+G6v+G6qeG6rzXhu6Lhu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6Lhu6bhur02Zyjhu6Y24bqpN+G7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buw4buw4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2PuG6seG7puG6ozfhuq824bum4bqvNTY3McSD4bumKGhZ4bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Lhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7puG6vTYm4bqv4bumNmrhu4Phu6YoZOG7puG6ozbhuqfhuq814bum4bqvNmrhuq814bumKOG7g+G6rzXhu6YoP+G6veG7puG6rzXhu4Phuqnhuq/hu6YpN+G6rzbhu6Ypw63hurvhuq814bumKCbhuq/hu6Y84bqtN+G7pig24bqx4bumKCZu4bui4bumxIPhu7Lhu6Yo4bqz4bqv4bumw6Phu7LEg+G7pjU3WeG7puG7h0Dhuq814bumNjcx4buD4bumw6rhu4Phu7bhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7puG6vTYm4bqv4bumNuG6t1nhu6Y24bq1KOG7ouG7pijhu7Y34bum4buHNjcx4bqv4bumKD/hu4Phu6bhu4fhur/hu4Uo4bumKGhZ4bumPD/hu4fhu6Lhu6Y1N2rhu6bhuq/DrcSRKOG7pmvhu7Lhu6bDo+G7ssSD4bum4buHQOG6rzXhu6bEgzvhu4fhu6bhu4Hhuq3hu6ZrN+G7puG7gTfhuq824bumazvhu4fhu6Yo4bq34bumw6PDqTfhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumPD/hu4fhu57hu6bhuq414bqx4buyN+G7puG6v1nhu6bhur02JuG6r+G7pjZq4buD4bumKGThu6Yo4bqz4bqv4bum4bqjOCg24bum4buHNjgoNuG7pigmbuG7puG7h+G6v+G6qeG6rzXhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G6vDYm4bqv4buma+G6p+G7pihk4bumNTfhu4Xhur3hu6YoJm7hu6bhu4fhur/huqnhuq814bumPOG7tOG7h+G7puG6r0Dhuq814bum4buB4buDP+G7h+G7ouG7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6YoWeG6seG7nuG7psODNzDhu4Phu6bDo8Otw6nhuq814bum4bq9Nibhuq/hu6bhu4dmbuG7puG7hzbhu4Phuqso4buma+G7suG6seG7pijDnSjhu6ZuIOG7g+G7puG7h+G6reG7puG6rzbDreG7psOj4bqx4bu0N+G7pigmbuG7ouG7puG7h+G7g2I34bumKCZu4bui4bum4bqvQOG6rzXhu6bhu4Hhu4M/4buH4buma2fhu6bhu4fhur/DrcSRKOG7ouG7psOj4bqx4bu0N+G7pjw/4buH4buma+G7suG7pjU3WTfhu6Y84bqx4bu04bqv4bum4buBN+G6rzbhu6bhu4fhur/DreG6ueG6rzXhu6YoaFnhu6YoJm7hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNLNzEo4bum4buH4bq/4bqp4bqvNeG7ouG7pig2QMSD4bum4buB4bq3KOG7ouG7puG6vTZnKOG7pjbhuqk34buma8OtZeG6r+G7pigmbuG7pkDhuq/hu6bDquG7g+G7tuG7puG7hzY+4bqx4bumPOG7heG6rzXhu6bDquG7g27hu6bhu4fhur854bqvNuG7puG6o+G7j+G7puG7hzbhu4M74buH4bui4bum4bqjIOG7h+G7pjbDqeG6veG7pmvEkTfhu6ZrNzEo4bumIeG6t+G6r+G7puG6vTYm4bqv4bum4buHNj7hurHhu6bhuq814buDbiLhuq/hu6bhu4cjKOG7puKAnOG7sOG7pjzhu4Xhuq814oCd4bum4buHNmU34bumPDcyxIPhu6bhur9Z4bumbeG7gybhuq/hu6bDo+G7suG7pjw3MOG7g+G7puG6ozcx4bqv4bumw6rhu4NZ4bqv4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7pjU34buF4bq94bumKMOdKOG7pig2aOG7pmvDrWXhuq/hu6Yo4bq34bumPMOtw6ko4bum4bqvNmrhuq814buma8OtZeG6r+G7pigmbuG7puG7h+G6v8Og4buD4bumw6rhu4Phu7bhu6Lhu6Yh4bqrN+G7puG7hzbhu4Phu6bhurnhu6bhuq82auG6rzXhu6bhu4c24buD4bumNuG6seG7tCg24bum4buHNyDhur3hu6bhu4c2PuG6seG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7Xhu4Phu4c24bqx4bq/4bukU+G7s8OtZOG6rzXhu6bhu4Y2ZMSDUi/hur1T

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]