(vhds.baothanhhoa.vn) - Để đáp ứng nhu cầu, bắt nhịp với xu thế ngày càng đổi mới từ thực tiễn, thời gian qua các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư một cách mạnh mẽ các trang thiết bị, máy móc công nghệ.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butJSBX4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rVcxKuG6q1fhu4sm4bqrw5pXw6wl4buLV8OjJiDDo1fhuqclxINX4buRMlcxW+G7k1fhuq0m4bqpw6NXMXvhu4lX4buLblfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t8OaVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo2FX4buLw6My4bqrV+G7kzfhu4lXIHvhu4lX4bqt4buHxIPGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6h2w6FXMSVoV2/huqnhuqNX4bqpw6Phu4lXIHvhu4nDmlciLOG7i1fhuqnDo+G6t2hXw7Xhu4fEg1fhu5Hhu4lX4buLw6M4V+G6qeG6oyrhu5NXICrhuqnhuqNXMcOqxINX4bqt4buHxINX4buLw7NX4buLw6PDsiBX4buLxIPDoOG6qcOaV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV2nhu4kkVyAlIFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtVzEq4bqrV+G7iybhuqvDmlfDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G6pyXEg1fhu5EyV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1cxOlfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1cxe+G7iVfhu4tuV+G6reG6veG7i1cgJSDDo1fhuq0m4bqpw6NX4bqtNlcgJSBX4buLw60k4bqp4bqjV+G7i8OjxIM44buLVyLhurfDmlfhuq0l4buTV+G6rWIgVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo2HDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVjDhu4vDo+G7ieG6rSJXxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu2WGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vw51Yw50w4buyWEDhu7bhu7ZY4bu04buLw53hu7JZWEDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7LDnVlWVyThuqfhu4vhu55W4butJSBX4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rVcxKuG6q1fhu4sm4bqrw5pXw6wl4buLV8OjJiDDo1fhuqclxINX4buRMlcxW+G7k1fhuq0m4bqpw6NXMXvhu4lX4buLblfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t8OaVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo2FX4buLw6My4bqrV+G7kzfhu4lXIHvhu4lX4bqt4buHxINWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4butJSBXIOG7gVfDrGbDmlfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtVzEq4bqrV+G7iybhuqvDmlfDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G6pyXEg1fhu5EyVzEk4bqp4bqjV+G6qeG6v1fhuqfDsiBXMXvhu4lX4buLblfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t8OaV+G6rSXhu5NX4bqtYiDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6rOG7h8SDVzE84buTw5pX4bux4bq9V+G6ouG7isOV4buKVzE6VyIk4bqpV8OjKuG6qcOjV+G7isOjw6nhuqnhuqNX4buLblfDrOG6uVdY4bu0L8OdWMOdw50v4buK4buKLeG7seG6ouG7isOV4buKV8Os4buNJFcxw6rEg8OaVyLDqlfDrOG7ieG6qeG6o1fhuq3hur3hu4tXw6zhurlXMcSDOeG7iVcgbCRX4buKw6PDqeG6qeG6o1fhu4tuV8Os4bq5V1nDnS/DnVhZQC/hu4rhu4ot4bux4bqi4buKw5Xhu4pX4buTN+G7iVcge+G7iVcg4buBV8OsZlcxKuG6q1fhu4sm4bqrV+G6pyXEg1fhu5EyV2jDoz/Eg1dv4bqp4bqjVzBr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo2FX4buLw63huqvhuqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVcxKuG6q1fhu4sm4bqrVzHDoVfhuqnDo33huqlXMCbhuqnhuqNXw7UqV+G7i8OjMuG6q1cwZcSDV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV8OjZCBX4bqn4buZV+G7i8Oj4buJ4buTOOG7i1fhuq3DqeG6qVfDo2QgV2jDoyVoV+G6p+G7iX3hu4tX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXMW7hu4PhuqnhuqNXIuG6vVcx4bq5xINXw7Xhu4fEg1fDo2QgV8O1xIM34bqpV8OjZCBX4bqnJcSDV+G7kTJXw6lX4buLw6lX4bum4buLw63Ds1fDoybhuqnhuqNX4buxWcWoVVfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1dow6N74bqpV+G6rTnhuq1X4bqtw6lXaMOjxJHhuqnhuqNXICUgV+G7i+G6seG6qcOjV8Oj4buJ4bq54bqp4bqjV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjVzHDoVcxKuG6q1fhu4sm4bqrV+G6pyXEg1fhu5Eyw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7E34bqpVyAm4bqpw6NXMWLDmlcgJSBXIOG7gVfDrGZXMSrhuqtX4buLJuG6q1fhuqclxINX4buRMlfDqVfhu4vDqVfhu4vDrSThuqnhuqNXIuG6t1fDtSpXMOG7ieG7k1fhu4vDreG6sVcgJFcixIPhuqlXw6NkIFfhuqclxINX4buRMlfDqVfhu4vDqcOaV+G7i8OjxIM44buLVyLhurdX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfDtSpXaeG7iTrhuqnhuqNXMW7hu4PhuqnhuqNXw6NkIFfhuqclxINX4buRMlfhu4vDrTfhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNXIGwkV8OjZCBXw7XEgzfhuqlX4buLw6My4bqrV2nhu4nhu5NXIMOj4buJW+G6qVfhuqXhu5tX4buLw6Phu4l94buLV2nhu4nhurkgV+G6o8SDJFcw4bqrV+G7seG6vVfhuqLhu4rDleG7ilciJOG6qVfDoyrhuqnDo8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4nhuqnhuqNX4buKw6174bqpV+G7kOG7iTzhuqlX4bux4bqx4bqpw6PDmlfhu4rDrW5m4bqp4bqjV+G6pcOj4bqrJFfhu4vDo8OyIFfDoyrhuqnDo1fhu4rDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtV+G7rybhu5NX4bqp4bqjw6M5Vy1XdirhuqtX4buLJuG6q8OaV8OsJeG7i1fDoyYgw6NX4bqnJcSDV+G7kTJX4bumw4NkIFfDtcSDYeG6qVfhu60/4bqpw6NXw6wl4buLV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qcWoVyDDo+G6q1cixIM44buLVFfDlcSDYSBXMXvhu4lX4buLblfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t8OaV+G6rSXhu5NX4bqtYiBX4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buTN+G7iVcge+G7icOaV+G7keG7iVfDo27hu4fhuqnhuqNX4buLPuG7i1fhu5M44buJw5lXw4PEg2HhuqlX4buLJsSDV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV+G7izzhuq1XMSThuqnhuqNX4bqp4bq/V+G6p8OyIFfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcxe+G7iVfhu4tuVyDhu4FXw6xmV8O1feG7i1cgw6M+4buLw5pXaMOjY+G6qeG6o1fhuq0l4buTVzFu4buFIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1ciw6pXw6zhu4nhuqnhuqNXMT/huq1XIj/huqtXw7U5V2nhu4nhu5NX4bqtw6lXMMSDYeG6qVfhu4vhuq8gw6PDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6o8SDJOG6qVdow6NqV8Oj4buFaFfhu4vDozLhuqtXaeG7ieG7k1cx4bq34bqpw6PDmlfDrCnhuqlXw6wq4bqp4bqjV+G6pyxoVzEh4buLV8O1KlcxbiRXw7Uq4bqrV8O1feG6qVfDoyrhuqnDo1cgJSBX4bqtJeG7k1fhuq1iIMOaV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDo8SDOOG7i1ci4bq3V2jDo3vhuqlX4bqtOeG6rVfhuq3DqVdow6PEkeG6qeG6o8OaVyAkIsSD4bqpV8OjZCBX4bqnJcSDV8OpV+G7i8Op4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butbeG6qeG6o1fhu4vDozLhuqtXw6nhuqnhuqNX4bux4bqx4bqpw6PDmlcxw6FXMSVoV2/huqnhuqNXMW7hu4UgV+G7kzfhu4lXIHvhu4lX4buLw63huqvhuqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgVzEq4bqrV+G7iybhuqvDmlfDrCXhu4tXw6MmIMOjw5pXMeG7geG6qVfDteG6t1fhuqfhu4nDqeG6qVcgw6NsVzHhur3huqnhuqNXw7UqV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw7PhuqnhuqNXMXvhu4lX4buLblfhuq3hur3hu4tXICUgw6NX4bqtJuG6qcOjV+G6rTZXw7XEg2EgV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV8O1xINhIFfhuqcsaFcxIeG7i1fDo2FX4buLw6PhurnhuqnhuqNXICThuq0yw60kVzHDoVfhuqXEg8Oh4bqtV8Os4bqrJeG7i1ciKsSDV+G6p+G7mVfhu4vDo+G7ieG7kzjhu4tX4bqp4bqjO+G6qVcgw6Mh4bqpV+G7i+G6seG6qcOjV+G7i8OtJuG6qeG6o1fhu4vEgzfhu4lXIMOyIFVXICUgVyIqxINX4buLw6PEg1cxbuG7hSBX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fhu4vDrcOyIFfhu4vhu4nhu5M44bqpV2nhu4kkV8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgJOG6rTLDrSRX4buLw63hu4nhu5M54bqpVzDhu49X4bqnxINh4buJV+G7i8Otw7IgV+G7i8SDOGhXw7U5V+G7isOq4bqp4bqjVyBrIFd2buG7g+G6qeG6o1ci4bq9V8OVxINh4buLV+G6qCThuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVk9L8OdWMOdMOG7slhA4bu2QFjhu7Thu4s94bu04bu4WEDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7ZA4buyVlck4bqn4buL4bueVuG7rSUgV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G7izzhuq1XMSrhuqtX4buLJuG6q8OaV8OsJeG7i1fDoyYgw6NX4bqnJcSDV+G7kTJXMVvhu5NX4bqtJuG6qcOjVzF74buJV+G7i25X4buLw60k4bqp4bqjV+G7i8OjxIM44buLVyLhurfDmlcgw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6NhV+G7i8OjMuG6q1fhu5M34buJVyB74buJV+G6reG7h8SDVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7ZYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4butJSBXaMOjY+G6qeG6o1fhuq0l4buTV+G6reG7h8SDV+G7iybEg1fhu4rDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtV+G7rybhu5NX4bqp4bqjw6M5Vy1XdirhuqtX4buLJuG6q8OaV8OsJeG7i1fDoyYgw6NX4bqnJcSDV+G7kTJX4bumw4NkIFfDtcSDYeG6qVfhu60/4bqpw6NXw6wl4buLV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qcWoVzFu4buFIFcxe+G7iVfhu4tuw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg2QgV8O1xIM34bqpV+G6qOG6o+G7ieG7k8Og4bqpV+G7isOj4bq3V8ODJuG6qcOjV+G7psOjZCBXw7XEgzfhuqlX4buLJsSDV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV+G7izzhuq1X4buvJuG7k1fhuqnhuqPDozlXLVd2KuG6q1fhu4sm4bqrw5pXw6wl4buLV8OjJiDDo1fhuqclxINX4buRMsOaV8ODZCBXw7XEg2HhuqlX4butP+G6qcOjV8OsJeG7i1fhuqjDozzhuqlXMDzhuqnFqFcgw6PhuqtXIsSDOOG7i1RX4oCc4bqoOOG7iVfDrOG7h+G6rVcxbuG7hSBXJWhXMGvhuqnhuqNXaMOje+G6qVfhuq054bqtV+G6rcOpV2jDo8SR4bqp4bqjw5pXIG3huqnhuqNX4bqpw6NuV+G7i8OtJOG6qeG6o1ci4bq3V8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgJCLEg+G6qVfDo2QgV+G6pyXEg8OaV8OsNlfhuqPEg8SpaFcgw6PhuqtXw6NkIFfDtcSDN+G6qVcgYlfhu4vDozfhuq1X4bqpw6PEgznhu4lX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buLw60/xINX4bqp4bqjw6PEg2Hhuq1XaeG7ieG7mVfDteG7h8SDVyAlIFfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G7ieG6ueG6qeG6o1fhu5E/4buTV8OtJFfhu4vDrTfhuqlXMW7hu4PhuqnhuqPDmlcgbeG6qeG6o1fhuqnDo25X4bqpLOG6rVciLOG7i1fhuqfhu4l94buLV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8OtbuG7hyBX4bqlw6PEg1fhu4vDo8OyIFfDoyrhuqnDo1fhuqclxINX4buRMlfhu4vDrTfhuqlXMW7hu4PhuqnhuqPigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOt4bqr4bqp4bqjV+G6pcOjxINXMWLDmlfDqeG6qeG6o1dIw6Mk4bqpV+G7isOjJOG6qcOjV8ODP8SDw5pXw4PEg2Hhu4lX4buLw61uZuG6qeG6o1fhu4rDrW7hu4PhuqnhuqNX4buKw63hu4nhuqnhuqNXID5oV+G6qeG6o8OjOVfhuqLEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1ctV8OVfeG6qVfhu4s/xINX4bumw4xmV+G6osSDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjVy1Xw5V94bqpV+G7iz/Eg1fhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkxahXIMOj4bqrVyLEgzjhu4tUV3bhu4HhuqlXw7XhurdXw6PEg2HhuqlXIGJX4bqlw6Phuqs/4bqp4bqjV8Oj4buB4bqpV8Odw5lYWFhXw6NkIFfDtcSDN+G6qVcxJOG6qeG6o1fhu4vDozLhuqtXw6NkIMOaV8O14buHxINX4buLw6rhuqnhuqNX4buRMlfhu4t9aFfhuqclxINX4bqnKlfDnVnhu7ZX4buRMlcxKuG6q1fhu4sm4bqrw5pXw6wl4buLV8OjJiDDo8OZV+G7isOj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV2nhu4kkw5pXIGrhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1fDrMOyVzHDqsSDV+G6reG7h8SDVyDDo+G7ieG6qeG6o8OaV+G6qcOjKlfhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNXIG3huqnhuqNXMTpXMXvhu4lX4buLblcg4buBVyI/4bqpVyAlIFfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t1dow6NrIFfDtWtX4bqjxIM/4bqp4bqjVzAm4buTV8O1KlfDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G6pyXEg1fhu5Eyw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2ISBXIsSDYeG7i8OaV8OjKuG6qeG6o1fhuqk74bqtVzHhu4HhuqlXw7XhurdXIG3huqnhuqNX4buL4bqvIMOjVyDDsiBX4buLw63huqvhuqnhuqNXw7XEg2EgV+G7i8OjJOG6qcOjV+G6p2QgV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpVyBtw5pXMXvhu4lX4buLblfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t8OaV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpV+G7kTJX4bqt4buHxIPigKbGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg8SDYeG6qVfhu4smxINX4bqpw6MqV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1cxJOG6qeG6o1fhuqnhur9X4bqnw7IgV+G7i8SDOOG6qVfDoyrhuqnDo1fhuqcsaFfhu4vDo8SDOOG7i1ci4bq3V+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tXw6Mq4bqpw6NX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrTfhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNXw7UqV2jDo3vhuqlX4bqtOeG6rVfhuq3DqVdow6PEkeG6qeG6o1fhuqclxINX4buRMsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buodiXhuqnDo1fhuqPEgyVXw7U5V8OjxINh4buJV2nhu4k/VyBsJFfDtcSDYSBX4bqnLGhXMSHhu4tX4buLw6PEgzjhu4tXIuG6t1fhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV8O1Kldp4buJOuG6qeG6o1cxbuG7g+G6qeG6o1fDo2QgV+G7i8Ojw7IgV8OjKuG6qcOjV+G6pyXEg1fhu5Eyw5pXw6nhuqnhuqNXw4M/xINXIMOj4bqrV8OtLuG6qeG6o8OaV+G7i8OtJOG6qeG6o1ci4bq3V+G6qSrhu5NXw6w2V+G6o2JoV2jDo3vhuqlXMT/huq1XIj/huqtXw7XEg2EgV8OjZCBXw7UqVzEq4bqrV+G7iybhuqtXIi7huqnhuqNX4bqnJcSDV+G7kTJXw6lX4buLw6lXMMSDw6DhuqlXw60kV+G6qeG6o8OjxIM34bqtV+G7i8SpIFfDtSpXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDjcSDN+G6qeG6o1dow6N74bqpV+G6rTnhuq1X4bqtw6lXaMOjxJHhuqnhuqNX4bqnJcSDV+G7kTJXw6wsaFfhu4vhu4fEg1fDrDZXMW7hu4UgVzFuJFfDtSrhuqtX4bqjxIM/4bqp4bqjVzAm4buTVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblfhuqcqV2jDo3vhuqlX4buLw6PEg1fDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G7i8Ojb1fhu7TDmVdIw6N74bqpV+G6rTnhuq1Xw6w2V+G6rcOpV2jDo8SR4bqp4bqjVyAlIFfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G7ieG6ueG6qeG6o1fhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1ciLuG6qeG6o1cgw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6NhVzHhurtXw6NkJFfhu7Lhu69X4buLw6034bqpV+G6rSXhu5NX4buL4bqv4bqpw6NX4buLw6Mq4bqpw6NXICUgVzHhuqsm4bqpV8O1xIMwMuG6q8OaVyDhuqfEg2hXw7Xhu4fEg1cgJSBX4bqp4bq9xINXMOG7ieG6qeG6o1fhuqnDo25UV+G6osSDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVcxbuG7g+G6qeG6o1dow6PhurnDmlfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qcOaV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVcxbuG7g+G6qeG6o1cgJOG6q1fhu4vhurkgw5pX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNX4buLw6034bqpVzFu4buD4bqp4bqjV+G6qcSpxIPDmlfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXaeG7ieG6uSBX4bqn4bq9V8O1KlcgJSBX4buL4bqx4bqpw6NXw6Phu4nhurnhuqnhuqNX4bqtw6lXaMOjxJHhuqnhuqNX4buLw7NXICUgV8O1a1fhu4skxINX4bqpJuG6qVfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1cxxIPDoeG6qVfDo+G6seG6qcOjVzE6V+G7kT/hu5NXw60kV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8Ojw7IgV+G7izjDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tOG7tlho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVk9L8OdWMOdMOG7slhA4bu2QOG7tuG7tuG7iz0jPVjhuqfDnS3huq0k4buRw60yw6wwMuG6oSThu4nhuqfhu4vDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbhu60lIFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtVzEq4bqrV+G7iybhuqvDmlfDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G6pyXEg1fhu5EyVzFb4buTV+G6rSbhuqnDo1cxe+G7iVfhu4tuV+G7i8OtJOG6qeG6o1fhu4vDo8SDOOG7i1ci4bq3w5pXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjYVfhu4vDozLhuqtX4buTN+G7iVcge+G7iVfhuq3hu4fEg1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu04bu2WFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7rSQixIPhuqlXw6NkIFfhu4t9aFfhuqclxINX4buy4buvV8OsLGhX4buL4buHxINXw6w2VzFu4buFIFclaFcwa+G6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1cwJuG7k1fDtSpXw6NkIFfhuqclxINX4buRMlfDqVfhu4vDqVfhu6Zw4bqpw6NX4bqtxIPhuqnDo1fDo2Qkw5lX4bqo4bqj4buJ4bq74bqpVFfEguG6qeG7izLDreG6qTLhu4vFqMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMJOG7iVfhuqXDo8SDV8Oj4bqrKuG6qVfhu4s+4buLV8O1xINhIFfhu4vDrSThuqnhuqNXIuG6t1fhuqcsaFcxIeG7i1fhu4vDo8SDOOG7i1ci4bq3V+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4buLw6034bqpVzFu4buD4bqp4bqjVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblfhu4vDrSThuqnhuqNXIuG6t1dow6N74bqpV+G6rTnhuq1X4bqtw6lXaMOjxJHhuqnhuqNX4bqnJcSDV+G7kTLDmlfhuqnDoypX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8OsNlfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1cxe+G7iVfhu4tuV+G7i8OtJOG6qeG6o1ci4bq3VyAkIsSD4bqpV8OjZCBX4bqnJcSDV+G7kTJXw6nhu4vDqcOZV3Y84buTVzFu4buFIFcxJeG6qcOjV+G6o8SDJVfhuqcqV2jDo3vhuqlXw7XEg2EgV+G6p+G7h+G6qcOaVzFjxINXw6PEkcSDV8O1xINhIFfhu4vhurHhuq1Xw6PEg8Oh4buJV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVcg4buJ4bqp4bqjV+G6rSXhu5NX4bqtYiBXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjYVcxP+G6rVciP+G6q1fDtSpXICUgVzHhu4HhuqlXw7XhurdXaMOjP8SDVyBiV+G6reG6veG7i1fhuqnhuqPhu4nhurvhuqlX4bqlxIPhuqnDo1dow6Phuq9XMXvhu4lX4buLblfhuqfhu4fhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOKAnMOVxINhIFcxbiRX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1cgJCLEg+G6qVcxxINh4bqpV+G7i+G7jVfDtSrhuqtX4bqjxIM/4bqp4bqjVzAm4buTV8OsNlfhu4sm4bqrV8OtJFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fDo8SDYeG7iVdp4buJP1fhuqnDoz7hu4tXMeG6t+G6qcOjw5pX4bqjxIPEqWhXw6NkIFfDtcSDN+G6qVfhuqks4bqtVyIs4buLVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1fhuq3hur3hu4tXICUgw6NX4buLw6Mq4bqpw6NX4buLw6Mm4bqrVyDDozzhuqlX4bqjxIMkw5pXw6Phur1oV8Os4bq5w5pXMTlXaCTigJ3DmlfDqeG6qeG6o1fDgz/Eg1cgw6PhuqtXIsSDOOG7i8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buK4buJ4buTV+G6qcOjxIM34bqpw5pX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlXaeG7iSRXICUgVzHhu4HhuqlXw7XhurdXaMOjP8SDV+G7i8OtP8SDV2nhu4kkV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpVzAqxINXIMOj4bq34buJVz/huqnDo1fDo25m4bqp4bqjVyBsJFcw4bq3IMOjV+G7reG6qsOVxILhu68tWT3DmVfhu61t4bqp4bqjVyJmxINXw7V94buTw5pX4buKw6PDqeG6qeG6o1fhu4tuV8Os4bq5V1jhu7RXIG3huqnhuqNXIMOj4bqrV2jDozNoVyAlIFcg4buBV8OsZlcxKuG6q1fhu4sm4bqrV+G6p2rEg1fhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVfhu4vDrSThuqnhuqNXIuG6t1fDtSpXw6zhu41XMGvhuqnhuqNXICQixIPhuqlXw6NkIFfhuqclxINX4buRMlfDqeG7i8OpVzHDoVcxKuG6q1fhu4sm4bqrV+G6pyXEg1fhu5EyV8Op4buLw6lX4buLw61u4buHIFfhuqnhuqMq4buTV+G7slktWcOdLcOdWMOdw53Dmlfhu4vDoyThu5NXw7XhurFXaMOjP8SDVyVoVzBr4bqp4bqjV+G7i8OzV1ktQC3DnVjDncOdw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2buG7hSBXIsSDOOG7i8OaVzE44bqpV+G7i8Oj4buDxINXMcSDw6Hhuq1Xw6PEg2HhuqlX4buLJsSDV+G7i+G6qyrhuqlX4buL4bqz4bqpw6NXIGJXI1cx4buB4bqpV8O14bq3VzFu4buFIFcgPmhXaMOjM2hXMSrhuqtX4buLJuG6q8OaV8OsJeG7i1fDoyYgw6NX4bqnJcSDV+G7kTLDmVfDjCThu4lX4bqlw6PEg1fhu4rDo8Op4bqp4bqjV+G7i25Xw6zhurlXWOG7tC/DnVjDncOdL+G7iuG7ii3hu7HhuqLhu4rDleG7ilfhuqnhuqMq4buTV8Odw50tWOG7tC3DnVjDncOdV8OtJFcx4buDxINXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw6NvIFcgYlfDo8SDYeG7iVfhuqfDsiBX4buLw6PEg1fDoyrhuqnDo1fhu4vDs1fhuqnhuqMq4buTV1nhu7Yt4bu4LcOdWMOdw53DmlcgJSBX4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLPOG6rcOaVyDhu4FXw6xmVzEq4bqrV+G7iybhuqvDmlfDrCXhu4tXw6MmIMOjV+G6pyXEg1fhu5EyV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1cxOlfDtSpXMSThuqnhuqNX4bqp4bq/V+G6p8OyIFcxe+G7iVfhu4tuV+G6rSXhu5NX4bqtYiDDmldow6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8SDYeG6qcOaV8Os4buH4bqtVzFuJFfDtSrhuqtX4bqjxIM/4bqp4bqjVzAm4buTV+G7i8OjMuG6q1dp4buJ4buTVzHhurfhuqnDo8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buow4zhu4HhuqlXduG6seG6qcOjxq8vaOG7qA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]