(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ 15 phút mà có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn “quần thảo” qua lại đoạn tuyến QL 45 (địa phận xã Đông Vinh và phường An Hưng, TP Thanh Hóa) khiến cả tuyến đường bị bao phủ bởi bụi bặm trắng xóa, cuộc sống của người dân hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MOG6vMSRw7Q2w7TEqeG6pcO0NuG6vWrhuqnDtDZB4buBNuG7peG7qeG6sTbhu41q4buhezbhu6Xhu6nhurE2xrDhurVrNsaw4bupw4Fow7Q24bul4bup4bud4bq9NuG7j+G7nzbDocOgNuG6v+G7keG6s8O0NuG7peG7qeG6rzZBw6I24bq+4bubw7TEqTbhu7Zrw7RqNuG7t+G6tzbDuWp3c8O0xKk24bquw7Q2SnfDtMSpIC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MOG6vGpvNjjDoDbDuWrhu6vGsDbDteG6tzbhur3hu5M2auG6t8O0xKk2xrDhu6fhuqXDtTbhu493dMawNkHhu4E2xrDhu6fhu5XDtMSpNsaw4bq1azbhu49yw7Q24oCc4bul4bupxJHDtDbGsGrhurXhu5HigJ024bul4bup4bqvNuG7j+G6s2s24bq/4buR4bqzw7Q2xrDhu6nDgWjDtDbhu6Thu442w6HDoDZd4bq/buG6rzbDuWplw7Q2QcOiNuG6vuG7m8O0xKk24bu2a8O0ajbhu7fhurc2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqXs2xq/DmTbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6ryI24buNamtow7Q24bq94bq1Nsaw4bupw4Fow7Q24bq/d3PDtMSpNuG6u2424bq74bqv4buRNsO5auG7rzbhurt1azbhurvhu61rNuG6u+G6qcO1Nsaw4bun4bqnw7TEqTZB4buT4bqvezbhur3hu6nhu5/hur02xanhu53DtMSpNuG6veG7r+G6rzbDtMSpd3NrNsOqY8O0Nmrhuq9rNuG6u2fDtDbhur93c8O0xKk24bq7bjbhurXDtGo2and1w7TEqTbDtMSpamtnw7U2xrDhu6fhu5XDtMSpfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIMWpxrDhu6fhu5HDtMSpMCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDqsawauG7qcO14bq7Nmvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhYcO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4w6E3Lzk3OcOq4bqhOMOgw6HEg8OhN8aww6PEg8SDYTjhu483fcOyw7nEqSnhu6c74bqjw6M4NTbhuq/hu4/GsDs14bq8xJHDtDbDtMSp4bqlw7Q24bq9auG6qcO0NkHhu4E24bul4bup4bqxNuG7jWrhu6F7NuG7peG7qeG6sTbGsOG6tWs2xrDhu6nDgWjDtDbhu6Xhu6nhu53hur024buP4bufNsOhw6A24bq/4buR4bqzw7Q24bul4bup4bqvNkHDojbhur7hu5vDtMSpNuG7tmvDtGo24bu34bq3NsO5andzw7TEqTbhuq7DtDZKd8O0xKk1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhYTU2LzAgL8WpxrDhu6fhu5HDtMSpMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwQOG7gTbhu49yw7R7NkHhu4E2w7Rq4buXNuG6vWrhu4HDtDbDtGrhuq/hu6k24bq9auG6s8OBNsaw4bunZ8O0Nsaw4bupw4Fow7Q24buk4buONsOhw6A2xKljw4E24bq74butazbDteG7sTbDtW7GsH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCDFqcaw4bun4buRw7TEqTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTjDoTcvOTc5w6rhuqE44bqhOWE3N8awxIM3w6A4YeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvDocOhODU24bqv4buPxrA7NeG6vMSRw7Q2w7TEqeG6pcO0NuG6vWrhuqnDtDZB4buBNuG7peG7qeG6sTbhu41q4buhezbhu6Xhu6nhurE2xrDhurVrNsaw4bupw4Fow7Q24bul4bup4bud4bq9NuG7j+G7nzbDocOgNuG6v+G7keG6s8O0NuG7peG7qeG6rzZBw6I24bq+4bubw7TEqTbhu7Zrw7RqNuG7t+G6tzbDuWp3c8O0xKk24bquw7Q2SnfDtMSpNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgYWE1Ni8wIC/Fqcaw4bun4buRw7TEqTAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MMOUamtp4bupNsO0xKl3c2s2w6pjw7Q24bq/azbhur93c8O0xKk24buNauG7m8O0xKk24buNauG7l2s24bq7ZMawNuG6u23DtGp7NuG7j+G7kTbhu4/huqfDtMSpNuG7jWprNuG7j3fhu6k24buPd3TDtMSpNkHhu4E2xrDhurVrNsaw4bun4buVw7TEqTbhu49yw7Q24bq9auG6s8OBNuG7t3JrNsawxJHDtDbFqeG7qWTGsDbhu49rZ8O0Nsaw4but4bq9NsO0xKnhurfDgTbhur9nw7U24buNauG7m8O0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbEqWPDgTbDtMSp4bupw4E2amvDrMO1NuG6vWrhu5E2w7TEqXdzazbDqmPDtHs2auG7leG6vTbFqWvDtGo24bq/aMO0Nsaw4bund3PDtMSpfX19NsO14bq3NuG6veG7mcO0NsSpY8OBNuG7mzbDtGpr4buLw7U2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpezbhurXDtGo2and1w7TEqTbhur3hu6nhu5/hur02xanhu53DtMSpfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhYcO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4w6E3Lzk3OcOq4bqhOMOgw6DhuqE3w6PGsOG6oeG6ozjDoMOj4buPN33DssO5xKkp4bunO2Fh4bqjNTbhuq/hu4/GsDs14bq8xJHDtDbDtMSp4bqlw7Q24bq9auG6qcO0NkHhu4E24bul4bup4bqxNuG7jWrhu6F7NuG7peG7qeG6sTbGsOG6tWs2xrDhu6nDgWjDtDbhu6Xhu6nhu53hur024buP4bufNsOhw6A24bq/4buR4bqzw7Q24bul4bup4bqvNkHDojbhur7hu5vDtMSpNuG7tmvDtGo24bu34bq3NsO5andzw7TEqTbhuq7DtDZKd8O0xKk1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhYTU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MMWodTbDqsOzNuG6veG7kzbhu4934bupNuG7j3d0w7TEqTZB4buBNsaw4bun4buVw7TEqTbGsOG6tWs2w6prNuG6vWrhu6nDgcOsw7Q24bu3cms2xrDEkcO0NsWp4bupZMawNuG6veG6r+G7kXs24buPa2fDtDbGsOG7reG6vTbhu4/hurc2w6rhu5E2xrDhu6nDgWjDtDbhur93c8O0xKk24bq9auG6s8OBNuG7peG7qeG6rzY5NuG6vOG7rcO1NuG6veG7m8O0xKk2w7TEqWprw63DuTbhur1qaDbGsOG6seG6vTbhu7fhurc2xanhurXDtDZB4bupZMawNuG6v+G6sTbDtcSCNsO0xKlqw6024buP4bq3w7TEqTbDlGrhu6NrNuG7t+G6tzbhurzhu63DtTbhur3hu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7U24bu2eOG6vX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYWHDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OMOhNy85NznDquG6oTjhuqE3w6HDoDfGsGHDoeG6o8OhYeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvhuqPDoWE1NuG6r+G7j8awOzXhurzEkcO0NsO0xKnhuqXDtDbhur1q4bqpw7Q2QeG7gTbhu6Xhu6nhurE24buNauG7oXs24bul4bup4bqxNsaw4bq1azbGsOG7qcOBaMO0NuG7peG7qeG7neG6vTbhu4/hu582w6HDoDbhur/hu5HhurPDtDbhu6Xhu6nhuq82QcOiNuG6vuG7m8O0xKk24bu2a8O0ajbhu7fhurc2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwQOG7gTbGsOG7p+G7lcO0xKk2xrDhurVrNuG6vWrhurPDgTbhu7dyazbGsMSRw7Q2xanhu6lkxrA24bq94bqv4buRNuG7jWpraMO0Nsaw4bupw4Fow7Q24buk4buONsOhw6A24bq7bjZB4bup4budw7TEqTbhur1kw7k2w7TEqWprZ8O1Nsaw4bun4buVw7TEqTbhu7dyazbDtGpraeG7qTbigJzhu6E2xKnhurfigJ02QeG7qWTGsDZqa8Otw7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTjDoTcvOTc5w6rhuqE44bqhN8OjODnGsGHhuqM54bqh4bqh4buPN33DssO5xKkp4bunO2HEg8OjNTbhuq/hu4/GsDs14bq8xJHDtDbDtMSp4bqlw7Q24bq9auG6qcO0NkHhu4E24bul4bup4bqxNuG7jWrhu6F7NuG7peG7qeG6sTbGsOG6tWs2xrDhu6nDgWjDtDbhu6Xhu6nhu53hur024buP4bufNsOhw6A24bq/4buR4bqzw7Q24bul4bup4bqvNkHDojbhur7hu5vDtMSpNuG7tmvDtGo24bu34bq3NsO5andzw7TEqTbhuq7DtDZKd8O0xKk1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhYTU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MMav4bupw4Fow7Q24buk4bup4bud4bq9NuG7j+G7nzbhurvhu61rNsO14buxNsO1bsawNuG6u3VrNkHhu4E2xrDhurVrNsaw4bun4buVw7TEqTbDtOG6qcO0xKk24oCc4bul4bupxJHDtDbGsGrhurXhu5HigJ19IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTjDoTcvOTc5w6rhuqE44bqhN8SDw6DDocawYcOj4bqjYTfhu483fcOyw7nEqSnhu6c7xIPhuqHhuqM1NuG6r+G7j8awOzXhurzEkcO0NsO0xKnhuqXDtDbhur1q4bqpw7Q2QeG7gTbhu6Xhu6nhurE24buNauG7oXs24bul4bup4bqxNsaw4bq1azbGsOG7qcOBaMO0NuG7peG7qeG7neG6vTbhu4/hu582w6HDoDbhur/hu5HhurPDtDbhu6Xhu6nhuq82QcOiNuG6vuG7m8O0xKk24bu2a8O0ajbhu7fhurc2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwSuG6r2s24bq7Z8O0Nsaw4bupw4Fow7Q24bq/d3PDtMSpNuG7j+G6tzbDtGrhu7XDtMSpNkF3dcO0xKk24bq/4bqxNsO1xII2w7TEqWrDrXs2w7R3cuG6vTbGsGrhurVrNuG7p+G6rzbhu41q4bubw7TEqTbhur3hu5M24bq94budw7TEqTbGsGrhu5HhurHGsHs24buNaMawNmp0w7k24bu3cms2QeG7gTbGsOG6tWs2xrDhu6fhu5XDtMSpNuG7j3LDtDbhur1q4bqzw4E24buPa2fDtDbGsOG7reG6vTbhu41qa2jDtDbDteG6qcawNuG6v3dzw7TEqTbhurtuNuG6u2tow7Q2w6rhurPDtMSpNsO0xKlqa2fDtTbGsOG7p+G7lcO0xKl9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTjDoTcvOTc5w6rhuqE44bqhODk34bqjxrDEgznDoeG6oTjhu483fcOyw7nEqSnhu6c7OOG6o8OhNTbhuq/hu4/GsDs14bq8xJHDtDbDtMSp4bqlw7Q24bq9auG6qcO0NkHhu4E24bul4bup4bqxNuG7jWrhu6F7NuG7peG7qeG6sTbGsOG6tWs2xrDhu6nDgWjDtDbhu6Xhu6nhu53hur024buP4bufNsOhw6A24bq/4buR4bqzw7Q24bul4bup4bqvNkHDojbhur7hu5vDtMSpNuG7tmvDtGo24bu34bq3NsO5andzw7TEqTbhuq7DtDZKd8O0xKk1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhYTU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MOG6vnd04bq9NuG6u2toxrB7Nsaw4bupw4Fow7Q24buk4buONsOhw6A2w7ThurfDgTbhur/Dojbhur3hu5M2w6rDvTbhurHDtDbDtGPDtMSpNuG6vWTDuXs2xrDhu6nDgTbDtGprZ8O0NsO0xKl3c2s2w6pjw7Q2w7Rxazbhur9jw4E24buNauG7m8O0xKk24buNauG7l2s24buP4buRNuG7j+G6p8O0xKk24buNams24bq9auG7kTbhu6fhuq3DtMSpezbDtGjhu6k24buNauG7m8O0xKk24bul4bup4bq1w7Q24buPw4B7NsWpa2jGsDbhur1q4bqpxrA2xrBtw7RqNsaw4bun4bqzw7TEqTZB4buBNuG7peG7qeG6sTbhu41q4buhezbhu6Xhu6nhurE2xrDhurVrNsawam024buNauG7m8O0xKk2xKlr4bq1azbhu6Xhu6nDgWjGsDbhur93dOG6vTbhu7dkw7Q24bq/aX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYWHDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OMOhNy85NznDquG6oTjhuqE44bqjN8SDxrA54bqhw6E44bqh4buPN33DssO5xKkp4bunO8SDxIM1NuG6r+G7j8awOzXhurzEkcO0NsO0xKnhuqXDtDbhur1q4bqpw7Q2QeG7gTbhu6Xhu6nhurE24buNauG7oXs24bul4bup4bqxNsaw4bq1azbGsOG7qcOBaMO0NuG7peG7qeG7neG6vTbhu4/hu582w6HDoDbhur/hu5HhurPDtDbhu6Xhu6nhuq82QcOiNuG6vuG7m8O0xKk24bu2a8O0ajbhu7fhurc2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUww5TEqXdzazbDqmPDtDbhur9ow7Q2xKlr4bqv4buRNsOqbuG6vWo2xrDhurNrNsOZandzw7TEqTbhuq7DtDZKd8O0xKk2w7lq4bq1azbDqms24bq9auG7qcOBw6zDtDbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq74butazbhurvhuqnDtX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYWHDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OMOhNy85NznDquG6oTjhuqE5w6HDoeG6ocaw4bqjOTjDoMOj4buPN33DssO5xKkp4bunO8OhYTk1NuG6r+G7j8awOzXhurzEkcO0NsO0xKnhuqXDtDbhur1q4bqpw7Q2QeG7gTbhu6Xhu6nhurE24buNauG7oXs24bul4bup4bqxNsaw4bq1azbGsOG7qcOBaMO0NuG7peG7qeG7neG6vTbhu4/hu582w6HDoDbhur/hu5HhurPDtDbhu6Xhu6nhuq82QcOiNuG6vuG7m8O0xKk24bu2a8O0ajbhu7fhurc2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4buaw7TEqTbDlMSp4bupw4Hhu4vDtDbhurrhurE24bq6bcO0ans24bq8auG7rzbGsG7hur1qNuG7qOG6usOUw4o2w7lqd3PDtMSpNuG6rsO0Nkp3w7TEqTbhur1q4buRNuG6u2toxrB7NuG7t3JrNuG7jWrhu5HhurXDtMSpNsSpxJHDtDY4Nzc2w6rhu5Hhuq/DtGo2w7TEqWprw63DuXs2auG7nzbEqWvhuq824bq/bcO0ajbhu4/hurfDtTbDtMSpamk24buNauG6r2s2xrBq4bqx4bq9ezbhur1qaDbGsOG6seG6vTbhur/hurE2XcawauG7qeG7n+G6vTbhurzhu63DtTbhur3hu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7k24bu2eOG6vTbhu7fhurc2xrDhu6fhu5HDtMSpNuG7jWrhu6k2w6pjw7Q24bq9dyI24bq/w6I24bq/4bqvw7TEqTbEqWPDgTbhu6fhuq82xal44bq9NuG7h8O5NuG7t2k2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG7p2TGsDbhu49yw7Q24bq/4budazbhu7dyazbhur9u4bqvNsO5andxw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6ruG7qcawauG7keG7pzUwxahxw7Q24bq+bcO0aiAvw7kw

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]