(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những lời cam kết hàng chính hãng 100%, có người nhà đang làm việc bên nước ngoài nên mới có hàng, có hóa đơn đảm bảo... nhưng chỉ đến khi bóc sản phẩm ra sử dụng, khách hàng mới biết đã bị lừa.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6p+G7hOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gE/huqomUeG7puG7nuG6qiYl4buC4bum4bui4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqq4bui4bug4buE4bqqw5JY4bug4bqqw5lWJuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qiLhu4BP4bue4bqqJuG6viDhuqomJeG7huG7puG6qsOZ4bq+4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrigJxP4bue4bu44oCd4bqq4buk4buC4bum4bui4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThu6nhu7Thu6Dhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5nhu7bhu6DhuqpP4bq+4buk4bqqw5rhu5gm4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrhu55G4bum4bui4bqqQ0JC4bu5w4PhuqpPxq/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqq4bum4bue4buG4bqqw5Lhur7hu6bhu6LhuqrDmeG7huG7pOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqTuG7kuG7puG6quG7pijhu7RP4bqq4bum4buixajhu4bhu6Dhuqrhu6bhu5Lhu6bhuqrhu6Thu7Thu6DhuqpPxq/huqrhu57hu4bhu6bhu6LDg+G6qk/Gr+G6quG7nsav4bq+4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqMSCxILEguG6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qsOS4buY4bum4bqqw5rhu57hu6DhuqpOxq9P4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4buk4bqqJeG6vuG6qip74bqqw5Ms4bum4buiw4PhuqrDmuG7nuG7gE/hu57huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Thu7Thu6DhuqpO4bug4buYJuG6qsOSRuG6qk5S4bqqw5k84bq+xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqjDkybhu54/4bukTuG6quG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq4QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqrDisSQ4bq8PSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERENCL0PhurrhurrDk8OJQsOKQkJC4bq8JuG6uENC4bq8w5lCLUNExIJVPeG7ouG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6p+G7hOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gE/huqomUeG7puG7nuG6qiYl4buC4bum4bui4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqq4bui4bug4buE4bqqw5JY4bug4bqqw5lWJuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qiLhu4BP4bue4bqqJuG6viDhuqomJeG7huG7puG6qsOZ4bq+4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrigJxP4bue4bu44oCd4bqq4buk4buC4bum4bui4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6uEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMOKxJDhurzhuqjhuqov4bq04buJNOG6qj3hu55M4buk4bqqw5Io4bu4T+G6qiQ/4buE4bum4bui4bqqT+G7gMWo4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqIuG7gE/hu57huqom4bq+IOG6qiYl4buG4bum4bqqw5nhur7hu6bhuqomJeG7kuG7puG6quG7pOG7guG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4Hhu6B94bq+4bqqw5k6T+G6qsOTUk/hu57huqpO4buW4bum4bue4bqq4bqnauG7qeG7g+G6rS1Dw4rhuqrDk+G7oOG7muG7puG6qiXhur7huqo94bueKU/huqom4buCPcOD4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6LhuqpbTeG7puG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJixP4bqqPeG7nuG7gCbhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpb4buG4bqqInvhuqrDmTDhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqWyzhuqpbS+G7puG6qk/hu54/IMag4bumw4PhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6ThuqrDmUs/w4Phuqrhu6Lhu6Dhu4Thuqrhu6Thu4LFqOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP8SC4bqq4buh4bue4buA4bum4bui4bqqQy1EQkRCw4PhuqrhuqcsT+G6quG7nT/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qiZT4bum4bue4bqqw5JG4bqqInvhuqo94bue4buCJuG6quG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu55Q4bum4bue4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6qk7hu4bhuqrhu5vhu57hu4Lhu6Thuqrhu6Hhu55S4bqq4buh4bue4buS4bukw4PhuqpPxq/huqrDklLhur7huqpP4bueU+G6qkLDiS9DQsOK4bqq4buhJUrhu6bhuqrhu7E/4buI4bum4bqq4bufxajhu4Lhu6bDg+G6qj3hu54o4bu24bum4bui4bqq4bqp4buu4bum4bui4bqq4buh4bue4buq4bqq4bqw4buh4bub4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buHxq/hur7hurbhuqpbUeG6qk/Gr+G6quG7nuG7huG7puG7nuG6qlvhu6DhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu57Gr+G6vuG6qk/Gr+G6qsOS4bug4buUP+G6qsOa4bug4buW4bum4bqq4buk4buG4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/huqrhu6Lhu6DEqCDhuqpP4bueKeG7puG7ouG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDki7huqrDkuG7oOG7lD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qsOa4bug4bum4bue4bqqw5PFqOG6vuG7puG7nuG6ouG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7hOG6quG7pOG7gsWo4bqq4bum4bueRuG7puG6quG7pOG7gE/Dg+G6qk7hur7FqOG6qk5R4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4buexq/hur7huqLhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu57Gr+G6vsOD4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqq4bum4bueSz3huqrDmUs/4bqi4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqTlbhuqoqVuG6qirhu4Thu6bhuqo94bueTOG7pOG6qsOZ4buG4buk4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqqJiUo4bu0T+G6qsOa4bue4bug4bqqw5koP+G6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqol4bq+4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LEguG6quG7oSUo4bu0T+G6qsOa4bue4bug4bqqTlLhuqo94bue4buAJuG6quG7nuG7oOG7luG7psOD4bqqKlbhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6Lhu6Dhu4Thuqrhu6Thu4LFqOG6quG7puG7hiDhuqrDkkbhuqpPxq/huqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqTuG7gOG7puG6qiXhur7huqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7osOD4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDkko/4bqq4bukVuG7oOG6qsOZ4buG4bqqT+G7gE/huqom4buG4bug4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG6quG7pOG7guG7puG7ouG6qiJG4bqq4bueWOG7oMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Elxajhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqREJEQ8OD4bqq4bqnLE/huqrhu50/4buE4bum4bqqw5kw4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrhu4fGr+G6vuG6qsOSRuG6qsOa4bugxqDhu6ThuqomJeG6vsOD4bqqInvhuqrDmTDhuqrDiUXhuqpP4buy4bqqKkDhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57Dg+G6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6quG7nsav4bq+4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqqw5rhu47hu6ThuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4buiw4Phuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4Thuqrhu6Thu4LFqOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP8OD4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bum4bueSz3huqrDmUs/xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7iyjhu7Qm4bqq4bukWCbhuqpb4buo4bum4bui4bqqJD/hur7huqpP4buAT+G6qiYl4bq+4bum4bui4bqq4buk4buC4bum4bui4bqqIkbhuqrhu55Y4bugw4PhuqrDk+G7muG6qsOT4buG4bum4bui4bqqTkgm4bqq4buiw4094bqq4bueUeG7puG7nuG6quG7hOG7puG7nsOD4bqqW+G7oMOT4buMxajDg+G6qsOZ4bugW+G7jComJeG7jOG6vuG7pOG6qk7hu4Dhu6bhuqrhu57hu4bhu6bhu6LDg+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDksav4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6quG7puG7nsSoJuG6qsOZ4buG4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqJuG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqq4bumWeG7oOG6qibhu6Dhu5jhu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqq4bqn4bue4bq+4bum4buMw5nDg+G6quG7i+G6vuG7pk/FqOG7pOG7jMOD4bqqKsWo4bum4bqqJuG7nuG7sOG7oOG6quG7icSCNcSC4bqnw4Phuqrhu6Yo4bu0T+G6qiZMIOG6qiYl4bq+4bum4bui4bqq4bqlID3hu57hur4qKuG7jOG6quG7n8Wow5k/JuG7oMWo4bum4bqq4buJ4bugT+G7jMOZw5nhur7hu6Al4buMxILEgsSC4bqqxKnhu6LFqOG7huG7oOG6qk/hu4BP4bqqJuG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqq4bumWeG7oOG6qibhu6Dhu5jhu6bhu6Lhuqom4bue4buY4bqq4bui4bug4bu04bug4bqqJuG7nlHhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6ThuqpPxq/huqoiP8SoJuG6qiIp4bqq4buH4buG4bum4bqq4budP1ZPw4PhuqrEqeG7nksm4bqq4bql4buE4bumw4Phuqrhu6Hhu57hu4Dhu6Dhuqrhu4vhur7hu6bEgsSCxILhuqpbVuG7puG6qsOSKOG7uE/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJuG7oOG7kj/huqrDkzvhu6bhu6Lhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6Thuqoo4bq+4bqqT+G7nj9Y4bum4buiw4PhuqrDklfhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu55U4bq+4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bukw40m4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qiQ/4buE4bum4bui4bqqT+G7gMWo4bqq4oCcIuG7gE/hu57huqom4bq+IOKAneG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhu57EqCbEguG6quG7oeG7nuG7jMWo4bqqT+G7nuG7oOG6vuG6qirDlOG6qk8u4bq+4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qk/hu54u4bqqJuG7huG7oOG6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqpO4buA4bum4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrhu6Thu4Lhu6bhu6LhuqoiRuG6quG7nljhu6Dhuqrhu5zhur5P4buMTsWoxajDmsOD4bqqw5LGoOG6quG7ouG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LhuqrDmeG7qOG7puG7ouG6qibhu6Dhu6bhuqpb4bu04bug4bqqw5rhu57hu4BP4bue4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqW+G7huG6qk/hu54p4bum4bui4bqq4buk4bug4bum4bue4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqol4bus4bqqJeG7huG7puG7ouG6qibhu55R4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qk/Gr+G6quG7pFbhu6Dhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpO4buS4bum4bqq4bumKOG7tE/huqrhu6bhu6LFqOG7huG7oMSC4bqq4bqtxajhuqpbSyDDg+G6quG7nuG7quG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqw5M74bum4bui4bqqT+G7nuG7oOG7kj/huqomJeG7qOG6qsOa4buexajhu4zhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJuG7nuG7iOG7puG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5nhu4bhu6Thuqpb4bug4buWT8OD4bqqw5nhur7FqOG6qsOSWOG7puG7ouG6qkDhuqrhu6Yo4bu0T+G6quG7puG7osWo4buG4bug4bqqW+G7huG6qiYlKOG7puG7ouG6quG7hOG7puG7nsOD4bqqT8OZ4bugPeG6qsOZ4buS4bum4bqq4buk4buC4bum4bui4bqqw5LGoOG6quG7pOG7quG7oOG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqomS+G7puG6quG7pEgm4bqqJuG7nsSoIOG6qibhur7hu6Dhuqrhu6bhu6Lhu57hu4zEguG6quG7n+G6vj/huqrDksav4bqqJj/hu6bhu6Lhuqoq4bq+w5nhu4zhuqrDksag4bqqw5pQT+G7nuG6qibhu55QT+G7nuG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqrhu6Q/4bq+4bqq4bue4buG4bum4buixILhuqrEqeG7nijhu6bhu6Lhuqom4buePk/huqpP4buexKgmw4Phuqpb4bug4buWT+G6quG7pD/hur7huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqom4buC4bug4bqqT+G7gE/huqpPe+G6vuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk/hu55Q4bum4bue4bqq4bueRuG7puG7osOD4bqq4buexajDjU/huqrhu6Q/4bq+4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw5Lhu7gm4bqqKuG6vsOZ4buM4bqqTy7hur7huqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpP4bueUOG7puG7nuG6quG7nkbhu6bhu6LhuqolxKgm4bqq4bue4bug4buY4bukw4PhuqpOQOG7oOG6qsOTO+G6quG7ouG7oOG7gOG6qirhur7DmeG7jOG6qibhu55R4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqW03hu6bhuqolxKgm4bqqw5JIJsOD4bqqT+G7nijhur7huqrDmsag4bqqT+G7nuG7oOG6qj3hu55Q4bqqJD/hur7huqrhu6TEqCDhuqrDmUrhu6bhuqpbS+G7puG6qk/hu54/IMag4bumw4Phuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqT+G7nuG7tsSCxILEguG6qsSp4bue4bug4buUP+G6qsOa4bue4buAT+G7nuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qirhu5DhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qibhu57GoOG6qk/hu57hu7bhuqrDkuG7uOG7oOG6qiQ/4buA4bqqw5nhu4g/w4Phuqrhu57FqMONT+G6qk7hu7Dhuqol4bq+4bqqJD/hu4Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJuG7oOG7lOG7puG6qk/hu57FqOG6quG7pFgm4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4buk4bqqw5nhu4bhu6ThuqrDksOVPcSC4bqq4bqpxq/huqrDmeG7huG6qk/hu54o4bq+4bqqw5rGoMOD4bqqw5NST+G7nuG6qk7hu5bhu6bhu57huqrhuqdq4bup4buD4bqtLUPDiuG6qsOSRuG6qsOa4bue4bug4buY4bum4bqq4bui4bug4bq+xajhuqom4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG7nsav4bq+4bqqTlLhuqrhu6bhu6Io4bum4bui4bqqJiXhu5bDg+G6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpP4bueP8Od4bug4bqqTz/hu6bhu6Lhuqop4bum4bui4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4buexq/hur7huqpOUuG6qsOSKSbhuqrhu6JGIOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqw5Phu4bhu6DEguG6quG7oeG7nuG7mOG6quG7puG7nijhu6bhu6LDg+G6quG7puG7oj9X4bum4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqqw5Phur7hu6bhu57huqom4bug4buY4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDkijhu7hP4bqqJeG6vsWo4bqqTuG7gOG7puG6qiYl4buS4bum4bqq4buk4buC4bum4bui4bqqJcSoJuG6qsOTV+G7oOG6qsOT4buGxajDg+G6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qj3hu546xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nuG7jMWo4bqq4oCcTksm4bqq4bukUOKAneG6qk8u4bq+4bqqJuG7huG7oOG6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqrhu6Thu4Lhu6bhu6LhuqoiRuG6quG7nljhu6DhuqpO4buA4bum4bqq4bukNOG6qj3hu55M4bukw4Phuqom4bueUeG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quKAnCLhu4BP4bue4bqqJuG6viDigJ3huqrhu6bhu4Yg4bqqT+G7ni7huqog4buYP+G6qsOSKOG7uE/huqrhu6bhu55LPeG6qsOZSz/huqomPOG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4budP1ZPxILhuqrEqeG7nn3hu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6bhu4Yg4bqqw5Io4bu4T+G6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6qiXEqCbhuqom4bug4bum4bue4bqqW+G7oMOD4bqq4bum4bueUeG7puG6qk7hu5Lhu6bhuqrhu6bhu6LFqOG7huG7oOG6qiXEqCbhuqrDmuG7nsav4bqqw5LGoOG6qj3hu57hu4jhu6bhuqpO4bug4buWJuG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqom4bueSybEguG6quG7iVgm4bqqw5rhu6DGoD/huqrigJwi4buAT+G7nuG6qibhur4g4oCd4bqq4bumfeG6vuG6qsOZ4buG4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bui4bug4buE4bqq4buk4buCxajhuqom4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7nuG7oOG7lj/Dg+G6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6bhu4Yg4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqT+G7ni7huqpP4buy4bqqKkDhuqomPuG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJsOD4bqqT8av4bqqTuG6vsWo4bqqTlHDg+G6qsOSxq/hu6bhu6Lhuqrhu6LGr+G7oOG6quG7ouG7oOG7hOG6quG7pOG7gsWo4bqqJuG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqq4bumWeG7oOG6qibhu6Dhu5jhu6bhu6Lhuqrhu6Yo4bu0T+G6quG7puG7osWo4buG4bugw4Phuqrhu6bhu54o4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bui4bug4buE4bqqTy7hur7huqpO4buG4bqq4buh4bue4buS4buk4bqqTlLhuqo94bue4buAJuG6quG7nuG7oOG7luG7psSC4bqqxKnhu5594bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4buk4bqq4bum4buGIOG6qk8h4bum4bui4bqqw5rhu57Gr+G6qj3hu57hu4jhu6bhuqpO4bug4buWJuG6qk5J4bum4bui4bqq4bukSCbhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6quG7pOG7huG6qk/hu55T4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrDmuG7nuG7oOG6qsOTO+G7puG7ouG6quG7pOG7tOG7oOG6qj3hu57hu4Am4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJeG6vsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurhCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6quG6ukXEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy9Pw5Phu6bEgk7hur7FqCbhu57hur7hu6bhu57hu57FqOG6vsSCW+G7pi/Dk+G7jCrDmibFqD0v4bum4buMXSovRERDQi9D4bq64bq6w5PDiULDikJCxJDhurwmReG6vOG6vMSQ4bq4w5lCxIJVPeG7osOAJeG7tcOJw4nDieG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6p+G7hOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gE/huqomUeG7puG7nuG6qiYl4buC4bum4bui4bqq4bukNOG6qj3hu55M4buk4bqq4bui4bug4buE4bqqw5JY4bug4bqqw5lWJuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qiLhu4BP4bue4bqqJuG6viDhuqomJeG7huG7puG6qsOZ4bq+4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrigJxP4bue4bu44oCd4bqq4buk4buC4bum4bui4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6uEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qOG6ukXEkOG6qOG6qi/hurThu4fhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqw5JG4bqqT8av4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6quG7nkbhu6bhu6Lhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6ZZ4bug4bqqJuG7oOG7mOG7puG7ouG6qsOTxajhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6Thuqoq4buE4bum4bqqIj/EqCbDg+G6qk/Gr+G6qk974bq+4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrhu55G4bum4bui4bqqJuG7guG7oOG6qk/hu4BP4bqqJlPhu6bhu57Dg+G6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqfhu55S4bqqxKnhu6Lhu67huqrhu6Hhu55S4bqq4bqlUE/hu57huqrEqeG7ouG7qk/huqrhurA94bueKOG7tuG7puG7ouG6qsSp4bq+4buk4bqqxKnhu6Lhu4Lhu6bDg+G6quG7oeG7m+G6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6quG7h8av4bq+4bq2w4PhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJuG6oOG6quKAnMSp4bui4bue4buM4bqq4bumxq/hu6Dhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqTuG7gOG7puG6qk/Gr+G6quG7jOG7pOG6qiYl4bq+4bug4bqqw5Lhur7hu6bhu6LhuqoiP8SoJuG6qsOa4bueTD/huqrDmeG6vsWo4bqqw5JY4bum4bui4bqqTuG7kuG7puG6quG7h+G7huG7puG6quG7nT9WT+G6quG7puG7kuG7puG6qk/Gr+G6qibhu57GoOG6qsOZxKgg4bqqw5Io4bu4T+G6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk/hu54/TOG7puG6quG7pljhu6DhuqrDklLhur7Dg+G6qibhu67hu6DhuqrDkkbhuqrDksONJuG6quG7pD/hur7huqrDmuG7jOG7pOG6qsOTKCPhu6bhu6LhuqpM4buk4bqqxKnhur4mPyXhu4zhuqrhu6Phu4w9P07DmeG7oE/Dg+G6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qijhur7huqpP4bueP1jhu6bhu6Lhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqW+G7tOG7oOG6quG7ouG7oOG7gOG6quG7nuG7suG7puG6qkVCQuG6quG7puG7ouG7nlHhu6bhuqrDklfhu6bhu6LEguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4Phuqrhu6bhu6Lhur4g4bqqw5lK4bum4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDkko/4bqqJuG7oOG7kuG7psOD4bqqJuG7ruG7oOG6qsOSRuG6qk5S4bqq4bukTOG7puG6quG7puG7oinhur7EguG6quG7oeG7ruG7oOG6qk7hu6Dhu5gm4bqqw5Lhu4gg4bqqw5nhu4bhuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4TDg+G6qk5A4bug4bqqJiUo4bu0T+G6qsOSxq/huqrDkkbhuqrDkzvhu6bhu6Lhuqoq4buE4bum4bqqPeG7nkzhu6ThuqpP4bueUOG7puG7nuG6quG7nkbhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqTuG7guG7puG6qibDjeG7puG7ouG6qsOa4bue4bug4bqqw5M/4bqqw5lST+G7nuG6quG7h+G7huG7puG6quG7nT9WT+KAncSC4bqqw6zhu57hu67hu6bhu6Lhuqol4bug4buS4bum4bui4bqq4buiUeG6qk/hu55S4bqqxKnhu6Lhu6pP4bqq4buk4buG4bqqJcSoJuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDmuG7nuG7gE/hu57huqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7gE/huqpPIeG7puG7ouG6qk5S4bqqw5k84bq+4bqqTkDhu6DhuqrigJzhu6bhu6Lhu57hu4zhuqrhu6bGr+G7oOG6qk/Gr+G6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqom4bue4buI4bum4bqqw5Lhur7hu6bhu6LhuqrDmeG7huG7pOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqTuG7kuG7puG6quG7pijhu7RP4bqq4bum4buixajhu4bhu6DigJ3huqpb4buG4bqqJuG7iOG7pOG6qsOZMOG6quKAnCpQ4bum4bue4bqq4bum4buixajhu4Lhu6DigJ3Dg+G6qirhu4rhu6bhuqoq4buG4bum4bui4bqq4bukP+G6vuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk5J4bum4bui4bqq4bum4bug4buU4buk4bqqJuG7oOG7psOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPSuG7puG6qiLhu4BP4bqq4buk4bug4bum4bue4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqrhu6JWT+G6qirhu4Thu6bhuqo94bueTOG7pMSC4bqq4buJw40m4bqqw5rhu57hu4BPw4Phuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqTj9Z4bug4bqqw5nhu6Bb4buMKiYl4buM4bq+4buk4bqqTy7hur7huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqT+G7ni7huqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqoi4bug4bum4bue4bqqw5LDlT3Dg+G6quG7ouG7uOG7oOG6qk/hu4Thu6TDg+G6qibhu54/IOG7mCbhuqo94bueLE/huqrDmuG7nuG7gE/hu57huqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpOSeG7puG7ouG6quG7nlHhu6bhu57huqrhu4Thu6bhu57Dg+G6qibhu4BP4bqqw5JY4bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu7DhuqrDkuG7mOG7puG6qibhu4jhu6ThuqrDmTDDg+G6qk/hu4Thu6ThuqomUOG7puG7nuG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqrhu6Q/4bq+xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nuG7jMWo4bqq4bqnLE/huqrhu50/4buE4bum4bqqw5kw4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrhu4fGr+G6vuG6qibhu55R4bqqW+G7oOG7lk/huqo94bue4buAJuG6quG7nuG7oOG7luG7psOD4bqqInvhuqrDmTDhuqrhu57hu4bhu6bhu57huqpb4bug4bqqTj/hu67hu6bhuqpO4buA4bumw4PhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qsOTxajhur7hu6bhu57huqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6Lhu6Dhu4Thuqom4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7nuG7oOG7lj/Dg+G6quG7pDThuqo94bueTOG7pOG6qsOZSz/huqrhu6LDjT3huqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7psSC4bqq4bqp4bug4buUP+G6quG7puG7hiDhuqrDk8Wo4bqqJlDhu6bhu57huqpP4buexKgm4bqqw5nhu6Dhu6bhu57huqrhu57FqOG7gibhuqpPLuG6vuG6quG7pOG7guG7puG7ouG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqqJiXhur7hu6bhu6LhuqrDkuG7oOG7luG7puG6qiZ74bqqTuG7huG7oOG6qsOSR+G7puG7ouG6quG7puG7nuG6vuG7puG7nsOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qk8h4bum4bui4bqqw5Phu5rhuqrDk+G7huG7puG7ouG6quG7oiPDg+G6qiLGr+G6vuG6qk7hu7DhuqrDk8SoP+G6qlvhu5gmxILhuqrhu6lR4bqqW0sgw4PhuqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqT+G7nilP4bqq4bumR+G7puG7ouG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqoi4buAT+G6qsOSUuG7puG7nuG6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4buiw4PhuqrDklLhur7huqrDkuG7oMag4buk4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqrDk8Wo4bq+4bum4buew4Phuqrhu6bhu7Lhu6DhuqpPxKgm4bqq4bui4bugfeG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG7nsav4bq+xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6pyHhu6bhu6Lhuqom4bue4buMxajhuqrhuqcsT+G6quG7nT/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqom4bueUuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qiZT4bum4buew4Phuqrhu6bhu55J4buk4bqq4bum4buiR+G7puG6qk/hu57DjeG7puG6qiZR4bum4bue4bqqJiXhu4Lhu6bhu6Lhuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6ThuqrDmUs/w4Phuqrhu6Q04bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6Lhu6Dhu4Thuqrhu6Thu4LFqOG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP+G6qiYl4buS4bum4bqqJuG7nlLhuqomJSjhu7bhu6bhu6LDg+G6qk/hu7LhuqokP+G6vuG7puG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6Lhuqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6qsOSTCDhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqpP4buAT+G6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qsOa4bugxqDhu6ThuqomJeG6vsOD4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qirFqOG7gCbhuqpP4buew40m4bqqT+G7nuG7kOG6quG7nuG7suG7puG6quG7pn3hur7huqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqq4bukw40m4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bum4buGIMOD4bqq4bumSOG7pOG6qk5IJuG6qibhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bug4bum4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4bui4bqqTuG7gOG7puG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qiQ/4bq+4bqq4buk4buC4bum4bui4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqqJjzhuqrDksav4bqqw5pSPeG6qibhu57hu7bhu6Dhuqo94bue4buAJuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qlvhu4bhuqoie+G6qsOZMOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7kuG7pOG6qk/hu4BP4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqW+G7oOG6qlvhu6Dhuqo94bue4buC4bukxILhuqrhuqlX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqqKuG7kOG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpOVuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qiYl4buS4bum4bqqT+G7gE/huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qibhu6Dhu5bhu6bhuqom4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7oOG7puG6qsOS4buC4bug4bqqT+G7njrhu6bhu6Lhuqpb4buU4bqqT+G7gE/huqpbLOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqW+G7oOG6qj3hu57hu4Lhu6ThuqrDkuG7oMag4bum4bqq4bueUeG7puG7nuG6qsOSxqDhuqomPyDhu5Lhu6bhuqomJT8g4buU4bumw4PhuqrDmuG7nj8g4buY4bum4bqqT+G7gMWo4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qibhu6Dhu5I/4bqqw5M74bum4bui4bqqW+G7huG6qiVH4bum4bqqw5Lhu4zhuqpP4buAT+G6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4bui4bqqW+G7oOG6qj3hu57hu4Lhu6TEguG6quG6peG7kuG7puG6qk/hu4Lhu6bhu57huqrDksavw4PhuqomR+G7puG7ouG6qk8o4bu24bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqPeG7nlnhuqpO4bug4buY4bumw4Phuqrhu54o4bu04bum4bui4bqqw5NN4bum4bqqT+G7gE/huqpP4buy4bqqKkDhuqoq4buE4bum4bqqIj/EqCbDg+G6qsOa4bug4bum4bue4bqqw5PFqOG6vuG7puG7nuG6quG7pDThuqo94bueTOG7pOG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiY/4buI4bum4bqqJuG7ni7huqrDkkog4bqqw5Iu4bqqT+G7gE/huqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqpPLuG6vuG6qj3hu57hu4A94bqqw5k/SybEguG6quG7m+G7nlbhu6Dhuqrhu57hu7g94bqqTzvhu6bhu6LhuqpP4buy4bqqJD/hur7hu6bhuqpP4bueKU/huqrhu6ZH4bum4buiw4Phuqpw4bqlxKnhuq3huqpP4buAT+G6quG7nj8g4buW4bumw4Phuqom4bueUuG6qiJGw4Phuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqomR+G7puG7ouG6qk8o4bu24bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJj8g4buS4bum4bqqJiU/IOG7lOG7psOD4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYl4buGxajhuqrigJzEqeG7oijhu7bhu6Dhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqw5M74bum4bui4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bup4bug4buWJuKAncSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qCbhu4wiJi3hur7DmeG7oOG7ouG7puG6oOG6qiXhu6Dhu6Lhu54m4bqi4bqo4bq04bqyKiYlxajhu6bhu6LhurThuqXhu4bhu6Dhuqpb4buG4bqq4buE4bum4bue4bqg4bqq4bub4bue4bq+4bum4bqq4bup4buI4bum4bqyLyomJcWo4bum4bui4bq04bqyLz3hurQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]