(vhds.baothanhhoa.vn) - Sắc trắng tinh khôi, hương thơm thoảng đưa nơi góc sân, khoảng vườn, trước hiên nhà của hoa bưởi gọi tháng ba về trong hoài niệm, bâng khuâng...
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw+4buaOD4tw4xW4bumw5lY4bqkw4rhu6x7PD7hu6bDmjnhuqbhurzEkOKAnOG7iTAmWMOZw4o+4bukw5VX4oCd4bqo4bqo4bqow4o+4buk4buKWMOZw4rhu5jDjEQv4buk4buAxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4buJ4buaw4zhu5bhurzEkOG7pU3hu5TDij4pTVjDmcOKPuG7pljhu6TDiuG7ruG7pEDhu6bhuqzDiuG7pDAmWMOZw4o+4bukJlfDij7hu6RZSljDmcOKxqAww4zDilgm4bumw4rDmcOd4buUw4o84buMWOG6rMOK4buu4bukWUpYw5nDijYwOljhuqzDij4pMD/hu5TDiuG7pOG7plBYw4pY4buk4buIw4rhu5Qiw4zDiuG7pFnDjMOK4buYMCzhu6bDisOZ4bu04bumw4o+4buk4buKWMOZw4rhu5jDjMOKNlLDij4pWVjDmcOK4bukWeG7iOG7psOKWOG7plNX4bqsw4rhu5jhu4xYw5nDiuG7ruG7pHvhu4xYw5nhuqjhuqjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7puG6ueG7mlg+4buaKeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vDfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4pJ4bq+4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOKRuG7guG7hCE44bqm4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4buWWOG6qOG7mMOMWT7hu6TDjFjhu6Thu6RZw4zhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4bhu4bhu4Dhur4v4buAw41I4buWR+G7huG6vuG7huG7hOG7gEk+SEbhur7hu4bDjVbhur7huqjhu6whw5nDginhuq5J4buGRuG6vMOKw4xWPuG6ruG6vOKAnOG7iTAmWMOZw4o+4bukw5VX4oCd4bqo4bqo4bqow4o+4buk4buKWMOZw4rhu5jDjOG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxJ4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurxG4buC4buE4bq8w4ovxJBELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhurnDjCE+4bumWVjhurzEkOG7p+G7pOG7iljDmcOK4buYw4zDijZSw4rhu67hu6Thu6bDiljhu6Q1WMOZw4pYXcOK4bukWcOMw4rhu5gwLOG7psOKxqDDjFjDiuG7lOG7iOG7psOKWOG7pDDDisOM4bumw4rGoMWoWOG7pMOK4bukxKg+w4pYw5nhu7Thu5TDij4pUFjDisag4buI4bumw4o4w4xY4buk4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikfhur7hur4hOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buG4buA4bq+L+G7gEhG4buWR+G6vsON4buC4buC4buGw40+RsON4bq+4bq+R1bhur7huqjhu6whw5nDginhuq7DjeG7hMON4bq8w4rDjFY+4bqu4bq84oCc4buJMCZYw5nDij7hu6TDlVfigJ3huqjhuqjhuqjDij7hu6Thu4pYw5nDiuG7mMOM4bq8w4o34bum4buWPuG7pOG6ruG6vEnhur7hur7hurzDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6ruG6vEfhur7hur7hurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQ4buP4bukNVjDmcOK4buYQFjDmcOK4bukWcOMw4rhu5h7WMOZw4o+4bu2w4zDiuG7lOG7iljhu6TDij4pTVjDmcOK4buaw4rhu44hw4pY4bucIcOKV8avWOG7pMOK4buYUFjDilbhu4rhuqzDiuG7luG7qHvDiuG7luG7iFjDmcOK4buu4bukWeG7msOKPE3hu5TDij7hu7bDjMOK4bukMCZYw5nhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7puG6ueG7mlg+4buaKeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vDfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4pJ4bq+4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOKR+G6vuG6viE44bqm4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4buWWOG6qOG7mMOMWT7hu6TDjFjhu6Thu6RZw4zhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4bhu4bhu4Dhur4v4buASEbhu5ZH4bq+w43hu4JHRuG7gj5GSUbDjeG7glbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7DjeG7huG7hOG6vMOKw4xWPuG6ruG6vOKAnOG7iTAmWMOZw4o+4bukw5VX4oCd4bqo4bqo4bqow4o+4buk4buKWMOZw4rhu5jDjOG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxJ4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurxH4bq+4bq+4bq8w4ovxJBELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhurnDjCE+4bumWVjhurzEkOG7s+G7nsOKxqDhu6Ihw4o+4buke8OVWMOK4buu4buk4bumUT7huqzDij7hu6ZY4bukw4rhu67hu6RA4bumw4rhu5Qiw4zDiuG7pFnDjMOK4buYMCzhu6bDisagMDvhu5TDiljhu4xYw5nDiljhu6Z7w4o+KVBYw4rGoEDhu6bDiuG7mOG7iFjDij7DjDnDiljDmTA64bumw4o+4buk4bumUXvDilg14bqo4bqo4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikfhur7hur4hOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buG4buA4bq+L+G7gEhG4buWR+G6vsON4buE4buGRuG7hD7DjcONScONSFbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7hu4bhu4Lhu4bhurzDisOMVj7huq7hurzigJzhu4kwJljDmcOKPuG7pMOVV+KAneG6qOG6qOG6qMOKPuG7pOG7iljDmcOK4buYw4zhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8R+G6vuG6vuG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDhu4lZw4zDijA/IcOKxqAwO1fDiuG7pDAmWMOZw4o+KVBYw4pX4buK4bumw4o+w53hu5TDiuG7lCLDjMOK4buY4buI4bqo4bqo4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikfhur7hur4hOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buG4buA4bq+L+G7gEhG4buWR+G6vsON4buE4bq+4buEST5H4buG4buE4buA4buEVuG6vuG6qOG7rCHDmcOCKeG6ruG7huG7gkbhurzDisOMVj7huq7hurzigJzhu4kwJljDmcOKPuG7pMOVV+KAneG6qOG6qOG6qMOKPuG7pOG7iljDmcOK4buYw4zhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8R+G6vuG6vuG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDhuqjhuqjhuqjDij4pUFjDisagQOG7psOK4buY4buIWMOKPsOMOcOKxqBLw4rhu6ZYw4rGoMOUV8OK4buW4buOe8OKNlE+w4o+4bukOuG7psOKw5nhu6bDjFjhuqzDij57JeG7psOKPuG7iuG7lOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDiknhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4Dhu4Dhu4TDjSE44bqm4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4buWWOG6qOG7mMOMWT7hu6TDjFjhu6Thu6RZw4zhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4bhu4bhu4Dhur4v4buASEbhu5ZH4bq+w43hu4Thu4Thu4TDjT7DjUdJ4bq+4buGVuG6vuG6qOG7rCHDmcOCKeG6ruG7gkfhu4ThurzDisOMVj7huq7hurzigJzhu4kwJljDmcOKPuG7pMOVV+KAneG6qOG6qOG6qMOKPuG7pOG7iljDmcOK4buYw4zhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq84buA4buA4buEw43hurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQ4buz4buew4rGoOG7oiHhuqzDiuG7pDAmWMOZw4o+4bukJlfDiuG7lCLDjMOKVlnhu4jhu6bDiuG7pFnDjMOK4buk4bumU1jDiuG7luG7plNYw4o+KVlYw5nDiuG7ruG7pEBYw5nDisOZ4bumw4xYw4o+4buk4buMWMOKPuG7pHsk4buUw4pY4bukMMOK4buuU8OKPinDjFjDmcOKPinFqMOKIeG7pOG7sljDmcOK4buu4buk4buK4buU4buk4bqsw4oh4buk4buyWMOZw4pYw5kiw4rhu6TDjDnDij4pUFjDiuG7mMOMWMOKPuG7pDrDiljhu6Qww4pY4bukTeG7lMOKWOG7pD/DiuG7lOG7pH1Yw5nDij7DjMOKNlLDiljhu6Q1WMOZw4rhu6Q94bumw4ox4buU4bqsw4rhu67hu6rDiljhu6ZTV8OKPilZWMOZw4o+KeG7nlnhuqzDiljDmeG7tD7Dilbhu4hY4bukw4pXJD7Dij7hu6Q64bumw4o+4buk4bumUXvDilg1w4o+MCxYw5nDisagS8OKOMOMw4pXOsOKVk1X4bqo4bqo4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6N7PuG7pFkp4bq8xJDhu4lZ4buIWMOZw4rDsuG7pljhu6RELyHEkA==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]