(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 30/1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, CLB Hàm Rồng tổ chức buổi gặp mặt: “Mừng Đảng, Mừng Thọ, Mừng Xuân”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7nOG7kcSQ4buDw71t4bud4buD4bub4bqu4buD4buobOG7s+G7g33EguG7tcaw4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g8aw4buP4bqo4buD4buz4buPROG7g+G7s+G7gOG7tcaw4buD4buebuG7tcawY+G7g+G7s+G7gOG7tcaw4buDROG7qcOBY+G7g+G7s+G7gOG7tcaw4buDSMSQ4buR4bu14bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurtba+G7tcaw4buD4bu1aknhu4No4buFL2bhu4NlROG6vuG7neG7g+G7s8SC4bu1xrDhu4PDrOG7g111ROG7g+G7nGrhu7Xhu6nhu4Ndw43DqeG7g0Rt4bur4buDXULEkOG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g+G7qOG6ruG7q+G7g+G7tcaw4bup4buv4buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWpj4buD4bucw53hu5rhu4Phu6hs4buz4buDfcSC4bu1xrDhu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bubxJDhurDhu6vhu4PGsOG7j+G6qOG7g+G7s+G7j0Thuqvhu4PigJzhu7Lhu4Dhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsGPhu4Phu7Lhu4Dhu7XGsOG7g13hu6nDgWPhu4Phu7Lhu4Dhu7XGsOG7g8OgxJDhu5Hhu7XigJ1k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hurThu6vhu4Phu6Phu4bhu4Phu53hu7nhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG6q+G7g11C4buv4bu14bup4buDYcOz4bu14buD4buc4bup4burdeG7teG7gy3hu4MySeG7g0bhu6t04bu14buD4buaauG7teG7g+G7neG7qeG7k+G6qOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4PDiuG6suG7tcaw4buD4buebuG7tcawY+G7g+G7muG7seG7g13hu6nDiuG7g0R24bu14bup4buD4bq6SWPhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6li4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7gy3hu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0RC4buG4bud4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4Phu55t4bur4buD4bub4bur4bulxJDhu4N7xJDDg+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G7g0R24bu14bupYuG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buD4bue4but4bu14bup4buDw6Dhur7hu7XGsOG7gy3hu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NGbOG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDMknhu4NG4burdOG7teG7g+G7mmrhu7Xhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRuG6uOG7g1124bu14bup4buD4bq6SWPhu4Nd4bupw4rDguG7tcaw4buDRELhu4bhu53hu4Phu6jhu57hu7Thu6Jj4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bupYuG7g+G7n23hu6vhu4Phu6Phu6vDueG7teG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4MySeG7g+G7m2rhu7Xhu4Phu7JdXXvhu4NEduG7teG7qWPhu4Phu7Phuq5E4buDQ8OD4buDQ+G6pmPhu4Phu5tq4bu14buD4bu1xrBs4bu14bup4buD4bud4buT4bqo4buDRHbhu7Xhu6li4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu7XGsMSQSXThu7Xhu4PDvWzhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buDRHbhu7Xhu6nhu4PhuqrEkGrhu4Phu51r4bud4buDROG7qcOC4bur4buDecOM4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7n+G6ouG7tcaw4buD4bufbuG7t+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bucw53hu5rhu4Phu6hs4buz4buDfcSC4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2fhu4Xhu4VpL2nhu4nhu6NpZsOtZuG7heG7heG7hUThu4lnaWjhu4nhu4XDrMO9ZmR44bqoxrDhu4fhu4Mv4bq74buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g11C4buv4bu14bup4buDYcOz4bu14buD4buc4bup4burdeG7teG7gy3hu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NGbOG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4M+4bupbeG7s+G7g2HDs+G7teG7g13hu7Hhu53hu6nhu4Mt4buD4buc4bup4bq64buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4Phu5zDneG7muG7g+G7qGzhu7Phu4N9xILhu7XGsOG7g0RCauG7t+G7g+G7muG7jeG7tcaw4buD4buy4buA4bu1xrDhu4NE4bupw4Hhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bud4buD4bud4bq44buDxKnhu4Xhu4NExJDhurDhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11t4bur4buD4bubxJDhurDhu6vhu4PGsOG7j+G6qOG7g+G7s+G7j0Rj4buD4buda+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bucw53hu5rhu4Phu6hs4buz4buDfcSC4bu1xrDhu4Phuqjhu6nhu5Phu7Xhu4N54bup4bqm4burY+G7g0bEkOG7q+G7g+G7s+G7gOG7tcaw4buDRELDiuG6tOG7neG7g0Thu6nDsuG7tcaw4buDw73huqThu6vhu4NE4bu34buDw73hurThu7Xhu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6nhu4NEQnThu7Xhu4Phu51r4bud4buDw7134bu14bup4buDRuG7huG7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4VmxKlk4buD4buy4bquROG7g+G7tcOz4buz4buD4buzbOG7g8O9QeG7tcaw4buDROG7q+G7teG7g0Zs4buDQ+G7huG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4NE4bupxJDhu5Xhu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buda+G7teG7g+G7m+G6rmPhu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7teG7g0Zs4buD4bu14bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4ND4buG4buDw71v4bu14bup4buD4bufbeG7t+G7g+G7neG6umrhu4Phu5rhu5zhu6jhu4Phu55u4bu1xrDhu4Phu5vhuq7hu4NEduG7teG7qWPhu4NG4bq04bur4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4NGbOG7g+G7nWvhu53hu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7qcO54buDROG7qcOD4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NEQuG7r+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buDRMOz4bu1xrDhu4Phu53DisOC4bu1xrDhu4Phu6nhurLhu7Xhu4Phu5tq4bu34buDxrDhu6vDgmThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ+G7heG7hWkvaeG7ieG7o2lmw61m4buF4buF4buFROG7iWdpaOG7ieG7hcOsw71nZHjhuqjGsOG7h+G7gy/hurvhurnhu6Hhu7Phurvhu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7gy3hu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0RC4buG4bud4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buDRmzhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Phu57hu63hu7Xhu6nhu4PDoOG6vuG7tcaw4buDLeG7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NEQmrhu7fhu4Phu5vhu43hu7XGsOG7g+G7suG7gOG7tcaw4buDROG7qcOB4buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7neG7g+G7neG6uOG7g+G7icOt4buDRMSQ4bqw4burZOG6uS/hu6Hhu7Phurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7PuG7qWtE4buD4bub4bur4bulxJDhu4NEbeG7q+G7g+G7m8SQ4bqw4bur4buDxrDhu4/huqjhu4Phu7Phu49EY+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NdQuG7r+G7teG7qeG7g2HDs+G7teG7g+G7nOG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu59v4buDxrDhu4Lhu6vhu4PDvcOC4bur4buD4bud4bupReG7neG7g+G7s+G7gOG7tcaw4buD4bu1w7Phu7Phu4Phu7PhurThu6vhu4NE4bq04bur4buDROG7k0Thu4Phu51u4buD4buda+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bucw53hu5rhu4Phu6hs4buz4buDfcSC4bu1xrBk4buD4buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bubbEnhu4NEw4Dhu4ND4buG4buDRsSQ4bur4buD4buz4buA4bu1xrDhu4N54bup4bur4buD4bubxJDhurDhu6vhu4PGsOG7j+G6qOG7g+G7s+G7j0Thu4Phu7XDs+G7s+G7g+G7tWpJ4buDROG7reG7teG7qeG7g+G7nW7hu7Phu4Phu6nhurLhu7Vj4buD4bqo4bup4buT4bu14buD4bud4bup4buT4bu14buD4bup4bqy4bu14buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcOz4buz4buDRELDiuG6tOG7neG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7qXbhu4Phu5vhuqbhu6vhu4NDw4Phu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bud4bq44buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu7Phu4Dhu7XGsOG7g0Thu6nDgeG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu6nhurLhu7Xhu4Phu7Ns4buD4buf4bu54buD4budQeG7teG7g8O9bOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4NE4bux4bud4bup4buDROG7huG7g+G7qWzhu7fhu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6lsZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu7Xhu6nhu5Phu7Xhu4Phu7Nt4bu14bup4bqr4buD4bu0w7Phu7Phu4Nn4buFZsSp4buDw71s4buD4bu1w7Phu7Phu4NC4buTROG7g0Thu6ls4bu14bup4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRuG6tOG7q+G7g0TDg+G7neG7g+G7n+G6ruG7g0TDs+G7tcaw4buDRELDiuG6puG7tcaw4buDxq994buiPuG7g+G7n21E4buDZuG7i2Nmw63huqVj4buD4budauG7t+G7g+G7teG7qeG7k0Thu4Phuqbhu4NEduG7teG7qeG7g0Rq4buDROG7gOG7g0RCw4rhurThu53hu4Phu5914bu14buD4bu1aknhu4NGbOG7g+G7n+G6vuG7tcaw4buD4buf4buZxJDhu4Phu51u4buD4bu1w4rhurThu51i4buDROG7qcSQ4buD4bu1xrDhu5Hhu7Xhu4NDa+G7neG7qeG7g0bDiuG6pEThu4Phu7PDg+G7neG7g2fhu4nhu4Phu7XGsOG7qeG7reG7teG7g0Thu4jhu4Phu5/EguG7tcawZOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7neG6vOG7tcaw4buDw71s4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu5/hu6vhu4Phu5/hu5nEkOG7g+G7nW7hu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NDw7Lhuqjhu4NIdeG6qOG7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu6/hu4Phu6ls4bu14bup4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bud4buT4bqo4buDSG9k4buD4buca+G7neG7g+G7tcawbOG7teG7qeG7g8aw4bura+G7t+G7g+G7o+G6uOG7nWPhu4NJ4buDRHVj4buDROG7qeG7peG7g+G7o+G6uOG7neG7g0Thu6nhu6Xhu4NE4bupauG7t+G7g+G7teG7jeG7s+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NE4bu34bqo4buD4buf4buZxJDhu4Phu53hurpq4buD4budbuG7g+G7tcOK4bq04budYuG7g2rhu7Xhu4Phu7Xhu6vhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NEQuG7r2Phu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buD4bqqxJDDg+G7neG7g+G6qOG7qUHhu7XGsGPhu4NEQuG7lUThu4NE4buG4buDauG7teG7g0Thu7ds4bu14buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g8aw4bur4buE4buDRuG7hOG7tcaw4oCm4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NdQuG7r+G7teG7qeG7g2HDs+G7teG7g+G7nOG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7n2/hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bur4bu14buDRsO64buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7Phurjhu53hu4NE4burdMSQY+G7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7qcOK4bq04bu1xrBj4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NGw4Hhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vn4buF4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7nWvhu53hu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6lr4bqo4buD4buzbOG7g0R24bu14bup4buD4bufb+G7g0hr4bud4buD4buf4buv4bu14bup4buD4buf4bul4buDROG7leG6qOG7g0RCxJDhu7XGsOG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7dj4buD4bud4bupduG7g+G7n23hu7dj4buD4buf4burw7rEkOG7g+G7qWzhu7Xhu6lj4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu1ZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buDeeG7qcO14bu1xrDhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhuqvhu4Phu5xr4bud4buD4bup4bqu4bur4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu5zDneG7muG7g+G7qGzhu7Phu4N9xILhu7XGsOG7g+G7n2rhu7XGsOG7g8O9bOG7s+G7g0Lhu5NE4buDRMODROG7g8O9w4Lhu6vhu4Phu6NtSeG7g+G7neG6umrhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buD4buoxILhu4Phu5zhu6nhu7Hhu4Phu7Lhu6vhu7Xhu6nhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4ND4buG4buD4buzxqHEkOG7g+G7s+G7huG7neG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu63hu7Xhu6lj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0hv4buD4bup4bqu4burY+G7g+G7n+G7ueG7tcaw4buDxrDhu7nhuqjhu4Phu53hu6nhu7fhu4ND4buG4buD4buf4bur4buDw7104bu14buD4bud4bq6auG7g0R24bu14bup4buD4bu14bupbGThu4Phu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDRELhu5Hhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4Phu5/DuuG7g+G7tcaw4bup4buv4buD4buda+G7teG7g+G7m+G6rmPhu4Phu6nhuq7hu6vhu4NG4burdOG7teG7g+G7nMOd4bua4buD4buobOG7s+G7g33EguG7tcaw4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4bud4bupxJDhu7XGsOG7g0Phur7hu51j4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53DieG7tcaw4buD4buebuG7tcaw4buD4bub4bqu4buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRHbhu7Xhu6nhu4NGbOG7t+G7g0Phu4bhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buD4bqqxJB04buD4bupw4rhurLhu7XGsGPhu4Phu5/hu5NE4buD4bu1w4rhurThu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11t4bur4buD4bubxJDhurDhu6vhu4PGsOG7j+G6qOG7g+G7s+G7j0Rj4buD4bucw53hu5rhu4Phu6hs4buz4buDfcSC4bu1xrDhu4Phu59v4buD4buz4buA4bu1xrDhu4NE4bupw4Hhu4Phu53hu6nhu7fhu4NmaMOs4buD4bud4bq44buDROG7gOG7g+G7i+G7heG7g+G7n3Xhu7Xhu4PEqcOt4buDRMSQ4bqw4burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq74buo4bu3bOG7tcaw4buDYeG7q8O5ROG7g0rhu7Xhu6nhurkv4bqo4bq7

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]