(vhds.baothanhhoa.vn) - Với suy nghĩ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, những ngày qua thầy và trò trường THCS Cù Chính Lan đã có ý tưởng độc đáo đó là biến cây bồ đề ngay trong sân trường thành “cây điều ước” rực rỡ sắc màu, với những điều ước, lời động viên của các thầy cô, các em học sinh trong trường, gửi gắm đến đội ngũ các y, bác sĩ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+KAnOG7jGvhurpkw7Vy4bub4bqyZOG6qEHhu43igJ1kRWZk4bupccSQ4bupcGThurZxeOG7qXBkw7Vy4budw4Nk4bupcOG7r+G6tmThu6lwZuG7q2RwRHJkw7XGoeG7qWThu43hu4Xhu41k4buNcXLGoeG7qWThurDDuWThu6nhu7lyZOG6tuG6suG6usah4bupZMO1beG6smThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXHhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4NRw7Thu4Phu49j4bqnIEFyZOG6sOG6suG6umThu6lwccO5ZOKAnOG6tuG6suG7tXJk4bupcXZkxalmxrBkRXLhu53hu41k4bupcXbhurFk4bq24bqyw4pk4bq2ccO04burZOG6sOG6quG7jWThu43huqbhu4NkxrB04bupceKAneG6sWThu6lxxJDhu6lwZOG7qXBm4bq6ZMSC4bqy4buDZOG6tnFt4bq6ZEVmZOG6tuG6ruG7rWThurbhuq7huqjDgeG7qXBkO1Hhu4w6ZOG7jMOCZOG7jHFz4bupcWTFqOG7g+G7qWTDtWlk4buN4buxZOG6vGThurbhuqjhuqDhu6lwZMO14buz4buNZMO14buF4burZMO14buxZMWpZmTDsnLGoeG7qWThu41r4bq6ZMOyw71kw7Xhu5tk4bupcOG7g+G6umThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6sGvhu6lk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG6tnFm4bupcWTigJzhu41r4bq6ZMO1cuG7m+G6smThuqhB4buN4oCdZOG6rkPhu41k4bqu4bqiZOG6sMOs4buNZMawZuG6suG6sWRFQXJk4bupccSQ4bupcGTDtXLhu5vhurJk4bqoQeG7jeG6sWTFqcOBcmTDteG7s+G7qXBkRXLhu5fhu6lk4buN4bqm4buDZOG7jeG7heG7jWThurZxbeG6umThu4144bqxZOG7jeG7heG7jWTDtMawZHHhu6/hu41k4bqwcuG7qXFk4bq24bqu4bur4bupcGThurbhuq7huqjDgeG7qXDhurFkcERyZHDDrMawZMO1xqHhu6lkw7Xhu7NyZOG7qXDhuqxk4buN4buF4buNZOG6uuG6sWTDsuG7heG7jWThurDDueG6sWThu43hu4Xhu41k4buNcXLGoeG7qWThurDDuWThu6nhu7lyZOG6tuG6suG6usah4bupZMO1beG6smThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZMOqxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurtlL8OpxJHhur/hu49lZeG6ueG6u+G6v+G6ucOp4bq24bq54bq54bq/4bq/4bq7xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u+G6v+G6v2Nk4buDxanhurZhY+KAnOG7jGvhurpkw7Vy4bub4bqyZOG6qEHhu43igJ1kRWZk4bupccSQ4bupcGThurZxeOG7qXBkw7Vy4budw4Nk4bupcOG7r+G6tmThu6lwZuG7q2RwRHJkw7XGoeG7qWThu43hu4Xhu41k4buNcXLGoeG7qWThurDDuWThu6nhu7lyZOG6tuG6suG6usah4bupZMO1beG6smThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6rEkcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4oCc4buMa+G6umTDtXLhu5vhurJk4bqoQeG7jeKAnWThuq5D4buNZOG6ruG6omThurDDrOG7jWTGsGbhurJkw7LhuqByZOG7jeG7sWRxZuG7qXBk4bupcHF04bupZOG6tsOBZHBybOG6umRww6zhu6lkcHJocmTFqeG6pOG7g2TDteG6pmTGsGbhurJkcHFyZMWpZ3Jk4bupccSQ4bupcGTFqcOBcmThu41x4bq04buN4bqxZMaw4bur4bupcGThuqhB4buNZOG7jeG6puG7g2ThurZxbeG6umRFZmThurbhuq7hu61k4bupcWZk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZHBEcmTDtcah4bupZMWpQ+G7jWTFqeG6qMOA4bupcGThurbhurLhurrGoeG7qWTDtW3hurJk4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41xZOG7jOG7qiBS4buOLWXhu4fhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq7ZS/DqcSR4bq/4buPZWXhurnhurvhu4Hhur1l4bq2w6rhur3hur3hu4FlxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOp4bq94bq9Y2Thu4PFqeG6tmFj4oCc4buMa+G6umTDtXLhu5vhurJk4bqoQeG7jeKAnWRFZmThu6lxxJDhu6lwZOG6tnF44bupcGTDtXLhu53Dg2Thu6lw4buv4bq2ZOG7qXBm4burZHBEcmTDtcah4bupZOG7jeG7heG7jWThu41xcsah4bupZOG6sMO5ZOG7qeG7uXJk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkw7Vt4bqyZOG7jXF54bupcGThu4914buNcWNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc7cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bq8ZOG6tuG6qOG6oOG7qXBkxalmxrBk4buNa+G6umTDtXLhu5vhurJk4bqoQeG7jeG6sWTGsOG7t3Jk4bupcGbhurpkRWbhu6tkcHLDgWThuq7hu4Nk4buNceG7uXJkceG7g+G6umThurBy4bupcWRx4burZ+G6tmThu6lw4burZ3Jk4bunceG7seG7g+G6sWThurZxbeG6umRFZmThurbhuq7hu61k4bupcWZk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG7jcOC4bupcGThu6lx4buD4bqyZOG6tuG6ruG7g+G7qXBk4bq24bquc2Thu6lxxJDhu6lwZOG6tsOBZHBybOG6umThu6lxduG6sWThurDhu4PhurJkw7Xhu7FkRXLGoeG6tmTFqeG7l+G7qWThu6lxxJDhu6lwZOG6sOG6suG6umThu6lwccO54bqxZMaw4bur4bupcGThuqhB4buN4bqxZMWpw4FyZOG7jXHhurThu41k4buN4bqm4buDZMawdOG7qXFkw7Xhu6NkcMOs4bupZMWp4buX4bupZOG7jWvhurrhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq7ZS/DqcSR4bq/4buPZWXhurnhur3EkeG6u2XhurbDqeG7h8Op4bq7w6rFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq94buH4bq9Y2Thu4PFqeG6tmFj4oCc4buMa+G6umTDtXLhu5vhurJk4bqoQeG7jeKAnWRFZmThu6lxxJDhu6lwZOG6tnF44bupcGTDtXLhu53Dg2Thu6lw4buv4bq2ZOG7qXBm4burZHBEcmTDtcah4bupZOG7jeG7heG7jWThu41xcsah4bupZOG6sMO5ZOG7qeG7uXJk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkw7Vt4bqyZOG7jXF54bupcGThu4914buNcWNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqc64buD4bqyZHHhu7nhu6lkxrDhu7PhurZk4bq2ceG7heG7qXBk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcuG6sWThu43hu4Xhu41kw7TGsGRx4buv4buNZOG6sHLhu6lxZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG6tnZk4bqu4buDZOG6rmzhurZkcWbhu6tkceG6quG7qXDhurFkw7LhuqByZOG6tnF44bupcGTEguG6suG7g2Rx4burZ+G6tmTDteG7s+G7qXBk4bupZuG6umThu43hu4Xhu41kw7TGsGRx4buv4buNZOG6sHLhu6lxZMO1aWTDsnLGoeG6tmThurrhu5fhurJk4bq2ceG6qOG7ueG7qXDhurFk4bqw4buZZOG7jXFy4buDZEVmZHFy4buj4bqyZHHhu7nhu6lkReG7m2Thu6lxxJDhu6lwZHFy4bujxrBkceG7r+G7g2Thu4/hu6tk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h2Rwa+G6umThuq7hu4PhurFk4bq2QmTDteG7sWThu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tk4bq8ZOG6tnHhuqrhu41kw4Nx4but4bupcOG6sWThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXHhurdkO3Ft4bq6ZOG7juG6qOG7ueG7qXBkxq9y4bupcWThu4Lhu6lx4bqxZFFy4bud4bqyZOG6tuG6ruG6qOG6oOG7qXBk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZDtR4buMOmThu4zDgmThu4xxc+G7qXFkxajhu4Phu6nhurFk4buNceG7q2TDsnLGoeG6tsSDZOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMawbOG6tmThurlk4bq24bqybeG7qWTDteG7o2Rx4burZuG7qWThurZxcuG7neG7qWTigJzhu41r4bq6ZMO1cuG7m+G6smThuqhB4buN4oCd4bq3ZMOVxqHhu6lk4bup4buD4bq64bqxZOKAnOG7jWvhurpkw7Vy4bub4bqyZOG6qEHhu43igJ1k4buncXjhu6lwZOG7jXHDumTFqWZkxrDhu7PhurZk4bq24bqu4bur4bupcGThu6lxxJDhu6lwZOG6sOG7heG7qXBk4buncsah4bupZMO14buz4buNZMO14buF4burZOG7jeG6puG7g2TDkuG7g+G7qWRQcuG7hcawZHFy4bud4bqyZDvhuq7huqjDgeG7qXBkO1Hhu4w6ZOG7jMOCZOG7jHFz4bupcWTFqOG7g+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZEVy4bud4buNZHBy4buF4burZOG7j+G6pOG7jWThu6fhu4Zk4bupw63hu6lwZOG6sHnhu6lw4bqxZMawZmThu43hu63hu6lkxalmZOG6tnF44bupcGTDtXLhu53Dg2Thu6lw4buv4bq2ZOG7qXBm4bur4bqxZOG6sENk4buNcXLhu4Nk4bqw4buZZMO1xqHhu6lkw7Xhu7NyZOG7qXDhuqxk4bup4bu5cmThurbhurLhurrGoeG7qWTDtW3hurJk4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41x4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buC4bqy4bq2ceG7q+G6rmPhuqfhu6hw4bqy4bq64buf4bupZMOVZ+G6tuG6pS/Dg+G6pw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]