(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua hàng trăm năm, một cây sanh cổ thụ (ở thôn Bồng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) đã ôm trọn ngôi miếu Cao Sơn, ngay bên cạnh là giếng Ngọc. Theo nhiều người dân địa phương, ngôi miếu này khá linh thiêng và được dân trong làng ra sức giữ gìn trong nhiều năm qua.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bq04bqj4bupKeG7mzLDrMOqKWjDqsOyw6zhur0paW8p4oCcbcOt4oCdKeG7ncahasOsKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq1w7Ip4buTKeG6sm/DrOG6vSnhu5rhu4/DrD8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDrhu5zGoTbhur8p4buX4bujMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrT0pw63Ds+G7nSnhurXhuqPhu6kp4bubMsOsw6op4bq1w7Ip4budw6pwKSrhu5Mp4budw6ptw6wp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsPSnGsDcp4bucc+G7kcOs4bq9KeG7muG7j8OsPSnDquG7o+G7qWXDrCnDjG3DrOG6vSnhurRuw6zhur0mKeG6pTcpbcOtKeG7ncahasOsKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq0MuG7iynhu5rhu4/DrD0pw6zhur0y4bupKeG6s2PDrCnhurU1w6zDqilpNCnhur3hur9kw6zhur0pw4zhur1q4bq1JCnhu5zDquG6p+G7iynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9PSnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKcOsNOG7qSlow6ozKWnhur/DrMOqKeG7ncOq4bq/Y8Os4bq9KeG7pzQp4bqlc+G7keG6tSnDouG6o8OsKeG7ncah4buLw6zhur0paTTDrOG6vSnGoTIp4bubdOG6tSnhur3hur/hu6Up4bq94buHw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnDrMOq4bq/xJHhu6Mpw6w4w60p4buX4bujMiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSgp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEAp4bq14bqnw6zhu53huqfGoSMoOj/hur/hurvGoTLDreG6pynhu53hur/hu51p4bqnWSjhu6jhu4vhu6Phu5zhu6PhurPhuqcp4bun4bq/w6Lhuqfhu4sp4buVaTLhu6nhuqfGoSgp4bubxqHhurVZKMOq4bud4bud4buV4bubQC8vxanFqcWpJOG7qeG7i+G7o+G7neG7o+G6s+G6pyThurXhu4vDrS/huqfDreG6s+G6p8OiL+G7i1/hurrhu6nhu5RH4bqmw6194bucxakoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShbXTwoKeG6u8ahMsOt4bqn4bqz4buLxqHDouG6p8ahWSg8KCkyaWnhu4vFqeG6u+G7o2lp4bub4bq1xqHhuqfhuqfDrFkoKDo/L+G6v+G6u8ahMsOt4bqnOj8v4buVOj/hu5Up4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEAp4bq14bqnw6zhu53huqfGoSMoOj/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9OuG7puG6v8Oi4bqn4buLQCnDjOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6tcOyKcOsYcOtKeG7ncah4buLw6zhur0pacSpw6zhur0p4bq14bqj4bupKeG7mzLDrMOqKWjDqsOyw6zhur0paW8kPy/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKCnhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve308MC97Pl3Dol08MXsxezDhu51dMH1bfWk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVlbPlsoKTJp4budWSjhurThuqPhu6kp4bubMsOsw6opaMOqw7LDrOG6vSlpbynigJxtw63igJ0p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurXDsinhu5Mp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bucw6rhuqfhu4spw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu53Dqm3DrCnhurJvw6zhur0p4bua4buPw6w9KcawNynhu5xz4buRw6zhur0p4bua4buPw6w9KcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq1w7Ipw6w04bupKeG7ncOqw7Qp4bucw6rEg8OsKeG6tDLhu4sp4bua4buPw6wpw6xjw6wp4budw6pzw7TDrOG6vSnhuqVz4buR4bq1KeG6vWrhur8paTQpw63hur9k4bujKeG6tDLhu4sp4bua4buPw6wkKcOKailow6ptw6zhur0p4bqz4bq/ZOG7nSnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6teG7iSnhu511KeG6szLhu4sp4bq94bq/w7Q9KeG6tcOq4buFKXPDteG6tSnhurXDqnXDrOG6vSnDreG6v2Thu6Mp4bq14buJKeG7neG7o8Oy4bq/KeG6pcO04bq/KWjDquG7izbDrOG6vSl9PDwpw6w4w60kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1koKeG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97fTwwL3s+XcOiXTwxezE8MeG7nV0xIls+aTwkZ+G7leG6veG7uMahWSAwPigpMmnhu51ZKOG6tOG6o+G7qSnhu5syw6zDqilow6rDssOs4bq9KWlvKeKAnG3DreKAnSnhu53GoWrDrCnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6tcOyKeG7kynhurJvw6zhur0p4bua4buPw6woKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDpNw6zhur0p4bucxqHEg8OsKeG7pnIpSeG7o+G6r8OsKSrhu5rDjCk+MSIwPSnhu53Dqm3DrCnhurJvw6zhur0p4bua4buPw6wmKeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu509KW3DrOG6vSnhuqU3KeG7ncahbcOs4bq9KeG6teG7i+G6vynDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKcOsNOG7qSnhur3Eg8OsKXs8KcOsOMOtPSlow6rhur8pbcOs4bq9KeG7m+G6v8Osw6opxqEyKeG6pTcp4budw6rDo+G7qSnhurXhu4kpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynDrDThu6kpxqFv4bq/JCnhuqRkw6wpaMOq4bq/KWnDtcOsKWljw6wp4bqlNynhu53DqsOj4bupKcOtw7Phu50p4bq14bqj4bupKeG7mzLDrMOqKeG6tcOyKeG7ncOqcCnhu6fDteG6vynhurPDsynGoeG6uSnDrWrhurUp4bq1w6phw6zhur0p4bq1w6rhu4Phu50pbcOtKWnDo+G7qSnDrTPhur8pw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oz0p4budw6rhuqfhu4sp4budw6rDtOG6vynhur3hur8yw6w9KeG7ncO14bq/KcOsMuG7qSnhurXhuqPhu6kp4bubMsOsw6op4bqlNyky4buLKeG6s2rhurUpacOj4bupKeG7neG7izTDrCnhurPDsynDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKCnhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve308MC97Pl3Dol08MXswXTHhu50gXTw8Imk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkifXsoKTJp4budWSjhurThuqPhu6kp4bubMsOsw6opaMOqw7LDrOG6vSlpbynigJxtw63igJ0p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurXDsinhu5Mp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w4zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhu53DquG6v2PDrOG6vSnDrGHDrSnhu53DujIpw63hu4fDrMOqKeG6s2PDrCnDrcOz4budKeG7m3PDtMOsKcOs4buf4bq/KeG7ncOqw6Phu5U9KcOqc8O1w6zhur0pxqEyKeG6veG6v2TDrOG6vSnDrOG6vWrhurU9KeG6s2PDrCnDrOG6veG7izThur8paTQp4bq1M8Osw6op4bqlb8Os4bq9KWnhu58yKeG6tXEyKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSQp4bucxqE24bq/KeG7l+G7ozIpw6o0w6zhur0p4budxqE4w60pw6w4w609KcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mpw6w04bupKeG7p+G6t8OsKWnhu6Ntw6wp4bq94bq/4bulKeG6pXPhu5HhurUp4bun4bqrKeG6peG6qeG7lSnDrOG6veG7o+G7qWPDrCnhu5vhu48kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1koKeG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97fTwwL3s+XcOiXTwxezBbfeG7nV0+XSJdaTwkZ+G7leG6veG7uMahWTB7MSgpMmnhu51ZKOG6tOG6o+G7qSnhu5syw6zDqilow6rDssOs4bq9KWlvKeKAnG3DreKAnSnhu53GoWrDrCnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6tcOyKeG7kynhurJvw6zhur0p4bua4buPw6woKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhuqThur/DqcOtKcOsw6rDo8OsKeG6tXEyKcOt4bq/ZOG7oynhurXDquG7gcOsw6opaTQp4bq14bqj4bupKeG7mzLDrMOqKeG6tcOyKeG7ncOqcCnhurUy4buLKWjDquG7izbDrOG6vSl7PC17XSnDrSnhu6fDteG6vynhurPDsynGoeG6uSltw60p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oz0p4budM8OsKeG6teG6o+G7qSnGsDLDrMOqKeG7nW7hu509KeG7nWsyKcOtM+G7nSnhurU2KcOtw7Phu50paMOq4buLNsOs4bq9Kcahw7PDrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSgp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t9PDAvez5dw6JdPDF7MH0+4budIDE+IDFpPCRn4buV4bq94bu4xqFZfTAoKTJp4budWSjhurThuqPhu6kp4bubMsOsw6opaMOqw7LDrOG6vSlpbynigJxtw63igJ0p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurXDsinhu5Mp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bqyY8OsKcOic8O14bq/PSnhurXhuqPhu6kp4bubMsOsw6op4bq14buJKcOqNMOs4bq9KeG7ncahOMOtKeG6tcOq4bq/ZOG6tSnGoeG6uSlpw7XDrCnDrMOqaynhu6dz4buPw6wpw6I04bq/PSnhurMzw60p4bq1w6rDoeG7nSnhu6c04buLKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4budNeG7iynhu53DqjTDrMOqKcOtw7Phu50p4bq1w6rhur9k4bq1KeKAnDPhu4sp4bq94bq/M+G7leKAnSnhurXDquG6pynhurXDquG7kynhurXDquG7iynDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujPSnhurXDquG7hSnhurXDqnUyKcOtw7Phu50p4bq1w7kyKeG6tcOq4buBw6zDqinGoTIp4bunNOG7iyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSgp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t9PDAvez5dw6JdPDF7MHs+4budPj4gPjBpPCRn4buV4bq94bu4xqFZfTExKCkyaeG7nVko4bq04bqj4bupKeG7mzLDrMOqKWjDqsOyw6zhur0paW8p4oCcbcOt4oCdKeG7ncahasOsKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq1w7Ip4buTKeG6sm/DrOG6vSnhu5rhu4/DrCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6smPDrCnDqm3DrOG6vSnhu53GoTPhur8pw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurVyw6zhur0p4bq1w6rhu4Upw6rhu5Mpw63Ds+G7nSnhurUz4bq/KeG6tcO5Minhu5vDsinDrMOqayQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSgp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t9PDAvez5dw6JdPDF7MD484budfT5dMX1pPCRn4buV4bq94bu4xqFZW10+KCkyaeG7nVko4bq04bqj4bupKeG7mzLDrMOqKWjDqsOyw6zhur0paW8p4oCcbcOt4oCdKeG7ncahasOsKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq1w7Ip4buTKeG6sm/DrOG6vSnhu5rhu4/DrCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG7nMahc8O14bq1KcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mpw6zDqmspaTQp4bq94bq/ZMOs4bq9KcOM4bq9auG6tT0pw6xzw7XhurUp4budxqHhu4vDrOG6vSnDrTPhu50p4bunNCnhu5fhu6Myw6zDqinDrDjDrSlow6ptw6zhur0p4bq1NcOsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKCnhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve308MC97Pl3Dol08MXswPD7hu50+XSBbe2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkiezEoKTJp4budWSjhurThuqPhu6kp4bubMsOsw6opaMOqw7LDrOG6vSlpbynigJxtw63igJ0p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurXDsinhu5Mp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bqyY8OsKeG7ncah4buLw6zhur0pw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhu53DquG6v2PDrOG6vSnhurXhu4kpw63Ds+G7nSnhurMyw6wp4budw6rDtCnhu53DqsSDw6wp4bq0MuG7iynhu5rhu4/DrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSgp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t9PDAvez5dw6JdPDF7IFsw4bude11bezBpPCRn4buV4bq94bu4xqFZPnt7KCkyaeG7nVko4bq04bqj4bupKeG7mzLDrMOqKWjDqsOyw6zhur0paW8p4oCcbcOt4oCdKeG7ncahasOsKcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mp4bq1w7Ip4buTKeG6sm/DrOG6vSnhu5rhu4/DrCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG7nMOq4bqn4buLKcOsw6rhur/EkeG7oynDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsPSnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKcOsNOG7qSlow6ozKWnhur/DrMOqKeG7ncOq4bq/Y8Os4bq9PSnDrGPDrCnhu6c04buLKcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrOG6vTThu6kpxqBhw609KcOt4buhw6zhur0pw43Ds+G7nT0pw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu53DqnPDtMOs4bq9KeG6pWTDrCnhuqXhuqPhu6kp4bqlw6kpw6LhuqPDrOG6vSnDqnPhu4/DrOG6vT0p4bq1xIPhu6Mpw60y4bupKcOtOcOsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKCnhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve308MC97Pl3Dol08MXsgfSLhu51dfTwiMGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVl9PFsoKTJp4budWSjhurThuqPhu6kp4bubMsOsw6opaMOqw7LDrOG6vSlpbynigJxtw63igJ0p4budxqFqw6wpw6zhur1t4bq/KcOt4bq/ZOG7oynhurXDsinhu5Mp4bqyb8Os4bq9KeG7muG7j8OsKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w4rhur9lw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu51zw7TDrOG6vSnhurVxMinDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6tcSpw6wp4bq14buJKcOtw7Phu50p4budw6PDrSnhurPhur8yKeG6pTM9KeG7ncOq4bqn4buLKW3DrOG6vSlJ4buj4bqvw6w9KcOsw7Phur8pw6Lhu6PDrOG6vSnhu53GoWPDrCnhu53Do8OtKeG6s+G6vzIp4bq1w7Ipw6zhu4nhur8p4bunxJEp4bun4bq/ZeG6tSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG6teG7o8Os4bq9KeG7neG6v2TDrCnhurXDquG7iynDreG6v2Thu6Mpw63Ds+G7nSnhuqVt4bq/KcOs4bq9w7oyKeG6pTMkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1koKeG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97fTwwL3s+XcOiXTwxeyB7W+G7nSB7XTAgaTwkZ+G7leG6veG7uMahWX0xMSgpMmnhu51ZKOG6tOG6o+G7qSnhu5syw6zDqilow6rDssOs4bq9KWlvKeKAnG3DreKAnSnhu53GoWrDrCnDrOG6vW3hur8pw63hur9k4bujKeG6tcOyKeG7kynhurJvw6zhur0p4bua4buPw6woKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhurThu4kpaWIpw6zDqsO0KeG6pXPhu5HhurUp4bqzw7MpxqHhurkp4bq1w6rhuqcp4bq1w6rhu5Mpw600KcOs4bq9beG6vynDreG6v2Thu6Mpw6w04bupKcOi4buhKeG6pTcp4budb8OsKeG7nTXhur8pw6o0w6zhur0p4budxqE4w60pw6w4w60pw6zDqnPDrOG6vSnhu6fhurfDrCnhuqVz4buR4bq1KeG6szbhu4sp4bunZSnhu51z4buPw6zhur0p4bqlbuG6vynDrOG6veG7o+G7qWPDrCnhu6fhuqnDrCnhurXDquG7iynhu53DteG6vynhu53huq/DrCnhurPhuqPhu6kp4bq94bq/w7Q9KW3DrOG6vSlJ4buj4bqvw6wp4bq1w6rhu4spw6oy4bupJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDrDiuG7izTDrOG6vSnhuqRtw6zhur0/L+G7lTo=

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]