(vhds.baothanhhoa.vn) - Lai Châu được ví như viên ngọc sáng khi hội tụ cả vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ với kho tàng văn hóa đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc các dân tộc. Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ, Lai Châu đã mang đến một bản sắc riêng của vùng đất văn hóa được lưu giữ và phát triển từ ngàn đời.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbhurAkJT3hu6TDmeG7muG6tsOi4buc4buKw5rhuqxA4bucw4rhuqzDmcOSJeG6rE/hu4xA4bqsez/DmeG7muG6rCXhu5wu4bu0w5nhu5rhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOt4bq84bui4bqsw6Lhu5zDjCrhurAvJCU94bukw5nhu5rhurbhurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqsTy7hu7RN4bqse+G7nuG6rMOZ4bucLuG6rHvhu6LDlMOZ4bqsw5nhu5rGr03huqwkw4rDmeG7muG6rFThu5zhu6Lhuqzhu5xW4bui4bqsJTrhuqxN4buG4bqse+G7juG6rE/hu4xA4bqsTTvhurzhuqwl4buc4buiw5TDmeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6rOG7nD/DmeG7muG6rHtS4bqse8Od4bui4bqsVOG7nOG7pOG6rCXhur7DmeG7muG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rE/hurzhuqxO4buAw5nhu5rhuqDhuqxA4buc4bukw5nhu5rhuqxA4bucJuG6rHvhur7huqxPxKjDmuG6rE/hur7huqxM4buGw5nhuqwkRk3huqxNw4pN4bqsTsOMw5nhuqwlVk3huqLhuqzhu6M94bukw5nhu5rhuqxU4bucKuG7sMOZ4bqsVOG7nFfhuqzhu4vhu5rhur5d4bqs4bucVuG7ouG6rMWp4buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqDhuqzhu6Phu5zhu5Thuqwl4buc4bq84buk4bqse+G6vuG6rOG6pSrhuqxVUE3hu5zhuqxNw4pN4bqsTsOMw5nhuqwlVk3huqx7P8OZ4bua4bqs4bujw4xd4bqs4bq1Rk3huqxV4buIw5nhuqwl4bucIeG6rOG7qcWp4bqsJeG7gOG7ouG6rCVRw5nhu5zhuqzhu5fhu5wm4bqs4buj4bucxq/huqDhuqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqsT+G7guG6rMOa4bq8w5nhu5rhuqxP4buQw5nhuqzDmlYl4bqsTOG7hsOZ4bqsJEZN4bqsPeG7osOUw5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rHs/w5nhu5rhuqxP4buKJeG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rE8u4bu0TeG6rFUuKuG6rOG7muG7oj7huqx74bq+4bqsQOG7nMOKJeG6rCU94bui4buUw5nhuqwlKOG6rMOZ4bua4bq+w5nhuqxP4buy4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqZOJeG7nCrDmkzhuqzhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQ0RAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL+G7onvhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL8OZw5N9JC9CQkThurgvQuG6qMSQTsSQ4bqqROG6qOG6qEJFJeG6uuG6qOG6uEJVRC3hu6LDmuG6vOG7msOT4bqo4bqoQuG6olNA4bua4bqm4bqs4bq8VSXDveG6psOi4buc4buKw5rhuqxA4bucw4rhuqzDmcOSJeG6rE/hu4xA4bqsez/DmeG7muG6rCXhu5wu4bu0w5nhu5rhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOt4bq84bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBDROG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24bujKsOZ4bua4bqsTcWow5nhuqxV4bq+4bqsJT3FqOG6rE3hu5xZ4bui4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nOG7lOG6rCXhu5zhu6Lhu5Aq4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3Dik3huqxV4buW4bqs4bucVuG7ouG6rE074bq84bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4buj4bucw4rhu6LhuqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqi4bqsxII3w5nhu5zDgeG6rOG7i+G7msavTeG6rOG7o+G7nEbDmeG7muG6ruG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sCQlPeG7pMOZ4bua4bq2w63hu5bhuqzhu5xW4bui4bqs4oCcw6wow5nhu5rhuqxNWcOa4bqsw5rDneG7ouKAneG6sC8kJT3hu6TDmeG7muG6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz3hu6TDmeG7muG6rELhuqjhuqxOw4zDmeG6rCVWTeG6rOG6vMOZ4buc4bqsw5PDmuG6rE0/w5nhu5rhuqwk4buiw5nhu5zhuqwk4busw5nhu5rhuqwlPcOUw5nhuqxPUOG6vOG6rEzhur7DmeG6rCVRw5nhu5zhuqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqg4bqsw5pY4bui4bqsTsOMw5nhuqwlVk3huqxP4buSKuG6rE3hu6bhuqxA4buc4bukw5nhu5rhuqwlOk3huqDhuqwlxKhA4bqsIyrDisOZ4bqsPeG7osOUw5nhu5rhuqxM4bui4buYJeG6rE/hu4Lhuqwl4buA4buk4bqsVcOUw5nhuqxMIU3huqwlPeG6vMOZ4buc4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqsT+G6vOG6rCRGTeG6rMOa4bq+KuG6rE074bq84bqsw5rhu4bDmeG7nOG6rE/hu4ol4bqsw5lZ4bui4bqsT1DhurzhuqxP4buIKuG6rOG7o1fhuqwjKuG7rE3huqLhuqzDrFYl4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5nDkiXhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqxPVk3huqxPw4rhu6ThuqxPLuG7tE3huqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqsw5rhurzDmeG7muG6rE/hu5DDmeG6rOG7muG7osOd4bui4bqsJeG7nOG7ouG7mCrhuqwl4buA4bui4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bucVuG7ouG6rFXhur7huqwlPeG7nk3hu5zhuqxP4buk4buAw5nhuqzDreG7luG6rOG7nFbhu6LhuqzigJxp4buiw5nhuqxU4buc4buGKuG6rMOaw4pd4oCd4bqsxILDrCjDmeG7muG6rE1Zw5rhuqzDmsOd4bui4bqu4bqsTTvhurzhuqxOw4zDmeG6rCVWTeG6rMOtKeG6ouG6rDPhu6LhuqxP4buC4bqsJSjDmeG7muG6rE/hu5DDmeG6rCXhu5zhu4TDmuG6rE3Dik3huqxM4buGw5nhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqzDrSnhuqzhu7bhuqwl4buc4bug4bqsTeG7nEZN4bqsTeG7nEbDmeG6rCTDleG6rExQ4bqsTSrhu6zDmeG6rOG7nCYl4bqsTOG7tuG7ouG6rFXhur7huqxMVuG6rCU94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqzDmeG7nCpWw5rhuqxN4buc4bq+w5rhuqwlPSpd4buSw5nhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqxP4bui4buUw5rhuqxbKl3hu5Al4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxPLuG7ssOZ4bua4bqsJeG7nMOUKuG6rOG7nMav4bq84bqsJeG7ouG7kCXhuqwlUeG6rMOaSsOZ4bqsJeG7nOG7lOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqs4bua4bumTeG6rMOZ4buc4bugw5nhuqxNO+G6vOG6rEDhu5w64bqsw5k+4bqsw60p4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE0qVk3huqwk4busw5nhu5rhuqzDmirhu7DDmeG6rMOa4bq+KuG6ouG6rOG7i+G7mi7hu7Lhu6LhuqzDrSnhuqxN4bum4bqsT+G7suG7ouG6rCThu6zDmeG7muG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rCXhu6LDmeG7nOG6rCXhu5zhu4jDmeG6rD3hu4ol4bqsQOG7nOG7pMOZ4bua4bqsQOG7nCbhuqx74bq+4bqsT8Sow5rhuqxM4buGw5nhuqwkRk3huqLhuqzDosOKTeG6rFXhu5bhuqzhu5xW4bui4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4buEw5rhuqxNO+G6vOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOtKeG6rE/hu5Iq4bqsw5nhu6bhu6LhuqxVw5TDmeG6rMOZ4bui4buSw5rhuqwl4buiw5nhuqxNO+G6vOG6rOG7nMav4bqse+G6vuG7pOG6rCQp4bqsTeG7nMOT4bqsTeG7nOG7tuG6rE074bq84bqsTcOKTeG6rE/hu4rDmeG7muG6rCThu6LDlCrhuqzDmeG7nOG7osOUw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTSpWTeG6rCThu6zDmeG7muG6rE074bq84bqsTeG7pMOZ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqg4bqsQOG7nOG7hsOZ4bqsw4rDmeG7nOG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6rF3DlCrhuqxV4bq84buk4bqsT1bDmeG7muG6rHvhur7huqwl4buiw5nhu5zhuqwl4buc4buIw5nhuqxP4buk4bq+w5nhuqxU4buQJeG6rE1Ww5nhu5rhuqxP4buuw5nhu5rhuqxPw4rDmeG7muG6rCMqIuG6rE8u4bu0TeG6rOG7nCrDmeG6rE8mTeG6rCMq4bq84bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7nOG7mOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkENEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy/hu6J74bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS/DmcOTfSQvQkJE4bq4L0LhuqjEkE7EkOG6qkThuqjhuqjhuqpEJeG6qkPhurpV4bqq4bqoLeG7osOa4bq84buaw5PhuqjhuqhD4bqiU0Dhu5rhuqbhuqzhurxVJcO94bqmw6Lhu5zhu4rDmuG6rEDhu5zDiuG6rMOZw5Il4bqsT+G7jEDhuqx7P8OZ4bua4bqsJeG7nC7hu7TDmeG7muG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqsw63hurzhu6LhuqzDouG7nMOMKuG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkENE4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhuqUuw53hu6LhuqxM4bq+w5nhuqwl4bq8XeG6rFThu5zDkuG7pOG6rFXDkuG7pOG6rE074bq84bqsTcOKTeG6rE3hu7Dhuqzhu5rDiuG7ouG6rMOtKeG6rMOa4bumw5nhuqxb4buw4bui4bqsw5nhu5os4bqsJEZN4bqsTy7hu7RN4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rEzhur5d4bqsT+G7jEDhuqzDmkYl4bqi4bqsxII3w5nhu5zDgeG6rOG7i+G7msavTeG6rOG7o+G7nEbDmeG7muG6ruG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpw53hu6LhuqwjKuG6vMOZ4bqsw5nhu6Lhu5jDmuG6rHvhu4DDmeG6rHvEqCXhuqzhu5w+KuG6rFXhu6LDmeG7nOG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOtKeG6rCXhu6LDmeG6rD1Hw5nhu5rhuqDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bucUeG6rE3hu6TDmeG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOa4bq+4bqsw5rGr+G7ouG6rHvEqCXhuqxbKsOZ4bua4bqsIyrhurzDmeG7nOG6rE/hu5Iq4bqsTeG7puG6rFXhu6LDmeG7nOG6rOG7nOG7rsOZ4bqse+G6vuG6rCXhu5zhu6ZN4bqsVSbhurzhuqxNLMOZ4bua4bqse8SoXeG6ouG6rOG7neG6vCrhuqzDmljhu6LhuqzDmj/hurzhuqwl4bucKuG6rOG7nOG7pOG7gE3hu5zhuqxVJuG6vOG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOtKeG6rFUq4buww5nhuqxV4bq+w5rhuqzDreG7luG6rOG7nFbhu6LhuqzigJzDrCjDmeG7muG6rE1Zw5rhuqzDmsOd4bui4oCd4bqi4bqs4buX4buc4buIw5nhuqxV4buW4bqse8SoJeG6rOG7muG7rsOaw4HhuqzDreG7tMOZ4bqg4bqs4bua4bq+4bqg4bqsW+G7sOG7ouG6oOG6rD0u4bu0KuKApuG6rE8u4bu0TeG6rE3Dik3huqzhu5rhu6LhurzhuqxP4bugw5nhu5zhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTOG7hsOZ4bqsT+G7psOZ4bua4bqs4bua4bumQOG6ouG6rOG7o+G7nOG7iF3huqxNJsOZ4bua4bqsVeG6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rFThu5zhu4rDmeG6rE3hu4bDmuG6rFnDmeG6rOG7nOG7rsOZ4bqsVSbhurzhuqxP4buC4bqsTeG7nOG7pOG6rMOZ4buEw5rhuqzDmeG6vF3huqxPLuG7tE3huqzDmj/hurzhuqDhuqzDmuG7suG7ouG6rOG7nOG7rsOZ4bqsVSbhurzhuqx74bq+4bqsTcOKTeG6rHtQ4bqsJeG7nOG7iMOZw4Hhuqzhuqfhu4ol4bqg4bqsw5kuw51N4bqg4bqsJOG7isOa4bqg4bqsTeG7nMOdQOG6rHvhur7huqwlV+G6rCXhu6LDlMOZ4bqsT+G7guG6rEDhu5w/4bqs4bucVuG6rE3hu5zhu6ThuqxM4buGw5nhuqxV4bq+w5nhu5rhuqxN4bum4bqsw5pWJeG6rHs64bqsJeG7nCrhuqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rFXhu7Thu6LhuqDhuqzDmuG7pMOZ4bua4bqsezrhuqwk4bq8KuG6rCTDleG6rExW4bui4bqsJeG7nCrhuqDhuqwkw4wq4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVcOMXeG6rFXhurzDmeG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vuG6rFThu5zhu6jDk+G6rMOa4buAw5nhu5zhuqDhuqzhu5rhu6LhurzhuqwkJk3huqxP4buIXeG6rE3hu5wq4buuw5nhu5rhuqLhuqzhu53hurwq4bqsQOG7nOG7iMOZ4bqsVeG7luG6oOG6rE7DjMOZ4bqsTOG7hsOZ4bqsJMOV4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxMPuG6vOG6rOG7hMOZ4bqsTVbDmeG7muG6rE/hu67DmeG7muG6rHvhur7huqxNP8OZ4bua4bqsw5nhu5zhurwq4bqsw5om4bq84bqs4bucw4ol4bqg4bqsTeG7nFnhu6LhuqwlPcWo4bqsTeG7nFnhu6LhuqxOw4zDmeG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqse8Od4bui4bqsIyrhurzDmeG6rMOZ4bui4buYw5rhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxN4bucKsOZ4bua4bqseyrhu6Lhuqwl4buc4bug4bqsezrhuqwk4buGw5nhuqxbKuG7iiXhuqwl4bui4buQQOG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCTDleG6rE3hur7DmeG7muG6rCXhu5zDlMOa4bqsTFbhu6Lhuqwl4bucKuG6oOG6rE0qVk3huqwk4busw5nhu5rhuqzDmeG7pOG6rE874bqg4bqs4buc4buAw5nhu5zhuqxA4bucJk3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDreG7luG6rOG7nFbhu6LhuqzDmijDmeG7muG6rE1Zw5rhuqzDmsOd4bui4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqzDrSnhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bucUeG6rMOa4bq8w5nhu5rhuqxV4buA4bui4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rHsq4bui4bqg4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqsVOG7kCXhuqxNO+G6vOG6rEzhur7huqxN4bukw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTOG7hsOZ4bqsw5rhur7huqxNxajDmeG6rFXhur7huqxNWeG6rOG7nFbhu6LhuqxP4buU4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxVw53DmeG6rCUqV+G7ouG6rOG7muG7osOK4buk4bqsTjpN4bqsTeG7pMOZ4bqg4bqsTeG7nMOKKuG6rHvhu5LhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rCU6TeG6oOG6rCXEqEDhuqwjKsOKw5nhuqxNO+G6vOG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqi4bqsxqEq4bq84bqsT+G7puG6oOG6rOG7muG7pkDhuqxA4buc4buIw5nhuqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rEzhu4bDmeG6rMOZ4bua4bq+XeG6rE3hur7DmeG7muG6rFXDncOZ4bqsw5rhu4DDmeG7nOG6oOG6rMOZ4buk4bqs4buKw5rhuqDhuqzhu5zhu4DDmeG7nOG6rEDhu5wmTeG6rHvhur7huqzDmuG6vMOZ4bua4bqsT8Sow5rhuqxM4buGw5nhuqwkRk3huqx74buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqxNO+G6vOG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqsw60p4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqwJCU94bukw5nhu5rhurbigJzFqeG7juG6rE/hu4xA4bqsw5lZ4bui4bqsJeG7nC7hu7TDmeG7muG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4oCd4bqwLyQlPeG7pMOZ4bua4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6I/w5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqwlPeG7nk3hu5zhuqxP4buk4buAw5nhuqxV4buW4bqs4bucVuG7ouG6rOKAnMOsKMOZ4bua4bqsTVnDmuG6rMOaw53hu6LigJ3huqxPxKjDmuG6rE/hur7huqxM4buGw5nhuqwkRk3huqDhuqx74buS4bqse8Od4bui4bqs4buL4bua4bq+XeG6rOG7nFbhu6LhuqzFqeG7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqg4bqsJeG7nOG7lOG6rCXhu5zhurzhu6Thuqx74bq+4bqs4bqlKuG6rFVQTeG7nOG6rE3Dik3huqxOw4zDmeG6rCVWTeG6rHs/w5nhu5rhuqzhu6PDjF3huqzhurVGTeG6rFXhu4jDmeG6rCXhu5wh4bqs4bupxanhuqDhuqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqsTcWow5nhuqxN4bum4bqsw5pWJeG6rExW4bqsJC4q4bqsJcSoQOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqxPVk3huqxPw4rhu6ThuqzigJzFqeG7juG6rE/hu4xA4bqsw5lZ4bui4bqsJeG7nC7hu7TDmeG7muG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4oCd4bqsTTvhurzhuqxM4bq84bqsTsOMw5nhuqwlVk3DgeG6rMOi4busw5nhu5rhuqDhuqzDrOG7hsOZ4bua4bqse+G6vuG6rMOt4bq84bqs4bq/O+G6rMOa4bq8w5nhu5rhuqxPxKjDmuG6rOG7nFnhu6Lhuqwl4buc4bu24bqsTTvhurzhuqwl4buc4buiw5TDmeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6oOG6rE074bq84bqsw5km4bui4bqsPSjDmeG7muG6rCU94bukw5nhu5rhuqwlKMOZ4bua4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rFThu6LDmuG6oOG6rMOaLOG7ouG6rE3hu5xR4bqi4bqs4bujPeG6vMOZ4bua4bqsQOG7nDpN4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rMOZ4bua4bq+XeG6rE074bq84bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsw6Lhu6zDmeG7muG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqsVOG7kOG6rCUqXeG6rE9Zw5nhuqzhu5rhu6Lhu4bDmeG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqwk4buGw5nhuqxA4bucSsOa4bqsTuG7mCXhuqzDmuG6vF3huqwl4bucO+G6rE3hu7DDmeG7muG6rD3hu4ol4bqsT0hN4bqsJEZN4bqi4bqs4bujPeG6vMOZ4bua4bqsQOG7nDpN4bqsQOG7nDrhuqzDmT7huqzDouG7rMOZ4bua4bqsTeG7puG6rOG7nOG6vOG7ouG6rFXhu6Thu4Dhu6LhuqzDiuG7pMOB4bqsNOG7pOG6rE7hur7hu6Lhuqxb4buO4bqsw5nhu5opTeG6oOG6rOG7rMOZ4bua4bqsJeG6vF3huqzDiuG7pOG6rE8u4bu0TeG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rExHw5nhu5rhuqzDmuG7hsOZ4buc4bqse+G7huG7ouG6rMOa4bq+KuG6rOG7muG7nMOSQOG6rFXhu4Dhu6LhuqDhuqxbw5PDmeG6rFTDleG6rHvDneG7ouG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rE3hu5xR4bqsJeG7nMOUKuG6rOG7nMav4bq84bqsJeG7ouG7kCXhuqwlUeG6rMOaUeG6rOG7tuG6rEDhu5zhu4jDmeG6rOG7muG7iirhuqzDiuG7pOG6ouG6rDThu6ThuqzDmeG7mkbDmeG6rMOa4bq8XeG6rFThu6Lhu5Qq4bqsW+G7juG6rMOZ4buaKU3huqDhuqxN4bq+4bui4bqsVOG7nCpd4bqsTsavTeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rMOZ4buMQOG6rMOK4buk4bqsTeG7puG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rE0mTeG6rEzhu4BN4bqse+G6vuG6rE3Dik3huqxPLuG7ssOZ4bua4bqsTeG7nFHhuqzDmuG6virhuqLhuqzhu4vhu5rhu6Thur7hu6Lhuqw94bq84bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsQOG7nDrhuqzDmT7huqzDouG7rMOZ4bua4bqsTcWow5nhuqxN4buc4buk4bq+w5nhu5rhuqwl4bucw5TDmuG6rMOaViXhuqxN4buc4bui4buQTeG6rF3hu5DDmuG6rOG7tuG6rFXDnUDhuqzDmeG7muG7pOG6vuG7ouG6oOG6rCU9w5TDmeG6rE/hu6bhuqxN4bum4bqsT+G7nsOZ4buc4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxO4buG4bui4bqsQOG7nDrhuqxU4bui4buYw5nhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rHsq4buww5nhu5rhuqxMR8OZ4bua4bqsTOG7gE3huqx74bq+4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxO4buG4bui4bqsJMavTeG6rMOZ4bua4bq8w5nhu5rhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzDmuG6virhuqwkRk3huqxP4buuw5nhu5rhuqxMVuG6rHvDneG7ouG6rEDhu5zhu4jDmeG6rOG7rMOZ4bua4bqsJeG6vF3huqzDiuG7pOG6rFThu5zhu6Lhu5DDmeG6rExW4bqsJT3hurzDmeG7muG6rEDhu5w6TeG6rE3hur7DmeG7muG6rCXhu5zDlMOa4bqsJOG6vMOZ4bua4bqsJT3Gr8OZ4bua4bqse+G6vuG6rCMqIuG6rEDhu5zDiuG7ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkENEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy/hu6J74bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS/DmcOTfSQvQkJE4bq4L0LhuqjEkE7EkOG6qkThuqjhuqjEkMOJJUJDRUNVw4kt4buiw5rhurzhu5rDk+G6qOG6qOG6quG6olNA4bua4bqm4bqs4bq8VSXDveG6psOi4buc4buKw5rhuqxA4bucw4rhuqzDmcOSJeG6rE/hu4xA4bqsez/DmeG7muG6rCXhu5wu4bu0w5nhu5rhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOt4bq84bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBDROG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2xanhu47huqxP4buMQOG6rD0pTeG6rD3hu7jhuqxNO+G6vOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqxA4bucOuG6rMOZPuG6rMOt4bq84bqs4bq/O+G6ouG6rMSCN8OZ4bucw4Hhuqzhu4vhu5rGr03huqzhu6Phu5xGw5nhu5rhuq7hurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqxNO+G6vOG6rEDhu5w64bqsw5k+4bqsw63hurzhuqzhur874bqsTeG7puG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rCUuWcOZ4bua4bqsT+G7rsOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4bq/4bq+4bqs4buL4buc4bug4bqi4bqs4bud4bukw5nhu5rhuqxP4bui4buUw5rhuqxU4bucw4pN4bqsTOG7ouG7mCXhuqxNO+G6vOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqzDreG6vOG6rOG6vzvhuqxV4bq+4bqs4bucxq/hurzhuqwl4bui4buQJeG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rOG7tuG6rE3hu5zhu6Lhu5BN4bqsw4rhu6ThuqzDmeG7mkbDmeG6rEzDlMOZ4bqsw5nhu5rhu6Thur7hu6Lhuqx74bq+4bqsTeG7nOG7ouG7kE3huqxU4buc4buEw5nhuqwjKuG7isOZ4bqsT+G7iCrhuqLhuqw04buk4bqsw5nhu5pGw5nhuqxMw5TDmeG6rMOZ4bua4buk4bq+4bui4bqsTTvhurzhuqzDreG6vOG6rOG6vzvhuqxN4bum4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqxNJk3huqzhu7bhuqzhu5rhu6I+4bq84bqs4buc4bugw5nhu5zhuqxN4bukw5nhuqxMLsOdw5rhuqxMR8OZ4bua4bqsVOG7osOa4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rMOa4bq+KuG6rCU9RsOZ4bua4bqse+G6vuG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rE3hu5zhu6Lhuqwl4bui4buQJeG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rExHw5nhu5rhuqxU4buiw5rhuqxV4buk4buA4bui4bqsTsavTeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rEzDlMOZ4bqsTeG7gMOZ4buc4bqi4bqsw6JX4bqsw4rhu6Thuqx74bq+4bqs4bua4buKKuG6rMOK4buk4bqsTy7hu7RN4bqsJT3hurzDmeG7muG6rCU94bue4bqsTEfDmeG7muG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rE7hu4bhu6Lhuqx74buG4bui4bqsw5rhur4q4bqse+G6vuG6rE8u4buyw5nhu5rhuqxN4bucUeG6rCXhu5zDlCrhuqwl4buiw5nhu5zhuqwl4buQ4bqi4bqsxanFqMOZ4bua4bqsT8OT4buk4bqsJT3DlMOZ4bqsT+G7iCrhuqxPLuG7tE3huqxV4bq+w5rhuqxMR8OZ4bua4bqsTcOMXeG6rMOaw4xd4bqse+G6vuG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwlPeG7nuG6rExHw5nhu5rhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3hu5zhu6Lhu5BN4bqs4bua4buc4buiw5rhuqzDmeG7nOG7sMOa4bqi4bqsw6Lhu5zhu6Lhu5BN4bqsw5os4bqsTTvhurzhuqzDreG6vOG6rOG6vzvhuqxPLuG7tE3huqzhu5pGw5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwjKuG7huG6rEzhu7DDmeG7muG6rFXDk8OZ4bqsJEhN4bqsJOG7uOG6rFThu5zhu4TDmeG6rHvhur7huqzhu5zhurzhu6LhuqxN4bucP8Oa4bqsTsOMXeG6rOG7nOG7gCXhuqxNLuG7ssOa4bqsPTvhuqxbKuG7rMOZ4bua4bqg4bqsJeG7sMOZ4bqsVcOUw5nhuqzDmcOSJeG6rFThu5zhu4bhuqzDiuG7ouG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5ouWcOZ4bua4bqsw5pIJeG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rEDhu5w64bqsw5k+4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2xanhur7hu6ThuqxOUEDhuqxV4buW4bqsQOG7nDrhuqzDmT7huqzDrOG7hsOZ4bua4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rFsq4buKJeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqse8Od4bui4bqsw5pWJeG6rHvhu47huqxP4buMQOG6oOG6rEzhu6DDmeG7nOG6rE5Q4bqse+G6vuG6rE4qXcOUw5nhuqxOw4rDmeG7muG6ouG6rOG6tVbhuqwlPeG6vMOZ4bua4bqsQOG7nDpN4bqs4bua4buuw5rhuqxN4bum4bqse8OKXeG6rE7hur7hu6LhuqDhuqzDiuG7pOG6rMOZ4buaRsOZ4bqsW+G7juG6rMOZ4buaKU3huqDhuqxN4bucw4zDmeG6rCMq4buKw5nhuqxb4bq+4bqsTeG7gEDhuqx74bq+4bqsw5pWJeG6rCXhu4rDmuG6rHvhu4bhu6LhuqxN4buc4buk4bq+w5nhu5rhuqzDmuG6virhuqwlPUbDmeG7muG6ouG6rMOi4buc4bui4buQTeG6rMOK4buk4bqsw5nhu5pGw5nhuqxPLuG7tE3huqzDmuG6vF3huqxMR8OZ4bua4bqse+G7huG7ouG6rCThu7Thu6LhuqxM4buww5nhu5rhuqDhuqwlPcWow5nhuqDhuqxb4buO4bqsJeG6vuG6rE3hu6bhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rFThu5wqXeG6rFXhur7DmuG6rExHw5nhu5rhuqx74buG4bui4bqi4bqsxanDil3huqxNO+G6vOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rMOs4buGw5nhu5rhuqxV4bq+4bqse8OKXeG6rOG7rMOZ4bua4bqsTyHDmeG7muG6oOG6rMOa4bq+KuG6rE/Dk8OZ4bqg4bqsTy7hu7RN4bqsTeG7rOG6rE9Qw5nhu5zhuqxMR8OZ4bua4bqsJeG7nEYl4bqsVS7DmeG7muG6ouG6rOG6p+G7ouG7lMOa4bqsTuG7luG6rMOZ4bucxKjDmeG6rEzhu6Lhu5Al4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxA4bucOuG6rMOZPuG6rMOs4buGw5nhu5rhuqxN4buc4buew5nhu5zhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rCXhu4rDmuG6rHvhu4bhu6LhuqzDmuG6virhuqwlPUbDmeG7muG6rCMq4buKw5nhuqwlKOG6rMOZ4buaKU3huqxP4buQw5nhuqwlPT/DmuG6rMOa4buww5nhu5rhuqLhuqzhu6Phu4rDmuG6rHvhu4bhu6LhuqxN4buc4buk4bq+w5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqzDmuG6vF3huqxMR8OZ4bua4bqse+G7huG7ouG6rCXhu5zhu7DhuqDhuqzhu7bhuqzhu5rhu6I+4bq84bqsTy7hu7RN4bqsJT3hurzDmeG7muG6rCU94bue4bqsTEfDmeG7muG6rE8u4buyw5nhu5rhuqwl4bucw5Qq4bqsTeG7nFHhuqxP4buo4bqi4bqs4bq1VuG6rCU94bq8w5nhu5rhuqxA4bucOk3huqxNO+G6vOG6rEDhu5w64bqsw5k+4bqsw6zhu4bDmeG7muG6rFThu5zDiuG6rE9Zw5nhuqzhu5rhu6Lhu4bDmeG6oOG6rCThu6TDmeG7muG6rHtLw5nhuqzDmuG6vMOZ4bua4bqs4buKw5nhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqsPeG7osOUw5nhu5rhuqwlKOG6rFThu6Lhu5Qq4bqsTsOKw5nhu5rhuqDhuqxN4buc4buKJeG6rFXhu6Lhu5gq4bqse+G7huG7ouG6rE/hu5DDmeG6rFQy4bqsJeG7nCrEqCXhuqxNRiXhuqzDmuG6vF3huqDhuqwl4bucw5Qq4bqsJeG7nD/hurzhuqzDmuG6vMOZ4bua4bqsT8Sow5rhuqxM4buGw5nhuqwkRk3huqxOw4zDmeG6rCVWTeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkENDQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy/hu6J74bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS/DmcOTfSQvQkJE4bq4L0LhuqjEkE7EkOG6qkThuqjhuqrhuqrEkCVD4bq64bqq4bq6VeG6ui3hu6LDmuG6vOG7msOT4bqo4bqoROG6olNA4bua4bqm4bqs4bq8VSXDveG6psOi4buc4buKw5rhuqxA4bucw4rhuqzDmcOSJeG6rE/hu4xA4bqsez/DmeG7muG6rCXhu5wu4bu0w5nhu5rhuqzDmeG7mirhu67DmeG6rMOt4bq84bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBDQ+G6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2w6zhu7DDmeG6rE9KXeG6rOG7msSoXeG6rFUq4buww5nhuqwl4bucKuG6rOG7nCYl4bqsT+G7sMOZ4bua4bqsT+G7huG7pOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqsT+G7kMOZ4bqsW8OTw5rhuqx74bq+4bqsTVfhuqx7LOG6ouG6rMSCN8OZ4bucw4Hhuqzhu4vhu5rGr03huqzhu6Phu5xGw5nhu5rhuq7hurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94bukw5nhu5rhuqxU4bucKuG7sMOZ4bqsVOG7nFfhuqzhu4vhu5rhur5d4bqs4bucVuG7ouG6rMWp4buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqDhuqwl4buc4buU4bqsJeG7nOG6vOG7pOG6rHvhur7huqzhuqUq4bqsVVBN4buc4bqsTcOKTeG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqsez/DmeG7muG6rOG7o8OMXeG6rOG6tUZN4bqsVeG7iMOZ4bqsJeG7nCHhuqzhu6nFqeG6oOG6rCVRw5nhu5zhuqzDreG6vOG7ouG6rMOi4bucw4wq4bqsw5rhurzDmeG7muG6rE/hu5DDmeG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rEzhu6Lhu5Qq4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqsw5nhu5rhu5zhu5jhuqwl4bucKsSoJeG6rFThu5Al4bqs4buc4bu0QOG6rE7DjMOZ4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqx74bq+4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxP4buA4bui4bqg4bqsJeG7nOG7lOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsPeG7quG6rMOZw5Il4bqse+G7juG6rE/hu4xA4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqg4bqse+G7hMOZ4bqsw5nhu5rhu5zhu5jhuqxOw4zDmeG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsTTvhurzhuqxNw4pN4bqsTsOMw5nhuqwlVk3huqDhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqxN4buc4bu04bqsQOG7nOG7osOUw5nhuqx7w53hu6Lhuqwl4bui4buQw5nhu5rhuqxU4bucw6jDmeG6rE9Gw5rhuqwk4bq8XeG6rOG7msav4bui4bqsTOG7gMOZ4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsTTvhurzhuqxN4buc4bq+w5nhu5rhuqwlPeG6vOG7ouG6rMOs4buww5nhu5rhuqDhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE/hu6Lhu5gq4bqsw5om4bq84bqsKl3hu5TDmeG6rE3hu5wqXeG7lMOZ4bqsTTvhurzhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3hu7Dhuqzhu5rDiuG7ouG6rMOq4buiw4pd4bqsTeG7iCrhuqxN4buc4buk4bqsw5ou4bq84bqsJeG7nCrEqMOZ4bqg4bqs4bua4bui4bum4bqs4bucxajhurzhuqDhuqzDmj/hurzhuqzDmuG6vsOZ4bua4bqsTFbhu6Lhuqwl4bucKuG6rHvhur7huqwl4bucLuG7tsOZ4bua4bqsJeG7nCFN4bqsTcOKTeG6rMOa4bumw5nhuqzhu4TDmeG6rE9WTeG6rE/DiuG7pOG6rE8u4bu0TeG6rE3hu5zhu5DhuqxM4bui4buQw5nhuqxU4bucw5Lhu6ThuqxVw5Lhu6ThuqxNO+G6vOG6rE3Dik3huqxN4buw4bqs4buaw4rhu6LhuqzDrSnhuqLhuqzhuqfhu67DmeG7muG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqDhuqxNw4pN4bqse8Sow5nhuqxPVsOZ4bua4bqse+G7osOUw5nhuqxNO+G6vOG6rCVRw5nhu5zhuqxNLMOZ4bua4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqsTcOKTeG6rMOa4buww5nhuqwl4buc4buU4bqsJeG7nOG6vOG7pOG6rMOZ4bucLsOB4bqs4bqnSl3huqzhu5rEqF3huqDhuqxMRsOZ4bqsw5nhu6jhuqDhuqwlKsOZ4bua4bqsTcWow5nhuqDhuqwlP+G6rFUq4oCm4bqs4buj4buKJeG6rE3hu4bhuqxP4buC4bqs4bucxajhurzhuqwjKl3hu5jDmeG6rCXhu4Dhu6ThuqzDmcOUw5nhuqzhu5wuWcOZ4bua4bqse1DhuqDhuqzDjMOa4bqsJeG7nOG6vMOZ4buc4bqsJOG7rMOZ4bua4bqsT1bDmeG7muG6rMOZ4bucLuG6rMOa4buy4bui4bqs4buaxq/hu6LhuqxOKuG6rFThu5zDik3hu5zhuqzhu5rhu5zDkuG6rCXhu5zhu4TDmuG6rHs/w5nhu5rhuqxP4buKJeG6rMOt4bq84bui4bqsw6Lhu5zDjCrhuqzDmcOUw5nhuqwl4bucWeG6rHvhur7huqzhu5w+KuG6rCXhu6DDmeG7nOG6ouG6ouG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq2NMOZ4buc4bqs4bq/4buuw5nhu5rhurAvQOG6tg==

Ánh Hồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]