(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây chè được trồng trên những vườn đồi cao bên dòng sông Chu với đặc trưng lá nhỏ, dầy mà giòn, uống vào ban đầu vị chát, sau là vị ngọt, ấy chính là đặc sản chè Sánh Lược trên vùng đất Vạn Lại xưa, nay là xã Thọ Lập (Thọ Xuân).
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsLuG7leG7l+G7p2bhurVWLOG7l+G6teG7peG7ly0gZuG6u8OpaOG7tC7hu4PGoeG7leG7l+G6u2Xhu6fhu7YsKuG6sOG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bqzw6Dhu5cuw5oyaC5GMuG6uy7hu6VwICUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCrhurDDoeG7py7hurHhurnDqC7hurNw4buP4bqxLuG7l+G7mWxow6ku4buX4buZ4bqpaC5o4bq5dWjDqS7DunDhu41oLuG6s2zhursu4bqxIGku4bqv4bqpaC7hurfDrGjDqS7hu5VqaMOpLuG6sOG6ucahLsO6w7Lhursu4bqzOOG6sS7hu5fhu5lwaMOpLmYwLmjhurnhu4nhu7gu4bq34bqh4bunLmcxLsOp4bq7w6xo4bu4Lsaha2jDqS7DujFpLuG6ryBoLuG6s+G6ocahLsO64bq/LuG6seG6uTDhu5fhu7gu4buVIMahLmYxLsO64bq/LmjDqeG7i+G7l+G7uC7DoOG7py7hurHhurnhur1o4bq5LmYxLuG6szjhurEu4buVM2gu4bqx4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7DuuG7nWjDqS7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAg4bu4Lmgg4bunLmYxLuG7pTQu4buW4bq54buLLkbhuqPhu5EuPeG7luG6ueG7iy7hu6TGocOhaCRAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT4hLykoPOG6t30oISk+ITzhu5ciIV08W2YhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVik+PCwuIGbhu5dWLOG6sOG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bqzw6Dhu5cuw5oyaC5GMuG6uy7hu6VwICwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHs8PCwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKkg3Zy7DtS7hu5czLmjDqTJoLuG7lWpow6ku4bqw4bq5xqHhu7gu4bulNC7hu5bhurnhu4suRuG6o+G7kS7hu5fhurnGoW3hurEuw7rhu51ow6ku4bqzw6Dhu5cu4bqvMGgu4buVw7NoLuG6s+G6vyDhu7QuZ23hu5cu4bqv4bqpaC5mMS7hurNsaMOpLuG6rzdow6ku4bqzcOG7j+G6sS7hu5Hhurnhu50u4buVIC7hu5VqaMOpLuG6sOG6ucahLuG6r2zhursu4bqzNuG7keG7uC5nbeG7ly7huq/huqloLmYxLuG6s2zhursuaOG7m+G6uy7hu5fhurlpIOG6uy7hu5fhurlpM+G6u0Au4buWMuG6uy7hurPDoeG7p+G7uC7hurkxaMOpLuG7l+G7mTVnLmg1Zy7hu5PGoSAu4bqxw60uZ23hu5cu4buX4bq5ceG6sS7GoWtow6ku4bq3w6FoLuG6tzQuaOG6uXBow6kuZjLhursu4bqzcOG7j+G6sS7hu6XhurVnLmjhurlwLuG7lTNoLsO64bqj4buXLmhx4bqxLuG7l+G6u+G6q2jDqeG7uC7hurPDrS5mMS7hurHhurnDqC7hu6UgaOG6uS7hu5QwaOG6uS5GcOG7j+G6sUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7QufSEh4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPiEvKSg84bq3fSghPD4hKOG7l1s+XTxdZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWKD4hLC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YsfSEhLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwqSHDDsuG6sS7hurHhurnDqC7hu6UgaOG6uS7hu5QwaOG6uS5GcOG7j+G6sS7hurHDrS5nMcahLsO6MWjDqS7hurPhuqXhu5EuZzbhu5dALsOa4bq/LuG6seG6uTDhu5cuZzEu4buF4bq5amjDqS7igJzhuq9xIOKAneG7uC5oxqFr4buXLsO6MWku4buX4buZaWjDqS7hu5fhurnDqi5ow6nhu4vhu5cu4bqz4bqjZy7hurMxLsO6MS5n4bud4bq7LuG7l+G6ucOzZy7hu5nDoOG7ly7hu5nhurvhuqlow6lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT4hLykoPOG6t30oISk+ezzhu5c8PF08IWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVnt9PCwuIGbhu5dWLOG6sOG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bqzw6Dhu5cuw5oyaC5GMuG6uy7hu6VwICwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHs8PCwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKuG7luG6ueG6tWkuaMOpcOG7jeG6uy7hurfDoWgu4bqz4bq/IC7hu5Hhurlww7Now6nhu7gu4bqx4bq5w6gu4bulIGjhurku4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEuZjEuw6nhurtraMOpLuG6seG6ucOoLuKAnGYwLuG7keG6uSBp4oCdLuG6sW7hu7guZjAuaOG6ueG7iS5nMS7hurfhuqHhu6fhu7guw6nhurvDrGhAQEAu4bq94buXLmjDs+G6uy5oMWku4bqxw60u4bqzcOG7j+G6sUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezw84buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPiEvKSg84bq3fSghKXt7W+G7l308Pj59ZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWKFsiLC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bq24budLuG6seG6ucOoLuG7pSBo4bq5LuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG6szQu4bqzcOG7j+G6sS7hu5fhu5lsaMOpLuG7lzLhursuw7rhu51ow6ku4bqzw6Dhu5cuaDHhu6cu4bq5MWjDqS7hu5fhu5k1Zy5oNWfhu7guaOG6uXBow6ku4bqx4bq5cCAu4bqxw60u4buXMeG6uy5m4bq7Y8ahLmgxaS7hu4Xhurk5aMOpLuG6s+G6v2jhurku4bqz4bq94bqx4bq5LuG7pTDhurEu4buX4bq54buN4bq7LsOp4bq7IGgu4bulxqHDoOG7ly7hurnhurtjaC7hurHhu58gLuG6scOh4bunLuG6seG6ucOoLuG7lzLhursu4bqzw6Hhu6dALuG7lsah4bunLmjhurnhurvhuqlo4bu4LuG7l+G6ueG6tWkuaMOpcOG7jeG6uy7hurfDoWgu4bqz4bq/IC7hu5Hhurlww7Now6nhu7gu4bqxw6Hhu6cu4bqx4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEuw6k2aC5m4bq7Ymguw7rDsuG6uy7hurFqaMOpLsOzaC7hurHhu58gLuG6rzEu4bqw4bq54bubIC7hurDhurnDqC7hurnhurtjaC5oIOG7py7DusSDaC7hurMgaMOpLuG6s3Dhu4/hurEuaMOpcOG7jeG6uy7hurfDoWgu4buX4bq54buNLuG7keG6ueG7o2jDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezw84buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPiEvKSg84bq3fSghKVshIeG7l10pKCEpZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWKSJ7LC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEuaMOpaWguaOG6ucOg4buXLuG7heG6ueG6uy7hurNw4buP4bqxLuG7l+G7mWxow6ku4buX4buZ4bqpaC5o4bq5dWjDqS7hurNs4bq7LuG6sSBpLuG7l+G7mTBow6kuaDZow6lALkbFqS7DqeG6uzPhursu4bqx4bq5aS7hu5VzLuG7l+G6ucOzZy5ow6lpaC7hurHhu58gLuG6seG6ucOoLuG7pSBo4bq5LuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqx4bu4LmjDqXDhu43hursu4bq3w6FoLuG6seG6uWku4buZN2jDqeG7tC7hurDhurnhur1o4bq5LuG7heG6ueG6vS7hurnhuqPGoS7DujEu4buX4bq5bi5o4bq5cMO0aMOpLuG6szQu4buXMmkuaOG6qWgu4buVcy7igJzhu4Xhurkw4bqxLuG6r+G6u2Phu5figJ0u4bqx4bufIC7hurHDoeG7py7hurHhurnDqC5ow7Phursu4bqzw6Hhu6dAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT4hLykoPOG6t30oITwpPj7hu5cieyE8XWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVig8KSwuIGbhu5dWLOG6sOG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bqzw6Dhu5cuw5oyaC5GMuG6uy7hu6VwICwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHs8PCwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKuG6sOG6ucOoLuG7pSBo4bq5LuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG6s3Dhu4/hurEuaMOpcOG7jeG6uy7hurfDoWgu4buW4bq54buLLkbhuqPhu5Eu4buX4buZbGjDqS7DujEuw6nhurt1LsOpw6poLmjhurlwLuKAnMOp4bq7IC7hu5UzaC7hurHhurkgLuG7l+G7mcah4bunYmgu4bqxaWguaGvhurvigJ1ALuG6sMOtLmjhurl1aMOpLsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4bq54bq7Y2gu4bqzIGjDqS7igJzhu5XDtS7hurl1xqHigJ0uaOG6uXVow6ku4bqxw6Hhu6cu4bqx4bq5w6gu4bqxw60u4buXxqFu4bq7LuG6s+G7jeG6uy7hurEzLuG7l+G7mTVnLmg1Z0Au4bqu4bqpaC7hurHDoeG7py7hurHhurnDqC7hurHhu58gLsOp4bq7IC7hurPDqmjhurnhu7gu4bqvMS7hurhpMWjDqS7hu5bhurnhur8uRiBnLj3hu5fhurlqaC7hu5Dhurnhu5vhurEu4bqubOG6uyQu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5fhu7Qu4oCcSOG6ucOqaC5o4bq54buJLmjhurlwLsO64bqj4bunLuG7l+G6uWrhurvhu7guaOG6uXBow6ku4bqxw6Hhu6cu4bqx4bq5w6guaDHhu6cu4bqzNC7hurHDrS7hu5fGoW7hursu4bq5w7NoLighIS5oNWdALuG7lnIu4buF4bq54bq7LuG7l2rhursuw7piLuG6s8Oh4bunLmYxZy7hurfDocahLuG6szQuaMOp4bq54bq1LuG6r2suZ+G6pS7hurHhurlsaMOpLuG7hWQuw7piLuG6scOh4bunLuG6seG6ucOo4oCdQC5Iw6lpMeG6uy5nbeG7ly7hu5VrLuG6scOh4bunLuG6seG6ucOoLuG6sW7hu7guw6nhursgLuG6s8OqaOG6uS7huq8xLuG6uGkxaMOpLuG7luG6ueG6vy5GIGcu4bqxw6xoLuG6scOtLsO6cOG7jWgu4bqx4bq5w6gu4buF4bq5aTNow6kuKEAhISEu4bqxw6Hhu6cuZsOyaOG7uC5o4bq54buJQC7hu5bhu5lpaMOpLuG6s8Ot4bu4LuG6scOh4bunLuG6seG6ucOoLuKAnOG6veG7ly7hu5fGoW7hurvigJ0uaOG6ucOg4buXLuG6seG7oWjDqS7hurM0LuG6s3Dhu4/hurEu4buX4buZbGjDqS7hu4XhurlpM2jDqS4oey5oNWdAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT4hLykoPOG6t30oISldISHhu5cpISEpKWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVl1bWywuIGbhu5dWLOG6sOG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bqzw6Dhu5cuw5oyaC5GMuG6uy7hu6VwICwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHs8PCwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKuG6rnDDsuG6sS7DujFpLmfhu50gLuG7l+G6ucah4bu4LmYwLuG6seG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG6seG7oWjDqS7hurHhurnGoeG7p2RoLuKAnOG7lTbhurHigJ0uw7oxaMOpLsO6MS5o4bq5dWjDqS7hu5PGoTMu4bqx4bq5w6gu4bqvNuG7ly7hurPhuqHGoS7hu4XhurlqLuG6t+G6oWhAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKT4hLykoPOG6t30oISldPCLhu5coIiIpfWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVl17LC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwqw5rDsuG6uy5naWjDqS5nxqFraC7huq8zaS7hu5dsaC7DqeG6u2tow6ku4bqx4bq5w6gu4buTxqHFqeG7uC5ow6lw4buN4bq7LuG6t8OhaC7hurPhur8gLuG7keG6uXDDs2jDqS5mMuG6uy7hurHhurnhu4toLmjhurl1aMOpLuG7k8ahMy7hurHhurnDqC7hurHhurnDoOG7ly5mcOG7j2jDqS7hurNkLnDDs2cu4buX4buZbGjDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezw84buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPiEvKSg84bq3fSghPCEoIeG7lz57XX17ZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWPCFbLC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4buW4buZM+G6uy7hu5PGoSAuaOG6ueG6u2LGoS7hu5fhurkg4bunLuG6s27hurvhu7gu4bqxw6Hhu6cu4bqx4bq5w6gu4bulIGjhurku4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEuw7Uu4bulNC7hu5bhurnhu4suRuG6o+G7kS7hurnhurtjaC7hurNw4buP4bqxLuG6sTDhurEu4bq5bS7hurfDoWgu4buX4buZbGjDqS7hurHhurnhu58u4bun4bqrxqEu4buX4buZaWjDqS7DunDhu41oLmjhurkxQC7hu5bGoeG7py5o4bq54bq74bqpaC7DusOy4bq7Lmbhu4/hursu4buX4bq54bqrLsO6MS7hurM44bqxLuG7l+G7mXBow6ku4bqx4bufIC7hurHDoeG7py7hurHhurnDqC7hu6UgaOG6uS7hu5QwaOG6uS5GcOG7j+G6seG7uC7hu6U0LuG7luG6ueG7iy5G4bqj4buRLuG6ueG6u2NoLuG6syBow6ku4bqzw6DGoS5na+G6uy7DusOy4bq7LuG6sTDhurEu4bq3aSBo4bq5LmjDqeG6ueG6u2Phu5Eu4bqzZC7hu5PGoeG7py7hurlpMuG6seG6uS7DuuG7nWjDqS7hu5fhu5lsaMOpLuG6seG6ucOoLuG7k8ah4bunLmdqLsO6MS7hu5HhurnDoGgu4bqzw6DGoS7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6seG6ucOoLuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLuG7l+G7mcO1LuG7l+G6uTFo4bq5LuG7lTNoLuG7keG6ucOjZy5J4bqwSeG7kEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezw84buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPiEvKSg84bq3fSghPCE8KOG7lyg8IigpZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWPCIpLC4gZuG7l1Ys4bqw4bq5w6gu4buUMGjhurkuRnDhu4/hurEu4buX4buZ4bqpaC7hurPDoOG7ly7DmjJoLkYy4bq7LuG7pXAgLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bq24budLuG6seG6uXAgLuG7keG6uTPhursu4bqxw6Hhu6cu4buX4buZbGjDqS7hurHhurnhu58uZnPhurHhu7guaOG6uXBow6kuw7rDsuG6uy5o4bq5dWjDqS7hurltLsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4buX4buZbGjDqS7hurHhurnDqC7hu5cy4bq7LuG6s+G6vyAu4buR4bq5cMOzaMOp4bu4LuG7l+G6ucOqLuG6scOh4bunLuG6seG6ucOoLuG7pSBo4bq5LuG7lDBo4bq5LkZw4buP4bqxLmjhurnhurtixqEuaDVnLuG7k8ahIC7hurM0LmcgaMOpLmYy4bq7LmjDqcahbGgu4buX4bq5xqEuaOG6ueG6o+G7kS7hu4XhurkwLm5oLuG6s+G6v2jhurlAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCrhu4ThurkwaOG6uS5GbeG6sSUv4buRKg==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]