(vhds.baothanhhoa.vn) - Rất xúc động trước câu chuyện, những tình cảm đặc biệt mà cô học trò nghèo năm nào giờ đây là đồng nghiệp, cô Phạm Thị Thơ, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân chia sẻ: “Không gì so sánh được với niềm hạnh phúc khi biết học trò của mình đã vững bước, thành công với ước mơ của mình. Hành trình từ cô học trò nghèo Nguyễn Thị Niên năm nào giờ đây trở thành đồng nghiệp với tôi đó là món quà quý giá nhất nhân ngày 20-11 này”.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2NEtM4bqw4bu1xq9G4bu1xJDDlOG7tcOV4buU4buQSuG7teG7uMON4bu14oCcS+G6suG7kEvhu7Xhu6jFqE7hu5BL4oCd4bu14buA4bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jhu7XDilbhurDhu7XDiuG7nOG7tUvhu5bDiuG7teG7qMWo4buU4bu14buQSkvDqOG7kuG7teG7qMWow5rhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7gOG7nuG7kErhu7Xhu5BKS0zDjOG7pOG7ry9L4bu5duG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pOG6s+G7huG6sOG6vuG7s3ZqxJDhu6jhu7Uj4buww4rhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu14buoxahYU8OK4bu1w4pE4buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQxrDhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7qE7hu5BL4bu1w4rDgsOU4bu14buA4bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jhu7XDlOG6suG7tcOK4buc4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7Xhu5BKS8Oo4buS4bu14buQ4bqmw5Thu7Xhu5DhurLhu5Lhu7VKTFThu7Xhu4BEPeG7tcOV4bqy4bu14buA4bue4buQSuG7teG7kEpLTMOM4bukxrDhu7XDiuG7nOG7teG7iUvhurTDlOG7tWxLT+G7tWxLUsaw4bu1Skzhurbhu5Lhu7Xhu7hMSOG7kOG7tcOU4buc4buQ4bu1xJFK4bu24bu14buV4bqm4buQxrDhu7VsxahYVOG7kErhu7Vs4bqz4buJbOG7tcSRSuG7qj3hu4jhu5Dhu7Vk4bug4buQSuG7tWzhu6pE4buQ4bu1w4pLTOG6sOG7tcavRuG7p+G7teKAnGJL4buc4buQSuG7tUpO4bu1xq/hu5Lhu7XGr+G6tuG7kEvhu7Xhu4BYVcOK4bu14bu4U0zhu7Xhu5BMw43DlOG7tUvhurThu5BL4bu14bukS+G7sMOK4bu14buOS0zhu7XhurxMSeG7qOG7tUvhu5bDiuG7teG7qMWo4buU4bu1w4pW4bqw4bu1w5RO4buQS+G7teG7gOG6pOG7teG7uOG7tuG7kErhu7XhurxYU8OKxrDhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7tcOK4buc4buQSuG7teG7uFNM4bu1WFPDiuG7tcOUUuG7tcOKVuG6sOG7tcOUTuG7kEvhu6nhu7XhurPhurLhu5BL4bu14buoxahO4buQS+G7teG7qMOd4bu1w4rhu5zhu7VL4buWw4rhu7Xhu6jFqOG7lOG7teG7kEpLw6jhu5Lhu7XEkUrhu6o94buI4buQ4bu1bEtP4bu1xJFMSOG7kOG7teG7kOG6psOU4bu14buQ4bqy4buS4bu1SkxU4bu14buARD3hu7Xhu6jFqMOa4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14buQSktMw4zhu6Thu7Xhu7hTTOG7teG7qOG7nEzhu7Xhu4Dhu5jhu7XDleG6suG7tcOU4buY4buQ4bu14bum4buq4bqy4bu14bum4buqJOG7tUpM4bq24bu14buQS8SQ4buo4bu14buQS0Thu5Dhu7Xhu5BK4bqyPeG7tUHhu7ct4bu54bu54bu14buQ4bqyPeKAneG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4buk4bqz4buG4bqw4bq+4buzduG7r8av4buoxajhu5Lhu5BKduG7r0zDlErhu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phur7hu6hL4buqw5Thurzhu7VMNOG7huG7kOG7qOG7hsWo4buz4bu1xq/hu6g9w5Xhu4Zz4buzQEzhur7hu6hL4bun4bu1xILhu7fhu7fhu6Qjxanhu7VL4buGTEpL4buo4bun4bu14bqgxILhu7fhu6Qjxanhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG6vuG7kOG7qeG6vOG6sOG7kuG7qEvhurDhu5BLS+G7kuG6sOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8vQeG7ucOA4bqiL0Hhu7dB4bq+w4Dhu7nDgeG6oOG7ucOAw4Dhu6jEgsOBw4HhuqDhuqLDleG7t+G7qeG7jOG7pErhu6XFqHPEguG7t8OB4buz4bu14bqww5Xhu6hz4buzNEtM4bqw4bu1xq9G4bu1xJDDlOG7tcOV4buU4buQSuG7teG7uMON4bu14oCcS+G6suG7kEvhu7Xhu6jFqE7hu5BL4oCd4bu14buA4bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jhu7XDilbhurDhu7XDiuG7nOG7tUvhu5bDiuG7teG7qMWo4buU4bu14buQSkvDqOG7kuG7teG7qMWow5rhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7gOG7nuG7kErhu7Xhu5BKS0zDjOG7pOG7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PEguG7t+G7t+G7s+G7tUvhu4ZMSkvhu6hz4buz4bqgxILhu7fhu7Phu7UvduG7ry/Gr+G7qMWo4buS4buQSnbhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDThurDhu6Thu6hM4buS4buQ4buzdjThu5zhu7Xhu4lL4bq0w5Thu7VsS0/hu7VsS1Lhu7XDiuG7rOG7kErhu7XDiuG6tsOK4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG6t+G6quG7pOG7tcOK4buc4bu1bEtS4bu14buoxahYU8OK4bu1SkxU4bu1w5VI4buQ4bu1w5VT4buk4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buoTEnhu6jhu7Xhu6jFqFRM4bu1xq/hu4bhu7XDleG6tOG7kEvhu7VKTOG7tuG6sOG7teG7gOG7nOG7kErhu6nhu7U04buc4bu1SkzDguG7kOG7teG6vk/GsOG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu5BK4buc4buQ4bu14bu44bqy4bu14buo4buS4bq24buo4bu1w5VI4buQ4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7pEvhu67hu7Xhu5Dhu7bhu7XDiuG7mOG7tUrhu6rhu7Xhuqbhu5Dhu7XDlOG6qsOK4bup4bu1NOG7nOG7tWxLUuG7teG6vMOC4buS4bu1S1Lhu5Dhu7VB4bu34bu14buQ4bqmw5Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5BKS8ON4bu1w4rhu5jhu7Xhu5BLTMON4buq4bu14buOJOG7tVnDiuG7teG7uFNM4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5TGsOG7teG7kEtY4buQSuG7teG7qMWoWFThu5BK4bu1S1Xhu6Thu7XDilbhurDhu7XEkUxI4buQ4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7Xhu4Dhu4rhu7XDleG6tEzhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG7nOG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu44m4bu14buQTMOMw5Thu6nhu7U24buY4bu1w5XhurLhu7XigJzDikvhu6o9SeG7kOG7teG7gOG7lOKAneG7tcOU4bqy4bu1w4rhu5zhu7VsS1Lhu7Xhu4DhuqThu7Xhu4BY4bqw4bu1w4rhu5zhu7VL4buWw4rhu7Xhu6jFqOG7lOG7tcSRTEjhu5Dhu7XDisOJ4buk4bu14bq8SeG7kOG7tUtS4buQ4bu14bu54bu34bu14buQ4bqmw5Thu7Xhu6jFqFhTw4rhu7Xhu6jhurRM4bu14buQSuG7nEzhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7tWzhurPhu4ls4bu1bMWoReG7kOG7tWJL4bq24buo4bu1NEtE4buQ4bu14buxS+G7qj3DjOG7kOG7teG7lcOS4buQS+G7tWPhu6DDiuG7rcaw4bu14buQ4bqwPeG7tcSRTEjhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7XDleG6suG7tcOU4bug4buo4bu1Skzhurbhu5Lhu7Xhu7hMSOG7kOG7tcOKVuG6sOG7tcOU4bug4buo4bu14buoxahYVOG7kErhu7Vs4bqz4buJbOG7tcOa4bu14buow5Phu5BL4bu1bEQ94bu1xJFM4buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24bqz4bucw5Thu7XFqOG7nkzGsOG7tcSRTEjhu5Dhu7XDiuG7mOG7tUrhu7RM4bu14bum4buq4bqw4bu14bqx4bqww4rhu4bhurzhu5Lhu5Lhu47hu7XDiktM4bqw4bu1xq9G4bu1w4pE4buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQ4bu14oCcY8OZ4bu1S+G7hOG7kOG7teG7uFNM4bu1M07hu5BL4bu1NVhS4buQSuKAneG7teG7kEtE4buQ4bu14buQSuG6sj3hu7XEkUvhurLhu7VKTOG6tuG7kuG7teG7lUzDjOG7qOG7tcSR4bqww5Thu7VB4bu34bu1LeG7teG7ueG7ueG7teG7qFNM4bu14buo4bucTOG7qeG7tTRE4buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQ4bu14bu4w43hu7VL4bqy4buQS+G7teG7qMWoTuG7kEvhu7XDilbhurDhu7Xhu4bDlOG7tcOK4buY4bu1w5RO4buQS+G7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7mOG7teG7gOG7iuG7tcOV4bq0TOG7tcOKS+G7kuG7teG7qOG7nEzhu7Xhu5BLTMON4buq4bu1I+G7sMOK4bu1w4rDgsOUxrDhu7Xhu4BYVcOK4bu1xq/hu6Lhu5BK4bu1w5XhurRM4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu6hL4bq24buQSuG7teG7kOG6psOU4bu14buOJuG7teG7kEzDjMOU4bu14bu4w43hu7XDiuG7nOG7tUvhu5bDiuG7teG7qMWo4buU4bu14buQSkvDqOG7kuG7teG7kOG6psOU4bu14buQ4bqy4buS4bu14bu4U0zhu7Uk4bu1w4pLTcaw4bu14buQSktP4bu1w5Xhu7LDiuG7teG7uFhV4buo4bu1w5VI4buQ4bu14buOS+G7mOG7teG7jkvhuqbhu5Dhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1WFPDiuG7tcOUUuG7teG7gFnhu5BK4bu14buoxahI4buQ4bu14bq84buuw4rhu7VKTMOC4buQSuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24bqz4buWw4rhu7Xhu6jFqOG7lOG7tcSRTEjhu5Dhu7XDiktM4bqw4bu1xq9G4bu1w4pE4buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQ4bu14bu4w43hu7Xhur7hu5Thu5BK4bu14buQSlhUTOG7teG6vuG6rOG7qOG7teG6vk3hu6rhu7Xhu5BL4bqw4buq4bu1xahUTOG7tTNO4buQS+G7tTVYUuG7kErhu7Xhu7jDjeG7teG7puG7qkjhu7VsS+G6sOG7kEvhu7XhurPhu5jhurDhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7kErhurI94bu1SkXhu5Dhu7Xhu4BEPcaw4bu14buoxahI4buQ4bu14buQS+G7tuG7kErhu7XDiktMScOK4bu1I+G7huG7tcOU4bq2PeG7tcOK4bqy4bu14buo4bqy4buQSsaw4bu14buS4bqo4buQ4bu1w5RO4buQS+G7tcOKS8Oa4bu1w4rDguG7tUpM4bqw4bu14buATuG7kEvhu7XhurzhurDhu7Xhurzhu6Lhu5Dhu7Xhu5BKWFRMxrDhu7XDiuG7mOG7tcOKw4Lhu7XhurzhurLhu7XhurxF4buqxrDhu7XDisOC4bu14buoxahG4bu14buGw5TigKbhu7Xhu5XhurLhu7XDiuG7mOG7tcOVR8aw4bu14buQSeG7quG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1w4rhu5jhu7XDiuG7nOG7teG7qEtO4bu14bq8TEnhu6jhu7Xhu4BE4buq4bu14buQSuG6sj3hu7VL4bucw5Thu7Xhu5DhurA94bu1xJFMSOG7kOG7tcavR+G7tcOKS0Lhu5BK4bu1w4rhu5jhu7XDilLhu7Xhur7hu6o9SOG7kOG7tcOV4bqyw5Thu7XigJzhu5BKWFRM4bu1w5XhurZM4bu14buA4buU4oCd4bu1w5ThurLhu7XGr0fhu7XDleG6suG7tcOU4bug4buo4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1xq/hu6Lhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG6vOG6suG7tcOU4buE4bu14buA4bqw4buQSuG7teG7nMOU4bu14buAWeG6sOG7tcOK4buS4buQ4bu14buoxahI4buQ4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu6jFqE7hu5BL4bu1S+G7nkzhu7VLWFLhu5BK4bu14buOTOG6sOG7q+KApuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s0w04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XhuqDDgOG6ruG7pCPFqeG7s+G7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bq+4buQ4bup4bq84bqw4buS4buoS+G6sOG7kEtL4buS4bqw4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry9B4bu5w4DhuqIvQeG7t0Hhur7DgOG7ucOB4bqgQcOAw4Hhu6jhu7nhuqLhu7fhu7fDg8OV4bu34bup4buM4bukSuG7pcWoc0Hhu7nhu7fhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M0S0zhurDhu7XGr0bhu7XEkMOU4bu1w5Xhu5Thu5BK4bu14bu4w43hu7XigJxL4bqy4buQS+G7teG7qMWoTuG7kEvigJ3hu7Xhu4DhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7tcOKVuG6sOG7tcOK4buc4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7Xhu5BKS8Oo4buS4bu14buoxajDmuG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14buA4bue4buQSuG7teG7kEpLTMOM4buk4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8SC4bu34bu34buz4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PhuqDDgOG6ruG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3Y04buc4bu1bEtS4bu14bu44bqy4bu1w4rhu5zhu7VL4buWw4rhu7Xhu6jFqOG7lOG7teG7kEpLw6jhu5Lhu7XEkUrhu6o94buI4buQ4bu1bEtP4bu1xJFMSOG7kOG7qeG7teG7sSHhu5BL4bu14buoWOG7tcOVTMOM4buq4but4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsS+G7huG7kuG7tcOK4buc4bu1bEtSxrDhu7Xhur7hu6zhu7VKTOG6sOG7teG7gE7hu5BL4bu1xajEkOG7qOG7teG7kEpLw6jhu5Lhu7Xhu5BLWOG7kErhu7Xhurzhu6Lhu7XDlOG7hOG7tcOKVuG6sOG7tcSRTEjhu5Dhu7XDleG6tEzhu7Xhu45L4buqPUnhu5Dhu7Xhu45LTcOKS+G7tcOK4buS4buQ4bu14buATOG7tUvhu5bDiuG7tcOKS1nhu7Xhu45L4buc4buQSuG7teG7gEzhu7UzTuG7kEvhu7U1WFLhu5BK4bu1Skzhu6Lhu5BK4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7qEvhurDhu5BL4bu14buQTEjhu5Dhu7XDleG7sMOK4bu14bq8xJA94bu1SkxU4bup4bu1xJFLw4nhu5Dhu7Xhu6hLxJA94bu1xJFMSOG7kOG7tcOV4bqy4bu1w5Thu6Dhu6jhu7VL4buWw4rhu7Xhu6jFqOG7lOG7tcOK4buY4bu1w4rDgsOU4bu14buQS8OJ4buQ4bu14bu4w43hu7Xhu7jhuqbhu5Dhu7XDiktYUuG7kErhu7Xhu45L4bq24bu14buoTOG7kEvhu7Xhu6hJxrDhu7XDiuG7nOG7tWxLUuG7teG7gOG6pOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7teG7qETDlOG7teG6vk7hu6rhu7Xhur7huqzhu6jGsOG7tcOKS+G7sOG7tSThu7Xhu4BJ4buQ4bu14buGw5Thu7VLUuG7kOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7nOG7tWxLUuG7teG7kEtT4bu1w4rhu5jhu7XDlOG7oOG7qOG7tcOVReG7kOG7tcSRTEjhu5Dhu7VLxqBM4bun4bu1ZOG7quG7ouG7kOG7teG6vuG6tD3hu7Xhu7jhuqbhu5Dhu7Xhu5BLWOG7tcOK4buc4bu14buoS07hu7Xhu4bDlOG7teG7pEvDgkzhu7Xhu6hLTOG7teG7uOG6suG7kuG7teG7qMWoWFThu5BK4bu1Sk7hu6Xhu7ViS0zhu7Xhu4Dhu5jhu7XDiuG7nOG7teG7gOG6pOG7tUtYU+G7kErhu7Xhur7hurrhu5Dhu7XEkUxI4buQ4bu14buoS0zhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhu7jDneG6sOG7tcavWcOK4bup4bu1bEtJ4bu14buQS1jhu5BKxrDhu7Xhu5DhuqbDlOG7tcSQPeG7tcSRTEjhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7XDlOG6tOG7kEvhu7Xhur7hurThu5Dhu7Xhu6hLTOG7teG7uOG6suG7kuG7teG7qMWoWFThu5BK4bu1NuG6tEzhu7VL4buWw4rhu7XGr1jhu7Xhu6RL4bq0w5Thu7XhurPhurLhu7XEkeG7oEzhu7Ut4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7teG7gFhVw4rhu7XDiuG7kkzhu7XDleG6suG7teKAnOG7puG7quG6tuG7tcavWcOK4oCd4bu14bu4U0zhu7XDlOG7oOG7qOG7tUvhu5bDiuG7tcavTOG7kEvhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7teG6vOG6tuG7kOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7kEtY4bu1xJFMSOG7kOG7qeG7tWThu6zhurDhu7Xhu6hL4buq4bu14buQ4bqmw5Thu7XEkD3GsOG7tcSRTEjhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7XDleG6ssOU4bu14buQSOG7kOG7teKAnOG7jiXhu7Xhu6hNw4pL4oCd4bu14buOS0zhu7Xhu4DDieG7quG7teG7uOG6suG7kuG7teG7jkvhu5LhurDhu7Xhu5Xhuqbhu5Dhu7Ut4bu1bMWoWFThu5BK4bu1NuG6tEzhu7VL4buWw4rhu7XGr1jhu7Xhu6RL4bq0w5Thu7XhurPhurLhu7XEkeG7oEzhu7Xhu7hTTOG7tcav4bui4bu14buATOG7isOU4bu1w4rhurDhu5Lhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjZJ4buQ4bu1SkxU4bu1w4rhu5zhu7VsS1Lhu7XDlFNM4bu1S+G6sD3hu7XhurxMSeG7qMaw4bu1w4rhu5zhu7XDleG6suG7teG7kEpYVEzhu7Xhu4DhuqThu7Xhu4DDieG7pOG7teG7qOG6sOG7kOG7teG6vuG7suG7teG7gE/hu5BL4bu1xJHhurDDlOG7tWxMSeG7kOG7tcOKVuG6sOG7tcSRTEjhu5Dhu7Xhurzhuqjhu5BK4bu14buoxajhurZM4bu14buoTMOU4bu1xJDDlOG7teG6tuG7pMaw4bu14buoTuG7kEvhu7U9SOG7quG7teG6vOG7rsOK4bu1SkzDguG7kErhu7XDilbhurDhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7kEpYVEzhu7XigJxKTOG7huG7kuG7tcOKS+G7tuKAneG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bMWo4buU4bu1xJFMSOG7kOG7tcOKS0zhurDhu7XGr0bhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XDikThu6rhu7XDikvhu6o9w4zhu5Dhu7XDilbhurDhu7XDlE7hu5BL4bun4bu14oCcbOG7nEzhu7Xhu4DhuqThu7XDlcOZ4bu1S+G7hOG7kOG7teG7uFNM4bu1M07hu5BL4bu1NVhS4buQSsaw4bu14buQS1jhu5BK4bu14buQS1Thu7XDiuG7mOG7tcOK4bucxrDhu7Xhu6jhu5xM4bu14buA4bqk4bu14bq84buC4buQ4bu14bq+4buqPUjhu5Dhu7Xhu7hTTOG7teG7puG7qkjhu7VLWFLhu5BK4bu14buoS1nhu7VL4bqwTOG7tcOKVuG6sOG7teG7qOG7nEzhu7XDleG6suG7tcOUw4Lhu5BL4bu14buAxJDhu6jhu7VsRD3hu7XEkUzhu5BL4bu14buoxahI4buQ4bu1w4pYUuG7kErhu7Xhu7hP4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7tUpM4bq24buS4bu14bu4TEjhu5Dhu7XEkUrhu7bhu7Xhu7jhuqbhu5Dhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7tWzhurPhu4ls4bu1bEThu5Dhu7U0S0Thu6rhu7XDiktZ4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu6RLw4JM4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu5Dhu7bhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu5BLROG7kOG7tcOV4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7XDmuG7teG6vMSQ4buo4bu14buOTuG7teG7jkvhu6rhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu5BKS0zDjOG7pOG7teG7kOG6suG7kuG7tcOKw4Lhu6nhu7Vk4bug4buo4bu1w5VUTOG7tcOK4bq2w5Thu7VS4buQ4bu1w4pLQuG7kErhu7Xhu6hL4buK4bu14buQ4bqy4buS4bu14buQ4buYTOG7tUtJ4buo4bu14buAWFXDiuG7teG7kFFM4bu1w5Xhu5Thu5BK4bu1w4pW4bqw4bu14buo4bucTOG7teG7qMWoWFPDiuG7tcOK4buc4buQSuG7tVLhu5Dhu7XDilbhurDhu7XDiuG7nOKApuG7tWzhu5xM4bu1w4pLw5Phu7XDlOG7quG7ouG7kOG7teG7kEvhuqzhu5Dhu7VK4bu0TOG7teG7gEnhu5Dhu7XDiuG7nOG7tcOU4bug4buo4bu14buATMON4buq4bun4bu14oCcNOG7nOG7tcOV4bqy4bu14buQSlhUTOG7tcOK4buc4bu14buo4buqPcOM4buo4bu14bu4VEzhu7Xhu5BLxJDhu6jhu7XDilbhurDhu7Xhu4bDlOG7q+KAneG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2Yknhu6jhu7Xhu6hL4buww4rhu7XDikThu6rhu7XDikvhu6o9w4zhu5DGsOG7tcSRTEjhu5Dhu7Xhu47hu4rhu6fhu7Vsxajhu5Lhu5BK4bu14buoTEnhu6jhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7kErhu5LhurJM4bu1SkxU4bu1w5VI4buQ4bu1w5VT4bukxrDhu7XEkUxI4buQ4bu14buA4bqk4bu1w4pLTEnhu6rhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG6tsOK4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7XDilbhurDhu7XDlE7hu5BL4bu1S07hu5BL4bu1w4Lhu5BL4bu14buA4buS4bqy4buQ4bu14buQSlhUTOG7teG7gOG6sOG7kErhu7Xhu7jhu6BM4bu14bu44bqk4bu1xahUTOG7teG7jkvGoEzhu7XDiuG6tsOK4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu1w5VT4buQ4bu14bu44bqy4bu1S8agTOG7tcOKw4LDlOG7tSPhu7DDiuG7tcOKVuG6sOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4bDlOG7teG7jktM4bu1I+G7hsOU4bu1S07hu5BL4bu1w4Lhu5BL4bup4bu1Y1Phu6Thu7VL4buWw4rhu7XDleG6quG7kErhu7Uj4buq4bui4buQSuG7teG6vMOaTOG7tSPhu5jhu6jhu7Uj4bqwxrDhu7Xhu6hLWFLhu5BK4bu1w4rDgsOU4bu1w5XhurLhu7XDisOCw5Thu7Uj4buww4rhu7XDikvhu6rhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu14buoxJDhu6jhu7XDisOC4bu1w4rhurbDiuG7teG7hsOU4bup4bu1NOG6tsOK4bu14buGw5Thu7XDiuG7mOG7teG7qEvEkD3hu7XDiuG7nOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7kEpYVEzhu7XEkD3hu7Xhu45L4buc4buQSuG7peG7tTRE4buq4bu1S8agTOG7tcOKVuG6sOG7teG7qOG7nEzhu7Xhu45LTEnhu5Dhu7XDiuG6tsOK4bu14buGw5Thu7Xhu5BKUuG7teG7kErhurbDiuG7teG7uE7hu7XDiuG7nOG7tcOKVuG6sOG7teG6vOG7luG7kOG7tcOKS+G7sOG7kErhu7Xhu4DhurDhu5BK4bu1w5rhu7Xhu5BK4bqwPeG7teG7qMWoWFPDiuG7tcOU4bqq4buo4bu1w4pS4bu1w5ThurLhu6nhu7XhurdM4buW4buQSuG7teG7qOG7nEzhu7XDleG6quG7kErhu7Uj4buq4bui4buQSuG7p+G7tWNH4bu1xajhurDhu7XDiuG7nOG7tcavR+G7tcOV4bqy4bu14buQSlhUTOG7tcOU4buE4bu14buQ4bqy4buS4bu14buA4buY4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buA4buS4bqy4buQ4bu14buQSlhUTOG7teG7qEvhurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bu14buOTOG6sOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4bDlOG7teG6tOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s0w04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XhuqDDgOG6oOG7pCPFqeG7s+G7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bq+4buQ4bup4bq84bqw4buS4buoS+G6sOG7kEtL4buS4bqw4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry9B4bu5w4DhuqIvQeG7t0Hhur7DgOG7ucOB4bqgw4HhuqDhuqDhu6jhu7lBw4PhuqLEgsOV4bu34bup4buk4buQSuG7pcWoc8OA4bu5w4Dhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M0S0zhurDhu7XGr0bhu7XEkMOU4bu1w5Xhu5Thu5BK4bu14bu4w43hu7XigJxL4bqy4buQS+G7teG7qMWoTuG7kEvigJ3hu7Xhu4DhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7tcOKVuG6sOG7tcOK4buc4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7Xhu5BKS8Oo4buS4bu14buoxajDmuG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14buA4bue4buQSuG7teG7kEpLTMOM4buk4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8SC4bu34bu34buz4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PhuqDDgOG6oOG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3Y0ROG7quG7tcOKS+G7qj3DjOG7kOG7teKAnGPDmeG7tUvhu4Thu5Dhu7Xhu7hTTOG7tTNO4buQS+G7tTVYUuG7kErigJ3hu7XDlOG6suG7tUvhu5bDiuG7teG7qMWo4buU4bu1w4pX4bu1xJFK4buqPeG7iOG7kOG7tWxLT+G7tcSRTEjhu5Dhu7VK4bu0TOG7teG7qFNM4bu1w4rhu5zhu7VsS1Lhu7Xhu5BLROG7kOG7teG7kErhurI94bu1xJFL4bqy4bu1Skzhurbhu5Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7XEkeG6sMOU4bu1QeG7ty3hu7nhu7nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdsSRS1jhu5BK4bu14buOS+G7nOG7kErGsOG7teG7qMWo4buU4bu1xJFMSOG7kOG7tcOU4bqwPeG7tcOU4bqs4buQ4bu1S1Lhu5Dhu7XFqMSQ4buo4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7kEpYVEzhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu5BKWFRM4bu1S+G7nkzhu7VLWFLhu5BK4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu5BK4bqyPeG7teG7kEpFPeG7teG7gEQ94bu14bq8w5pM4bu14buA4bqk4bu1SuG6quG7pOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7kEpYVEzhu7XigJxKTOG7huG7kuG7tcOKS+G7tuKAneG7teG7kEtMw4zhu6jhu7VL4buqPUnhu6jhu7Xhu7jhurLhu7XGr+G6sD3hu7Xhu5BKS8ON4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buA4buY4bu1w4rhu5jhu7XDiuG7nOG7tWxLUuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7lOG7kOG7teG7uFNM4bu1w4rhu5zhu7VsS1LGsOG7teG7qEvhurLhu5BL4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu1S+G7lsOK4bu14buoxajhu5Thu7XDleG6suG7teG7gOG7mOG6sOG7tUvhu5LhurDhu7Xhu6hYUkzhu7Xhu6hL4bqsw5Thu7XDleG7quG7nOG7kOG7teG7qMag4bqw4bu1S1hS4buQSuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcOUUUzhu7Xhur5P4buk4bu14buQSuG6sj3hu7Xhu5BL4bqy4bu1Skzhurbhu5Lhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7XEkeG6sMOU4bu1QeG7ty3hu7nhu7nhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjRLTOG6sOG7teG7qOG6sD3hu7XDiuG7nOG7tWxLUuG7teG7jktM4bu14buoTEnhu5BK4bu14buoxajhu6Lhu5BK4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhurzhurbhu5Lhu7VLTMOM4buq4bu14buASeG7kOG7tUpMVOG7tcOK4buc4bu1w5VI4buQ4bu1w5VT4buk4bup4bu1NOG7nOG7teG7uOG7oEzhu7Xhu7jhurLhu5BK4bu1w4pFw5Thu7Xhu6bhu6o94buK4buQ4bu1Skzhurbhu5Lhu7Xhurbhu5DGsOG7teG7qOG6tMOU4bu14bq8TMOM4buo4bu14buo4bucTMaw4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14bq24buQS+G7tcOU4bqs4buo4bu1w4pW4bqw4bu1w4rhu5zhu7XFqOG6tOG7kErhu7XDlUjhu5Dhu7Xhu5BMw43DlOG7tUvhurThu5BL4bu14bukS+G7sMOK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q64buq4buoS+G7ksWo4buzduG7r8av4buoxajhu5Lhu5BKduG7r+G6vHZrUuG7kOG7tTZO4buQS+G7ry/hurx24buvL8av4buoxajhu5Lhu5BKduG7ry/hu6R2

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]