(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Đoàn kết, vui, khỏe, có ích”, gần 10 năm qua CLB xe đạp thể thao Sầm Sơn đã có nhiều đóng góp cho phong trào TDTT của địa phương và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong cộng đồng.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6s2jhurfhuqR7TuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bu54bqk4oCc4bq9w4o94bqkVcagSVXigJ3huqQ9QMOaVeG7luG6pOG7tsagw5pV4buW4bqkPUDhurzDmuG6pOG7m+G6teG7m+G7m+G6pFVX4bua4bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu2xqDhu6rhuqRK4bua4buSVcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG7pVjhu5rhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pEvGoElU4bqk4oCcw6LDmuG6vFXhuqRSw5U9w4HhuqQ8JOG7msOB4bqkUsagxahOw4HhuqRLw5nhuqThu5xLxqDigJ3DgeG6pOG7lsOMVeG6pOG6rOG6puG6pFXhu4ZU4bqk4bu4JOG6uOG6pOG6s2jhurfhuqR7TuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bqkTeG7gOG6pEvDmeG6pFXGoOG7msOUJOG6pE3DmVXhu5bhuqThu5bDmeG7tuG6pEvGoMOa4bqk4bu2xqDDmlXhu5bhuqQ9QOG6vMOa4bqk4bub4bq14bub4bub4bqkSz/hurjhuqRN4bue4bq44bqk4bu2xqA7V1Xhu5bhuqQ84bq84bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqRVxqDhu5rDlCThuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRb4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pD1Aw5pV4buW4bqkS+G7rFXhu5bhuqRN4buwVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDgkw9xqAkVErhuqThu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEPhuqhC4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQ+G6rC/huqxERUxC4bqs4bqoQkVC4bqmPUNDw4nDieG6plPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeEXhuqbDguG6pOG6uFM9eMOC4bqzaOG6t+G6pHtO4bqkTcOK4bu24bqkPcag4buS4bqkPcag4bq4w5rhuqTGocOMVOG6pMahV1Xhu7nhuqTigJzhur3Dij3huqRVxqBJVeKAneG6pD1Aw5pV4buW4bqk4bu2xqDDmlXhu5bhuqQ9QOG6vMOa4bqk4bub4bq14bub4bub4bqkVVfhu5rhuqQ9xqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG6pErhu5rhu5JVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkPhuqhCw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bqzaOG6t+G6pMWpTuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bqkS8OZ4bqkVcag4buaw5Qk4bqkTcOZVeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkS8agw5rhuqThu7bGoMOaVeG7luG6pD1A4bq8w5rhuqThu5vhurXhu5vhu5vhuqThu5vhu5nhuqTGocOMVOG6pMahV1XhuqRVxqDhu5rDlCThuqRV4buGVOG6pOG7uCThurjDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6s2jhurfhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRT4buK4bu24bqkPOG6vMOa4bqkVeG7hlThuqThuqjhuqbhuqzhuqrhuqQ8WOG7muG6pELhuqbhuqQ9xqDhurxVxqDhuqQ84bua4buOVeG6pD3GoOG6uFThuqThu5bhu5rhurjDgeG6pFPhurzhuqRVV+G7muG6pD3hu4rhu7bhuqTGoMOd4bu24bqkVcagKVXhu5bhuqRV4buWO1nhu5rhuqRLw5nhuqRLxqAkVeG7luG6pFXhu5rDlFThuqRN4bq4VOG6pFThu47huqRU4buoVeG6pHtO4bqkTcOK4bu24bqkPcag4buS4bqkPcag4bq4w5rDgOG6pOG6tcOa4bqkTUZL4bqkPcagKuG6pEvhu6hV4buW4bqkPOG7muG7kEvhuqRSxqDhurpL4bqkVcag4bq4JOG6pFXhu45V4bqkPOG7muG7kEvhuqQ94buK4bu24bqkxqDDneG7tuG6pDzhurzhuqQ9xqDhu6pV4buW4bqkVcagw4094bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqQ94buK4bu24bqkUyR94buQVeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqQ9QOG6ulXGoOG6pFLGoMWo4bua4bqkUsagw5nhuqRSxqDhu4ZV4bqkVcagO1Xhu5bhuqQ8WOG7muG6pD3hu6JVxqDhuqR94buOJOG6pDzhurzhuqRV4buaw5RU4bqkTeG6uFThuqRU4buO4bqkTcOK4bu24bqke07DgeG6pEvhurpL4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ84bua4buOVeG6pE3DlCThuqRL4buq4bqk4buW4buCVeG7luG6pCPhu4Lhu7bhuqR7w5Xhu7bhuqRL4buoVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkVOG7rD3huqRL4bq6S8ag4bqkxqDDneG7tuG6pFNb4bqkPOG6vOG6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqk4bu4JElV4bqkI+G7quG6pFRW4bua4bqkUsag4bua4bqkUyR94buQVeG6pD3hu4rhu7bDgOG6pOG6s2jhurfhuqR7TuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bqkUyThu6hV4bqk4bu4JOG6ulXhuqQ9QOG7muG7kD3huqQ9LlXhu5bhuqTGoOG7rOG7muG6pDzhu5rhu45V4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQj4buCVOG6pE3DjH3huqRNP+G6pFQ64bqkSuG6vsOa4bqkxqDhu5rhu5JUw4HhuqRN4buw4bqkSuG6vsOa4bqkxqDhu6zDgeG6pOG7luG7muG6vH3huqQ84bq84bqkS+G6ukvhuqThu7bGoCbhuqRS4bua4buQVeG6pFLGoOG6ukvDgeG6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqk4bq4VeG6pD3DmuG6vFXhuqQ9QMOaVeG7luG6pOG7uCThurrhuqQ9QOG7olXGoOG6pFMkfeG7kFXhuqQ94buK4bu24bqkPOG6vOG6pD3GoOG6uFThuqThu5bhu5rhurjhuqRL4bq6S+G6pOG7luG7muG6vuG7muG6pE3DjSTDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOiO8OdS+G6pErhu5rDlT3DgeG6pD1AJFXhu5bhuqRK4buiVcag4bqkVFbhu5rhuqRV4buGVMOB4bqk4bqzaOG6t+G6pD3GoOG6uFThuqThu5bhu5rhurjhuqTGoFdV4bqk4bqs4bqm4bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkTcONJOG6pD1Aw5pV4buWw4HhuqRV4buWw5rhurzhu5rhuqQ94bugVcagw4HhuqRMJH3huqQ9QOG7ouG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pE3DjSThuqR7TuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoDtZVeG7luG6pFXhu5rhu45V4bqkxqDhurxV4buW4bqkVeG7hlThuqQ84bq84bqkTcOKPeG6pFXGoOG7msOUJOG6pD3GoOG6vFXGoOG6pD3hu5xLxqDhuqRL4bq4w5rDgOG6pOG7m8OK4bua4bqk4bq74bua4bq+4bua4bqkTSThurjhuqR7TuG6pOG7m+G7meG6pMahw4xU4bqkxqFXVeG6pFThu7LhuqRA4busVeG7luG6pOG6qOG6puG6qOG6psOB4bqkS0kk4bqkU8OKS+G6pErhu6zhuqRNw5rDij3huqThu5bhu5rhur7hu5rhuqRVxqDDjT3huqRVKeG6pD1Aw5LhuqThuqxELeG6quG6puG6pFUpQeG6pFXGoMONPeG6pD1Aw5LhuqRN4buwVeG7luG6pE3hu6zhu5rhuqRV4bq4VOG6pD0u4bqk4bqsROG6pE3DlVXhuqRC4bqm4bqkVeG6uFRB4bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkVcagw4094bqkQ0Qr4bqkPcOK4bua4bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkw63hurzhuqThur3hurhV4bqkVOG7suG6pEDhu6xV4buW4bqkTTvDnUvhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQ9w4rhu5rhuqThu5skfeG7jlXhuqThu5Uk4bq4VeG7luG6pDzhurzhuqRNw4o94bqkTTvDnUvhuqRVxqDhu5rDlCThuqThu5bhu5rhur7hu5rhuqQ9xqA74buyVeG7luG6pFLGoOG6ukvigKbEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRE4bqm4bqm4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqsQ+G6rC/huqxERUxC4bqs4bqoQkVD4bqoPUThuqxDRMSQU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4Q+G6quG6qMOC4bqk4bq4Uz14w4LhurNo4bq34bqke07huqRNw4rhu7bhuqQ9xqDhu5LhuqQ9xqDhurjDmuG6pMahw4xU4bqkxqFXVeG7ueG6pOKAnOG6vcOKPeG6pFXGoElV4oCd4bqkPUDDmlXhu5bhuqThu7bGoMOaVeG7luG6pD1A4bq8w5rhuqThu5vhurXhu5vhu5vhuqRVV+G7muG6pD3GoOG6vFXGoOG6pOG7tsag4buq4bqkSuG7muG7klXDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCROG6puG6psOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6s8OZ4bqkVcag4buaw5Qk4bqkTcOZVeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkS8agw5rhuqThu7bGoMOaVeG7luG6pD1A4bq8w5rhuqThu5vhurXhu5vhu5vDgeG6pOG6s2jhurfhuqR7TuG6pE3DiuG7tuG6pD3GoOG7kuG6pD3GoOG6uMOa4bqkxqHDjFThuqRL4bukVeG6pFPhurzhuqRLw4wk4bqkVeG7quG7muG6pH3hu44k4bqkPcagO1dV4buW4bqk4buW4buaKeG6uOG6pFXGoClV4buW4bqkPcONVOG6pFPhu6RV4buW4bqkVcagSVXhuqThurrhu5rhuqQ84bq84bqkVcagKVXhu5bhuqRU4bq+Vcag4bqkTVnhu5rhuqRSxqDDmeG6pFLGoOG7hlXDgOG6pGxV4buW4bqkaOG7juG6pOG6s+G6uMOa4bqk4bq94bq+4buaw4HhuqThurPGoD/huqRVxqDhu5rhu5BU4bqk4bqzaOG6t+G6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPeG7ueG6pOKAnGlW4bua4bqkxqDhurxVxqDhuqQ9QOG7olXGoOG6pEvGoCVV4buW4bqkPeG7qOG7muG6pE3hu5rhuqThu7gk4bq44bqkTcOUJOG6pFPhurzhuqRU4busPeG6pD1A4bq+4bua4bqkVeG7lsag4bua4buQVOG6pD3GoCXhuqQ84buew4DhuqTGoeG6uCThuqRUVuG7muG6pMag4bq8Vcag4bqkPUDhu6JVxqDhuqTDjX3DgeG6pErhu45V4bqkS8OKVcag4bqkVeG7msOUVOG6pDwk4bua4bqkPcag4bui4bqkSzpV4buW4bqkS8OZ4bqkS+G6vuG6pCMh4bqkPUDhu4ZV4bqkPUDhu7LhuqQ8w5ThuqRVxqApVeG7luG6pFThur5VxqDhuqRNWeG7muG6pEvhu6RV4bqkVcag4buaw5Qk4bqkUsagw5nhuqRSxqDhu4ZVw4HhuqRLV+G6pEshS8OA4bqk4bqzaOG6t+G6pE3hu4DhuqThu7bGoOG7quG7muG6pMagw53hu7bhuqQ8WOG7muG6pOG6s2jhurfhuqTFqU7huqRNw4rhu7bhuqREREXhuqThu5vhu5nhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pMagw5nhurhB4bqk4bq94bus4bua4bqkS8agKeG6pD3GoOG7iuG7tuG6pE3FqOG6pD3hu6BVxqDhuqQ/VeG7luG6pMag4bus4bqkTeG7sFXhu5bhuqRK4bq8w5rhuqQ8KlXhu5bhuqRL4bq4w5rhuqThuqjhuqQ9w41V4bqk4buWw4rDmuG6pDzhurzhuqThu5bDjFXhuqThuqjhuqbhuqQ9QOG7muG7kCThuqRN4buwVeG7lkHhuqQ/VeG7luG6pMag4bus4bqkPeG7msOUVeG6pOG6rOG6puG6pD1A4bua4buQJOG6pE3hu7BV4buW4bqkTeG7kuG6pMagVuG6pD1Aw53huqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqThurfhu5BVxqDhuqQ84bua4buQVeG6pOG6veG7pOG6uOG6pOG6t+G7olXGoOG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqo4bqm4oCm4bqkw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hur3DmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkSz/hurjhuqThurNo4bq34bqkTeG7gOG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu2xqDDjFXhuqRNO+G6uOG6pOG7tsagw5pV4buW4bqkPUDhurzDmuG6pOG7m+G6teG7m+G7m+G6pFXDmeG7muG6pEvGoCRV4buW4bqkPOG6vOG6pErhu6zhuqRU4buoVeG6pHtO4bqkTcOK4bu24bqkVcOZ4bua4bqkQOG7muG7jlXhu5bhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXDgeG6pD3hu5xLxqDhuqRLIUvhuqTGoDvhu7JV4buW4bqkLFXhu5bhuqThurMk4busS+G6pDzhu4pV4bqkTeG7rFXhu5bhuqTigJzhu5vDmuG6vFXhuqRMSVXhuqRAw6hV4bqkUyR94buQVeG6pD3GoElV4bqkPcag4buS4bqkPcagTsOa4bqk4buWO1dV4buW4bqk4bq34bq6S+G6pOG6veG7sOG6pDxQ4bqkTcOK4bua4oCdw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5tAw5pV4buW4bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqQ9WOG7msOB4bqk4bqzaOG6t+G6pCPhu4zhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqQ9JH3hu45V4bqkPUAkfcOUVcOB4bqkVUlV4buW4bqkS+G6uMOa4bqkW+G6pD3GoCxL4bqkI+G7mlXGoOG6pMagw5rDij3DgeG6pD3hu4rhu7bhuqRTJH3hu5BV4bqkSz/hurjhuqRL4bq6S+G6pD3GoOG6vFXGoOG6pDzhu5rhu45VQeG6pEwkfeG6pD1A4bui4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkUyR94buQVeG6pD3hu4rhu7bhuqQ84bq84bqkUsOVPeG6pFXhu6rhu5rhuqRL4bq6S+G6pOG6s2jhurfhuqRSxqDhu4Lhu7bhuqRL4bq+4bqkVTtYS+G6pE3hu7BV4buW4bqkxqDhurxVxqDhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqk4buW4bua4bq+4bua4bqkPcag4buS4bqkPcag4bq4w5rhuqR7TuG6pE3DiuG7tkHhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqRSw5U94bqkVcOK4bu24bqkxqDhu6zhu5rhuqQ84bua4buOVcOB4bqk4bu4JOG6uOG6pE3DmeG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu2xqDDjFXhuqQ84bq8w5rhuqQjIeG6pFNYVeG6pFTDilXGoOG6pEs/4bq44bqk4bu2xqDDmlXhu5bhuqQ9QOG6vMOa4bqke07huqRNw4rhu7bhuqQ9xqDhu5LhuqQ9xqDhurjDmuG6pEs/4bq44bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu2xqDhu6rhuqTGocOMVOG6pMahV1XhuqTDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tjEkPcagw5pAw4Lhuq7hurfhu4ZV4buW4bqk4bubxqDhurhVxqDEgi/hu7bhuq4=

Băng Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]