(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm cha mẹ chúng ta đều quan tâm đến con cái, những nhiều lúc quan tâm thái quá và chưa có đủ sự tin tưởng dành cho con, vì vậy sẽ có những hiểu nhầm, trách oan.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41Jw5nDjeG7iSw7S8WoxqBLOTfEgzM74bu0Sznhu7bhu5g74bu2SS/DmcONSS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw41w4buYOkvhu6Thu7bhu5BLOuG7qkvhu6Thu7bDoTvhu7RLOeG7kEvFqFdhSzZh4buQO0s5UTpLxahWO0vhu6QsO0vhu6Thu5Lhu7jhu4JLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7tuG7uFdhSz/DoeG7pEs2YeG7kDtLOVE6Sznhu7bhu5Lhu7hLNmHhu5JLw6Lhu5hL4buk4bu2xIPhu5BL4bukLkvFqOG6o0s44bq3Sznhu7g7SznEgzM74bu0S+G7puG7mDvhu7ZL4buk4bu2LEvhu6QsO+G7gkvDoiNLw6JU4bqtSzjhu6xL4bukLks74bu24bq1O+G7tEvhu7bhu7hZYUs74bu2Uzrhu4JLOTfhu5Lhu6Thu7ZLLOG7kDvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BL4buMw5JMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5NPTjXhuqfhu4ZL4bum4bu4ODU/4buQ4bqt4buAS8OZPyzhu6Qm4buGSzrhu5A34bu04bu4Oy0/xq/hu7I54buAS+G7kGE5LOG7hks64buQN+G7tOG7uDstN+G7uOG7tOG7tjnhu4BL4buQYTks4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk5NTy9Nw5Thu47hu6bDk0zDlUxNTsOTOcOU4buOw5NNP04tTeG7hCo14bu0Skvhu5A/OcOJSuG7iSw7S8WoxqBLOTfEgzM74bu0Sznhu7bhu5g74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lK4buMw5JMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDk09OSksvw41JLzXDjUk1Szg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONR+G6uzvhu7ZLOuG7uDvhu7ZL4bu2KOG7kEhJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu2UuG6rUvhu6QsO0vhu7Thu5Lhu7hL4buk4bqvSznhu7ZUNUs54bu2IUs74bu0LOG7mOG7uEvhu6ThurPhu5Dhu4JL4buk4bu2PUtw4buQO0vhu7Qo4bu4Sz/hu5Thu7hL4bu2KeG7uOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw40tS+G7iS5L4buk4bu2YeG6rVg7S+G7tCPhu4JLOy7hu7hLxajhu7hL4bukLDtGSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7uTfhu5A74bu0S8SRO+G7tkvhu6QsO0vhu7Thu5Lhu7hL4buk4bu2PUs/w6Hhu6RLxaguSzow4bu4SzozSz8x4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LceG7qkvhu6Thu7YsS+G7pCw7SzrEgzI7S8OSTExLO+G7tOG7tiM7S8WofTvhu7Thur5JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONLUtqWUs/4buYOkvhu7QjS8OiVOG6rUvhu6QsO0kvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4ksO0vDmeG7qEvhu6Thu7YkSzsu4bu4S+KAnOG7pCw7S+G7pC5Lw6Lhu7hY4bukS+G7pFM7Sznhu7bhu7hWOeKAneG7hEvhu7nhurFLO+G7tilLxahWO0vhu7Thu7gxS+G7pCw7S+G7pOG7tj1L4buk4bu2xIPhu5BL4bqn4bu4O0s54bu4VztLJuG7uFlhSzvhu5jhuq1Lw5nhu5AsS+G7tOG7uDHhu4JLOeG7uFc7S+G7pOG7tixL4bukLDtLP+G7mEvhu6bhu5g74bu2S+G7pOG7tixLw6Lhu7hY4bukS+G7tijhu6RLw6Lhu5hLO+G7tuG6tTvhu7RL4buk4bu24bu4Sznhu7jhu65hS+G7pFM7Sznhu7bhu7hWOUs64buYS+G7pOG7tj1LxahXYUvDmeG7uFY5Szc84buES+G7iSE7Sybhu7Ys4buWO0s54bu4VztLO+G7mOG6rUs/4buYS+G7tCPhur5LcuG7tOG7tiVLw6JU4bqtSzvhu7bEgzvhu7RL4buk4bu2PUtw4buQO0vDosOaO0vFqMSD4buQS+G7pOG7tixL4bukLDtLw5JMTEs74bu04bu2IztLxah9O+G7tOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41xUuG6rUs74bu04buY4bqtSzjhu5Bh4buCS+G7psOgSzdSOUs54bu24buc4bukSzrhu5zhu6RLJuG7tj474bu0S8OZ4bu4VjlL4bukLDtL4bqn4bu4O0s54bu4VztLxahZSz/hu5g6S+G7tCNLO+G7tsSDO+G7tEvhu6Thu7Y9S3Dhu5A7S+G7pMOjO+G7tEsm4bu2Pjvhu7RL4bu2KeG7uEs4Mkvhu6QsO0s74bu04bu2JUs6Izvhu7ZLJuG7tj474bu0Sznhu7g7SznEgzM74bu04buES3FS4bqtS+G7tj46Szvhu5Dhuq1LOeG7tlLhuq1L4bukLDtLw5nhu6hLw5lUO0vDmT1hS+G7tiA7S+G7tuG7oDvhu4JLJuG7tj474bu0Szvhu7bhurU74bu0Sznhu7ZWS+G7pCE7S+G6p+G7uDtLO+G7tOG7tiRL4bu2KOG7pEs54bu24buuOkvFqFlLxahWO0s/4buYOkvDouG7uFjhu6RLO+G7ti46S8OiMOG7uEvhu6Thu5Lhu6RLw5nhu5Q74buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7tj1L4bukLkvhu7Yp4bu4S+G7pD5L4bu04bu44buSLEvhu6Thu7bhuqNLO+G7tuG7uFg6S+G6p8avOkszSz8wNUvhu7RTO0vFqFHhuq1L4bukLkvDouG7uFjhu6RL4bu0I0vhu6bDoDvhu7RLxahWO0s54bu4VztLJuG7tj474bu0Sznhu7YjS+G7pD5LOTfhu5ZLPzHhu7hLJuG7tj474bu04buCS+G7tinhu7hLOlLhuq1LO+G7tMSDMeG7uEvDmeG7lDtLOeG7tlE7S+G7pOG6o+G7kEvhu6QsO0vhuqfGrzpL4bukLDtL4bukLkvhu7QjSybhu7bhu5Lhu6RLOeG7tsSDMTvhu7RLJuG7tj474bu0Sznhu7YjS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7lDtLOy7hu7hL4bum4buULEs74buY4bqtS0A5S+G7tOG7njVL4bumLEvhu6QsO0s14bu24buW4bu4Sz/hu5g6S8Oi4bu4WOG7pEs74bu2Ljrhu4RL4buJ4buYO+G7tEs74bu04bu2JUvhu6Thu7Y9S+G7pOG7mDvhu7RLPyxLP+G7nDvhu7Thu4JLODJL4bukLDtLxahh4buQS8WoIeG7uEs54bu2xq8sS+G7pOG7tsOhO+G7tEvDmeG7lDvhu4JLOeG7uOG7rmFL4bqn4buY4bu4Sznhu7hXO0s2YcavO0s54bu2LuG7uEs3feG7uEs44bu4O+G7tkvhu7bEg+G7hEtww6Hhu6RLxaguS8OZ4bu4VjlLOeG7tiNLxajGoEs6YVs74buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7tj1Lxag9O+G7tks5e+G7uEs74buQ4bqtS8WoMuG7uEvhu6QsO0vFqOG7uEvhu7Yo4bukS8OiV0s44busS+G7tinhu7hLNzxLN+G7mDvhu7Thu4JLO+G7tsSDO+G7tEs6xqDhu7hLw5Xhu7ZLOXvhu7hL4buk4bu2xIPhu5BLOeG7tlLhuq1L4bukLDtLw6JX4buES+G7oeG7tuG7uEvDouG6seG7kEs74bu2IztLOeG7tlLhuq1L4bukLDtL4bu04buS4bu4S8OZxIMw4bukS+G7pOG7tlE7S8Oi4buYLEs5MOG7uEvhu6ThurPhu5BLP+G7mEvhu6Thu7Y9S8WoxqBLOuG7nDvhu7RLOTDhu7hLOVI14buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcmE+4bu4S+G7mjvhu4JLO2E+4bu4S+G7tijhu6RLxahZSzd94bu4Szjhu7g74bu2S+G7tsSD4buCS8WoYeG7kEvFqCHhu7hLw6Iw4bu4S8Wo4buSOkvDmeG7lDtL4bqnUmFLOuG7mEvDoldLw6Ih4bu4Sznhu7hXO0vDmXtLOuG7quG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4ksO0vDmeG7qEs74bu0IEs74bu04buS4bukSybhu7Y+O+G7tEvDmeG7uFY5Szsu4bu4S+G7tCPhu4RL4bu54bu2UuG6rUs54bu2Vkvhu6Thu7Y9Sz/hu5Thu7hLOcSDMzvhu7RL4bukLDtL4bu04buS4bu4S8OZPUs7LuG7uEs5N8OhO+G7tEs54bu4Oks74buuO0sm4bu2Pjvhu7RLOeG7tllLOTfhu5ZLPzHhu7jhu4RLajLhu7hLJuG7tuG7uEvhu6Thu7Y9S+G7tuG7lEvhu7Yp4buQ4buCS+G7uTfhu5A74bu0S8SRO+G7tks6MOG7uEs74bu24buqSzvhu7bhu5g74bu0Sz8+4bu4Szrhu5Lhuq1LOUA74bu24buCSzpbOUs4e0vFqH1LN1I5S+G7psOdSznhu7bEgyA74bu0Szfhu5BLw6Lhu5hL4bu04bu44buW4bu4Sznhu7ZA4buk4bu24buAS+G7iVFhSz/hu5Thu6RLw5lbS+G7pOG6o+G7kEvhu6QsO0vFqOG7kDvhu7RLP+G7mDpLOeG7tuG7uFg7Szvhu7Rh4bqtWDvhu4JLO+G7tsSDO+G7tEvhu6Thu7bDoTvhu7RL4bukLDtLJuG7tj474bu0SzpheztL4bqn4bu4O0s54bu4VztLw5l7Szrhu6pLOuG7mEs6YXs7SznhurdLJuG7uFY6Sznhu7hXO0vDmeG7ojvhu7RL4buk4buS4buk4bu2S+G7pOG6o+G7kEs6Izvhu7bhu4RL4buJ4bu2w6E74bu0S+G7pCw7Szph4buQSzvhu7Rh4bqt4buuO0vDolQ5Sz/hu7hYYUs54bu2PkvDoldLOeG6t0s54bu24bu4VjlLJlbhu4JLJuG7rEvDouG7rEvDouG7mEs/4buYOkvFqH1LxahZS8OZ4buSO0s74bu2xINLOcOh4bu4S+G6p+G7kuG7pOG7tuG7gks6LuG7pEsm4bu2LuG7kOG7gkvDokBLOeG7uFc74oCmSzd94bu4S8OZ4buSO0s5N+G7rjtLOuG7lDvhu7RL4buk4bu2LEs6KOG7uEs74bu0xIMx4bu44buCSznhu7hXO0s6YeG7kEs74bu0YeG6reG7rjtLP+G7uFhhS8OZ4buQO0vFqFNhSybhu7Y+O+G7tEvhu6QuSzvhu647S+G7pOG7tsOhO+G7tEvhu6QsO0s14bu24buW4bu4S8Oi4buQ4bqtS8OZe0s64buq4buES2oy4bu4Sz/DoeG7pEs74buYLEvFqH1Lw5nhu5I7S+G6pyw74bu04buCS+G7pOG7tsOhO+G7tEvhu6QsO0s44busSzk34buWSz/hu5Thu7hLOeG7uFc7S+G7tHvhu6Thu4JL4bukITtLOeG7uFc7Sz/GoOG7uEs44busSz/hu5g6SznhurFLOeG7tuG7uFg74buES+G7mT46Szvhu5Dhuq1L4bukLDtLOTfhu5ZLP+G7lOG7uEs54bu4VztL4buk4bu2LEs64buqS8WoUeG6reG7hEvhu4nhu5I6SyA7Szrhu6pLxajGoEvhu6Thu7YsS+G7pCw7S8Oi4buQ4bqtSznhu7hXO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4lTOks54bu4VztLOuG7mEvhu6Thu7Y9S3Dhu5A7Szvhu7Thu6o7Szvhu7Thu5gs4buCS8Oi4bqx4buQS+G6p1JhS+G7tl1LJuG7tj474bu0Szsu4bu4Szvhu647Sz8x4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo1xJFhOeG7tiw3SsONw4JRO0vEkTvhu7ZJLzXDjQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]