(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh những lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại thì có không ít hệ lụy. Giúp trẻ tỉnh táo hơn, không sa đà vào các tiện ích giải trí trên internet, mạng xã hội..., vai trò và trách nhiệm của những người làm cha mẹ là rất lớn.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butM+G6tkDDveG6usOUw5XDveG7puG7msOV4buIw73FqEvhurrEqMO94bq6WeG6usO9xajhu6TDlMOV4buIw73FqMSoUkrDveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhJw71Bxanhu7Phu7EvxKjhu7Xhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOa4bqx4bq+xILhurx54butMUbDlcO94bq64bq2w5XEqMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu4xTSsO9S+G6usSow73hu47hurDDveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhJw71Bxanhu7PDveG7jsSCw5Xhu4jDveG7jOG6tkrDvcWoxKhMw73hurrhu5DDvcOSxKjGoMOV4buIw71LxajDvcSoScO94buM4buwQMWpw73huq9K4buow5rDvcWo4buk4buCw73FqE7DlcSow73FqOG6rsOUw73EqFDDleG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDveG7psSCw73DiuG6sMO94bu04bqww5TDveG6uuG6ruG6usO9xahKScOVw71L4bq6xKjDveG7iErhurJKw73FqOG7pEvDvcWo4bukRsOVw71Kw5XFqOG6vuG7pMOV4bq+xajhu6fDveG7juG6tsOV4buIw73hu7jhurTDvcSo4buiSsWpxanFqeG7p8O94bu0xIJKw73FqOG7pOG7ksO94bu04bqww73FqOG7pOG6ruG6usSow73DlcSoSknhu47DveG6uuG7rMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcOV4buIVlJKw73hu4zhurDhu47DveG6usSoxILDveG7juG7hsO94buM4bqww73hu6RDxajDveG7jFHDlcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF54bq8xajEqMav4buO4bq4w71KMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6oOG7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvUHDgMOAw5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7Xhu7cv4bu14bqg4bqg4bq84buz4bu1w4PDgeG7s8OB4buzxajDgeG7s8OA4buzw4Hhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHhu7fDg+G7uXnDvcSC4buMxahxeTPhurZAw73hurrDlMOVw73hu6bhu5rDleG7iMO9xahL4bq6xKjDveG6ulnhurrDvcWo4bukw5TDleG7iMO9xajEqFJKw73hurrGoMOV4buIw73DleG7iMSoScO9QcWp4buzecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6oOG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxeUHDgMOAecO9L+G7reG6seG7mOG6usO94bumSsOVxKjDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73EqOG7mOG6usO9w5Iqw73DlcOCw5Xhu4jDveG7jOG6sOG7jsO94bu0SknhurrDvcOVxKjhu5Dhu47DvcWo4bq2SsO9auG7pMavw5Xhu4jDvcWoQuG7jsO94bqpKsO9w5XDgsOV4buIw73hu6bhu5rDleG7iMO9akLhu47DveG7k0pJxajFqcO94bupLMOVxKjDucO9auG7pMavw5Xhu4jDvcWoQuG7jsO94bq6xq/DleG7iMO94bq6Q8Oa4bur4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4bqpxKhKw73hurrDlMOVw73hurhNw73hurjGr8agw5Xhu4jDveG7jOG7lMOV4buIw73Dmcav4bqyw5XDveG7jCPhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqpxKjGoMOV4buIw73FqMSow43DvcOaxKjhu6zDvcOVxKjEkMOVw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG7jFNKw71L4bq6xKjDveG7juG6sMO94bq6xqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEnDvUHFqeG7s8O94buOxILDleG7iMO94buM4bq2SsO9w4rhu5pKw73hu7RRSsO9xajhu6Thu4Lhu6fDvcOK4buQw73hu4zhurDDvcWo4buk4buCw73DilZT4bq6w73FqEpHw5rDveG6usSQw5XDveG7tFFKw73DleG7iMav4bucw5XDvcOV4buiSsO94bq8xq/DleG7iMO9w4rEgsO94bq84bq2w5Xhu4jhu6fDvcOK4bq+4buOw73FqFFKw73hurpQw73EqOG7okrDvcSo4buY4bq6w73FqMSQw5rDveG7tOG6sMO94buISuG6rsOUw73hurzhu7DhurrDveG7pOG7osOV4buIw73hu45U4bunw73FqOG6tsOUw73FqEpIw5XDvcOKSMO9w5rEqOG6rsWow73FqOG7pErDjcOVw73DksSo4bqyw73DlcOCw5Xhu4jhu6fDvcWoVsO94bq8xq9Aw73hu7ThurDDveG7puG6rsOV4buIw73FqOG6tsOUw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcSo4buY4bq6w73FqMSQw5rFqcWpxanDvWrGr0DDvcOVxKhKRsOV4bunw73DikrDvcOSw6jhu47DveG7tFFKw73FqEpJw5XDveG7jFNKw73hu7ThurDDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5Xhu4jGr0DDveG6ulDhu6fDvcOVxKhWw73DksSoSsO9xahKR8Oaw73hu7jhu6jhurrDvcOZxq/huq7DvcOVxKhKSMavw73hu7RRSsO9xahKw73hu7RK4bunw73DikpJw5XDvcWoxKjDlOG6tkrDvcWoxKjGoMOV4buIw73hu45Kw5XEqOG7p8O94buO4bquQMO9xahLw5XEqOG7p8O9w5LEqEpHw5XDvcWo4buk4buCw73hurrhu5DDvcWoxKjDjcO9xajEqMavw73hu45Mw5XEqMO94buM4bq2SuG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6usSoTcavw73hu7TEkMOVw73DiuG7osOV4buI4bunw73hu4hKxILDlMO9xahKR8Oa4bunw73hurzDjMO94bq8w4nDlcO9w4pHw5XDveG6usSoV8OV4buIw73hurrEqMSQ4buOw73DleG7kErhu6fDveG6uOG7gMOUw73DmsSoTMO9xKjDlOG6rOG6usO94bq64buQw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcSo4bqww5XEqMO94bu0SsO94bq44bq2w5TDveG7jFnhurrhu6fDvcWoWcO9w5IlxanFqcWpxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60yQsavw73hurrEqMavQEnDlcO94buO4bqww73hurrEqE3DvTTFqWrFqWLDvVTDvcOaxKhWUsOV4buIw73hurHhurDhu47DveG7ieG7nMOV4buIw73hu6lqw6zDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILhu6vDvcOSw43DveG7jOG6tkrDvcWoxKhDQMO94buk4buWw73hu6ZZw73FqOG6ruG6usO9xKjhurZKw73hurrhu6zEgsO94bq64bqu4bq6w73DkkbDlcSow73hu47hurbDleG7iMO94bu44bq0w73EqOG7okrDvcOVR8avw73DlcSoVsO9xajhu6Thu4LDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO9w5nGr+G6rsO9w5XEqEpIxq/DveG7tOG6sMO94bq6xKjEgsO94buO4buGw73hurjGr8agw5Xhu4jDveG7jOG7lMOV4buIw73Dmcav4bqyw5XDveG7jCPFqcO94buTU8O94bq6xKjhu5zDleG7iMO94bq6xKhNw71iw73hu4zhurDhu47DvcOV4buIxKhIw73DkkrDlcSow73hurzDlMSCw5XEqMO94bq4xq/GoMOVw73hurjhuq7DleG7p8O9xajEqFJKw73hu4hKxILDlcO94bq84bqww5XEqMO94bq6xKjDlMO94bq6w5TDlcO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOVxKhKSMavxanDveG6scSCSsO94bq6w5TDlcO94bq64busxILDveG6usSoTeG7p8O94buO4buixajDveG6usSo4bquxq/DveG7jFHDmsO9w4DDveG7tOG6sMO94buO4buixajDveG6usSo4bquxq/DveG7jFHDmsO9w4Hhu6fDvcOVxKhWw5Xhu4jDvcOKSMavw73DilZT4bq6w73hu47hu4bDveG7puG6pOG7jsO94bq6xKjDlMO94bq3w5rEguG6vOG7p8O9w4pKScOVw73FqMSow5ThurZKw73FqMSoxqDDleG7iMO94buOSsOVxKjFqcO9MsSoS8OVxKjDvcOKSkjGr8O9w5XhurBAw73DiuG6tMO94bu0xqDDvcWoTMOVxKjDveG7jOG6sOG7jsO9xKjhurZKw73hurrDlMOVw73hurrEqE3FqcO94oCc4buTU8O94bq6xKjhu5zDleG7iMO94bu04bqww73hurrDlMOVw73hurrhuq5Kw73hurrEqE7DveG7iOG6rMOaw73DlcSoxILGr8O94bu04bqww5TDveG6uMav4bueSsO9xajhu5pKxanDvcSpxILGr8O94buO4buixajDvcOV4buI4bqwQMO94buM4bqw4buOw73hu7RKSeG6usO94buOScWow73DlcSo4buY4bq64bunw73hurrhu67DleG7iMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOZxq/EgsOVw73FqELhu47DveG6usOUw5XDveG6uuG6rkrDvcSo4buY4bq6w73EqOG6sMOVxKjDveG7pMSCw73hu6bEgsOUxanDvTLhu5DDveG7juG7osWow73hu6bhu5rDveG7jETDlcO94bu04bqww5TDvcOaxKjhu5LDleG7iMO9xKjhu5jhurrDveG6uuG6ruG6usO94bq6w5TDleG7p8O9xajGoErDvcWoxKhDQMO94bq6xKjhu6jDleG7iMO94bu0w4nDlcO9xKjhu5jhurrDveG7pEPFqMO94bq6xKjDguG7jsO9w5Xhu4jDlMSCw5XFqcO9Y8SoVsOV4buIw73hurrhu5DDveG7juG7osWow73DikpIxq/DvcOSxKjGoMOV4buIw73DleG7iFLDvcOKVlPhurrDveG7jOG6sMO9w5LEqErDveG6uOG7msO94buO4buGw73DikrDvcOV4buI4busw73FqMSoTMO94bq64bqu4bq6w73hurrDlMOVw73FqOG7pOG7quG7jsO94bq6xKjDgsOVw73hurrEqFBKw73hu4jEguG7juG6vsO9w4pHw5XDveG7ty3hu7nEqMO94bum4bquw5Xhu4jFqcO9NEJAw73hurrEqEvDlcSow73hu4zhurDDvcOV4buIxq9ARsOVw73DlcSoQsOVw73hu7RMw73hu6bEgsOUw73hu47hurDDveG6uuG6ruG6usO94bq6w5TDlcO9w5Xhu4jhurBAw73hurrhurDDleG7iMO94buMROG7jsO94buMTOG7p8O9S8Wow73DleG7kErDveG7tOG6sMO9w5VHxq/DveG6uuG7kMO9w4pKSMavw73hu4hMw73DksSoxqDDleG7iMO94bu0WMSCw73hu4zhu5LDleG7iOG7p8O94bq64bq0SsO94buM4bq2SsO94bq44buaw73hu47hu4bDvcOV4buIxIJA4oCd4bunw73hurrEqE3DvWLDveG6usSow5TDveG6uEpHxajFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLhu5LDlcO94bq6xKhNw70mxanhu5PDvVTDvcOaxKhWUsOV4buIw700xqDDleG7iMO94buTScO94bupasOsw71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSC4bur4bunw73igJzhurrEqEpIxq/igJ3DveG6usOUw5XDvcWoxKjhur7DlMO94buO4buixajDveG6uuG6ruG6usSow73DksSo4bqu4bq6xanDvTLDlMOVw73hurrEqE3DvcSo4buY4bq6w73hu4xRw5rDvcOB4bunw73hurzhu6rDvcOSxKjGoMOV4buIw73DilZT4bq6w73hurjhu5rDveG7juG7hsO94bum4bqk4buOw73hurrEqMOUw73DikpJw5XDvcWoxKjDlOG6tkrDveG7pEpGw5Xhu4jDvcOVxKhWw5Xhu4jDveG6usSQxq/DveG6uOG7gMO94buM4buo4bq6w73DleG6sMOUw73hurrhu67DleG7iMO9w4pWU+G6usO94buO4buGw71Wxq/DveG6rkrDveG6usSow5TDveG7jlZTw5XDvcOKSknDlcO9xajEqMOU4bq2SsWpw71q4bukRsOVw73DikpJw5XDvcWoxKjDlOG6tkrDveG6uuG7rMSCw73hu47hu4bhu6fDveG6usSQxq/DveG6uuG6sErDveG7pEPFqMO9w5XEqEpIxq/DvcWo4buk4buSw73hurrEqFBK4bunw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOK4buQw73hurrhu5DDveG6uuG6ssO94buIxILhu47hur7DveG6uOG6tsOUw73hu4xZ4bq6xanFqcWpw70yxKhNw73hu5PDvcOSw43DveG7jOG6tkrDucO94oCcasagSsO9w5XEqMSQw5XDvcWoxKhDQMO94bq6w5TDlcO94bukQ8Wow73EqMSC4buO4bunw73DikfDlcO94buOV+G6usO9w5LEqErDveG7juG7hsO94bq44bqyw5TDvcOKVsSCw73DikpJw5XDvcWoxKjDlOG6tkrDveG7jOG6tkrhu6fDvcOVxKhDxajDvcOKTcOVxKjDvcOSxKjGoMOV4buIw73hurrEqE3Gr+G7p8O94buO4bqww73DmsSo4bqySsO94bq6xKhQSsO94bu4w5TDleG7iMO9xajhu6Thu5LDveG6usSoUErDvcOKQ0DDvcWoxKhMw73hu45RSsO9xajhu6ThurLDveG6usSow5TDveG7juG7hsWpw71qxqBKw73hu4hKxJDFqMO94buMQ0DDvcOKSknDlcO9xajEqMOU4bq2SsO9xajEqEzDveG6usSo4bquxq/DvcWoxKhWUsOV4buIw73EqOG7gMWow73FqMOU4bquw5Xhu4jDveG7jEbDlcO94bu04bqww73hu4hKxJDDlcO94bq84bugSsO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOCw5XDveG6ulDhu47hu6fDvcWoxKjEkOG7jsO94bq6xKhLw73DlcSoTcOVw73DiuG7kErDvcOKSsO9xKjhu5jhurrFqcWpxanDvWPEqEzDlcO94bq6w5TDlcO9w5XEqFbDveG7tMSQQMO94bq84buqw73hu6RDxajDveG7puG7msWow73hu6TGr+G7osWow73DlcSoVsOV4buIw73FqMagSsO94bu0w4nDlcO94bq64buaw73hu4jhuqTDleG7iMO9w5XEqOG7hsO9w5XEqOG6sMOV4buIw73DisONw73DmcavQMO9w4pNw5XEqMO94bu04bqww73hu4hKUUrDvcSo4bq2w5XDvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDveG6usSoUErDveG6uuG7rMSCw73hurrDlMOV4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hurHEgkrDveG6ukLGr8O94bq6xKjGr0BJw5XDvcOK4busw73FqMSoQ0Dhu6fDvcOSxKhKw73igJzFqOG7pMSCw5TigJ3DveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhJw71Bxanhu7PDveG6usSow5TDveG6usOUw5XDvcOVxKhWw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DkkrDjeG7jsO94bumw5Thuq7FqOG7p8O94bq84bq2QMO94bq6w5TDlcO9w4rhu6jDleG7iMO94bq64bqu4bq6xKjDvcOSxKhKw73FqEpHw5rDveG6usSQw5XDvcWoxKhMw73DiuG7nMOV4buIw73DleG7iMSoT8SCw73igJzFqOG7pMSCw5TigJ3DveG6usSow5TDveG6usOUw5XDvcWoSkbGr8O94bq6WeG6uuG7p8O94bq8w4zDvcSoVsO9xKjhu5TDleG7iMWpw73huqnEqErDvcWo4buk4buCw73hurrEqEzhu47DvcOK4bqk4buOw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7juG7osWow73FqMSoR8O94buISlFKw73hurLDlMO9xKjDlOG6rOG6usO94bu44bq+4buOw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG6uuG7jErDmsO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOaxKjhu6rDvcSoU8Oaw73FqOG7pEbDlcO94buO4bq2w5Xhu4jDvcWoxKhMw73hurrhu5DDvcWoxKjDjcO94bq4TcO94bq4SkfDlcO9xahYw73DilfEgsO9xajhu6Thu4LDvcOV4buIw5TEgsOVw73EqEpIw5XDvcWoxKjhurDDlcSow73DilfEgsO9xajhu6Thu4LDvcSoVsWpw71qxKhZ4bq6w73FqEfhu6fDvcWo4buk4buCw73hur7hu47DvcOV4buI4bqwQMO9w5XEgkDDveG7jE/DlcSow73EqOG7okrDveG7tOG6sMO94bq6xKjhurZAw73FqMSo4bq+w5TDveG7uMavw73EqFZRw5Xhu4jDvcOVxKjEgsOVxKjDvcSoUMOVw73hurrhurLDvcOaxKjhu7DDvcSoxq9Aw5XEqOG7p8O9w4pKSMavw73DleG6sEDDvcOK4bq0w73hu4hCQMO94bq64bqyw5XDvcWo4bukVMO94buMUcOVw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7tEpJ4bq6w73hurzhurZAw73hurjhurLDlMO94bq6w5TDlcO9xajhu6Thu4LFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7seG7psWo4bukw5TDleG7iOG7reG6seG6tEDDveG7jMavxqDDlcO9xajhurbDlMO94bq6xKjDlMO94bq6w5TDlcO94bq64bqy4buOw73hu4hK4bqu4bq6w73EgsOVw73FqMOU4bqww5Xhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqpxKhKw73DmsSo4buww73EqMavQMOVxKjDveG7jOG7qMOV4buIw73FqOG7qMOV4buIw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7tEPDlcO9w4pIw73hurzhurZAw73hurrDlMOV4bunw73hu6bhu4TDvcWoxKhWUsOV4buIw73FqEzhu47DvcOKR8OVw73hurrhuq7hurrDveG6usSoxq9ARsOVw73hu4hKxILDvcWoQuG7jsO94buMI+G7p8O9w5Xhu4hWUkrDveG6uuG7kMO9w5JKw5XEqMO9w5Xhu4jEqEpJ4buO4bunw73EqMOU4bqs4bq6w73hurrhuq7hurrDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73hurzhurZAw73DkirDvcOVw4LDleG7iMO94bum4buaw5Xhu4jFqcO9auG6tkrDvWrhu6TGr8OV4buIw73FqELhu47DveG6qSrDvcOVw4LDleG7iMO94bum4buaw5Xhu4jDvWpC4buOw73hu5NKScWow73hu6lqw6zDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILhu6vhu6fDvcWoxKjhur7DlMO94bq6xKhKxILDveG7puG7gsO94bq64busxILDveG6usagw73hu4hK4bquw5TDvWPhu4jGr0DDjMOVw71qxKhNw73hurHGr0fhu6fDvcWoxKhMw73hurrhu5DDveG7juG7osWow73hu6bhu5rDvcOaxKjhu7DDvcSoxq9Aw5XEqMO9w5rEqOG6sMOVw73DleG6sMOVw73DksSoSsO94bq6w5TDlcO9w5nGr+G6rsO9w5Xhu4jEqEpJw5XDveG7l8OUxq9qxq/hurjhur7DvcSow5ThuqzhurrDveG7juG6tsOV4buIw73hu7jhurTDvcSo4buiSuG7p8O94bq6w5TDlcO9w5Xhu4jhurZKw73hu4hKxILDlMO9xahKR8Oaw73hu7RRSsO94bq44bq2w5XDveG6uMOo4bunw73DleG7iOG6tkrDvcOV4buQSsO94bq6xKjGr0BJw5XDveG7tFFKw73hurjhu5rDveG7juG7huG7p8O94bq64buQw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcWo4bukVlLDleG7iMO9xKhTw5rDveG7psSCw73hu6bhu6jFqMO9xajhu6TDlMOV4buIw73EqOG7mOG6usO9xajEkMOaxanFqcWpw70yxqDDveG7iErhuq7DlMO94bqxxq9Hw73hurrEqMOUw73hurhKR8Wow7nDveKAnOG6qcSoSsO9xajhu6Thu4LDvcWoSkfDmsO94bq6xJDDlcO94bu0UUrDvcWoxKhHw73hu4hKUUrDveG6ssOUw73DlcSoVsOV4buIw73hurrEqFbEgsO94bq64buQw73hurjhu6LDveG7jOG7mOG6usO9w5LEqEpHw5XDvcWo4buk4buCw73hurrhu5DDveG7iOG7kOG6usO9w5XEqEzDlcO94buMSeG6usSow73hu4zhurbhurrhu6fDveG6uuG7kMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73EqOG6sMOVxKjDveG7tErDveG6uOG6pMWow73hurrEqFZR4bq64bunw73hu4hCQMO9xKjhurZKw73hurrEqMOUw73hurjhurLDlcO9xajEqELDlcO94bu04bqww73DleG7iFZSSsO94bu4xq/DleG7iMO9w5nGr8SCw5XEqMWpxanFqcO94bqpxKhKw73hurjhu5rDveG7juG7hsO9w4pWxILDveG6uuG6ruG6usO94bq6w5TDlcO9w4pHw5XDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xahC4buO4bunw73hurrEqOG7qMOV4buIw73FqMagSsO94bq84bq2QMO9xajEqOG6vsOUw73DmsSoVlDDleG7iMO9w5rEqOG6rsOaw73hu4hK4bquw5TDveG6vOG7sOG6usO9xajhu6ThurJKw73DleG7iMSoSknhu47FqcO94buLxq/EgsO9w4rhu5Dhu6fDveG7iErhu6jDmsO94bq64bqu4bq6w73hur7hu47DvcOaxKjhuq7FqMO9xajhu6RKw43DlcO94buO4buixajDveG6uuG6ruG6usSow73FqFnDvcOVxKhKRsOVw73hu7ThurDDvcOK4bucw5Xhu4jDvcOKSMavw73DlcSoSkjGr8O9w5Iqw73DlcOCw5Xhu4jDucO9xahZw73FqErDleG7p8O94buISsSCw5TDvcWoSkfDmuG7p8O94buISuG6skrDvcOZxq9AR8Wow73hu7RDw5XDvcOKSOG7p8O9w5nGr+G6ssOVw73FqOG7pE3DveG6uuG6suG7jsO94bu44buo4bq64bunw73DlcOCw5Xhu4jDveG7jFnhurrDvcWoWcO9xKjhu5jhurrigJ3FqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrEqOG6vsOUw73DlcSoSkjGr8O94bq6xKjGr0BGw5XDveG7iErEgsO9xahC4buOw73hu4wj4bunw73FqOG7pMSCw5Xhu4jDveG6uE3DveG6usSow5TDveG6usOUw5XDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5Iqw73DlcOCw5Xhu4jDveG7puG7msOV4buIw73FqMSoSkfFqMO9QEfGr+G7p8O94bq84bq2QMO94bq6w5TDlcO94bum4buaw5Xhu4jDvcWoS+G6usSow73hurpZ4bq6w73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoxKhSSsO9w4rhurZKw71Bxanhu7PDveG7jOG6sMO9w5XEqEpJ4buOw73hu7Thu7DDveG7tMagw73hurrhu6rDleG7iMO9w5nGr8SCw5XDvcWo4buk4buYw5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73hurrEqMSCw73hu47hu4bFqcO9auG7pMOUw5Xhu4jDvcOK4buQw73hurrEqOG7rMO9QEfGr8O94buM4bqww73FqOG7pMSCw5Xhu4jDveG6uE3DveG6usSow5TDveG6usOUw5XDvcOSKsO9w5XDgsOV4buIw73DiuG7mOG6usO94bum4bqu4bq6xKjhu6fDvcOSKsO9w5XDgsOV4buIw73hurrEqFBKw73hurrhu6rDleG7iMO94bq44bq2w5XDvS3DveG7jOG6sOG7jsO94bu0SknhurrDvcOVxKjhu5Dhu47DvcSoSknGr8O9w5nGr+G6suG7pcO94buISuG6skrDvcOZxq9AR8Wow73hurhDxajDvcOK4bucw5Xhu4jDveG7juG7osWow73hurrhuq7hurrEqMO9xajEqELDlcO9xajEqEpJw5Xhu6XDvcOV4buQSsO94buMRsOVw70jw73DkkpHw5XDveG6uuG7rMSCw73hu45Mw5XEqMWpxanFqcO9asSo4bq+w5TDvcOsxKjhu5DDveG6r0rhuq7DlMO94bumVuG7p8O9akpHw5XDveG7pk/DvWrhu6REw5XDvWrEqOG6sMOVxKjDvWPEguG7juG7p8O94bq6xKjGr0BGw5XDveG7iErEgsO9xahC4buOw73hu4wjw73EqOG7mOG6usO9xajhu6Thu4LDveG6vuG7jsO94bu04bqww73hu7RNw73FqMSo4bqww5XEqMO9w5VKRsOV4bunw70yxKjhu6zDvcOVxKhKSeG7jsO94bqpxKjDlMSCw73hurrhuq7hurrDveG6qcSow5TEgsO9xKjhu5jhurrDveG6r0rhuq7DlMO94bq84buw4bq6w73hu6k04bq2SsO9xKjhu5jhurrDveG6r0rhuq7DlMO94bq84buw4bq6w70tw7004bq2SsO9xKjhu5jhurrDveG7i8av4bua4bq6w73hu4hKxILDveG6seG6sMO9Y+G7okrhu6vDucO94oCc4buLxq/hurLDlcO94buMI8O9w5Xhu4jGr+G7nMOVw73FqMSoxqDDleG7iMO9xahKw5XDvcWoSkfDmsO94bq6xJDDlcO9w4pHw5XDvcWo4buk4buC4bunw73DiuG6rOG6usO94bq4SknFqMO94buM4bqww73hurrhuq7hurrDvcOV4buIxq/hu5zDlcO9xajEqMagw5Xhu4jDvcWoSsOVw73FqOG7pEbDlcO94buXw5TGr2rGr+G6uOG6vuG7p8O94buO4bq2w5Xhu4jDveG7uOG6tMO9xKjhu6JKw73hu7ThurDDvUrDlcWo4bq+4bukw5Xhur7FqMO94buO4bqww73FqOG7pOG7gsO94bu0xqDDvcWoTMOVxKjDvcWoSkfDmsO94bu44buo4bq6w73hurrhu5DDvcWoxKjDjcO94buIQkDDveG7pMSCw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcWoVlTDleG7iMO9xahWU8OV4buIw73FqOG7nErDvcWoScO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6usSoS8OVxKjDveG7uOG6ruG6usO94buM4bqw4buOw73hurrEqMOUw73FqOG7pOG7gsO94buMw5TDvULGr8O9w5XEqEpIxq/DvcSoUMOVxanDveG6seG6tEDDveG7iErhurJKw73FqMSoS+G6usSow73DilDDlcO94buISuG6ssOVw73DisONw73FqOG6tsOUw73hurrEqMOUw73hurrDlMOVw73hurrhurLhu47DveG7iErhuq7hurrDvcSCw5XDvcWow5ThurDDlcWpw71qxKjEgkDDveG7tEzDveG6ukPhu47DveG6uuG6ssOVw73EqMOU4bqs4bq6w73hurjGr8agw5Xhu4jDveG7jOG7lMOV4buI4bunw73FqMSoTMO9xKjhurRAw73hurzhurZAw73FqOG7pOG7gsO94bq64bqu4bq6xKjDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO94bq6xqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEnDveG7juG7osWow73hurrhuq7hurrEqMO9w4rhu6jDleG7iMO9w4rhuqTDlcO94bu04bqww73EqOG6tEDDveG7jMavxqDDlcO9w4rhu5zDleG7iMO9xKjhurDDlcSow73hurrhu6rDleG7iMO94buO4buYSsO9xajEqMSCQMO9w4rhu55Kw73hurrhu6zEgsO94bq6w5TDleKAncWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB5w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO94bukSuG7iMSoxajhu6V54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buTSsO9JsOV4buxL+G7psWo4bukw5TDleG7iOG7reG7sS/DmuG7rQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]