(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm kiềm chế các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, kiểm soát tải trọng xe tham gia giao thông, Công an huyện Quan Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gMWoW8OhVcOd4buA4bulW+G7iMOd4buAxak6w53hu4B9TsOd4bum4buAxqAyLMOd4bum4buAYTbhu4BYw6Dhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gMOdJcOd4bum4buA4bucKuG7gMagJcOd4bqq4buAfUzGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhu4Bh4buiRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nDtMWow5NZ4buAV8avVFnhu4DGoMWoU+G7gMagxKjGoOG7gMWoSsOdxajhu4A4xq/hu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gDhU4buAw50lw53hu6bhu4Dhu5wq4buAxqAlw53huqrhu4BXxq/Dmlnhu4B74buyxKh94buAfUzGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhu4Bh4bui4buAfcWo4buIWeG7gOG7psav4buI4buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhuqrhu4Dhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gMWoW8OhVcOd4buA4bulW+G7iMOd4buAxak6w53hu4Dhu5xN4buAfT7Gr8Oaw53hu4BXxajhu4jGr+G7gMOdxajGr1Rb4buA4bumxq9Mxq/hu4ApxajEqCnhu4Dhu5xMWeG7gOG7lkzhu7Lhu4B9PuG7kn3hu4B9NeG6quG7gOG7iMOd4buAfeG7skrDneG7gOG7psav4buI4buy4buAfcWoPcOd4bum4buARMawxrDhuq/GsMSpxrDEkOG6quG7gGE24buAWMOg4buAw53hu6bFqMavUlnhu4DGoMSoxqDhu4B9PjIsw53hu6bhu4DFqC4p4buAOMav4buAKcWoS1lCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7hu5p9xahbWeG7luG7gMav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4IpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BI4buCw4wpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buER+G7hC/hu4Thu4bhu4bhu5pJ4buCSeG7hEZH4buKfUnhu4bhu4Lhu4JGWOG7hkJWKeG7puG6pj7hurbhu4LDjOG7guG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4DFqFvDoVXDneG7gOG7pVvhu4jDneG7gMWpOsOd4buAfU7DneG7puG7gMagMizDneG7puG7gGE24buAWMOg4buAOMav4buAKcWoS1nhu4DDnSXDneG7puG7gOG7nCrhu4DGoCXDneG6quG7gH1Mxq/hu4B9PuG7uMOd4bum4buAYeG7ouG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buC4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkjhu4LDjOG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DieG6vT3DneG7puG7gOG7iMOd4buAxahbw6FVw53hu4Dhu6Vb4buIw53hu4DFqTrDneG7gD7hu4jhu4A8W8OVw53hu4BhNuG7gFjDoOG7gMagxKjGoOG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gMOdJcOd4bum4buA4bucKuG7gMagJcOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrDFqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4DGoMWo4bus4buA4bucS+G7suG7gMagMOG7iOG7gMSpxq/EqFnhu4Dhu5wkxqDhu4Dhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gH3hu6zDncWo4bqq4buA4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4DFqFvDoVXDneG7gOG7pVvhu4jDneG7gMWpOsOd4buA4bucTeG7gH1Ow53hu6bhu4DGoDIsw53hu6bhu4B9W+G7kMOd4buAfT7hu4jhuqrhu4BXxq/Dmlnhu4B74buyxKh94buAWDJb4buA4bucKsOd4bum4buAfT5Sw53hu4DGoMSoxqDhu4B9W8OhU8Od4buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhu4B9PuG7uMOd4bum4buA4bucxq/Dmlnhu4Dhu5zDmuG7gMagxagw4buA4bucKsOd4bum4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4DDneG7pjThu4jhuqrhu4ApxajEqH3hu4DFqMavVcOd4buAOErhu4BhNuG7gFjDoOG7gMagxKjGoOG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gDhU4buAfUzGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhuqrhu4BX4buoxqDFqOG7gH3FqDI7xqDhu4B9xahKw53FqOG7gH3FqCLDneG7puG7gMWoSsOd4bum4buA4bucJMav4buAODvGr+G7gGHhu6Lhu4B9TMav4bqq4buAOMav4buAKcWoS1nhu4A8W8Oh4buA4buc4buww53FqOG7gDhU4buAw50lw53hu6bhu4Dhu5wq4buAxqAlw53hu4DDncWow5NZ4buAV8avVFnhu4DGoMWoU+G7gDhK4buAWEpZ4buA4bumxq9MWeG7gHsk4buAOCDhu4B94buIxq/hu4DDnUvDneG7gOG7psav4buI4buy4buAfcWoPcOd4bum4buAfT5Sw53hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw51C4buAxrBOw53hu6bhu4DGoDIsw53hu6bhu4B9W8OhUsOd4buAfT5bw6FUw53hu4DDncWow5NZ4buAw53DlcOd4bum4buAxqDhu4jhu7Lhu4DDoOG7gH3FqDPGoOG7gH014buA4bumxq/EqMag4buAxqDFqMOUKeG7gMWoSsOdxajhu4ApxajEqCnhu4BYW+G7kn3hu4A4VOG7gMawxrDhuq/GsMSpxrDhu4DGoDDhu4jhu4DDneG7pjIsxq/hu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gH3FqD3DneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicawxajhu6Lhu7Lhu4B9xagkw53hu6bhu4BXUuG6quG7gH004buA4buc4buQW+G7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4Thu4Thu4Dhu5xTw53hu4DDneG7iMOh4bqq4buA4bq/Ksav4buAxqBMw53FqOG7gHvEqH3hu4A8W0zDneG7gFjDoOG7gMWoSsOdxajhu4DGoMWo4buow53FqOG7gOKAk+G7gOG7psav4buI4buy4buAfcWoPcOd4bum4bqq4buAfT7hu5J94buAfTXhuqrhu4Dhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gMWoW8OhVcOd4buA4bulW+G7iMOd4buAxak6w53hu4Dhu5xN4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG6quG7gGE24buAWMOg4buA4buERuG7huG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gDg7xq/hu4B9JsOd4bum4buAeyThu4B9xq9Uw53hu4ApxahLfeG7gOG7puG7kMOd4buASeG7hOG7huG7gH0+xq9VW+G7gOG7nCXDneG7pkLhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG6quG7gMagxagw4buAw6FTW+G7gDjGr+G7gCnFqEtZ4buAOFThu4DDnSXDneG7puG7gOG7nCrhu4DGoCXDneG6quG7gFfhu6jGoMWo4buAfcWoMjvGoOG7gH3FqErDncWo4buAfcWoIsOd4bum4bqq4buAfUzGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhuqrhu4BXxag9w53hu6bhu4Dhu5wqxq/hu4BZMeG7gOG7lkzhu7Lhu4DFqMavw5pZ4buAfcWo4bui4buy4buA4bucXcOd4bum4buAPFvDoeG7gOG7nOG7sMOdxajhu4BCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7Gr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMOM4buG4buGKWHhuqjhu4DFqOG7osav4bumxah94bqs4buASOG7gsONKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7hEfhu4Qv4buE4buG4buG4buaSeG7gknhu4RHSMOMfUjhu4Lhu4RIR1jhu4ZCVinhu6bhuqY+4bq2SEnDjOG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4DFqFvDoVXDneG7gOG7pVvhu4jDneG7gMWpOsOd4buAfU7DneG7puG7gMagMizDneG7puG7gGE24buAWMOg4buAOMav4buAKcWoS1nhu4DDnSXDneG7puG7gOG7nCrhu4DGoCXDneG6quG7gH1Mxq/hu4B9PuG7uMOd4bum4buAYeG7ouG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkjhu4LDjeG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DieG7jzXGoOG7gFgyLsOd4bum4buAxqDFqDPGoOG7gMOdTsOd4bum4buAV8avw5pZ4buAfT7hu4jhu4BX4buoxqDFqOG7gH3FqDI7xqDhu4B9xahKw53FqOG7gH3FqCLDneG7puG7gGHhu6Lhu4B9S8av4buAWSp94buAeyThu4Dhu5zGr8OaWeG7gFlA4bqq4buA4buWTcav4buAV8Wo4buIxq/hu4B9xajEqMag4buAV8Wo4buyxKjDneG7puG7gHtMw53hu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicawxajhu6Lhu7Lhu4DGsMWoxq9TW+G7gH3EqOG7gOG7j1Lhu4DhurvEqOG7gOG7t07DneG6quG7gOG6vyrGr+G7gH0+MiHDneG7puG7gOG6vyrGr+G7gMagTMOdxajhu4B7xKh94buAPFtMw53hu4BYw6Dhu4DFqErDncWo4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4DigJPhu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gH3FqD3DneG7puG6quG7gH0+4buSfeG7gH014bqq4buA4bua4buy4buA4bucw5LGoOG7gH3FqCLhu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4BZxq9Uw53hu4DDnV3Gr+G6quG7gMOg4buAfcWoM8ag4buAxqDFqMOUKeG7gMWoSsOdxajhu4A4VOG7gH0+4buSfeG7gH014buA4bqvxrDEqcaw4buAxqAw4buI4buAWSp94buA4buWKuG7gCnFqOG7ksOd4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDneG7gFhK4buA4bucJcOd4bum4buA4buWSuG7suG7gOG7msOVw53hu4B9Ksag4buAfcWoxq/Dmlvhu4B7JOG7gMag4bu2w53hu4B9xajDlCnhuqrhu4Dhu5rhu5TDneG7gOG7nFPDneG7gMagxKjGoOG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gDhU4buAw50lw53hu6bhu4Dhu5wq4buAxqAlw53hu4DGoOG7tsOd4buAKcWoJuG7gOG7lsavU8OdQuG7gMawxagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buAfTvGr+G6quG7gOG7nCrGr+G7gH3Gr1Mp4buAfSDGoOG7gH3FqOG7iFnhu4BZMlvhu4Dhurvhu4jDneG7gOG6r8awxKnGsOG7gMWoW8OhVcOd4buAxqDFqOG7rOG7gOG7nEvhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4DDneG7pkrDncWo4bqq4buA4buc4buySsOd4buAfcWow5rhuqrhu4DGoMWo4buow53FqOG7gDxbw6FUw53hu4DGoMSoxqDhu4BhTeG6quG7gH3FqOG7sOG7gH0+w5TDneG7gH1Ow53hu6bhu4DGoDIsw53hu6bhu4DGoD3DneG7puG7gH3EqMag4buAfVvDoVLDneG7gH0+W8OhVMOd4buAfT5Sw53hu4DFqFXhu4B9xagkw53hu6bhu4ApxajEqH3hu4B9xajhu4jDncWo4buAxqA64buAeyHhuqjhu4DGoMWoMOG7gOG7nCrDneG7puG7gMOdT1nhu4B94buqw53FqOG7gMWo4buqw53FqOG7gMag4bu04buAWMavUsOd4buAPFvhu4jDneG7gOG7nFPDneG7gMWoSsOdxajhu4A4xq/hu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gDhU4buAfUzGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhu4Bh4bui4buAPeG7gH094bqq4buAOMav4buAKcWoS1nhu4A4VOG7gHs24buA4buaIMOd4bum4buAw50lw53hu6bhu4Dhu5wq4buAxqAlw53huqrhu4BXxag9w53hu6bhu4Dhu5wqxq/hu4BZMeG7gOG7lkzhu7Lhu4DFqMavw5pZ4buAV8Woxq/hu4Dhu5zGr1Rb4buAV8Woxq/DmsOd4buAYeG7ouG7gFk94buAfT3huqrhu4Bh4bui4buAWcSow6Hhu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gH3FqD3DneG7puG7gOG7nMOa4buAV+G7sCnhu4B9xagsxq/hu4BhNuG7gFjDoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bqvW33FqOG7sj7hur7Dicaw4bun4bupw7TEqeG7gOG7j2dFLynDiQ==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]