(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh hang Bàn Bù, thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức khai mạc Lễ hội văn hóa – du lịch Bàn Bù năm 2023.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbhurAkJT3hu6TDmeG7muG6tuG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqwLyQlPeG7pMOZ4bua4bq24bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq2w6zDneG7ouG6rE/DjF3huqDhuqwl4buA4bui4bqsaeG7nCrhuqxO4bui4bqsJeG7nk3hu5zhuqxVUE3hu5zhuqwkPOG6oOG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6oOG6rE7hurzDmeG7nOG6rFXhurzDmuG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqxN4buGw5nhu5zhuqzhu5zhurzDmeG7muG6rOG6teG6vsOZ4bqs4bq1P+G6oOG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rOG7i+G7msavTeG6rMOtSE3huqxP4buC4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqxU4buc4bq84bui4bqsw5rhu4BN4bqsw63hu5bhuqzhu5xW4bui4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqs4oCT4bqsTirhuqxVUE3hu5zhuqzhurXhur7DmeG6rOG6tT/huqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qEJD4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uuG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQxJDhuqpAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JD4bqoRS/huqrEkMOJTkXhuqjhurhE4bqqQsOJJeG6qkPhuqhEQlXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71FRMSQ4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurrhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQxJDhuqrhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tsOt4buW4bqs4bucVuG7ouG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsVeG6vuG6rCThu6LDmeG7nOG6rOG7nOG7pOG7gCXhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqxPSE3huqwkRk3huqxNO+G6vOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu4vhu5rGr03huqzDrUhN4bqsTy7hu7RN4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqx74bq+4buk4bqsTlBA4bqsT+G7iCrhuqxbKsOMw5nhuqzDmsOd4bui4bqsw5nhu5xHw5rhuqxA4bucw4ol4bqs4bucKl3huqzhu5rhu6LDiuG6rCU9UOG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6rE074bq84bqsTsOMw5nhuqwlVk3huqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqwl4buc4buy4bui4bqs4bua4buc4bui4bqsw5nhu5zDneG6rE3hu7DDmeG7muG6rFXhurzhu6Thuqwl4buk4bqsVcOdw5nhuqDhuqwkKeG6rOG7nF3huqwk4buiw5nhu5zhuqxN4bq84buk4bqsTeG7huG6rE074bq84bqsw63DlOG6rOG7o+G7nMOK4bui4bqs4bujV+G6oOG6rE3Dik3huqx7KuG6vOG6rMOtw5ThuqDhuqwlLsOdw5nhu5rhuqwkMuG6oOG6rOG7i+G7nMOMw5nhuqxOw4zDmeG6rE3hu6bhuqxN4buww5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVVBN4buc4bqsJDzhuqxOKcOZ4bua4bqsw5kuw51N4bqse+G6vuG6rOG7muG7oj7huqzDmS7DnU3huqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTSpWTeG6rFThu5zhu7bhu6LhuqzDmeG7muG7nFLhurzhuqzDreG6vMOa4bqs4budWcOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uuG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQ4bqqQkBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQkPhuqhFL+G6qsSQw4lOReG6qOG6uERF4bqq4bq4JUJFQ8OJRVXhuqjhuqJTQOG7mkE9w73DiUThuqrhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4bqnSE3huqwkRk3huqxV4buW4bqs4bucVuG7ouG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7pMOK4bqsTirhuqxVUE3hu5zhuqzhurXhur7DmeG6rOG6tT/huqxC4bqoQkPhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uuG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJDhuqpC4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhu5fhu5zhu4jDmeG6rFXhu5bhuqx7w53hu6LhuqxNw4pN4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhuqwl4bucIU3huqwlPSpd4buSw5nhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqzDmeG7nC7huqw9LsOdTeG6rFThu6Lhu5gq4bqsw5kuw51N4bqs4buj4buc4buIw5nhuqDhuqxOw4zDmeG7muG6rOG7nC5Zw5nhu5rhuqDhuqwl4buQ4bqsVeG7luKApuG6rOG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurrhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqxE4bq44bq4QFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9CQ+G6qEUv4bqqxJDDiU5F4bqo4bq4REVCw4klw4lDxJDhurpCVeG6qOG6olNA4buaQT3DvURF4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurrhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6pkThurjhurjhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tsOt4buW4bqs4bucVuG7ouG6rD0uw51N4bqsw5kuw51N4bqs4buc4bq8w5nhu5rhuqzhurXhur7DmeG6rOG6tT/huqxV4bq+4bqsw5nDkiXhuqxP4buMQOG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6rE074bq84bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTOG6vuG7pOG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqsw6wu4buyw5nhu5rhuqDhuqwl4buc4buU4bqs4buc4bui4buYw5nhuqw94buq4bqsw5rhu6zhu6LhuqwjKuG6vMOZ4bqs4buc4buY4bqsw5rEqCXhuqwl4buc4bui4buQJeG6rOG7muG7oj7hurzhuqwjKsOK4bqsVOG7nCHhuqDhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6Lhuqwl4bucw5Phu6ThuqxP4buA4buk4bqsVSLhuqzigJzhu5/hu6zDmeG7muG6rMOZLsOdTeG6rMOZ4bucw53huqzDmeG7mirhu67DmeKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqmTiXhu5wqw5pM4bqs4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurrhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqxE4bq6REBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQkPhuqhFL+G6qsSQw4lOReG6qOG6uERDxJBDJUXhuqrEkMSQ4bq4VeG6qOG6olNA4buaQT3DvcSQ4bq64bqq4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurrhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6pkThurpE4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhu5fhu5zhu4jDmeG6rOG7nFbhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxA4buc4buIw5nhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqsTcOKTeG6rCXhu6Lhu5Al4bqsw5o6TeG6rHvhu4TDmeG6rMOZ4bua4buc4buY4bqsw5rhurzDmeG7muG6rE/EqMOa4bqsTOG7hsOZ4bqsJEZN4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqsJT0qXeG7ksOZ4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsw5nhu5wuw4HhuqzDmibhurzhuqzhu5fhu7Dhu67DmeG6rOG7l+G7sOG7sMOZ4bua4bqg4bqs4bq/w4ol4bqs4bupLuG7ssOZ4bua4bqs4bua4bui4bq84buk4bqsTipdw5TDmeG6rMSCT+G7kirhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsVeG6vuG6rOG6peG7ouG6rCThu4bDmeG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7puG6vOG6rEDhu5zhu6Lhuqx7xKgl4bqsJeG7nOG7lOG6rE3hu4pA4bqsIyrhu6xN4bqs4bua4bui4bq84bqu4bqg4bqsw6wm4bq84bqsTcOMXeG6rEzhu7DDmeG7muG6oOG6rOG7l+G7nC7hu7LDmeG7muG6rMOi4bucJk3igKbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq64bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBC4bqoQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9CQ+G6qEUv4bqqxJDDiU5F4bqo4bq4RMSQRMSQJcSQRMSQ4bq6RFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71E4bqq4bqo4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurrhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQuG6qOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2w6LDik3huqwl4bui4buQJeG6rMOaOk3huqx74buEw5nhuqzDmeG7muG7nOG7mOG6rE/EqMOa4bqsT+G6vuG6rEzhu4bDmeG6rCRGTeG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqsTy7hu7RN4bqsTcOKTeG6rE3hu5xQ4bqsw5PDmuG6rEDhu5w64bqsw5k+4bqsTTvhurzhuqxNw4pN4bqsW+G7guG6oOG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsTuG6vsOZ4bqsTinDmeG7muG6rEzhu6Lhu5Qq4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqsJeG7gOG7ouG6rFXhu5bhuqzhu5xW4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uuG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rETEkMOJQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9CQ+G6qEUv4bqqxJDDiU5F4bqo4bq4RETEkEMlQ8SQ4bq6RUJV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9xJDhuqjhuqrhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4bqnSE3huqwkRk3huqxV4buW4bqs4bucVuG7ouG6rHvhu4TDmeG6rOG7nOG7pMOK4bqsTirhuqxVUE3hu5zhuqzhurXhur7DmeG6rOG6tT/huqxC4bqoQkPhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uuG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmRMSQw4nhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG7o+G7ouG7kCXhuqzDmjpN4bqsT0hN4bqsJEZN4bqsTTvhurzhuqxP4buuw5nhu5rhuqxM4bq+4buk4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4bql4bq84buk4bqsTOG7hsOZ4bqs4bq/4buA4bqs4budWcOZ4bqg4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqs4buL4buaxq9N4bqsw61ITeG6rEzhu6Lhu5Qq4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqi4bqs4buL4bua4buk4bq+4bui4bqsPeG6vOG6oOG6rCU94bukw5nhu5rhuqxU4bucKuG7sMOZ4bqsVOG7nFfhuqxV4buW4bqs4bucVuG7ouG6oOG6rE3FqMOZ4bqsTeG7puG6rCU9xajhuqxN4bucWeG7ouG6oOG6rCU9xajhuqxO4bui4buWw5nhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6bhurzhuqxOw4zDmeG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqg4bqsTcOKTeG6rMOa4buww5nhuqwl4buc4buU4bqsJeG7nOG6vOG7pOG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rCXhu5zhu6zDmeG7muKApuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurrhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkEPhuqhAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JD4bqoRS/huqrEkMOJTkXhuqjhurhEReG6qMOJJeG6usSQQ0JFVeG6qOG6olNA4buaQT3DvUPEkMSQ4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG6p0hN4bqsJEZN4bqsVeG7luG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buEw5nhuqzhu5zhu6TDiuG6rE4q4bqsVVBN4buc4bqs4bq14bq+w5nhuqzhurU/4bqsQuG6qEJD4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurrhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQ+G6qOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2w6xITeG6rE4/4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rCXhu6Lhu5Al4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nCrEqMOZ4bqsVeG7tOG7ouG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rMOZ4bua4bq+w5nhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rHvhur7huqxOKuG6rFThu5zDik3hu5zhuqwl4bucxKhA4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqx74buS4bqsTsOMw5nhu5rhuqzhu5wuWcOZ4bua4bqse+G6vuG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rFXhu5bhuqzhu5xW4bui4bqsJeG7gOG7ouG6rGnhu5wq4bqsTuG7ouG6rCXhu55N4buc4bqsVVBN4buc4bqsJDzhuqzhuqXhurzDmeG7nOG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqzhu5zhurzDmeG7muG6rOG6teG6vsOZ4bqs4bq1P+G6rC3huqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJVHDmeG7nOG6rE3hu7DDmeG7muG6rMOZ4bucxKjDmeG6rFXhur7huqxP4bui4buUw5rhuqxOKuG6rFVQTeG7nOG6rE3hu4pA4bqsJVHDmeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24bq/4buG4bui4bqs4bqn4buEw5nhu5rhuqwt4bqsw63hu6LDmeG7nOG6rOG6vyrhu5jhurAvQOG6tg==

Hải Đăng - Linh Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]