(vhds.baothanhhoa.vn) - Hàng tấn công tiếp tục tỏa sáng cùng một chút may mắn đã giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 3 - 2 trước Nam Định sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở vòng đấu thứ 12 V.League 2019 chiều nay (30/5) trên sân nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4HEg0Phu6DDlOG6rknEkOG7kOG6ruG7g0Lhu57huq7Eg+G7lOG7oMOUw73huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6rjsk4buo4bug4bqu4buiTeG7oOG6rjvhu5Thuq7hu7JZ4buS4bqu4buyw5Ql4bqu4bqkQS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4FkROG7oMOV4bqu4buy4buC4bug4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7JAw43huq7hu7JUQuG6rsOdQ+G7oMOV4bquw43hu7jhu6DDleG6ruG7nuG7puG7suG6rsONw5Thu7bhu7Lhuq7hu55CIeG6ruG7nuG6uuG7oOG6ruG7isOJ4bquw5Xhu5Dhu7ZX4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7DleG7kEThu6DDlOG6rsONw5Thu5BO4bug4bqu4buyw5Thurrhu6DDleG6ruG6tOG6ri3huq7hurLhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4buDQuG7nuG6rsSD4buU4bugw5Thuq7DnULhu7Thuq7hu55E4bug4bquWSThu6zhu7Lhuq7hu4rhu7TFqOG7kOG6ruG7sj7huq7DncOZ4bqu4bugw5XDlErhu7Lhuq7hu7LDlOG7ruG6ruG7ruG6rjtS4bugw5Xhuq7hu4rhu4Lhu7Thuq7hu7LDlCXhuq7hurbhurLhuq5y4buz4buB4buIQsOV4bu04buI4bqu4bqy4bqw4bq24bqq4bquw43DlOG7kE/hu7Thuq7hu6BCIeG6ruG7t+G6tOG6sC/huqThu7nhuq7hu7JZTeG7oOG6rsOd4buG4bug4bqu4bugw5RE4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bq24bqq4bqy4bq2L8OC4bqow4zDguG6suG6sOG6tsOC4bqw4bqw4buy4bqm4bqy4bqq4bqw4bqk4bqq4bq04bui4bq24buz4buaV8OVxILhuq4vw4Hhu4PDleG7tCHhu4zhu6Dhuq7hu5FZU+G7oMOV4bquZOG7uOG7oMOV4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7JAw43huq7hu7JUQuG6rsOdQ+G7oMOV4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7nkThu7Thuq5DUOG6rjtE4bugw5Xhuq7DjSNC4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqhJOG7qsON4bquO0RQ4bqu4buyWUbhu6Dhuq7hu4rhu4Lhu7TDveG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buiw5nhu5Dhuq7DjcOU4buo4buQ4bquw43DlMOK4buy4bquw43DlEzhuq5JTeG7oOG6rlfDlOG7hOG7oOG6rsOd4buG4bug4bqu4bugw5RE4bquO0Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0Q+G6rjvhu6bhu5Dhuq47w4nhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buy4buC4bug4bquw43DmuG7oMOV4buz4bquw7Qm4bquw43DlCPhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq5i4bqj4bqu4buyxJBQ4bquWULhuq474buq4buQ4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq5Xw5RC4bqu4buy4buC4bug4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buyWeG7tOG7oMOV4bqu4bui4bum4buz4bqu4buR4bu0IeG6ruG7oMOU4buQTeG7oMO94bquw41Dw43huq7DlFPDjeG6ruG7sllS4bquw40jQuG6rmThu4Fy4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bquxIMlw43huq7hu5HDlOG6uuG7oMOV4bqu4buixJDhu5Dhuq7DlcOKV+G6rlnhu4Lhu7Lhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu5zDlFHhuq7hu5zDlOG6uOG7oOG6ruG7slkk4buqw43huq7DnSbhuq5DV+G6rsOdQ+G7suG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7ouG7kMOT4buy4bquw40jQuG6rsOdw5nhuq7hu4rDmuG7oMOV4bquw43hu4Thu7Thuq7hu7LDlCPhuq7hu67huq7hu5zDlOG7tOG6ruG7slnhu7Thu6DDleG6ruG7suG7tCFO4bug4bquw40jQuG6ruG7g0Lhu57huq7Eg+G7lOG7oMOU4buz4bqu4bqjQ8ON4bqu4buePeG7kOG6ruG7oMOUU+G7oOG6ruG7oMOUJOG6rsO14buQ4bueQlnhu5BQw73huq7hu5FZU+G7oMOV4bquZOG7uOG7oMOVw73huq5jWULhu55QeuG6ruG7ouG7tMOa4bug4bquSeG7lOG6ruG7nMOo4bue4bquWeG7guG7suG6rsONw5TDiuG7suG6ruG7oE3hu6Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7DjVHhuq7DjeG7qOG6rsOU4bum4buQ4bquw4wl4buy4bqu4buK4buQw5Lhu57hu7Phuq7Eg0Phu6DDleG6ruG7nMOS4bqu4bugw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6JE4bquV8OUQuG6rsOd4bu24buy4bquV8OUxJDhu7Lhuq7DlOG7kMOS4bue4bquw5RRw43huq7DjSNC4bqu4buRWVPhu6DDleG6rmThu7jhu6DDleG6ruG7ruG6rlfDlOG7tuG7suG6ruG7ssOUJeG6ruG6puG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bqu4buyw5Qj4bqu4buew5rhu6Dhuq7hu4rhu6bhu5Dhuq7hu5zDlEPDjcOU4bqu4buKw4nhuq4u4bu04buC4buy4bquw53hurrDjeG6rsONJeG7tOG6ruG7ssOU4bu0QuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu43DlOG7tuG7suG6ruG6tuG6qMO94bquY1lC4bueUHrhuq7hu4rDieG6rlfDlMSQ4bue4bqu4buixq/hu5Dhuq474buq4buQ4bqu4buy4buQT+G7oOG6ruG7isSQUOG6ruG7iuG7puG7kOG6rknEkOG7oOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq47UuG7oMOV4bquw43hu4Lhu57huq47ROG6ruG7g0Lhu57huq7Eg+G7lOG7oMOU4bqu4buKJOG7rMON4bquw5Qk4buu4bugw5Xhuq5Y4bu0ReG6rlfDlMSQ4buy4bqu4buKT+G7oOG7s+G6rsOj4buQUMOVUOG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquw43DmuG7oMOVw73huq7hu57hu67huq7hu7I+4bquw53DmeG6ruG7iuG7hCHhuq5J4buC4buy4bqu4bugw5Xhu7Dhuq7DjcOUUOG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7nMOUQ8ONw5Thu7Phuq7huqNDw43huq7DjeG7hOG7tOG6ruG7ssOUI+G6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquw51C4bu04bqu4buKUeG6rkRQ4bqu4buiTeG7oOG6ruG7suG7guG7oOG6rsONw5rhu6DDleG7s+G6ruG7keG7tCHhuq7hu6DDlOG7kE3hu6DDveG6rsONQ8ONw5Thuq7DjcOU4buo4buQ4bquw40jQuG6ruG7iuG7puG7kOG6rsONw5Qj4bqu4bugw5RE4bqu4buyVOG6rllC4bqu4bucw5RD4bquSU7huq7hu7LhurrDjeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu4PGr+G6ruG7oibDjeG6rsONI0Lhuq7hu4rhu6bhu5Dhuq7DjcOUI+G6ruG7oMOUROG6rsONw5Thu5bhuq7hu4ok4busw43huq7DjUDhuq7hu7LDlMOS4bquw5RRQuG6ruG7oMOU4buw4bqu4bue4bum4buy4bquw43DlOG7tuG7suG6ruG7nkIh4bqu4bue4bq64bug4buz4bqu4buNw5RC4bquV8OUQ+G6rklR4bugw5Xhuq7DlEDhu7Lhuq7DjSNC4bquw5RG4bu04bquO8OT4bqu4buDQuG7nuG6rsSD4buU4bugw5Thuq7hu4rDieG6ruG7ssSQUOG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu5zhu5DDk+G7oOG6ruG7isOS4bqu4buRWVPhu6DDleG6rmThu7jhu6DDleG6rsOMJeG7suG6ruG7iuG7kMOS4bue4bquw5VT4bug4bquw5VE4bugw5XDveG6rsOdQuG7oOG6rknhurzhu6DDleG6ruG7sj7huq7DncOZ4bqu4bq2LeG6tuG6rsONw5RQ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7Phuq7Eg+G7hiHhuq7DjT3hu6DDleG6ruG7okThuq7hu5xO4buy4bquWOG7tEXhuq7DnULhu7Thuq7DguG6pOG6rlfDlOG7tuG7suG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7suG7kE3hu6Dhuq7DjSNC4bqu4buyWUbhu6Dhuq7hu4rhu4Lhu7Thu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buDw5VCIeG6ruG7iuG7hOG7tOG6rsOU4buQw5NX4bqu4bqyw73huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7isOJ4bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7hu7LDmcON4bqu4buyWVDhu6DDleG6rsONQ8ON4bquV8OUQuG6ruG7suG7guG7oOG6rsONw5rhu6DDleG6rjtE4bquw5Xhu4Yh4bquw50lw43huq7EqFfhuq7hu4pD4bugw5Xhuq7hu5zDkuG6ruG7ok3hu6Dhuq7hu5zDlOG7tOG7oMOV4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7DjSNC4bqu4buDQuG7nuG6rsSD4buU4bugw5Thu7Phuq7hu4PGr+G6ruG7oibDjeG6rsONI0Lhuq7hu4rhu6bhu5Dhuq7DjcOUI+G6ruG7oMOUROG6rsONPeG7oMOV4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7hu4pP4bug4bqu4buKQ1fhuq474buq4buQ4bquSUThu6Dhuq7hu7LDlOG6uuG7oMOV4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7hu7I+4bquw53DmeG6ruG7ok3hu6Dhuq7hurIt4bq24bquw40jQuG6rsO14buQ4bueQlnhu5BQ4bqu4buu4bquV8OU4bu24buy4bqu4bqm4bqw4buz4bqu4bq/w5Lhuq7hu7Iq4bquw51C4bu04bquSUThu6Dhuq7hu7LDlOG6uuG7oMOV4bqu4bugRCHDveG6ruG7sllG4bug4bqu4buK4buC4bu04bqu4buKw4nhuq7DjOG7kOG7jOG7oOG6rllC4bqu4buc4buUw43DlOG6ruG7suG7kuG7oMOU4bquw5Thu6jhu6Dhuq5Z4buC4buy4bqu4bugw5Thu5BP4bu04buz4bqu4buDQuG7nuG6rsSD4buU4bugw5Thuq7DjOG7pOG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4buK4bum4buQ4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7ok3hu6Dhuq7hu7Lhu4Lhu6Dhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7igJzhu5zDlMOa4bugw5Xhuq7DjVLhu6Dhuq7DleG7mOG6ruG7isOS4bqu4bue4buC4buy4oCd4buz4bquxIPhu6bhu5Dhuq7hu5zDlEPDjcOU4bqu4buKw4nhuq7hu7LEkFDhuq5ZQuG6rsOdJcON4bquxKhX4bquWeG7guG7suG6ruG7ouG7quG7oOG6ruG7ok3hu6Dhuq7hu5zDlOG7tOG7oMOV4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7DjSNC4bqu4buyw5Qj4bqu4buew5rhu6Dhuq7huqFD4bquw7Thu6jhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurbhuqrhurLhurYvw4LhuqjDjMOC4bqy4bqw4bq2w4LhurDhurDhu7LhuqbhurLhuqrhurDhuqThuqrhurThu6LhurLhu7Phu5pXw5XEguG6ri/DgeG6o0PDjeG6rsON4buE4bu04bqu4buyw5Qj4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq4uJeG7oMOV4bqu4buKQ+G7oMOV4bquO+G7quG7kOG6rsONw5Thu5BO4bug4bqu4buyw5Thurrhu6DDleG6ruG7slkk4buqw43huq7hu4NC4bue4bquxIPhu5Thu6DDlOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HEg+G7luG7oMOU4bqu4buK4buQw5Lhu57huq7hu5zhu5TDjcOU4bqu4buy4buS4bugw5Thuq7DjSNC4bqu4buyWUbhu6Dhuq7hu4rhu4Lhu7Thuq7hu4pO4bug4bqu4buu4bquV8OU4bu24buy4bqu4bqm4bqs4bqu4bucw5Thu5Dhuq5Xw5RC4bquw4wl4buy4bqu4buK4buQw5Lhu57huq7DjSNC4bquw6Phu5BQw5VQ4bquSU3hu6Dhuq5Xw5Thu5JC4bqu4buDQuG7nuG6rsSD4buU4bugw5Thuq7hu4rDieG6ruG7iiRC4bquSVHhu6DDleG6rljhu7RC4bquO8SQw43DlOG6rjvDmuG7kOG6ruG7nMOU4bu04bugw5Xhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONI0Lhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bqu4buyWVPhu6DDleG6ruG7skThu5Dhuq7hu4rDieG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7oMOURuG7oOG6rklE4bug4bqu4buyw5Thurrhu6DDleG6rsONw5RQ4bqu4buK4bum4buQ4bqu4bucw5RDw43DlOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu4dCIeG6ruG7nuG6uuG7oOG6ruG7ssOUUEPhu7Lhuq7hu5zDlFThu5Dhuq5JROG7oOG6ruG7ssOU4bu0QsO94bqu4bugw5Qk4bugw5Xhuq7DjcOU4buW4bqu4buS4buy4bquV8OU4bu24buy4bquw51C4bu0w73huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7isOJ4bqu4bue4buC4buy4bqu4buyRlfhuq7hu7JZ4bu04bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUUuG7oMOV4bqu4buyw5Qj4bqu4buKw5Lhuq7Do+G7kFDDlVDhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu6Lhu4Thu6Dhuq7hu6A6QuG6rsONw5RTw43huq7hu7LDlCPhu6DDleG6ruG7oiThu6rhu5DDveG6rsOdQuG7oOG6rknhurzhu6DDleG6ruG7sj7huq7DncOZ4bqu4bqyLeG6suG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqNDw43huq7DjeG7hOG7tOG6ruG7ssOUI+G6ruG7iuG7puG7kOG6rsONw5Qj4bqu4bugw5RE4bqu4buKw4nhuq7hu6DGr+G6ruG7oibDjeG6rsOM4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bqu4buy4buC4bug4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquSeG7kE7hu7Lhuq7hu57Dk+G7suG6ruG7nlThu5Dhu7Phuq7huqFE4bug4bqu4buyw5Thurrhu6DDleG6ruG7oOG7huG7oMOV4bqu4buyPuG6rsOdw5nhuq7hu6JN4bug4bqu4bq0LeG6suG6rsONI0Lhuq7Eg+G7kOG7oMOU4bqu4buR4buQTuG7oOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4buu4bquV8OU4bu24buy4bqu4bqo4bqo4bqu4buiROG6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7ssOUJOG7ruG7oMOV4bquLiXhu6DDleG6ruG7ikPhu6DDleG6rsONw5RQ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buR4buQTlfhuq7hu7JAw43huq7DjVHhuq7hurThuq7hu4rhu5DDkuG7nsO94bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7hu4rDieG6rsONUeG6ruG6tuG6rOG6ruG7iuG7kMOS4bue4bquO0Thuq7hu7LEkOG7nuG6rjsk4buo4bug4bqu4buiTeG7oOG6rjvhu5Thuq7hu7JZ4buS4bqu4buyw5Ql4bqu4bqk4bqu4buyWU3hu6Dhuq5JReG7oMOV4bquLk5X4bquw5TEkOG7oMOV4buz4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7hu7Lhu5BOV+G6ruG7skDDjeG6ruG7oMOZ4buQ4bquw4xE4buQ4bqu4buexJDDjcOU4bqu4buyWUbhu6Dhuq5J4buC4buy4bquScSQ4buQ4bqu4buiTeG7oOG6rsONUOG7oOG6rsOdw5nhuq7huqbhuq474buq4buQ4bquw4Lhuq7DjcOU4buQTuG7oOG6ruG7ssOU4bq64bugw5XDveG6ruG6suG6ruG7sllG4bug4bquw5RSQuG7s+G6ruG7h+G7puG7suG6ruG7nE7hu7Lhuq5Y4bu0ReG6ruG7iuG7hCHhuq7hu4Lhu6Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7DjSNC4bqu4buyw5Thu4Qh4bqu4buyWVLhuq5k4buBcuG6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6rsSDJcON4bqu4buRw5Thurrhu6DDleG7s0FJ4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu57DnVAtSeG7kMOM4buQLeG7jlDhu6Dhu7ItLOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bugUFnhu55C4buixILDgUEvScOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgld94bu04buyw5RQWcSCw4Hhu5HDlEVQ4bqu4buDw5Xhu7QhTeG7oEEvV8OB

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]