(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 18/5, Giải vô địch Cầu mây toàn quốc năm 2019 tổ chức tại TP Sầm Sơn đã chính thức khép lại với các trận chung kết và lễ trao giải. Thanh Hóa xếp thứ Nhì toàn đoàn, sau đoàn VĐV Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4buFN2vhu4Vb4buEbTdb4buv4bq74bujW3Hhu4Xhu6dbS+G7hWhbcWw5a1tibDlrW3FhZlvhu4Jmw6FmW+G7seG7jVtiaeG6qeG7hVvhuqjhurVyW2rhurd2W3FsOWtb4bufcuG7j+G6qVsgXSI2IS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG6qOG7hWbhur1yWyI1LzI/W+G7gmbDoWZb4bux4buNW2Jp4bqp4buFW+G6qOG6tXJbauG6t3ZbcWw5a1vhu59y4buP4bqpW2vhuqFqWyBdIjZbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbcWFmW1Hhu6JbUOG6tWpbUOG7mWtbYsOgW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlb4buJ4buFZOG7o1vEqWFmW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVtx4buhw6JrW+G6qeG7hXJr4buDW+G7ieG6u3Fb4buxOVvEqeG7gVtx4buhN2xb4buDZsOhZjpbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W+G7r+G6u+G7o1tx4buF4bunW0vhu4VoW3FsOWtbYmw5az9bcDdyW2JsOWtb4buwQuG7sFvhu4Q5W0vDtGY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buCZsOhZlvhu7Hhu41bYmnhuqnhu4Vb4bqo4bq1cltq4bq3dltxbDlrW+G7n3Lhu4/huqlba+G6oWpbIF0iNlvhuqtm4buBa1vhu6E3W3HFqVtr4buDOXZbIl1bLVsiNS8yW3FhZltL4buFOVtx4buFZlti4bqzcltR4bqqUVFbUeG7oltQ4bq1altQ4buZaz9b4bux4buVZlvhu4PhurVrWzBdXVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhu7Fm4bq5a1ss4buwQuG7sC5bYuG6u2tbccWpWyIwW3HDrWvhu4U/W3Hhu4U5a+G7hT9ba+G7gzlr4buFW3Hhu6HhurlrW+G6qcOhW2vhu6Xhu5XhuqlbceG7hTdqW+G6q8awOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIjYiNi8xNeG6qzMgIjIyXV1xNTEiIiIiNcSpIjrhu4vhu6Phu4N9Wy8o4bqsN2tbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbceG7oTdsW+G6qeG7lz9b4buFcnZb4bqp4buF4bul4buZa+G7gz9b4buj4buF4bq1a1tx4buF4bul4buba+G7g1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlba8O0Zlvhuqtya+G7g1tx4buFZlti4bqzcjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu7Dhu5VmW2Lhuq9r4buDW+G6qeG6s+G7oz9bcOG7p+G6qVtqYWvhu4Vb4bqpw7o3W2poa+G7hT9b4bqpOOG6qVvhu7BC4buwW2JsOWtb4buEOVtLw7RmW2LDoFvhu4nhu4Xhuq9r4buDW2Jpa+G7hVti4bulxqHhuqlbcMawW+G7seG7pcahcVtx4buhw7RmW3BsW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVtibDlrW+G6qW5rW8SpYWZb4bqtw6Nr4buDW+G7sWbDquG6qVvhu4Nt4bujW2rEg3Fb4bubWyJdLyIgW3Hhu6HDomtb4bqp4buFcmvhu4Nb4buJ4bq7cVvhuqnDujdb4bqpw6Fb4buDZsOhZjpb4buEOVtLw7RmW+G7g2Y5a+G7hVti4bulxqHhuqlbM1vhu4Thuqjhu7A/WzFb4buE4bqo4bqsW2LDtOG6qVvhuqnhu4Vm4bq7alvhu7FpW3Hhu6FnW0vhu4XhurNxW3FsOWtbYmw5azpbS+G7hWbhur1yW2vhuqFqW+G7n3I3P1vhu4Q5W0vDtGZbxKly4buNa1vhu4NmOWvhu4Vb4buxaVtx4buhZ1tw4buPWyJbcWw5a1vhu59y4buP4bqpW+G7m1tq4buNa1vhuqnhurVyW2rhurd2OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEJsOWtbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W3Hhu4U3alvhuqvGsFvhu4Nmw6FmW+G7seG7lWZbIjRb4buwQuG7sD9b4bqrxrBbceG7oTdr4buFW+G7m1s2W2vDtGZb4bqrcmvhu4NbceG7hWZbYuG6s3I6W+G7ouG7heG6tWtbxKnhu5VrW+G6qTjhuqlb4buwQuG7sFvhuqnDujdbYsO0Zltxcnbhur9rW+G6qeG6tXJbauG6t3ZbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W3Hhu4U3alvhuqvGsFvhu4Nmw6FmW2Lhur1yW8SpOVvEqeG7pzdbceG7oWU6W0JsOWtbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W2LDoFvhu4NmOWvhu4VbYuG7pcah4bqpWyBb4buE4bqo4buwP1siW+G7hOG6qOG6rFvhu7E5WzBb4buE4bqoQjpbIFvhu4Thuqjhu7Bb4bubW+G6qTjhuqlba8O0Zlvhuqtya+G7g1tiw7RmW3FyduG6v2tbYuG7jWZba+G7q1vhu7E5W2LDtGZbcXJ24bq/a1ti4buNZltrN2omW+G7hOG6qOG6rFvhu5tba8O0Zlvhuqtya+G7g1tiw7Vr4buDW2LDtGZbMVtrN2omWzBb4buE4bqoQlvhu5tb4bqpOOG6qVtrw7RmW+G6q3Jr4buDW2LDtWvhu4NbYsO0Zlti4buNZltrN2o/W2LDtWvhu4NbYsO0ZlswW2s3alvhu7E5W2LDtGZbcXJ24bq/a1sxW2s3ajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buF4bulW+G7scOidj9b4bqp4bq1cltq4bq3dltR4buFN2vhu4Vb4buEbTdbYsOgW+G7hWw5a1tx4buFOWvhu4Vb4buvcuG6s3FbcOG6o+G6qVtqdeG6qVtxZuG6uXJbcWzhu6NbMFtxYWZb4buDZsOhZlti4bqzcltrOXY6W0Lhurd2W+G6qcO5a+G7g1vEqTlbceG7hTlr4buFW3Fn4bqp4buFW3Hhu49xW2vhu4XhurNxW+G6qcO6N1vhuqnhurVyW2rhurd2W1Hhu4U3a+G7hVvhu4RtN1tx4buhbGvhu4Nba+G7hWbhur1yW2vhuqFqW3Hhu6Hhu5tbxKlhZlti4bq3djpb4buwZsOq4bqpW+G7seG7pcahcVvhu59yN1tr4buFZuG6vXJbYmw5a1tqYWvhu4VbcWFmW+G7g2bDoWZbYuG6s3Jbazl2W2vhu4Xhu6Vb4bqo4buNa+G7g1s3a1tL4buF4bq3a1vhuqvhurdrWyxx4buF4bunWzAuP1tR4buiW+G7hMO1W+G6qOG7hWdbSmZr4buFWyxx4buF4bunWzEuP1tQbeG6qVtR4buh4bqha+G7g1ssceG7heG7p1syLltiw6Bb4buJ4buF4bqva+G7g1tiaWvhu4VbcOG7m1tx4buh4bubW8SpYWZb4bux4buVZlvhu7FpW3Hhu4Xhurtb4bqpw7o3W+G6qeG6tXJbauG6t3ZbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W+G7m1vhuq1oa+G7hVvhuqtmw6prW+G7n3Lhu4/huqlb4buDZjc6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIWZq4buDW3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8iNiI2LzE14bqrMyAiMjJdXXE1MSIiIiI1xKkgOuG7i+G7o+G7g31bLyhCw7RmW3FyduG6v2tb4bqo4bq1cltq4bq3dltR4buFN2vhu4Vb4buEbTdbYsOgW+G6qW1b4buDZsOhZlti4bqzclvhu69y4bqzcVtw4bqj4bqpP1vhu4NmOWvhu4Vb4buxaVtx4buhZ1tx4buF4bunW0vhu4VoW3FsOWtbYmw5azohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4jhurtxW3Hhu4Vz4bqpW+G7g2bDoWY/W+G6rFHhuqhbceG7oTdsW+G6qeG7lz9b4buFcnZb4bqp4buF4bul4buZa+G7gz9b4buj4buF4bq1a1tx4buF4bul4buba+G7g1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbYmw5a1vhu7BC4buwW2JhcVtx4buFOWvhu4VbcWfhuqnhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oxKg5W2Lhu5lrW+G7sWlbYuG6oWvhu4Nb4bqpN2Y/W3HDrWvhu4VbUeG7hTdr4buFW+G7hG03P1tR4buiW1DhurVqW1Dhu5lrW2LDoFvhuq3DoWxbYsOhalvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7gmbDoWZb4bux4buNW2Jp4bqp4buFW+G6qeG6tXJbauG6t3ZbcWw5a1vhu59y4buP4bqpW2vhuqFqWyBdIjZb4buxOVvhuqtm4buBa1vhu6E3W3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu41r4buDW3Hhu49xW2LEkeG7ozohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oUeG7hcOhbFtL4buDcnbhurlrIS/hu6Mo

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]