(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách cửa khẩu biên giới Tén Tằn (nay là thị trấn Mường Lát) huyện Mường Lát không xa, ngôi đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào được người dân xây dựng khang trang, nhằm cảm tạ, tri ân vị phò mã đã có công khai phá, bảo vệ biên giới.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxIcOD4buiw7nDg8OMw7koxJDDjMO54bucw4rDlMO54bq/U8O54bqj4bu1w7k0d+G6vsO5KHnhu4rDueG7ksO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4xwL8OK4buncXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunEueOG6tMOKw7nhurTDmXfDuUjDiuG6sOG7osO54bqy4bq+Q8OMw7nhurzhur7DleG6vsO54bq/4bqsw4zDueG6v0HDjMO54bufw4x34buow7lJecO54bucw4rhu4LDueG7nMagw4PDjMO54bqjU8OUw4zhurzDueG6oXjhu5zhu6HDucOK4bui4buoRcOMw7nhuqNTw5TDjOG6vMO54bqheOG7nMO5SMOKTcOM4bq8w7nGr3fhu5vDucOM4bq8TeG6vsO54bqkxJDDjMO54bucw4rDlMO54bucU8OVw4zhurzDueG7luG7ouG6osOMw7nhur9Tw7nhuqPhu7XDuTR34bq+w7koeeG7isO54bqkU+G7kOG6tMO5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDucav4bqi4buow7nDgsOaw4zhurzDuUjDinfDjOG6vMO54bucxqB3w4zhurzhu5vDucOMw4pBw43DueG6tOG7s8ONw7nhu5zDveG7m8O54bucxqDhur7DueG6osOMw7nhu6bhu4LDueG7lMOKxKjDucON4bu1w7nhuqThu7XDueG6tOG7iMO54bq0TcOM4bq8w7lIw4p34bq+w7nhu5TDinjhu5vDueG6suG7s+G7isO54bumRcO54bqy4bq+Q8OMw7nhurzhur7DleG6vuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q+G7p3bhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanGsOG7peG7sS/FqeG7peG7pcOCxrDhu6fhu63FqeG7qeG7peG7q+G7nOG7rXZ2xanhu6lJ4bul4budR+G7lOG6vOG7lcagw7Xhu63hu7Hhu6XDusO5d0nhu5zDtcO6IcOD4buiw7nDg8OMw7koxJDDjMO54bucw4rDlMO54bq/U8O54bqj4bu1w7k0d+G6vsO5KHnhu4rDueG7ksO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4zDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q+G7p3bDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7px4bq/w4rhuqbhu4rDucOMw4rhur7EkOG7osO54bq84bq+ecO5SXnDjOG6vMO5SMOJw7lJw73hur7hu5vDueG7pnnhu4rDuUjDiuG7iuG7s8OM4bq8w7nhu5zDikTDuUjhu67DueG7nMOKVMO5a8Sp4bubw7nhurThu4jDucONw5Phu5zDucOM4bq8U8OU4bq+w7nhu5zGoHfhur7DueG7ksO5SXnDjOG6vMO5KHnhu4rDueG7nMOK4buiw5PhurTDueG6o1PDlMOM4bq8w7nDoMOKTcO5xq9Td8O54bufw4x34buow7lJecO5xq/hu7XDuSjhur7EkMOMw7nhurvhu6J3w4zhurzhu5vDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurThu6Hhu53DueG6v8OK4bui4buSw7nDjMOKS8O5w41Pw7nhurRN4bq+w7nhurTDinfDucON4bqo4bubw7nhurzhur5L4bq+w7nhurTDiuG7juG6vsO54bqk4bui4bubw7nhurTDiuG7juG6vsO54bq04bug4bubw7lJ4bui4buoRcOMw7lI4bq+RMON4bubw7lIw4rhur7DuUnDlcOMw7lJQ8OMw7nhu5zhur7DjMOKw7nhu5zDik3DjOG6vMO54bumTMO5w4zhurzDikXhu53DucOj4bq8w4rhuqbDueG7nOG6vsOMw7nhu5zGoOG6vsSQ4buiw7nhuqThu4bDjMOKw7nhurTDiuG6vkPhu6LDucONw5PDuXfDjMOKw7nhu5x54bq+4bubw7nhu5TDisSow7nhu6bhu6J3w7nDguG6vkXhu5zDueG6vOG6vsOB4bq0w7nDjOG6vOG7isO94bq+w7nGr+G6osON4bubw7nhurTDinnDjOG6vMO54bucxqB34bq+w7nhuqRT4buQ4bq0w7nDjMOKecO54bum4buid8O5U8OM4bq8w7nhu5zDiuG7ouG6rsOMw7nhu6Z5w7nhu5zGoOG7ksO54bucw4p5w4zDisO54buUw4rEqMO5w43hu7XDuTR34bq+w7koeeG7iuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6fhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vhu6fhu6/hu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanGsOG7peG7sS/FqeG7peG7pcOCxrDhu6fhu63FqeG7q+G7qcaw4bucxrDhu6vhu6vhu6/hu6tJ4bul4budR+G7lOG6vOG7lcagw7Xhu6vhu6vhu63DusO5d0nhu5zDtcO6IcOD4buiw7nDg8OMw7koxJDDjMO54bucw4rDlMO54bq/U8O54bqj4bu1w7k0d+G6vsO5KHnhu4rDueG7ksO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4zDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7p8O6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q+G7p+G7r8O6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHhur/DiuG7ouG7ksO5w4Phu6jhu5vDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4zDueG6vOG6vsOV4bq+w7nDjFPDleG6tMO54bucd8O54bq8w4Hhu5TDucOKSnfDucOM4bq84buKw73hur7Ducav4bqiw43hu53DueG6ucOKxKjDucON4bu1w7k0d+G6vsO5KHnhu4rDucav4bq+w4zDueG7puG7onfDueG6tMSCw43DueG7luG7ouG6osOMw7nhuqThur7DucOC4bqo4buUw7nhurzhur7DgeG6tOG7m8O54bq84bq+4bukw7nhu6hDw4zDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4zDueG6vOG6vsOV4bq+4budw7nEqeG7onfDueG7lMOK4buKw4zhurzDueG7nFPDlcOM4bq8w7nhu5bhu6LhuqLDjMO54bumecO54bq0w4Phu5TDueG7plLDuUjDiuG7gOG7m8O54buW4bui4bqiw4zDuUlT4buOw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhurTDinnDjOG6vMO5xqB3w7nhu5zGoOG6rsOM4budw7k0d+G6vsO5KHnhu4rDueG7nMag4buSw7nhu6bEkMO54buW4buiQ8O54bucxqDhur5F4buiw7nhu5zhuq7hu5TDueG6suG6vsOMw4rDueG6o1PDlMOM4bq84bubw7nGoMOow4zDueG7nMOKQ8ONw7nhu6ZSw7lIw4rhu4DDucagT+G6vsO5xq/hu6LDg+G7nMO54bqy4bq+w4zDisO54bqk4buiw5Lhur7DueG6vOG6vsOB4bq0w7nhu5LDuUjDiuG7osO54bumw5rhurTDueG6suG6vkPDjMO54bq84bq+w5Xhur7DueG7n+G7nMOK4buCw7nhu5zGoMODw4zDueG6o1PDlMOM4bq8w7nhuqF44bucw7nDjOG6vHnhu6jDucOMd+G7qOG7ocO54bqkeMOMw4rDueG6pOG7osOS4bq+w7nhurzhur7DgeG6tMO5w4zhurzhu4rDveG6vsO5xq/huqLDjeG7m8O54bucxqDDg8OMw7nhu7Phur7DueG6suG6vkPDjMO54bq0U+G7jsOM4bq84budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7p+G7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q+G7p3bhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanGsOG7peG7sS/FqeG7peG7pcOCxrDhu6fhu63FqeG7rcWp4bul4buc4bun4bul4bupxrDhu61J4bul4budR+G7lOG6vOG7lcagw7XFqXbhu63DusO5d0nhu5zDtcO6IcOD4buiw7nDg8OMw7koxJDDjMO54bucw4rDlMO54bq/U8O54bqj4bu1w7k0d+G6vsO5KHnhu4rDueG7ksO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG7puG7oMOM4bq8w7nhurLhur5Dw4zDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7p8O6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q+G7p3bDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7pxKFPhu5DhurTDucOMw4p5w7nhu6bhu6J3w7nhu5TDiuG7isOM4bq8w7nhu5xTw5XhurTDueG6v1PDucON4bu1w7ks4bq+Q8OMw7nhu5TDisSow4zhurzDueG6pOG7iMOM4bq8w7nhuqRPw4zDueG7nMO94bq+w7nhur/huqzDjMO54bq/QcOMw7nhu5/hu5zDiuG7gsO54bucxqDDg8OMw7nhuqNTw5TDjOG6vMO54bqheOG7nMO5w4zhurx54buow7nDjHfhu6jhu6Hhu53DueG6v8OKw4Phu6jDueG6pMOD4bucw7nhuqNTw5TDjOG6vMO5a+G6vnfDueG6pOG6qOG7lMO54bq0xKjDjMO54bucw4pTd8O54bucw4rDleG7nMO5w4LhuqLDjMO54bq0U+G7m8O5TcOM4bq8w7nhurTDikrDjMO54bqjU8OUw4zhurzDuWvhur53w7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq8w7nhu5zDilHDueG7lMOKUcO54bumecO54bua4bq+w4zDisO54buaTsOM4bq84budw7nDosOM4bq8w7nGr+G6vsOMw7nDjMOKecO54bum4buid8O54bq0w4rhu4rDueG6pFPhu5DhurTDuUnhuq7hu5TDuUl5w4zhurzDucOCw5rDjOG6vMO54bqy4buzw4zhu5vDucOC4bqiw4zDueG7nFXDueG6o1PDlMOM4bq8w7ks4bqsw4zDueG7pnnDueG6o1PDlMOM4bq8w7nDqk3hur7DueG6skPDjMO54bqheeG7isO54bq0UsOM4bq8w7lJxILDjMO5SVPhu5Dhu5zDueG7luG7onfhu6jDueG7psSQ4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO6w4Lhu5zDiuG7osON4bqyw7nhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bun4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54bur4bun4but4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8WpxrDhu6Xhu7Evxanhu6Xhu6XDgsaw4bun4butxanhu63hu6nhu6/hu5zhu7Hhu6fFqeG7qcWpSeG7peG7nUfhu5Thurzhu5XGoMO14bur4bun4bupw7rDuXdJ4bucw7XDuiHDg+G7osO5w4PDjMO5KMSQw4zDueG7nMOKw5TDueG6v1PDueG6o+G7tcO5NHfhur7DuSh54buKw7nhu5LDucOK4bui4buoRcOMw7nhu6bhu6DDjOG6vMO54bqy4bq+Q8OMw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6fDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vhu6fhu63DusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7pxw6p34buiw7lIw4rhur7DuU3DjOG6vMO5w43Dg+G7nOG7m8O54bqkT8OM4bq8w7nhurJ54buKw7nhur/Dinjhur7DucOM4buI4bq+w7nGoOG6vkPDjOG6vMO54bumecO54bqkT8OM4bq8w7nhurJ54buKw7nhurR44bq0w7nDguG6osOMw7nhu5zDk+G6tMO5w4zhu4jhur7DueG6tMOK4buiw4zhurzDueG6pOG7tcO5SeG6ruG7lMO54bqkxJDDjOG7m8O5w4pT4buOw4zhurzDuUjDiuG7iOG6vsO54bucw4rDlMO54buUw4pQw4zhurzDueG6v1PDlcOM4bq8w7nhu5bhu6LhuqLDjMO5NHfhur7DuSh54buK4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7p+G7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q+G7p3bhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanGsOG7peG7sS/FqeG7peG7pcOCxrDhu6fhu63FqeG7r8aw4bul4buc4bupduG7seG7r+G7rUnhu6Xhu51H4buU4bq84buVxqDDteG7seG7p+G7pcO6w7l3SeG7nMO1w7ohw4Phu6LDucODw4zDuSjEkMOMw7nhu5zDisOUw7nhur9Tw7nhuqPhu7XDuTR34bq+w7koeeG7isO54buSw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bum4bugw4zhurzDueG6suG6vkPDjMO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bunw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64bur4bundsO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunE0ecOM4bq8w7nDjOG7t8ONw7nhuqHhurjDucOKw5Phur7DueG6v+G6rMOMw7nhur9Bw4zDueG7nMOKw5TDueG6v1PDueG6o+G7tcO5NHfhur7DuSh54buKw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zDksO54bq0w4pU4bq0w7nhu6Z54buKw7nDjOG6vHnhu6jDucWpdsO54bucw4p4w4zhurzDuS7DisO94buUw7nhu5/hu5xU4bq0w7nDjOG6vHnhu6jDucWpdsO54bq/ROG7nMO54bqiw43DuUnhu4LhurTDiuG7oeG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7px4bq/4bq94buBw6Mzw7nhuqFbcC/hu5Rx

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]