(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, 2 tour du lịch mới được công bố tại tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân (ngày 5-11-2022), gồm: Khám phá lòng hồ Cửa Đạt - thác Hón Yên - bản Mạ (1 ngày 1 đêm) và tham quan Khu di tích Cửa Đạt - lòng hồ Cửa Đạt - thác Hón Yên - bản Mạ - nông trại Golden Cow (2 ngày 1 đêm), đến nay đã thu hút hơn 5.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocahxJFE4bucTuG7gkNwaeG7kuG7teG7guG7j3BdTOG7gnDDuuG7kXFxcXDhu4Dhu5xP4buQcOG6vkThu6nhuqJEcMSC4bqk4buCcOG7kETGsOG7hnDhu47hu5LGsOG7gsO0cOG7kMOV4butxJBw4buCQ0TEkOG6rOG7hnBzcOG7kOG7hOG7ksOVcMOD4buScOG7gOG6uOG6okRw4buGTcSQcMSC4bucT+G6onDhuqLDjOG7gkNw4bqg4buK4buXL0RyxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jF3huq7GsMOD4buhxqHEkUThuq7hu4Rw4buQROG7iuG7gkNw4bq+w4LDtHBzcOG7kOG7hOG7ksOVcMOD4buScOG7gOG6uOG6okRw4buGTcSQcMSC4bucT+G6onDhuqLDjOG7gkNw4bqg4buKcOG7kOG7scSQcOG7kOG7kuG7ueG7gnDhu4DhuqpwZ3bhu4JwREbGsMO0cMSRROG6qHDhu5BExrDhu4RwUuG7q3Aq4buScOG7gOG6uOG6okRwROG7klXhuqzhu4JwxJFE4bucTuG7gkNwaeG7kuG7teG7gnDhu5nhu4JD4burVXDDui1yci1zcXNz4buVw7RwQ+G7iOG7huG7j3A1ROG7qeG7hnDhu4xE4bupcOG7gEfhu4JDcEThu4hwJVDGsHAm4bux4buQcC1w4buQROG7qeG6onBdRuG7gnDDrcOC4buCcC1w4bqg4but4buCcDfhu7Fw4buZcnDhu4JD4burVXBycMSCw4Lhu4bhu5VwUuG7q3Dhu5BExrDhu4Zw4buO4buSxrDhu4JwNUThu5Jww4PEkHDhu5BF4bqiRHAlUMawcCbhu7Hhu5BwLXDhu4BH4buCQ3BE4buIcCVQxrBwJuG7seG7kHAtcOG7kEThu6nhuqJwXUbhu4Jww63DguG7gnAtcOG6oOG7reG7gnA34buxcC1w4buCw4zhu4JDcOG7kMOV4buxxJBwW+G7hOG7gMOD4bqu4buCcCXhu4RTcOG7mXNw4buCQ+G7q1VwcnDEgsOC4buG4buVw7RwxILhuqThu4Jw4buCxrBVcMSC4buvcOG7kEThu5JwROG7mOG7kHBETOG7gnDDuuG7kXFxcXDhu4Dhu5xP4buQcMOD4buScOG6vkThu6nhuqJEcMSC4bqk4buCcOG7kETGsOG7hnDhu47hu5LGsOG7gsO0cOG7kMOV4butxJBw4buCQ0TEkOG6rOG7huG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7p3Fx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcMO5cXThu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zdHHDuS9zccO6w4NzcnLDusO6csO54buQ4bulcXJ04buAceG7kcOK4buMQ+G7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUThu5xO4buCQ3Bp4buS4bu14buC4buPcF1M4buCcMO64buRcXFxcOG7gOG7nE/hu5Bw4bq+ROG7qeG6okRwxILhuqThu4Jw4buQRMaw4buGcOG7juG7ksaw4buCw7Rw4buQw5Xhu63EkHDhu4JDRMSQ4bqs4buGcHNw4buQ4buE4buSw5Vww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhu4ZNxJBwxILhu5xP4bqicOG6osOM4buCQ3DhuqDhu4rhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO5cXThu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJsOM4buCQ3DEguG7reG7hHDDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDEguG6pOG7gnDhu5BExrDhu4Zw4buO4buSxrDhu4Jw4bqg4but4buCcDfhu7Hhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocSR4buxxJBw4buGS8SQcOG7kOG7hOG7ksOVcMOD4buScOG7gOG6uOG6okTDtHDDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDDlOG6tHDEguG7nE/huqJw4bq+ROG7qeG7hnDhu4xE4bupw7Rw4buQw5Xhu63EkHDhu4JDRMSQ4bqs4buGcOG7gkRR4buCQ3DEgsSQ4bqm4buScOG7hk3EkHDhu4bhurJw4bq+ROG7qeG6onDhu4JExrDhu5Lhu5FwJUTDveG7gkNwROG7seG7gsO0cMOTcOG7kOG7hOG7ksOVcOG6vkThu6nhu4Zw4buMROG7qXDhu4BH4buCQ3BE4buIcCVQxrBwJuG7seG7kHAtcOG7kEThu6nhuqJwXUbhu4Jww63DguG7gnAtcOG6oOG7reG7gnA34buxcOG7mXJw4buCQ+G7q1VwcnDEgsOC4buG4buVcMOD4buScOG6vkThu6nhuqJEcMOU4bq0cMSC4bucT+G6onDEgsSQcOG7kEThu5JV4bqm4buCcOG6vkThu6nhu4Zw4buMROG7qXDhu4BH4buCQ3BE4buIcOG6olDGsHAm4bux4buQw7Rw4buGxKjhu5BwUuG7lOG7gkNw4buQRHfhu4JDcOG7kEXhuqJEcOKAnETEqMSQcMOUTOG7gnDhu5Dhu5Zw4buQRMagVeKAncO0cFJNxJBw4buCRMSQ4bqm4buScOG7jEThu4Thu4JDcOG6ouG7reG7gkRw4buQRMSQw4Lhu4Jw4buCRMSQw4Lhu4Jw4bq+w5lw4buQROG7mHDhu4bhu6twVcOC4buCcOG6oMOJ4buCRHAtcMSC4bqk4buCcOG7kEThu6nhuqJwXUbhu4Jww63DguG7gnDDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDEguG7nE/huqJw4buQREnGsHDDlOG7ouG6onDhuqBMxJBw4buAxKjEkHBS4burcOG6okThuq7huqLhur4txJDhu4Jw4buQw5XDguG7gnDDg0fhu4JDcOG7kEThu6nhuqJwxILhurbhu4xw4buQ4bugxrBw4buCROG7nHDhu4bEqOG7kHDDg+G7rcSQcOG7gOG7lsawcOG7kMOVd+G7gkNw4buQxJDhu4JEcOG6vkTDjMSQcC1wxILhuqThu4JwNUThu5Jww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhuqDhu63hu4JwN+G7sXDEgsSQcOG7juG7ksawcOG6okTEkOG6pOG6onDhuqLhu7nhu5Jw4buQw5Xhuq7hu4RwVMSQ4buCRHBUd+G7gnDhuqB34bqicOG7juG7ksawcMODR+G7gkNww5TDjOG7gkNwJUThu5JwRMSQ4bqm4buCcERHxrDDtHDDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDDlOG6tHDEguG7nE/huqJw4buQw5Xhu63EkHDhu4JDRMSQ4bqs4buGcOG6ouG7ksSo4bqicMOU4buK4buCQ3BS4burcOG7kEThu5zDk+G7gkNw4buQROG7ouG6onDhuqLhu6nhuqJw4buGRuG7gnB24buCcOG6osagxrBwxILhu4jhu4JDcOG6oOG7q+G7hHDDg+G7teG7gnDhu5DEqOG6onDEkUThu6nEkOKApuG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7p3Fx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcMO6dHThu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zdHHDuS9zccO6w4NzcnLDusO6cuG7peG7kOG7pcO64bundOG7gHLhu5HDiuG7jEPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFE4bucTuG7gkNwaeG7kuG7teG7guG7j3BdTOG7gnDDuuG7kXFxcXDhu4Dhu5xP4buQcOG6vkThu6nhuqJEcMSC4bqk4buCcOG7kETGsOG7hnDhu47hu5LGsOG7gsO0cOG7kMOV4butxJBw4buCQ0TEkOG6rOG7hnBzcOG7kOG7hOG7ksOVcMOD4buScOG7gOG6uOG6okRw4buGTcSQcMSC4bucT+G6onDhuqLDjOG7gkNw4bqg4buK4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunR04buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSbhuqbhu4JwJVDGsHAm4bux4buQcOG7kEThu5JwROG7mOG7kHDEgsOM4buCQ3DDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDEguG6pOG7gnDhu5BExrDhu4Zw4buO4buSxrDhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoWfEkOG6rOG6onDhuqLDjOG7gkNw4bqg4buKcHNw4buQ4buE4buSw5Vww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhu4ZNxJBwxILhu69wQ0bhu4xw4buMROG7ueG7gnDhu47hu5Lhu63hu4JDcOG6oOG7qXDhu5DEkOG6puG7hnDhu4J24buCQ8O0cOG7gE/EkHDhu5BE4bqkw7Rw4buQROG7knBE4buY4buQcMSC4bu54buScOG7kOG7nHDEguG6qHDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4Jww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhuqLEqOG7gkNwxILhu4jhu4JDcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4JwROG7klXhuqzhu4JwxJFE4bucTuG7gkNwaeG7kuG7teG7gsO0cOG7juG7ksawcMSCRnDEgkbhu4JDcENG4buMcFLhu6vhu4Rww5Thu6Bw4buMROG7qeG7kHDhu5DDlcSQ4bqo4buCcOG6vsSQ4buCRHDhu5DhuqRwLXBU4buvcETEqMSQcOG6osagxrBwxILhurjGsHDhu4xE4bucTOG7gkPhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMav4buS4buQROG7hMOV4buhxqE4Q+G7klXhuqrhu4JwJuG7seG7kOG7ly/hu4zGoQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]