(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15-8, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Xuân đã khai mạc Lớp tập huấn “Sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Thổ” năm 2022.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zPOG6suG7sOG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7p+G7olXhu6Dhu6fhu57hurDhu4rhu6Phu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p8OM4buz4buI4bun4bqs4buG4bq44bug4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqR54buj4bun4bqmxILhu4jhu6fGr1Thu6Phu6fhu4jhu4Dhu7XhuqThu6fhuqRS4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fhu4fhu4Dhu45yL+G7ouG7nuG7nMSo4buI4bq+c3Iv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXPhuq/hur7hu7Phu7Dhu6fGsOG7rS134buj4bun4buH4buc4bug4buI4bq+4bun4buexILhu4rhu6drQeG7iOG7p+G7gEp54bunLeG7pzzhu4bhurjhu4jhu6fhu7fhu4jhu4Dhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bunxqDhu4DDk+G7huG7p+G7gOG7mMag4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4Mh4bqvKeG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G6r+G7gFXhu6dt4bugxILhu4jhu6fhuqzhu7nhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhu4rhu7XhuqThu6fDo+G7kMag4bun4bue4bq2xqDhu6fhu4Dhu6Dhuq7hu4jhu6figJzhu4FV4bug4bun4bue4bqw4buK4buj4bunw4Lhu7fEqOG7p+G7nsOS4buI4bun4bqkw73huqThu6fDjOG7s+G7iOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G6psSC4buI4bun4bqkeeG7o+G7p+G6psSC4buI4bunxq9U4buj4bun4buI4buA4bu14bqk4bun4bqkUuG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4buH4buA4buO4oCd4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bup4bup4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4bqm4bue4buA4bug4buKw4Lhu6fhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d2d8WpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu63hu6nFqcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7qeG7q+G7qy/hu6nFqeG7reG6psawxrDGsMaw4but4but4bux4bue4bux4bupxanhu693w4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4bux4butxrDhu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6U84bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4buiVeG7oOG7p+G7nuG6sOG7iuG7o+G7p8OC4bu3xKjhu6fhu57DkuG7iOG7p+G6pMO94bqk4bunw4zhu7Phu4jhu6fhuqzhu4bhurjhu6Dhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7o+G7p+G7iOG7gOG7teG6pOG7p+G6pFLhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p+G7h+G7gOG7juG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXZ3xanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu63hu6nFqeG7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXMow73huqThu6fhur7hu4bhu7fhu4jhur7hu6fGr+G7hsSQ4buI4bunxq/hu7Phu6fhu4BM4bqk4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bunw4zhu5DGoOG7p+G7nuG6tsag4bun4buA4bug4bqu4buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p8OM4buQxqDhu6fhu57hurbGoOG7p+G7gOG7oOG6ruG7iOG7p+G6pErhu6fhu7HFqeG7p+G7gEzhuqThu6fGr+G7hsSQ4buI4bunw4zhu7Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7gOG7teG7nuG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunxq9B4buI4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fhu4fhu4Dhu47hu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fhuq/hu4BV4bunbeG7oMSC4buI4buf4bunKMO94bqk4bun4buATOG6pOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4bun4bq+4buGeeG7iOG7o+G7p+G6vuG7hsO9xKjhu6fGr+G7hsSQ4buI4buj4bun4bqv4buA4buz4bun4buI4bq+4buA4buGxJDhu4jhu6fhuqTDmuG7oOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bqs4bu14bue4bun4bqs4bqw4buw4bun4bqsU+G7p+G7iOG7jOG7huG7p+G6puG7oOG7iOG6vuG7p8avw4nhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6Phu6fhur7hu4bFqOG7p+G6vuG7hOG7iOG7p8av4buz4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bunw4zhu7Phu4jhu6fhuqzhu4bhurjhu6Dhu6fhuqbEguG7iOG7p+G6pHnhu6Phu6fhuqbEguG7iOG7p8avVOG7p+G6pFN54bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fDguG7s8So4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fhu4fhu4Dhu47hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzEguG7sOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fDjOG7s+G7p+G6pkbGoOG7p+G6rOG6uuG7p+G7gEzhuqThu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gEzhuqThu6fhu4BN4buG4buj4bun4bue4bucecSo4bun4bqs4buO4buG4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uOG7iuG7p+G7gHnhu7Dhu6Phu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p8OC4buG4bq64bug4bun4bqm4buG4bq84buI4bun4buA4bquxqDhu6fhuqbhurThu4jhu6Phu6fhuqThu4Dhu4Z54bun4buiQ+G7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bunw43hu4BK4bunw43hu4BB4buI4buj4bunxq9V4buQ4buI4bq+4bun4buKw4HhuqThu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7muG7oMO94bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pMSC4bug4bunw4zhu7XhuqThu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7jOG7huG7p8avQeG7iOG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7lOG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc8Oj4buQxqDhu6fhu57hurbGoOG7p+G7gOG7oOG6ruG7iOG7p8OM4buz4bun4bqkw5Thu6fhu6Lhu5Thu6fhu5rhu6B54buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G6rOG6uuG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7iEHhu4jhur7hu6fDjOG7pOG6pOG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6Phu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7o+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqRK4bun4bug4buw4bun4bue4buC4buI4buf4buf4buf4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7o+G7p+G6vuG7hOG7iOG7p+G6vuG7hsWo4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4buA4bug4buw4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bue4buA4bug4bq24bue4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bqm4buG4bq84buI4bun4bqmxILhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqkw73huqThu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG6uuG7oOG7p+G7osOT4bun4bue4bu14buG4bun4bqsRnnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7neG7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bqs4buM4bun4bqk4buA4bug4buwxJDhu4jhu6fhu4pP4buI4buj4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fGr1Lhu6Phu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p8ag4buAw73GoOG7p8OM4bug4bq24bue4bunxq/DieG7p+G7olXhu6Dhu6fhu57hurDhu4rhu6Phu6fDguG7t8So4bun4buew5Lhu4jhu6Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4buA4bug4buw4bun4bqkw73huqThu6fDjOG7s+G7iOG7p+G6rOG7huG6uOG7oOG7p+G6psSC4buI4bun4bqkeeG7o+G7p+G6psSC4buI4bunxq9U4buj4bun4buI4buA4bu14bqk4bun4bqkUuG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4buH4buA4buO4bud4bunw43hu4B54buG4bun4bue4buAw73huqThu6Phu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G7ouG7t+G7iOG7p8ag4buA4bqy4buK4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p+G6puG7oOG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulc3Lhu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnPEg+G7teG7iOG7gOG7pyhV4buS4buI4bq+ci/hu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnNyL8agcw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]