(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15-8, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Xuân đã khai mạc Lớp tập huấn “Sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Thổ” năm 2022.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7pyLhuqhZ4butTeG6oE5I4butU8avVeG7rVThuqZNc+G7rULhuqJP4butVOG7kk7hu61Dw4FD4butTMOATuG7rcSQSeG7hlXhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqHPhu61OSOG6oEPhu61D4buk4butRMOCTuG7rVThu5hD4butaUjhu5Thu6UvU1RST05H4bun4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bun4bqlR8OAWeG7rXbDvS3hu7dz4butaVJVTkfhu61Uw4JN4butw7LEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rSJJ4buGTuG7reG6ok5I4butaUhBTkjhu63DoMOTQeG7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butVuG7mknhu63DrX3huqVd4butSFVZ4buGTuG7reG6pUjGr+G7reG7j1XDgk7hu63EkMOD4butS0hBSeG7rU3huqBD4but4bq14buaUOG7rVThuqxQ4butSFXhuqRO4but4oCcaMavVeG7rVThuqZNc+G7rULhuqJP4butVOG7kk7hu61Dw4FD4butTMOATuG7rcSQSeG7hlXhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqHPhu61OSOG6oEPhu61D4buk4butRMOCTuG7rVThu5hD4butaUjhu5TigJ3hu61OxIJN4butd+G7r3d3dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sURUSFVNQuG7rUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7teG7t+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXfhu69QWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0lWdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL05FV1Mvd3d4eC934buvw71EdnZ2dsO9w715VHl34buv4buz4bu3TOG7r3RKUEdwUuG7m3nDvXbhu7Hhu61BTFThu5vhu7Ei4bqoWeG7rU3huqBOSOG7rVPGr1Xhu61U4bqmTXPhu61C4bqiT+G7rVThu5JO4butQ8OBQ+G7rUzDgE7hu63EkEnhu4ZV4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxahz4butTkjhuqBD4butQ+G7pOG7rUTDgk7hu61U4buYQ+G7rWlI4buU4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7Xhu7fhu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7HDvXfhu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p1vDgUPhu61HSeG6ok5H4butVknDik7hu61Ww4Dhu61I4buMQ+G7rVZJw4pO4butVEhBTeG7rUdJQeG7rUzhu5pQ4butVOG6rFDhu61IVeG6pE504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lIQU3hu61HSUHhu61M4buaUOG7rVThuqxQ4butSFXhuqRO4butQ8OT4buteeG7r+G7rUjhu4xD4butVknDik7hu61Mw4Dhu61OSOG7rk5H4butSOG6oFThu61OSMOCTuG7rVbEgk7hu61OR0jhu4bhu61Ew4JO4butVOG7mEPhu61pSOG7lOG7rVRSw4pO4butxJDhu4pB4butQsOATuG7rUhVWeG7hk7hu63huqVIxq/hu63hu49Vw4JOdOG7rVvDgUPhu61I4buMQ+G7rVZJw4pO4butxJDGr+G7okPhu61OSOG7rk5H4butTkdI4buG4butTkjDgk7hu61Ew4JO4butR0lBTnPhu61HScOBT+G7rVZJw4pOc+G7reG6pUjDgOG7rU5HSEnDik7hu61D4buoVeG7rVRSVVnhu4BO4butxJDhuqBU4butxJDhuqZZ4butxJDhu6bhu61O4buYSeG7rURVTkfhu61W4buA4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butQuG6ok/hu61U4buSTnPhu61HSeG7ruG7rUfDjE7hu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rU5I4buuTkfhu61Mw4BO4butxJBJ4buGVeG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butQ+G7pkHhu63EkOG7kk5H4butQsOAT+G7rUTDgk7hu61U4buYQ+G7rWlI4buUdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ciw4JZ4butQ8WoTkfhu61Mw4Dhu61E4buKUOG7rcSQ4buC4butSOG7jEPhu61WScOKTuG7rcSQxq/hu6JD4butSOG7jEPhu61I4buOSXPhu61UUkFP4butxJDhu5RJ4butTkjhu65OR+G7rUtJTkjhu61OR0hJ4buGTeG7rUhBWXPhu61Dw4FDSOG7rUJJ4buCVeG7rURJ4buETuG7rUjhuqRQ4butROG6qk5z4butQ0hJQeG7rVPhurrhu61OSOG7rk5H4butS0jDk+G7rUtIxIJOc+G7rVbGr+G7mk5H4butTeG6rkPhu61UUk9OR+G7rVFVw4Hhu61UUsOMTkjhu61TSU5I4butSE/huqBU4butVOG6oEnhu61Dw4FD4butQ8OCVeG7rUzhuqBD4butQuG7mHPhu63EkOG7mEnhu61WxIJO4butTkdI4buG4but4bue4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkd04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G6teG7mlDhu61U4bqsUOG7rUhV4bqkTuG7rUzDgOG7rUPGoOG7rVPhu57hu61RVUFO4butVFLhu4xOR+G7rcSQ4buC4butVEnhur5Q4butVOG7pEPhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rU7Egk5H4butTOG7sEPhu61DSE/hu61Dw5ROR+G7rUNI4buoQ+G7rVbEgk7hu61Iw5NBc+G7rU5HSOG7huG7rU5Iw4JOc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butQ8OT4butVVnhu61Uw41OdHR04butVFJPTkfhu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61RVeG6ok7hu61Mw51z4butR8OMTuG7rUdJ4buu4butVsOA4butUEjDgVThu61IVVnhu61HScOB4butVFLhu4rhu61OR0jhu4bhu61USFXhuqxU4butVFLDjE5I4butREnhu4RO4butRMOCTuG7rUdJQU7hu61Dw4FD4butRMOCTuG7rVThu5hD4butVEhJ4buCVeG7rVPhu5Dhu61U4bqgSeG7rcSQ4buKQeG7rVBIxq/GoE5HcuG7rU7Dgk5H4butQ0FP4butVFLDjE5I4butxJDhu5jhu61DSFVZw4pO4butTcOUTnPhu61OR0hJ4buGUOG7rVbhu6Rz4butS0nhur5O4butVEjhu6hD4butUEjDgVDhu61MVeG6rFThu61W4buA4butU8avVeG7rVThuqZNc+G7rULhuqJP4butVOG7kk5z4butUEjDgVThu61IVVnhu61Dw4FD4butTMOATuG7rcSQSeG7hlXhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqHPhu61OSOG6oEPhu61D4buk4butRMOCTuG7rVThu5hD4butaUjhu5Ry4butS0hBSeG7rVRIw4FDc+G7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61T4bqiTuG7rVBI4bqoTeG7rVBI4bukQ+G7rVbhu6Thu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61EVeG7rUzhu4pDSOG7rcSQ4buKQeG7rVBIxq/GoE5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p8Oi4bqgTkjhu61bxq/hu5xOR+G7pS9TVFJPTkfhu6fhu6UvUOG7pw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]