(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, dạy và học.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu5FV4bq/4buY4bq7VOG7mC4zw53hu5jDouG6szAgLOG7mFk3IeG7mMOdw5ogLuG7mMOdLuG6peG6vz8g4buY4bu0YSHhu5jhurU3w5IvLuG7luG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jMOC4bqzMCAs4buYWTch4buYw53DmiAu4buYw50u4bql4bq/PyDhu5jhu7RhIeG7mOG6tTfhu5jhu7RSICzhu5jhu7IhOiDhu5jhurNS4buY4bqz4busw6Lhu5giVSAu4buYIj1M4buYw51Tw53hu5jDncOg4buY4bq1xIPhu5gsIVMw4buY4buy4bqpw53hu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCDhu5jDoj4gLuG7mMOCLlIgLuG7mHQxUuG7mOG7tMOZ4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mOG7tDggLOG7mFk54buYIC4hKuG6peG7mCwhw5oh4buY4bqxLlPhurHhu5ggLsWoIuG7mCDhu7AgLOG7mMOdUjDhu5jDnS7hu6zDouG7mF1jw6MgLEzhu5guISbhuqXhu5jhurfhuqXDmuG7mMOdNiAs4buYw6JTw53hu5jhurfhuqXDmiDhu5hd4buBTOG7mOG7slXhur/hu5jhurtU4buYLjPDnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mOG7oOG7oOG7oOG6scOqS+G7mC7hu7YhLC7Dokrhu5jhu6Lhu5ZQ4bqxw6pL4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLy8h4bq7TVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgLyDhu7bhur3hurUvxqDGoOG7nOG7ni/GoOG7lOG7ouG7suG7nOG7lFHhu5rhu5Thu5rhu6DDouG7ouG7nlHhu6Lhu5pd4buUTX3hurEsxKjhurNJ4bui4buiUOG7kuG7mFJdw6JJ4buS4buRVeG6v+G7mOG6u1Thu5guM8Od4buYw6LhurMwICzhu5hZNyHhu5jDncOaIC7hu5jDnS7huqXhur8/IOG7mOG7tGEh4buY4bq1N+G7kuG7mOG6vSHhu7LDoi5J4buS4bug4bug4bug4buS4buYLuG7tiEsLsOiSeG7kuG7ouG7llDhu5Lhu5gv4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO0UuG6scOiITAg4buS4buM4bqwLjIgLOG7mC4zw53hu5jDoi42ICzhu5giISAu4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mMOiVSHhu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mMOCdOG6sMOC4buY4buR4buwIOG7mMOiOcOd4buYIDkh4buYw6LhurPhuqfhu5jDoj4gLuG7mMOCLlIgLuG7mHQxUk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4IuZcOd4buYLiEmIOG7mCLhuqnDneG7mMOiISThuqXhu5jhu7RhIeG7mCLhuqEh4buYw53hu6Qg4buYWcOaIEzhu5jDojBUIOG7mOG7siEmIOG7mCwhUzDhu5jhu7LhuqnDneG7mOG6u1Thu5jhu7RUMOG7mMOiVTDhu5jDoi7hu7Yw4buY4bqxLmPDoCAs4buYw50u4buwIuG7mMOdLuG6peG6vz8g4buYw6LEkeG7mOG7slXhur/hu5jhurtU4buYLjPDneG7mMOi4bqz4bql4bq/KiDhu5jDoi7huqnhu5ggOSHhu5jhu7LhuqUgLOG7mOG6tVIgLOG7mOG7slXhur/hu5jhurtU4buYLjPDneG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mCDhu6QgLOG7mF1lw53hu5ggLGPhuqMh4buYLjPDnUzhu5jDoi7huqMh4buYLCFSIOG7mOG6t+G6pVLhu5jDguG6s2PhuqMgLOG7mMOCdMO04bq04buY4buxISAu4buY4bupLlIh4buYT8OC4bqw4buYw4IuUiAu4buYdDFSw5Phu5jhu7TDmeG7mFsuNiAs4buYICzEkSAs4buY4bu0YSHhu5gi4bqhIUzhu5jDoi5S4bq/4buY4bu0YSHhu5jDnVPDnS7hu5jDoi5kw53hu5gsIcOaICzhu5jhu7JV4bq/4buYWcWoICzhu5ggLiEq4bql4buY4bqxLmPDoCAs4buY4bqxLlPhurHhu5hbLlPDneG7mCAuUuG6pU3hu5jDguG6szAgLOG7mOG7tDHhu5jDnS7huqfhu5jDouG6szMgLOG7mGQgLOG7mOG7suG6qSAs4buYw7Thu63DgsOC4buYw6LhurMwICzhu5jhurfhuqXDmiDhu5hd4buB4buY4bq7VOG7mOG7slXhur/hu5guM8OdTOG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5guISbhuqXhu5jhurfhuqXDmuG7mC4m4buYw6IuNyAs4buY4bqxLjIgLOG7mC4zw53hu5jDoi42ICzhu5giISAuTOG7mOG6u1Yg4buY4buy4bqpICzhu5jDnVPDneG7mFshJSDhu5jDoi5kw53hu5hdISQg4buYIjYg4buY4bq7VDDhu5gsIcOaIeG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mMOdU8Od4buY4bq74busIOG7mOG7tCrhu5jDoi5lw53hu5jDoiE6IOKApsOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtDbhu5jhu60s4bql4bq/OiDhu5jDgi484buYw4Iu4bql4buYdFRM4buYdCEm4bql4buYw6LhurNjxIMgLOG7mCAuVOG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buYw50uIVLhu5jhurUjSuG7mOG7kyUg4buYIFLhur/hu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7tMOZ4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mOG6tTfhu5guMVLhu5jDojBUIOG7mFk54buYw51Tw53hu5guMFXDouG7mOG7tDkgLEzhu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAs4buYw51Tw53hu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mMOi4bqzMCAs4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICzhu5jDolQh4buYw50uKCAuTOG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICzhu5guM8Od4buYWVXhu5jhu7QhJiDhu5jDosOpTOG7mFlUIeG7mCwhw5ogLOG7mOG7tCEmIOG7mMOiw6lNTU3hu5jhu60sMFQh4buY4bqzUkzhu5jDnVPDneG7mF3huqHhurHhu5guM8Od4buY4bu0Y8Ojw53hu5hd4bum4bqx4buY4bu0xq/DouG7mC4m4buYw6IuNyAs4buYIlPhur/hu5jDnS4hJeG6pUzhu5jDoiHhu5jhursh4buYw6IuNiAs4buYIiEgLuG7mMOiKMOdLuG7mC7Do+G6seG7mOG6teG7qiDhu5jDnVPDneG7mOG6sS7hu64g4buYIioi4buYZCAs4buY4buy4bqpICzhu5gsIeG6p+G6seG7mCwhUzDhu5jhurshJCDhu5jhurtU4buYLjPDneG7mOG6tSEgLuG7mMOdMeG7mMOiLj/hu5jDouG6s2XDneG7mMOiISXhurHhu5jDouG6s1Lhu5jDnWThuqXhu5jDolQh4buYXSEm4bqlTOG7mFsuUyLhu5jhurEuU+G7mC4pIC7hu5jDmiAu4buYw6Iu4bu2MOG7mMOixJEgLOG7mMOdLuG6q+G7mOG7tCrhu5jDoi5S4bq/4buY4bq7KeG7mOG6sS7DmiHhu5jhu7Lhuq0gLOG7mMOi4bqzUiAu4buYw5ogLkzhu5giNuG7mC4pIC7hu5ggLmPhu5jDouG6s2PhuqHDnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mFDhu5Thu5bhurHDqkvhu5gu4bu2ISwuw6JK4buY4bui4buW4bue4bqxw6pL4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLy8h4bq7TVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgLyDhu7bhur3hurUvxqDGoOG7nOG7ni/GoOG7lOG7lOG7suG7lsag4buW4bui4bua4buaUMOiUOG7nOG7oFDhu55d4buUTX3hurEsxKjhurNJ4bue4bui4buS4buYUl3Doknhu5Lhu5FV4bq/4buY4bq7VOG7mC4zw53hu5jDouG6szAgLOG7mFk3IeG7mMOdw5ogLuG7mMOdLuG6peG6vz8g4buY4bu0YSHhu5jhurU34buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5JQ4buU4buW4buS4buYLuG7tiEsLsOiSeG7kuG7ouG7luG7nuG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4zhurohJsOd4buYWyXDouG7mCA3IeG7mC4m4buYw6IuNyAs4buYISDDouG7tuG6syDhu7bDouG7mFsuNiAs4buY4buy4buw4bq/4buYw6LhurNlw53hu5jDouG6peG6vyUg4buYw6LhurMwICzhu5jhu7JV4bq/4buY4bq7VOG7mC4zw53hu5jDolUh4buYw4LhurNj4bqjICzhu5jDgnTDtOG6tOG7mMO04bqt4buYw7QuKCAu4buY4burUiDhu5hPw4LhurDhu5jDgi5SIC7hu5h0MVLDk+G7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5gg4buwICzhu5jDnVIw4buYLiEm4bql4buY4bq34bqlw5rhu5gsIeG6o+G7mC4zw51Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7scavw53hu5jhu7Lhuq3hu5jDnTIg4buYIC4hKuG6peG7mFsuMeG7mFsu4bukIOG7mOG6uyrhu5jDncOg4buY4bq1xIPhu5jhurtWw6Lhu5jDnS7hu6zDokzhu5jhurUwICzhu5jDguG6s2PhuqMgLOG7mMOCdMO04bq04buY4butUiLhu5jhu60sVSDhu5hPw4LhurDhu5jDgi5SIC7hu5h0MVLDk+G7mMOdYiAs4buY4bu0w5nhu5jDouG6s1IgLOG7mFk84buYIjnDouG7mOG6tTfhu5jDoi4hJcOi4buYWTxM4buYIlPhur/hu5giMcOd4buY4bqxLuG6qcOd4buY4bq74bqp4buY4buyVeG6v+G7mOG6u1Thu5guM8Od4buYw6LhurMwICzhu5jDoikgLuG7mC4pIC7hu5gi4bqhIU3hu5jhu60uVOG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buY4bu0w5nhu5jhu7Thu67huqXhu5jDomPhu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mMag4buY4bqxLjIgLOG7mC4zw53hu5jDoi42ICzhu5giISAuTOG7mOG6vSE7IeG7mOG6sS7huqvhu5jhurUxICzhu5jDojBUIOG7mMOi4bqzY+G6oyAsTOG7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5jhurEuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mMOiNyHhu5jhu7RS4buY4bq1ZeG7mOG6tVMgLOG7mMOiVTDhu5jDouG6szAgLOG7mCLDoSHhu5gsIeG6o+G7mOG7slXhur/hu5jDnS4oIC7hu5hbLjFS4buYw53huqtS4buYLCFTMOG7mOG6uyEkIE3hu5jhu60uVOG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buYw50yIOG7mMOq4buw4bq/4buY4buyZSAs4buYXTnhu5jDouG6sykgLuG7mCAuxagi4buYIOG7sCAs4buYw51SMOG7mCDhu6QgLOG7mF1lw53hu5jhurU34buYw50uMOG7mCwhUzDhu5jhurshJCBM4buYw6Jh4buYw50uZMOd4buYIC4hKuG6peG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buYw50x4buY4bu0PCAu4buYLmPhuqEgLOG7mOG6tTdM4buYWy7huqXhur8lIOG7mFsuKMOdLuG7mCwhUzDhu5jhurshJCDhu5guM8Od4buYw6JW4bqxTOG7mGQgLOG7mOG7suG6qSAs4buYw7Thu63DgsOCTOG7mMOq4buw4bq/4buY4buyZSAs4buYLCFTMOG7mFMg4buY4bu0ISYg4buYw6LDqUzhu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAs4buYw6LhurMpIC7hu5jDnS4hJeG6peG7mOG6sDDhur3hu7bhurPhu5jhurAwISDDouG7mMOi4bqzMCAs4buY4buyVeG6v+G7mOG6u1Thu5guM8OdTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDkiEiLOG7mMOdXVLhurXhurVJ4buSIcO04bu2IMOi4bu24bqz4buS4buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7kuG6vSHhu7LDoi5K4buYUOG7lOG7luG6scOqS+G7mC7hu7YhLC7Dokrhu5jhu6Lhu5ZQ4bqxw6pL4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLy8h4bq7TVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgLyDhu7bhur3hurUvxqDGoOG7nOG7ni/GoOG7lOG7lOG7suG7lsagxqDhu5Thu57hu5xQw6Lhu57hu57GoOG7muG7nl3hu5RNfeG6sSzEqOG6s0nGoFHhu5rhu5Lhu5hSXcOiSeG7kuG7kVXhur/hu5jhurtU4buYLjPDneG7mMOi4bqzMCAs4buYWTch4buYw53DmiAu4buYw50u4bql4bq/PyDhu5jhu7RhIeG7mOG6tTfhu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7klDhu5Thu5bhu5Lhu5gu4bu2ISwuw6JJ4buS4bui4buWUOG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4x0M8Od4buY4bq1ISAu4buYw6IuZcOd4buYLlQgLuG7mMOi4bqzJCDhu5jDoi4hJcOi4buYWTzhu5jDoiHhu5jhursh4buYw6IuNiAs4buYIiEgLuG7mCAsUuG6v+G7mMOiVSHhu5hd4bqh4bqx4buYLjPDnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4Iu4buu4bq/4buY4bqwLlUi4buYdOG6rSAs4buYw7Uow50uTOG7mHQhJuG6peG7mMOi4bqzY8SDICzhu5jDguG6s2PhuqMgLOG7mMOCdOG6sMOC4buYdFbhuqXhu5jhu6s5w53hu5jhu5bhu5hPdFbhuqXhu5jhu6s5w53Dk+G7mMOdLjDhu5hZISXDokzhu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7tFIgLOG7mMOiKMOdLuG7mMOdZcOd4buYw50u4bql4bq/PyDhu5jhu7RhIeG7mOG6tTfhu5ggLsWoIuG7mCJSICzhu5hdVSHhu5ggLuG6uSAs4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYw51SMOG7mC7DoCDhu5jDouG6szAgLOG7mMOdNiAs4buYw6JTw53hu5gsIVMw4buY4buy4bqpw51N4buYw7Qu4bql4bq/PyDhu5jhu7RhIeG7mOG6tTfhu5jDouG6szAgLOG7mCAuVOG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDoi4/4buYLiEmIOG7mMOi4bqzY+G6ocOd4buYw6IhJCDhu5jhurfhuqVS4buY4bq7ISbDneG7mGQgLOG7mOG7suG6qSAs4buYIjnDouG7mOG6tTfhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mOG6t+G6pcOaIOG7mF3hu4Hhu5ggLmPhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mOG6uuG7reG7meG7suG6pUzhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mMOiVuG6seG7mC7huqXhu6wg4buYWTgh4buY4buyY+G6ryAs4buYw6IuY+G6oyAs4buYw6rhuqXhur8kIOG7mMOd4bqrUuG7mMO1OeG7mHPhu5Hhu4jhu5PDgk1NTeG7mMO0U8Od4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICzhu5jhursq4buYWyXhu5jDojBTIOG7mMOiVCHhu5jDnS4oIC5M4buY4bq34bqlw5og4buYXeG7geG7mMOiVCHhu5jhurXDmiBM4buY4bq34bqlw5og4buYXeG7geG7mMOdNiAs4buY4bq74bukIEzhu5jhurUwVSDhu5jDoi7huqMh4buYWy4xUuG7mFkhP+G6peG7mOG7tCrhuqXhu5jhu7Rjw6PDneG7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jDouG6syQg4buYw51Tw53hu5jhurEu4buuIOG7mCIqIk3hu5jhu60sMFQh4buY4bqzUkzDouG6s2PhuqMgLOG7mOG7tFIgLOG7mMOiVuG6seG7mMOi4bqz4bqlICzhu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mMOiLmPhu5jhurshJiDhu5jhurU34buYIC7FqCLhu5jDneG6pSAs4buYw53hu6zhurHhu5jDnS4w4buYLCFTMOG7mOG6uyEkIEzhu5guM8Od4buY4bq1ISAu4buYw51Tw53hu5ggLOG6pTgg4buYLjPDneG7mF0hJuG6peG7mF1U4buY4bq1U8OdLuG7mCwhUzDhu5hbLjBSTOG7mOG6tVPDnS7hu5jDoi5SIuG7mFsuw5ow4buY4bu0ISYg4buYw6LDqUzhu5hZVCHhu5gsIcOaICzhu5jhu7QhJiDhu5jDosOpTOG7mCwhUzDhu5hTIEzhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mCI24buY4bqxLjQgLEzhu5jDoi4o4buYICwuISYi4buYw5ow4buY4bu0P+G7mC7DoeG7mMOi4bqzw6Phu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buY4buyVeG6v+G7mOG6u1Thu5guM8OdTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurFn4bqlw6IuMOG6s+G7kuG7jMOC4bqy4bqk4butc+G7mOG7q+G7ncOSL+G6seG7jA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]