(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 16-9-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã có Công văn số 2516/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch các khoản thu, chi trong năm học này.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdGcuG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuqfhu40x4bqhxqHhu43hu5vDsuG6oeG7heG6q2bDsuG6oWbhuq1m4bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqhd8OyeDHhuqFmw7Lhu40g4bqhRuG6rWbhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buX4buB4bux4bqh4bub4buj4buN4bqhw7PDtSI2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDfhu5rDs+G6qeG6sOG6ocOj4bqzLeG6pS3Eg+G6o8SDxIMx4bqhVuG7qeG6ocOT4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqHDg+G6qeG6oUjhuqnhu53huqF34bqr4bud4bqhNMOTR11IVzXhuqF34buR4bubw7LhuqFoY+G6oWbhu6PhuqFGcuG7m8Oz4bqhw4Nk4bub4bqhdnPhuqHEg+G6t8Oj4bqzL1bDk0dIVy3hu5TDkldG4bqhw4Nr4bqhw4Phu41sZuG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFn4buD4bub4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jTHhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFm4bqtZuG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oXfDsngx4bqhZsOy4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buX4buB4bux4bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqhxIPhuqPEg8SDLcSD4bqjxIPhuq8y4bqhV8OyaeG7neG6oWjhu6Mx4bqhZuG6rWbhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buX4buB4bux4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7PDsuG7jcSpxqHhuqF3eWYx4bqhZnLhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqn4buNMeG6ocah4buN4bubw7LhuqHhu4Xhuqtmw7LhuqFm4bqtZuG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oXfDsngx4bqhZsOy4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6Fm4bqh4bub4bqp4bqwMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NnZ34buv4bud4bubw7M3RnLhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oeG7sMOy4bqrxqHhuqFXw7LDtOG6ocag4bqn4buN4bqhw5Lhu53huqcx4bqhw5Lhu41seOG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oVfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV+G7jW144bqhw7Lhu6Fm4bqh4buE4bqn4bqhSMO14bubw7LhuqE0V+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6Phuqc1IDYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r+G6oWd3w7J4xqHhu4XDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHhurfhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqv4bqv4bqv4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhurHhuq8vw6PhurXhurVn4bq34bqj4bql4bqj4bqz4bqx4bqjd+G6teG6teG6t8Oj4buX4bqxLcOiMuG7meG7scOzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgRnLhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqn4buNMeG6ocah4buN4bubw7LhuqHhu4Xhuqtmw7LhuqFm4bqtZuG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oXfDsngx4bqhZsOy4buNIOG6oUbhuq1m4bqhZuG7peG6oXbhu6nhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhZnLhu5vDs+G6oeG7l+G7geG7seG6oeG7m+G7o+G7jeG6ocOzw7Uiw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurfhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqv4bqv4bqvw6DhuqEvNzYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDsmnhu53huqHhu6144bqn4bub4bqhaOG7jW3GoeG6oWbhu7XhuqfhuqF3cuG7jSDhuqFG4bqp4bubw7PhuqHGoeG7jeG7m8Oy4bqh4buF4bqrZsOyMeG6oeG7r3HhuqHhu6/huqnhu5vDs+G6oXfDssO14bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oWbhuqnhu5vDs+G6oWh04bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsjHhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydTLhuqFW4bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Nk4bub4bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oWfhu4Phu5sx4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWhj4bqhd+G7jWrhu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buX4buB4bux4bqhZ8OA4bqhd+G7neG6reG7m+G6oWbDsuG7neG6oXfDqnfhuqFmYuG6oWbhuq1m4bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqhd8OyeDHhuqFmw7Lhu40x4bqhaHnhu5vDs+G6ocah4buzZuG6oWjhu49mw7LhuqHDg+G6qeG6oXfDsnjhuqFo4bu14bqh4buFw73huqFmw7Lhu43huqFodOG7m8Oz4bqhd8Oyxanhu43huqHhu43hu5sx4bqh4buxw7Lhuq134bqhaGrhu5vhuqF34buB4bub4bqhd+G6p+G6sOG6oXfDgeG7m8Oz4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsjLhuqHhu5TDsuG7jeG6oeG7r3HhuqHhu6/huqnhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyajHhuqHhu7HDsuG7s+G6ocOyeOG6sOG7m8Oy4bqhduG7ieG6oWZixqHhuqF3w7LDquG6sOG6oWjhu7nGsGbhuqF34buN4bub4bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw7Lhu6Xhu5sy4bqhVuG6p3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWfDgOG6oXfhu53huq3hu5vhuqFo4bu5xrBm4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5sx4bqhaOG7peG7m+G6ocODw7ThuqFm4buj4bqhd8Oy4buHxqHhuqHhu6144bqwa+G7m+G6oeG7scOyxKnhuqFneOG6sGx3MeG6oeG7l+G6q+G7jeG6ocODa+G6oWZy4bubw7PhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oeG7l+G6v+G7m+G6oeG7m+G6ouG6pzHhuqF24bqneOG6oWjhu6PhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfhu41q4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oXfDsngy4bqh4buww7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oeG7r8Oqd+G6oXfDsuG7nWLhu43huqHGoeG6reG7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNypr4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4bquY+G6ocOydeG7jeG6ocOy4buj4bqn4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buvw6p34bqhxqHhu43hu5vDsuG6oeG7heG6q2bDsjHhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuqfhu40y4bqhP2PhuqHDsnXhu43huqHDsuG7o+G6p+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oeG7scOyw63hu7HhuqFm4bqp4bud4bqh4buFZeG7m8OzMuG6oUhq4bub4bqhd8Oyxanhu43huqFo4buNbcah4bqh4bub4bqp4bqwMeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDs+G6v+G7m+G6oeG7m8Oy4bu54bqhaGPhuqHhu5fhuqnGoeG6oeG6ruG7neG7m8Oz4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4bquY+G6ocOydeG7jeG6ocOy4buj4bqnMeG6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buX4bun4bux4bqhw7J44bqw4bqhaHXhu5vDs+G6oeG7r8Oqd+G6oWbhuqfhu53huqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7o+G6oeG7l+G7p+G7seG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7r8Oqd+G6oXfDssOq4buxMuG6oUjhu6PhuqHhu5fhuqnhuqFo4buNa3jhuqHhu4XDteG7m8Oy4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDszHhuqFmw7JB4bubw7PhuqF3cDHhuqHDg+G7jWxm4bqh4bquY+G6ocOydeG7jeG6ocOy4buj4bqn4bqhaGPhuqFo4bu5xrBm4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4buvw6p34bqh4bubw7PDsuG7jcSpxqHhuqF3eWYy4bqhKsOq4bub4bqhaGvhuqHhu6nhuqFmw7LDuTHhuqFow4Hhu5vDs+G6ocOz4bq94bqw4bqh4bqt4bux4bqh4buXw4Bm4bqhZsOy4bud4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOyeOG6sOG6oWh14bubw7PhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhu6Phuqcx4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oeG7m+G6qeG7neG6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bub4bqh4buteOG6reG6oXfDssO14bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7LhuqfGoeG6ocOz4buN4bqn4oCmNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszdXw7Lhur/hurDhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqHhu6x4c2bhuqHhu5rDs+G6veG7mzHhuqHDkuG7jWx44bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhV+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFXw5Lhu7BX4bqhV+G7r+G7jWx44bqhVuG7peG7m+G6ocOj4bqhNFfhu6/hu41seOG6oVbhu6Xhu5s1IDYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6t+G6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHEg+G6peG6s+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bqx4bqvL8Oj4bq14bq1Z+G6t+G6o+G6peG6o+G6s+G6t+G6t3fhurfEg8SD4bqj4buX4bqlLeG6tTLhu5nhu7HDs8Og4bqh4bqn4buXdz7DoEZy4bubw7PhuqHhu5XDsuG6p+G7jTHhuqHGoeG7jeG7m8Oy4bqh4buF4bqrZsOy4bqhZuG6rWbhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqF3w7J4MeG6oWbDsuG7jSDhuqFG4bqtZuG6oWbhu6XhuqF24bup4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oWZy4bubw7PhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqHhu5vhu6Phu43huqHDs8O1IsOg4bqhxILhu41nd8OyPsOg4bq34bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoMSD4bql4bqzw6DhuqEvNzYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDssOAZuG6oXdqMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7o+G6ocOzw7XhuqHhu4Vl4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buVw7Lhuqfhu40y4bqh4buaw7PhuqfhurDhuqHhu5vDsuG7ueG6ocOD4buNbGbhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhu5vDs3h04bub4bqhd+G6qeG7jeG6oXfhu6/GsOG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWbDgHjhuqHDsuG7oWbhuqF24buN4bubw7LhuqHDs+G6oOG7jeG6ocODazHhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oeG7heG6p+G7neG6oeG7m8Oy4buNxKl44bqhZnLhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhw7JqdzLhuqHhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7o+G6ocahdXfhuqHDg+G7jWxm4bqhxqHhuqnhuqF3cuG7jeG6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqF24buJ4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjhu6PhuqHhu5fhuqnhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oWfhuqfhu5vDsuG6oXbhuq1m4bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhu6Phuqcy4bqh4buE4bup4buN4bqh4buX4buJMeG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsuG6oXbhu4nhuqHhu5vDssO14bub4bqh4bubw7Lhuqd4MeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhacah4bqhZuG7o+G6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHDsuG7peG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhacah4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buj4bqhaOG7jWt44bqh4buV4buNbOG7mzHhuqFm4buj4bqhd8OybeG6oWbhu6PhuqFpxqHhuqF24buJ4bqhd8OA4bqhd+G7jTHhuqF34bu14buN4bqhd8Oy4bq94bub4oCm4bqh4buseOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6ocOD4buNbGbhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqFn4bqn4bubw7LhuqF24bqtZsOyMeG6oeG7heG6reG7neG6oWbhuq3hu50x4bqhd8Oy4bqn4bubw7LhuqHhu6144bqwanfhuqF34bud4bqt4bub4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqFmw7LDqXfhuqFmw7Lhu4kyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4bun4buN4bqhaOG6veG6sDHhuqF3cuG7jeG6oXbhu4nhuqHDsuG7oeG7seG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhZuG6rWbhuqHhu5fhu6fhu7Ex4bqh4buveXfhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhd8OyeOG6oS3huqFmw7Lhu43huqFo4bq/eOG6oeG7m2TGoeG6ocOy4buhZjLhuqHhu6x44bqn4bqhaOG7ozHhuqHhu5vEkcah4bqh4buFxJF34bqhd8O14bubw7LhuqHDssO14bubw7LhuqFobeG6oeG7r+G6qeG6oXbhu53huq13MeG6oWjhu41reOG6oWbDsuG7keG7m8OyMeG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFn4buD4bub4bqhd8OyxKnGoeG6ocOD4bqp4bqh4bquacah4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buteOG6reG6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jTHhuqFm4buj4bqhw4Phu41sZuG6oWbhuqnhu53huqHhu4Vl4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhu6PhuqfhuqHDsuG6p+G6sOG6oeG7lcOycuG7m8OzMuG6oVfhu6/hu7nhu6dm4bqhaOG6veG6sDHhuqFoY+G6oXfDgeG7m8Oz4bqh4bquYuG6sOG6oeG7r+G6p+G6ocOD4buNbGYx4bqhZuG7o+G6oeG7l+G7p+G7seG6oWbDsuG7jeG6p+G6oeG7hcO14bubw7LhuqHhu6144bq94bub4bqhw4PhuqnhuqHhu5vDsuG7ueG6ocOD4buB4bqwMeG6ocOD4buNbGbhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6oXfDqnfhuqFmYuG6oWhreOG6oeG7hWXhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqneDHhuqHhu5vDsuG7ueG6ocOD4buB4bqw4bqh4buX4bqp4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFoeeG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqFmw7Lhu7XhuqF34buv4bu54bul4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDszLhuqFHQXfhuqHhu5XDsuG7neG6rXfhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhuqnhu53huqHhu4Vl4bubw7My4bqhRuG7o+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oeG7rXjhur3hu5vhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHDsuG7peG7m+G6oWfDgOG6oeG7leG7jWrhu5vhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZuG7o+G6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw7LGsOG7seG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4bu14bubw7PhuqHDsnXhuqFo4bu5xrBm4bqhd8Oyw7XhuqHhu5fhuqvhu43huqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oeKAnHfhu6/DteG7m8Oy4oCd4bqhdsO64bqhw7J14bqh4bubw7PDssOo4budMuG6oUjhur3hurDhuqHhu5fhuqnhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6oWbDskHhuqFo4bq9eOG6oeG7scOyYuG7jeG6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOz4buj4buxMuG6oTrEqXjhuqFm4bq/eOG6oeG7m8Oy4bu54bqhw4Phu4HhurDhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqh4buX4bqp4bqh4buFxJF34bqh4buFeHVmMuG6oeG7sMOy4buz4bqhw7J44bqw4bubw7LhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6ocahw6rhurDhuqHhu5fhuqnhuqF3w73hurDhuqF34bq9xqEx4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6ocOD4buD4bub4bqh4buxw7Ji4buN4bqhw4N44buN4bqhw4Phu4syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszdXw7Lhur/hurDhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqEq4buNanfhuqFH4bu34bubw7Mx4bqhw5Lhu41seOG6oXfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oVfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhV8OSRlbhuqHhu5rDs+G7oWbhuqHhu7DDsuG7s+G7m8Oz4bqhNFfDsuG7ucWp4bubw7PhuqE/eOG6veG7mzUgNi92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NnZ34buv4bud4bubw7M3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqh4bq34bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6r8Oi4bqj4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhurHhuq8vw6PhurXhurVn4bq34bqj4bql4bqj4bq1w6Phurd34bqx4bql4bqv4bqz4buXw6PhuqMt4bqlMuG7meG7scOzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgRnLhu5vDs+G6oeG7lcOy4bqn4buNMeG6ocah4buN4bubw7LhuqHhu4Xhuqtmw7LhuqFm4bqtZuG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oXfDsngx4bqhZsOy4buNIOG6oUbhuq1m4bqhZuG7peG6oXbhu6nhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhZnLhu5vDs+G6oeG7l+G7geG7seG6oeG7m+G7o+G7jeG6ocOzw7Uiw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DhurfhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqvw6LhuqPDoOG6oS83Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5Lhu41s4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqF3w7J4MeG6oWbDsuG7jeG6oWjhur944bqh4bubZMah4bqhw7Lhu6FmMeG6oWbhu6PhuqHEg+G6oeG7lcOy4budYuG7m+G6ocah4bqp4bqhd8OyaeG7neG6oWZy4bubw7PhuqHDg2Thu5vhuqF3w7LDteG6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDssOt4bux4bqhd8OyeOG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7J4MeG6ocahdXfhuqHhu5fhuqnhuqF34buNa+G7m+G6oWbDsuG7neG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqF34buvYuG7jeG6oeG7m8Ozw7Lhu41sxqHhuqHDg8O14bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWbDsuG7ueG6p+G6oWjhu7XhuqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhaG3huqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oWbDsuG7neG6ocOy4buhZuG6oXbhu43hu5vDsjHhuqHDsuG6p+G7jeG6oeG7l+G6qeG6oXfhu41r4bub4bqh4bub4bu54bunZuG6oXhz4bubw7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5pkxqHhuqHhu5vhuqfhurAx4bqhZnLhu5vDs+G6ocODZOG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqFW4bup4bqhw5NHXUhX4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8Oy4bqh4buvw6p34bqh4buvceG6oeG7r+G6qeG7m8OzMeG6oXfhuqvhu53huqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhxqHhu6nhuqFmw7Lhu53huqFm4bqtZuG6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oWfhu4Phu5vhuqFm4buz4bqhd8OybeG6oeG7lcOy4budYuG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDssOt4bux4bqhw7LhuqfhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDssOt4bux4bqhd8OyeDHhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqHhu5vhuqnhu53huqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5fGsOG7jeG6oWfhu7Phu5vDs+G6oWfhuqfhu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqfhuqHhu7HDsuG7s+G6ocOyeOG6sOG7m8Oy4bqhw7Lhu6Fm4bqhduG7jeG7m8Oy4oCm4bqhRnLhu5vDs+G6ocODZOG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqF24bupMeG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFn4buD4bub4bqhZuG7teG6p+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqHDk0ddSFfhuqFoY+G6oXfhuqvhu53huqFo4buNa3jhuqHhu5Xhu41s4bub4bqhd8OyeOG7geG7m+G6oeG7l8aw4buN4bqhw4PhuqnhuqFm4bu34bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqFow7Thu5vDsuG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDsuG6qeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8OzMuG6oUbDsnnhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhaGPhuqFmZOG7m+G6oWZB4bqhw4Phuqnhu53huqFo4buj4bqhaG3huqF3w7LDgGbhuqHDsuG7jWzhu5vhuqFoeeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqFo4bu5xrBm4bqhd8Oy4buHxqHhuqFow7Thu5vDsuG6oWh54bubw7PhuqF3w7Jp4bud4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8Oy4bqhZuG7teG6p+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqh4buXeOG7gXcx4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buj4bqhw4PDquG7m+G6oWhr4bqhw7PDteG6oeG7l+G7neG6oeG7l8SR4bubw7Mx4bqh4buFZOG7m+G6oeG7lcOy4budZOG7mzI2L+G7sTc2d+G6p+G7heG7l2nhuqFm4buX4bqndnY+w6Bm4bqnxqF34buvaeG7m8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6oeG6teG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubLeG7l2lvdyDhuqHhuqd4d+G7nTDhuqHGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubLeG7r+G7jcOzw7J3IOG6oeG6p3h34budMMOgNzZ34buF4budZ+G6sDc2d+G7rzc2d2c3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2acahN0Zy4bubw7PhuqHDg2Thu5vhuqHEg+G6t8Oj4bqz4bqh4buv4bqn4bqhaMWp4buN4bqhw4Phu6fhu43huqHGoeG7s2bhuqFo4buPZsOy4bqhaG3huqF3ZOG7m8Oz4bqhZuG7ucWp4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6rWbhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oWbhuq1m4bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqhd8OyeOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqhZsOyw6rGoeG6oWdBd+G6oXfDteG7m8Oy4bqhd+G7r+G6q+G7m8Oz4bqhw7J44bqw4bqhaHXhu5vDs+G6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOz4buj4bux4bqhw4PhuqnhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tjHhuqF24bqg4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqF3w7J44bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqFm4bul4bqhduG7qeG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqF24bqn4buN4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8OyMuG6oUbhuq1m4bqh4bubw7LhuqnhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oeG7m+G7o+G7jeG6ocOzw7XhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu40x4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqhZnLhu5vDs+G6ocODZOG7m+G6oeG7m+G6qeG6sCI2L2nGoTc2L+G7sTc2L3dnNzYvd+G7rzc2L3fhu4Xhu51n4bqwNzYvd+G6p+G7heG7l2k3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoHdp4bqudy3huqfhu5fhu43Ds+G7myDhuqHhu6/hu43Ds8OydzDDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszcq4buNbHfhuqHDkuG7neG6qeG7m8Oz4bqhNMOzw7Lhu401Ni92d+G7r+G7neG7m8OzNzYv4buxNw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]