(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên đất Bố Vệ xưa, nay thuộc phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Thái miếu nhà Hậu Lê còn được biết đến với tên gọi khác như: Bố Vệ miếu; đền Lê Bố Vệ… Cách gọi đền Lê Bố Vệ cũng là để phân biệt với “kinh đô tâm linh” Lam Kinh trên đất Lam Sơn (Thọ Xuân).
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmsawM+G6s+G7qOG6sDHhu6hm4buDMeG6s+G7qH0sZuG7qOG7pWLhu6hONFUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG6sirhurfhu6hm4buDMeG6s+G7qH0sZuG7qOG7pWLhu6hONOG7qMOz4buJ4bu0UOG7qOG6s+G7tMOy4buoZjlnZD7hu6jhu4E54buJ4bq74bqzOOG7qMaw4bqr4bqzOOG7qE404buoU0bhu4Dhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFRQ4buoe2Hhu6hmw6E+OeG7qOG6seG6oT454buo4buFbOG7qG4k4bqz4buoOcOi4bu04buoPizhu4Hhu6jhu4dnYj7hu6g4YeG7tOG7qEY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6g+4bql4bqz4buofeG7ieG6vT7hu6g8YTJm4buofTLhurPhu6hu4bq5YeG7qGYx4bqz4buoOOG6p2Hhu6jhuq854bu2PuG7qOG6sznhu4nhu57hu6jhu6Vi4buoTjThu6jhurdhMmfhu6Dhu6h9M+G6s+G7qOG6sDHhu6jhu6Vi4buoTjTigKbhu6jhu6fhu7Y+OeG7qDjhuqdh4buofTPhurPhu6jhurAx4buo4bulYuG7qE404buoPuG7i+G6szjhu6jhurHhu7jhu6h9NeG7qOG7gTk74bqz4buoPGE0ZuG7qG7hurlh4buo4oCc4bqvYeG6sznhu6h94bqr4buoZjvhurfhu6jhurFh4bqzOeKAneG7qOG6sOG7tOG6t+G7qOG6rmHhurM54buoZuG7gzHhurPhu6h9LGbhu6jhurDhu7Thurfhu6jhu4TDqeG6s+G7qFNGOeG6p+G7qMOTZzvhurNUUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlU8w5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buu4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuWS/hu6zhu7Dhu6574buu4buww51Xw53hu6xYZlhZVuG6sVgtYeG6tzgtVuG7rlZZUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMavxrAz4bqz4buo4bqwMeG7qGbhu4Mx4bqz4buofSxm4buo4bulYuG7qE40xq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7ruG7rsav4buoL8OaVS88w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmkY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6jhurMq4bq34buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qOG7gTnhu4nhurvhurM44buoxrDhuqvhurM44buoTjThu6hTRuG7gOG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu0VOG7qD7huqXhurPhu6h94buJ4bq9PuG7qDxhMmbhu6h9MuG6s+G7qG7hurlh4buoZjHhurPhu6g44bqnYeG7qH0z4bqz4buo4bqwMeG7qOG7pWLhu6hONOG7qDnhu7TDsuG7qOG7pWLhu6hONOG7qOG6t2EyZ1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurIyZ+G7qOG6sznhu4nhu6jhurDhu7Thurfhu6jhuq5h4bqzOeG7qDwz4buoZjky4buofeG7ieG6vT7hu6jhuq85w6ph4buoe2vhurM44buo4bqzOOG7tMOy4buo4buF4bu0Z+G7qOG6rzlh4buoTmfhu7Thu6jhurAx4buoRjnhu7Zh4buoZsSR4buo4buHZ+G7tOG7qH3hurth4buobuG6uWHhu6jhu4TDqeG6s+G7qOG6sSThurM44buoLeG7qD45YuG6s+G7qOG7tOG6s+G7qOG6szg54bqj4buobsOj4bqzOeG7qDkq4bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qD7hu7Y+4buobmfhu7RQ4buoOeG6teG7uOG6szjhu6hmOeG7tmHhu6g5IWfhu6jhurM54bu44buo4bqwMeG7qG7hu7jhu6g+4buL4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qOG6s8OpYeG7qGY54bq74buoPmjhurM44buoTmfhu7Thu6jhurAx4buoRjnhu7Zh4buoZsSRUOG7qGbEkeG7qGZhMeG6s+G7qHvhuqXhurM44buoOeG6p+G7qOG6sDFQ4buoPuG7tj7hu6hu4bqh4buoZuG7g+G6teG6szjhu6g54bq14bu44bqzOOG7qGZkPuG7oOG7qGY5w6Dhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAx4buo4bqxQGHhu6h94buJ4bq9PuG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buoe+G7ieG6uWHhu6hmOeG6u2Hhu6hOZ+G7tOG7qOG7t2Hhu7Thu6jhurDhurXhurM44buo4bqzOeG7uOG7qOG6sjhnw7I24bqzUOG7qGbhu4Mx4bqz4buoPsOp4buo4buFw6rhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu4PDoOG6sznhu6g4ZeG7qH1hNOG6s+G7qOG6t2EyZ+G7qMOq4buoxrDhuqvhurM44buoxrDhuqvhu6hTRjkk4bqzOOG7qOG6sOG6teG6szjhu6gt4buo4bu54bu44buo4bqyZGFU4buobuG7uOG7qOG6sOG7tOG6t+G7qOG6rmHhurM5UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu67hu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6zhu65ZL+G7rOG7sOG7rnvhu67hu7Dhu7Lhu6rhu6pX4buqZljhu6xW4bqxWC1h4bq3OC1Zw53hu6zhu65RxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/GsDPhurPhu6jhurAx4buoZuG7gzHhurPhu6h9LGbhu6jhu6Vi4buoTjTGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmkY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6h94buJ4bq9PuG7qOG6rznDqmHhu6h7a+G6szjhu6h74buJ4bq5YeG7qGY54bq7YeG7qE5n4bu04buo4bu3YeG7tOG7qOG6sOG6teG6szjhu6jhurMk4bq34buo4buww53hu6pXUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY5W+G6teG7qOG7heG7tj454buoVWHDmsawQGHhu6jhurLhu7Thurfhu6jhurM5LGbhu6hmOWLhurM44buoPjnDoVUvYcOa4bue4buo4oCc4bq2YTJn4buo4bulYuG7qE404buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6g44bqnYeG7qOG6seG7uOG7qH1hNOG6s+G7qOG7ueG6tSrhurM44buoxrDEqT7hu6hmOeG6q+G6s+G7qOG6rmEzZ+G7qMawQGHhu6jDsz3hu6jhu6Vi4buoTjThu6g5Z8OyNOG6s+G7qMaw4bqr4bqzOOG7qOG7hMOp4bqzUOG7qOG6szhnw7Ix4bqz4buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6jhurdhMmfhu6jDquG7qEY5JOG6szjhu6jhurDhurXhurM44buobuG7uOG7qDlnw7I04bqz4buoRjnDrcOy4buo4bqyOGfDsjHhurNQ4buo4bqzJOG6t+G7qOG7t2Hhu7Thu6jhurDhurXhurM44buoZjnEqeG7qGbhu4nhu6jhurfhurlh4buoe+G6u2Hhu6huM+G7qH07w7JR4buoRjLhu6hu4bu44bq14buoZmEyZuG7qMOzZzvhurNQ4buoZjlnUOG7qOG7h2fhu7ThurPhu6hm4bqj4bqzOeG7qDnhu7jhurM54buo4bqxNuKAnVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu6fhuqXhurPhu6jhu4Xhu7Y+OeG7qFVhw5rGsEBh4buo4bqy4bu04bq34buoZjlrPuG7qOG6scOtPlUvYcOa4buo4bqxQGHhu6g+OV3hu4Hhu57hu6jigJzFqeG6u2Hhu6h7a+G6szjhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bqwMeG7qG4z4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7RR4buo4bq2YTJn4buo4bqzOeG7uOG7qOG6sDHhu6jDquG7qGY54bu44bqzOeG7qEY5JOG6szjhu6jhurDhurXhurM4UOG7qDnhuqfhu6jhurAx4buoZjtn4buow7Nh4bqz4buoe+G6u2Hhu6huM+G7qOG7pWLhu6hONOG7qFPhurHhu7jhu6h9LGbhu6g+4buL4buoRuG7g2fhurM44buoOeG7ieG6szjhu6jhurM54bu44buo4bqwMVRR4buoTmfhu7Thu6hT4bu3YeG7tOG7qOG6sOG6teG6szhU4buo4bqzw6Jh4bue4buo4oCc4bu3YW3hu6huYTQ+4buoZjnhurvhu6g+aOG6szjhu6jhurM54bu44buo4bqwMeG7qOG6seG7uOG7qGbhu4PhuqfhurM44buofWE14bqz4buoPsOs4bu04buoZuG7g2EzZ+G7qH3DoOG6sznigKbhu6jhu4Thu7Rh4buoZuG7gyzhurPhu6hmOS7hurPhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nhurXhu7Thu6hmOWg+4buoezvhurPhu6jhu4Vs4bu04buo4buF4bu04bqzOOKApuKAnVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pO4bu44buoZjlb4bq14buoPuG7tj7hu6hm4bu4YeG7qOG6sWE0Z+G7qOG7hWxQ4buoZjnhu7bhurM44buo4buu4buo4bqzJOG6t+G7qOG7sMOd4buqV1Dhu6jhurdhMmfhu6g+4bu2PuG7qE5n4bu04buo4bqwMeG7qMOq4buo4bulYuG7qE404buofT3hu6jhu7ThurPhu6hu4bqh4buoZjnhu4nhur3hurM44buo4bqx4buJw6nhurM4UeG7qE7hu7jhu6g+4buL4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzJOG6t+G7qH3DolDhu6hOZ+G7tOG7qOG7t2Hhu7Thu6jhurDhurXhurM44buoPuG6peG6s+G7qDzhu7ThurPhu6g+OeG6teG7qOG6s8OpYeG7qH07w7Lhu6g8xKk+4buofUBh4buoZmvhu6jhu4XDqeG6s+G7qOG7heG6teG6s+G7qGY5MuG7geG7qG7hu7jhurM44buobuG6uWHhu6hY4buoPjlt4buo4oCc4bqy4bu04bq34buo4buGZ2I+4buo4buFw6nhurPhu6g54bu44buoZmvhu6hmOWzigJ3hu6h94buJ4bq9PuG7qDlhNWfhu6jhurHhu7jhu6jhurNoYeG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqy4bu04bq34buoPsOi4buoZmrhu6h9O8OyUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu67hu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6zhu65ZL+G7rOG7sOG7rnvhu67hu7Dhu7Lhu6rhu67hu67hu6xmWcOd4buy4bus4bqxWC1h4bq3OC1W4buuVuG7si3hu7BRxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/GsDPhurPhu6jhurAx4buoZuG7gzHhurPhu6h9LGbhu6jhu6Vi4buoTjTGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmuG7pcSpPuG7qH1AYeG7qGZr4buobuG6uWHhu6hY4buoPjlt4buo4bu54bu24bqz4buoPsSR4buoe+G6teG7qE5n4bu04buo4bu3YeG7tOG7qOG6sOG6teG6szjhu6g84bu04bqz4buoZibhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7uSFn4buoZjky4buoPsOi4buo4bqzOWEzZ+G7qH3hurXhu7bhurPhu6h94bqh4bqzOeG7qG5hND7hu6hOZ+G7tOG7qOG7t2Hhu7Thu6jhurDhurXhurM44buow7M7w7Lhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAx4buoZuG7gzHhurPhu6h9LGbhu6jhu6Vi4buoTjRQ4buo4bqzOeG7ieG7qOG6s8OpYeG7qH07w7Lhu6jhurHhu7jhu6jhu4dnMeG7qDnhu4nDqeG6szjhu6g+w6zhu7Thu6hGZ8OyMeG6s+G7qEZq4buo4bqyOTvhurPhu6jhu4zhu6jhu6c5YTFn4buoZmg+4buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qEY54bu2YeG7qDkhZ+G7qOG6sjhnw7I24bqz4buoRjnhuqHhu6jhu5PhurM54buoU27hur3hu6g+w6zhu7Thu6hOZ+G7tOG7qOG6sDHhu6hGOeG7tmHhu6hG4bqr4bqzOFDhu6jhurci4buoTmfhu7Thu6jhurAx4buo4bqyOTvhurPhu6hm4bqr4bqzOFRR4buo4bu54bu0w7Lhu6jhurHhu7jhu6h9LGbhu6hG4buDZ+G6szjhu6g54buJ4bqzOOG7qD7hu4vhu6g+w6zhu7Thu6jhurM54bu44buo4bqwMeKAplUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu67hu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6zhu65ZL+G7rOG7sOG7rnvhu67hu7Dhu7Lhu6pX4bus4busZlhYWOG7ruG6seG7qi1h4bq3OC1Zw53hu67DnVHEg+G7gTjGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr8awM+G6s+G7qOG6sDHhu6hm4buDMeG6s+G7qH0sZuG7qOG7pWLhu6hONMav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu67hu67Gr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4bul4bu4YeG7qG7huqHhu6h94buJ4bq9PuG7qGY54bq74buoZuG7g+G6teG6szjhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAxUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmk7hurlh4buo4buFa+G7qGbhuqvhurPhu6jhuq/DoeG6sznhu6jhurfhu7jhu6hOZ+G7tOG7qOG7t2Hhu7Thu6jhurDhurXhurM44buoZuG7g2EzZ+G7qOG6sjhnw7I24bqz4buoe+G7uOG6sznhu6g+OeG6teG7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDFQ4buoZjnDoOG7qEY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6jhurPDqWHhu6h9LGbhu6jhu6Vi4buoTjThu6h74buJ4bq5YeG7qGY54bq7YeG7qOG6sjhnw7I24bqz4buofeG7ieG6vT7hu6jDs1vhurfhu6jhurM54buJ4buo4buGZ2I+4buo4bq3YTJnUeG7qE7hu7jhu6jhurHhu7jhu6hm4bqr4bqzOOG7qOG6t2EyZ+G7qGY54bq74buoZmvhu6g+OcOh4bqzOeG7qGY5xKk+4buoPuG7tj7hu6huZ+G7tOG7qOG6sznhu7jhu6jhurAxUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY5W+G6teG7qOKAnFVb4bq3w5rhu4TDqeG7qH1j4buoZjku4bqz4buoPjlo4buoPuG7tj7hu6jhurFhNGbhu6hmOeG7tuG6sznhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAxVS9b4bq3w5rigJ3hu6jhurHhu7jhurM44buo4bulYuG7qE404buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6gt4buoZjnhurth4buo4bqyOGfDsjbhurPhu6hTPCPhurPhu6h74bqhPjnhu6g+w6zhu7Thu6huYTThurPhu6jhu7nhu7bhurPhu6jhurLhuqvhurdUUOG7qEY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6hmOeG6u+G7qOG7rFnhu6hu4bqh4buobmfhu7Thu6hTOGPhurfhu6g+w6Lhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG6rznhuqvhurM44buo4bqx4bu44bq34buobmfhu7Thu6jhurM54buJ4bqzOOG7qD7DouG7qD7hurXhurPhu6g+OeG7tmfhu6jhurHhu7jhurfhu6huZ+G7tOG7qOG6szHhurPhu6h94buJ4bq9PuG7qGbhu4Nnw7Lhu6hm4bqr4bqz4buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qH0yVFDhu6jhu6xX4buobuG6oeG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6hGOeG7tmHhu6g5IWdQ4buo4bq3ZGbhu6jhuq7DoeG6sznhu6jhu4E5YVHhu6jhu6Ux4bqz4buoPkDhurM54buofcOiUOG7qGbhu4PhurXhurM44buoe2Hhu6hmw6E+OeG7qD7huqXhurPhu6g+w6Lhu6g84bu04bqz4buoZjnhurvhu6g54bu0YeG7qOG6rznhu7Rh4buo4buHZ2I+4buoPuG6q+G6szjhu6hmOS7hurPhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qEbhu4M9YeG7qG7hu7jhu6jhurAx4buo4bqw4bu0YVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buu4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuWS/hu6zhu7Dhu6574buu4buw4buy4buqWOG7rOG7smZX4buyw53DneG6seG7qi1h4bq3OC1Zw53hu6pWUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMavxrAz4bqz4buo4bqwMeG7qGbhu4Mx4bqz4buofSxm4buo4bulYuG7qE40xq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7ruG7rsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhurBh4bqzOeG7qG4hZuG7qOG6szg5MeG7qDhl4buo4bqzOGNh4buoPjkuZ+G7qHvhu4nhurlh4buo4bq34bu2YeG7qDlhMeG6s+G7qOG6sznhu7jhu6hGYTPhurPhu6h9YTThurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bun4buL4bqzOOG7qGY5W+G6teG7qD7hu7Y+4buoZuG7uGHhu6jhurFhNGfhu6jhu4VsUOG7qMOz4buJ4bu04buo4bqvYeG7tOG7qEY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6hm4bqn4bu04buo4bqxQD7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6rzln4buo4buDauG6szjhu6h7IFDhu6jhurM5YTNn4buoPjvDsuG7qD5iYeG7qDzhu7ThurXhu6jhu4dn4bu04bqzOVDhu6hmOTvhurfhu6jhurM4OWEx4bq34buobuG7uOG7qD7EkeG7qOG6r8Oh4bqzOVDhu6g8YTRm4buo4bqxIeG7geG7qG7hurlh4buo4bqvOWfhu6h7O+G6s+G7qD7hu4lR4buoxrAz4bqz4buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6h9O8Oy4buobmLhurPhu6g8M+G7qGY5MuG7qG7hurlh4buo4bqzOeG7uOG7qEZhM+G6s+G7qH1hNOG6s1Dhu6jhu7khZ+G7qH1hNOG6s1Dhu6hGI+G7qG5nUOG7qOG7uW1n4buobmdQ4buo4buBOcOh4bu04buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6g+w6Lhu6jhurI4OWHhu6jhurfhuqvhurPhu6hu4bu44buoPMOg4bqzOeG7qOG7gTnhurXhurM4UeG7qOG7t2Ft4bu04buo4buFO+G6s+G7qGbhu4Phu4nhurk+4buoRmEz4bqz4buofWE04bqz4buo4bqx4bu44buofeG6q2Hhu6jhu4Nj4bqzOOG7qH3hu7ZQ4buo4buBOcOh4bu04buoe+G7ieG6uWHhu6g5YTHhurPhu6hGYTPhurPhu6h9YTThurPhu6jhurHhu7jhu6g54bu44bqzOOG7qOG6szg5MeG7qDhl4buo4bqzOGNh4buoPjkuZ1Hhu6jhurI54bu44buo4bu5IWfhu6h9YTThurPhu6h9Jmbhu6g84bu4YeG7qG7huqHhu6hOZ+G7tOG7qOG6sDHhu6hGOeG7tmHhu6hGxJHhu6hu4bu44buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h94buJ4bq9PuG7qGY54bq74buoZmvigKZVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buu4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuWS/hu6zhu7Dhu6574buu4buw4buy4buqWVbhu7BmVlZW4buw4bqxVy1h4bq3OC1Zw53hu7BXUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMavxrAz4bqz4buo4bqwMeG7qGbhu4Mx4bqz4buofSxm4buo4bulYuG7qE40xq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavV+G7ruG7rsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhurZkZuG7qGbhu4PhurXhurM44buo4buFYuG7qD7hu7Y+4buobiThurPhu6g8YeG7tOG7qD7EkeG7qH3hu7ThurM44buo4bqx4buJZ+G7qDhhbeG7qGZAYeG7qHth4buoZsOhPjnhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAxUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7uSrhurM44buo4bqzJOG6t1Dhu6jDquG7qEY54bu2YeG7qOG6t2EyZ+G7qOG6sznhu7jhu6jhu7khZ+G7qOG6sDHhu6h7YTbhurPhu6jhu4Phu7Thu6g54bu0YeG7qOG6r+G7j+G7qOG6sTbhu6jhurHhurnhurNR4buo4bqwNuG7qDlkYeG7qMOTZzvhurPhu6hu4bu44bq14buo4buCKuG6t+G7qGY54bu24bqzOOG7qOG7t2Ex4bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurE24buoOWRh4buoPjnDoeG6sznhu6hmauG7qOG7rOG7quG7qC3hu6jhu6zhu6zhu6hmOeG7tuG6szjhu6jDneG7qFM74bq34buo4bqx4bqhPjlUUeG7qOG6sjJn4buo4bqzOeG7ieG7qOG6sTbhu6g5ZGHhu6jDk2c74bqz4buo4bqx4bu44buofTXhu6g+Lmfhu6g+OeG6teG7qOG6t+G7ieG7tOG7qGY5ZyHhurPhu6g4YcOi4buoOeG6peG7tFDhu6h94bq7YeG7qOG7hWLhurM44buoezvhurPhu6jhurHhu7jhurM44buo4bqz4bq14buofcOs4buoZjnDoOG7qOG6sTbhu6g5ZGHhu6g+OcOh4bqzOeG7qG7hu7jhurXhu6hmOeG7tuG6szjhu6jDneG7qOG6seG7uOG7qHvhuqHhu4Hhu6hm4buJw6rhurM44buo4bqzOeG6ueG7qE5n4bu04buo4bqwMeG7qEY54bu2YeG7qGbEkVHhu6jhuq45YeG7qMOz4buJ4bu0UOG7qOG6sTbhu6g5ZGHhu6g+OcOh4bqzOeG7qMOq4buoRjnhu7Zh4buo4bq3YTJn4buo4bqzOeG7uOG7qOG7uSFn4buo4bqwMeG7qG7hu7jhurXhu6g+4bu2PuG7qOG6syThurfhu6hG4buNUOG7qOG6sjjhuqdQ4buo4bq2PeG6tVDhu6jFqSFn4buofeG7ieG6vT7hu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qGY5W+G6teG7qDnDoOG6sznhu6hmOcSpPuG7qOG7hmdiPuG7qGYyUeG7qE4z4buo4buF4bu0Z1Dhu6g4YeG7tOG6teG7qD454bq14buoPuG7tj7hu6jhu4dn4bu04bqz4buo4bqx4bq54bqz4buofS5n4buoZuG6o+G6sznhu6g+OWfhu6hm4buDw6Dhu6h9QGHhu6hmMlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hX4buu4buu4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buuWS/hu6zhu7Dhu6574buu4buw4buy4buqw51Xw51m4busVlbhu6rhurFZLWHhurc4LVnDneG7rldRxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/GsDPhurPhu6jhurAx4buoZuG7gzHhurPhu6h9LGbhu6jhu6Vi4buoTjTGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9X4buu4buuxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/DmuG7ueG7uCo44buo4bqzJOG6t1Dhu6hmQGHhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAx4buoe2E24bqz4buo4buD4bu04buoOeG7tGHhu6jhuq/hu4/hu6jhurE24buo4bqx4bq54bqz4bue4buo4bqwNuG7qDlkYeG7qMOTZzvhurPhu6hu4bu44bq14buo4buCKuG6t+G7qGY54bu24bqzOOG7qOG7t2Ex4bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurE24buoOWRh4buoPjnDoeG6sznhu6h7YTbhurPhu6jhu4Phu7Thu6hmauG7qOG7rOG7quG7qC3hu6jhu6zhu6zhu6hmOeG7tuG6szjhu6jDneG7qFM74bq34buo4bqx4bqhPjlUUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7hOG7tGfhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM4OWHhu6jhurE24buoZuG7g+G7tOG6szjhu6jhurM4OWEx4bq34buo4bqx4bu44buo4buBOS7hurPhu6g5ZGHhu6jhu4Xhuqth4buofWThurM44buobuG6uWHhu6jhurM5YTNn4buoZuG7g+G6peG7qD45w6lh4buoZuG7g2fDsjPhurPhu6hmOWLhurM44buofeG7ieG6vT7hu6hmxJHhu6g+OcSpPuG7qOG6sznhu4nhu6hm4buD4bql4buo4bqvXeG6teG7qD45bVDhu6hm4buD4bql4buo4buBOeG7tuG7qGbhu4Mh4bqzUOG7qDlkYeG7qGZn4bqzOOG7qD5p4oCm4buoZjln4buoOWhm4buo4buFa+G7qGY54bu04bq34buoOGHhu7Thu6g+w6zhu7Thu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buoPuG7tj7hu6jhurHhu7jhurM44buo4bq2IWbhu6jhu4TDqeG6s1Dhu6hOw6PhurM54buow5Ix4bqzUOG7qMaw4bu04buo4buEw6NQ4buo4buGZyPhurM44buow5Phu7bigKZVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu7nDqeG6s+G7qOG7rOG7quG7quG7qOG6syThurfhu6h9PeG7qGbhu4Phuqth4buo4buHZ+G7tOG7qG7hurlh4buo4bqzOWEzZ+G7qDxhMuG6s+G7qGY5YTHhurNQ4buoZjnhu7TDsuG7qH3EkWFQ4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6hGOeG7tmHhu6jhurdhMmfhu6jhurM54bu44buo4bu5IWfhu6jhurAx4buoOGFt4bu04buo4bqx4bql4bqzOOG7qGY54bu44bqzOeG7qOG7gTli4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6jhu4Uu4bq34buoZyxm4buobinhurPhu6g+xJHhu6jhuq/DoeG6sznhu6hu4bu44buo4bqxYeG6sznhu6hmOWEx4bqzOFDhu6jhurHhu7jhu6jhurPDqWHhu6h9NeG7qDkhZ+G7qGY5MuG7qGbDoOG6t+G7qG4zUOG7qD45YTHhurfhu6jhurM4JeG6t+G7qG7hu7jhu6hm4bqt4buo4bqx4bql4bqzOOG7qGbhu4Nh4buoO+G6s+G7qGZhM+G6s+G7qOG6szk74bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/DmuG6rjnhu7bhurM54buo4bqwZD5VL+G7gcOa

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]