(vhds.baothanhhoa.vn) - Tọa lạc ở vi trí trung tâm của làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc), Đền Thiều là một công trình kiến trúc có niên đại từ thời Nguyễn đến nay còn giữ lại được kếu cấu khá nguyên vẹn.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6qeG7lOG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/huqot4bqq4bukWCbhuqomJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqJlDhu6bhuqrhu6bhu6IoI+G7puG7ouG6qkDhuqrhuqdKP+G6quG7i1hP4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThu6Hhu6rhur7huqrDmeG7gk/huqpA4bqqW+G7oOG6qiYlUOG6qiYlP+G7puG7ouG6qibhu4jhu6ThuqpPLuG6vuG6qsOZ4buG4bum4bui4bqq4buh4bue4bug4buUP+G6quG7seG7gMOD4bqqIkbhuqrhuqdKP+G6quG7i1hP4bqq4bqw4buHSz/huqrhu4tYT+G6tsOD4bqq4bqp4buU4bum4bqq4buh4bue4bug4buUP+G6qsOZ4buG4bqq4bukWCbhuqpP4buu4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqomJTpP4bqqT8av4bqq4bum4bug4buS4bum4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqomPOG6qibhu57hu7bhu6DhuqrEqeG7oj8g4bua4bum4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqT+G7qOG7puG6quG7ouG7oH3huqrDmeG7guG7oOG6qsOSKOG7uE/huqrDmuG7mD/huqpPxKg/4bqqw5rhu57hu4Dhuqrhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6qlvDleG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqrEkOG6usOKPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9EQ0ThurgvRELhurrDk+G6uELhurzEkOG6ukLhuromw4rDieG6usOK4bq8w5lCxIJVPeG7osOAJeG7tUPDiUPhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhuqnhu5Thu6bhuqrhu6Hhu57hu6Dhu5Q/4bqqLeG6quG7pFgm4bqqJiU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6qiZQ4bum4bqq4bum4buiKCPhu6bhu6LhuqpA4bqq4bqnSj/huqrhu4tYT+G6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqjhurxCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjEkOG6usOK4bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4buMxajhuqoqe+G6qirhu4BP4bue4bqq4bui4bue4bug4bqqw5nhu4Lhu6DDg+G6quG7m+G7nizhuqokP1ZP4bqq4bup4bug4bum4bue4bqq4buLWE/huqrDkuG7guG7oOG6qj3hu54/4bqq4buL4buS4bqq4bub4bueOk/huqrhuqlX4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qsSp4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhuqom4buu4bum4bqqw5nhu4bhu6Thuqrhu6Hhu57hu4bhu6bhu57huqrhu57FqOG7huG7puG7ouG6qsOZ4buG4bum4buiw4Phuqom4bue4bu24bqqQOG6quG6qeG7lOG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buhKOG7suG7puG7ouG6qiYlPyDhu5Thu6bDg+G6quG7ruG7puG7ouG6qsOZ4buG4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qibhu4bhu6Dhuqrhu6ZH4bum4buiw4PhuqrDkilP4bqqw5JY4bqqJuG7nuG7jMWo4bqq4bupP+G6vuG6quG7i+G7kuG6qsOS4bug4bqqw5Lhu4Dhu6bhu57huqrhu6Lhu6DDjU/huqpA4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqrhuqVIT+G6qlvhu7Thu6DhuqomJUvhu6bhuqom4bueSOG7puG7ouG6qsOSSj/huqom4bug4buS4bum4bqqw5nhu4bhuqpb4buGxajhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqROG6uOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6Lhuqrhuqfhu57hu4I9xILhuqrDrOG7nuG7oOG6qibhu55I4bum4bui4bqqJiVL4bum4bqqJiVA4bqqW+G7lOG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDmeG7huG7puG7ouG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/huqrhu7Hhu4DhuqpbP+G7oOG6quG7pDzhu6bhu6LhuqpP4bq+4bqq4bue4buAJsOD4bqq4buu4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DhuqpP4buexajhuqrhu6RA4bqqT+G7nuG7uOG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/Dg+G6quG7pMOd4bug4bqq4bumR+G7pOG6qk/hu55T4bqq4bue4buqPeG6qk/Gr+G6quG7pFgm4bqqPeG7nuG7oOG7kuG7puG6qsOSOuG7puG7ouG6qlvhu4bFqOG6quG7puG7ouG7hiDhuqpE4bq44bqqJuG7nuG7gOG7puG7ouG6quG6p+G7nuG7gj3huqrDksag4bqq4bui4bue4bug4bqq4bum4bue4bu04bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDkko/4bqqJuG7oOG7kuG7puG6qk8u4bq+4bqq4bukUeG7puG7nsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4s6T+G6qk7EqCDhuqrhu6Lhu6Dhu7bhuqrhu6Lhu6DDjU/huqrhu4nhu6Dhu6bhu57huqrhu6RA4bqqJVjhu6bhu6Lhuqoi4buI4buk4bqqw5ko4bu4T8OD4bqq4bum4bue4buG4bqqWz/hur7huqpPe+G6quG7ruG7puG7ouG6qsOS4bug4bqqJiXEqOG7puG6quG7hOG7oOG6qkDhuqpbO+G7puG7ouG6qk7hu6Dhu5Lhu6bhuqpPKOG7suG7puG7osSC4bqq4bqn4bue4bug4buY4bum4bqqJiXhur7hu6bhu57huqrDk+G7oOG7muG7puG6qiXhur7huqrDmeG7oOG7kuG7puG6quG7pOG7oOG7kuG7puG6quG7puG7kuG7puG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG7pMSoIOG6quG7pkfhu6Thuqrhu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qlvhu5ThuqokP+G7kuG6qkfhu6bhuqom4buYJsSC4bqq4bqnxq/huqrhu6RYJuG6qsOZSuG7puG6qiYlQOG6qlvhu5ThuqokP+G7kuG6qibhu55R4bqq4bukRuG7oOG6qk8/VuG7oOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6Lhuqrhu4Hhu6Dhu5Lhu6bhu6LDg+G6qltR4bqqW0sg4bqq4buu4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qk/hu57FqOG6qsOT4buI4bum4bqqw5nhu4bhu6bhu6LhuqpH4bum4bqqJuG7mCbhuqrDmeG7guG7oOG6qlvhu4bFqOG6quG7puG7ouG7hiDhuqrhu6Q74bum4bui4bqqQ+G6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqpExILhuqrDs+G7puG7ouG6qk/hu6jhu6bhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qk/hu57FqOG6qsOT4buI4bum4bqqw5nhu4bhu6bhu6LhuqrDmeG7huG7pOG6qk/hu4BP4bqqw5nFqOG7guG7oOG6qk7hu4Dhu6bhu57huqpP4bueKOG7puG7osOD4bqqTuG7gOG7puG7nuG6qsOT4buGIOG6qibhu4Lhu6DhuqrhuqlR4bum4bue4bqq4bqn4bueP+G7puG7ouG6qsOSxqDhuqom4buY4bqqJiXhu7bhu6DhuqrDksSoJuG6qk9KP+G6quG7pMWo4bum4bui4bqqKj7huqog4buS4bum4bqqTlHhu6bhu57huqpP4buexajhuqrDk+G7iOG7puG6qsOZ4buG4bum4bui4bqqW+G7huG6qibhu57hur7hu6bhu57huqpOUeG7puG7nuG6qk/hu57FqOG6qsOSxKgm4bqq4bumKOG7tE/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6vEJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqxJDhurrhurw9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RDROG6uC9EQuG6usOT4bq4QuG6vMSQ4bq6RUMmQ0XhurxFQ8OZQsSCVT3hu6LDgCXhu7XhurjEkOG6vOG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6qeG7lOG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/huqot4bqq4bukWCbhuqomJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqJlDhu6bhuqrhu6bhu6IoI+G7puG7ouG6qkDhuqrhuqdKP+G6quG7i1hP4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMSQ4bq64bq84bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buf4bq+P+G6qsOa4bue4bug4bqqR+G7puG6qibhu5gm4bqqIsWo4bum4buiw4Phuqrhu67hu6bhu6LhuqpPO+G7puG7ouG6qibhu54/WE/huqrhu57hu4LhuqrDmeG7guG7oOG6qsOZ4buS4bum4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqw5Lhu6DhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oMONT8SC4bqq4buhJUvhu6bhuqom4bueLiDhuqpP4bue4bug4buY4bum4bqqJiXhu5Lhu6bhuqoq4buu4bum4bui4bqq4buJRuG6qsOTxajhuqrhu6Yo4bu0T+G6qk/hu57hu4Qg4bqqIuG7oOG7mCbhuqrDmeG7huG7pOG6qibhu54/IOG7lOG7puG6qsOZSybhuqpb4buG4bqq4buu4bum4bui4bqqw5JG4bqq4bukxKgm4bqqW+G7hsWo4bqq4bum4bui4buGIOG6qsOKLUXhuqrhurDhuq/hu6ThuqrDmVJP4bue4bq2xILhuqrhuq3hu4jhu6bhuqrDmeG7huG7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bui4bqqTuG7oMagP+G6qibhu4g/4bqqw5nhu5Lhu6bDg+G6quG7qT/hur7huqrhu4vhu5LhuqpP4buexajhuqrDmuG7jsWo4bqq4buiw53huqpb4buG4bqqw5lLPeG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tsOD4bqqT8SoPeG6qiU/WOG7puG7osOD4bqqPeG7nsWo4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP+G6qsOZ4buG4bqq4bup4bug4bum4bue4bqq4buLWE/huqrDkuG7guG7oOG6qj3hu54/4bqq4bqpw53huqomKOG7tOG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6LEguG6qsSp4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDmeG7huG7puG7ouG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/huqrhu7Hhu4Dhuqrhu6bhu57hu7Thuqrhu7Lhu6bhuqrhu4jhu6bhuqrDkilP4bqqTy7hur7huqrhu67hu6bhu6Lhuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqTynhuqrDkuG7mOG7puG6quG7puG7ouG7hiDhuqrDmeG7msOD4bqqJuG7mCbhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qk9KP+G6quG7puG7oj8g4buW4bumxILhuqrEqeG7ouG7hiDhuqrDii1F4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qk/hu4ThuqrDk+G7iOG7puG6qsOZ4buG4bum4bui4bqq4buh4bue4bug4buUP+G6quG7seG7gOG6qsOS4buUP+G6qsOZ4buG4buk4bqqT8Od4bqqw5LGoOG6quG7ouG7oMOd4bqq4buu4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSXhu4Thu6DhuqokP+G6vuG6qibhu57hu7bhu6Dhuqrhu6Lhu6Dhur7hu6bDg+G6quG6qeG7lOG7puG6quG7oeG7nuG7oOG7lD/huqpbTeG7puG6qk/hu6jhu6bhuqrhu6Lhu6B94bqqw5Io4bu4T+G6qk/EqD/huqomJTpP4bqqw5rhu57hu4Dhuqrhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6qlvDleG7puG6qlvhu4bhuqrDmSg/4bqq4bui4bugfeG6qsOSKOG7uE/huqrhu6RYJuG6qipW4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqW0smw4PhuqomJUDhuqom4bue4buG4bum4bue4bqq4bukWCbhuqomJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqJlDhu6bhuqrhu6bhu6IoI+G7puG7ouG6qk8u4bq+4bqqw5nhu4bhu6bhu6LDg+G6quG7puG7suG7oOG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qiYlPyDhu5Thu6bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qsOZUk/hu57huqoqe8OD4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6qk/hu57FqOG6qibhu57hu5jhuqrhu57hu5bhuqomJcOU4bqqJuG7guG7oOG6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurTEqeG7oj8g4bua4bum4bqq4bqp4buCJuG6si894bq0

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]