(vhds.baothanhhoa.vn) - Tọa lạc ở vi trí trung tâm của làng Thiều Xá, xã Cầu Lộc (Hậu Lộc), Đền Thiều là một công trình kiến trúc có niên đại từ thời Nguyễn đến nay còn giữ lại được kếu cấu khá nguyên vẹn.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQcOjTuG7nsSCw7TDlcOUTuG7ssSCLcSC4bui4bukw53EgsOdWOG7suG7nuG7jsSCw53hu4Dhu6LEgsOd4buQ4buexILhu57hu4494buu4bue4buOxILhu6zEguG6oeG7guG7ssSC4bq/4bukSeG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0HDtFLhuqrEguG7nERJxILhu6zEgjrDlMSCw51Y4buQxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buixIJJQOG6qsSC4bucQ+G7nuG7jsSCw7TDlcOUTuG7ssSCc0J5xIIsRcSC4bqh4buC4buyxILhur/hu6RJxILhu7Vj4buE4buyxILhur/hu6RJ4bu3ecSCw6NO4buexILDtMOVw5RO4buyxILhu5xDxILhu6Lhu6TDncSCSVXhu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxILhu5rDlE3hu57EgsOdWOG7tEnEgklQxILhu57DlEzhu57EgsOMRMOUxILDnSXEgsOdw5Xhu6rDlMSC4buH4buO4buyLsOS4buexILDjE3hu57EguG7nuG6qi7EgklR4buexILhu47DlD/EguG7nETDlMSCw4w94buwScSC4buaTeG7ssSCSeG7huG7ssSC4buaw5VCxILhu57hu47hu7IuTOG7nsSCOsSo4buew73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6rOG6ruG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurLhuqbhuqhWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurDhurbhuqQv4bq24bqu4bqmw43huqThuq7huqzhurLhuqbhuq7huqbDneG6qMOC4bqm4bqo4bqs4buc4bquw73GoFbhu452WOG7qeG6sMOC4bqww4PEguG6quG7nMOd4bupw4PDo07hu57EgsO0w5XDlE7hu7LEgi3EguG7ouG7pMOdxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buixILDneG7kOG7nsSC4bue4buOPeG7ruG7nuG7jsSC4busxILhuqHhu4Lhu7LEguG6v+G7pEnDg8SCO8OUw43DncOV4bupw4Phuqzhuq7huq7Dg8SCw5Xhu4rDlOG7jsOVw53hu6nDg+G6suG6puG6qMODxIIvQeG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7TDleG7iuG7oMSCWSbEgllCScOVxILhu47DlcOUxILhu5xEw5R5xILDssOV4bu4xIJX4buyw5pJxIJxw5Thu57DlcSC4bq/4bukScSCw4xEw5TEglbDleG7ssSC4bq/TMSCw7LDleG7tEnEgsOjw5nhu57hu47EgsOMPeG7sEnEguG7h8OV4buA4buexILDjeG7gOG7nsSCw51V4buexILhu5xD4buixILDtMOVQ+G7nsOVxILDleG7oEPhu57hu47EguG7nEPhu57hu455xILDncOV4buqxILhu6zEgsOjTuG7nsSCw7TDlcOUTuG7ssO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDtD3Gr+G7nuG7jsSCw51Y4buyLk7hu555xIJV4bue4buOxILhu5xDxILhu57hu4494buqw5TEgsOdQ8OUxILhu57DieG7nuG7jnnEgsOMJEnEgsOM4bukxILDncOV4buK4bugxIJx4buy4bqqxILhur9MxILDjMOUxILDjELhu57DlcSC4buOw5ThurxJxILhu6zEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSCw6DhurhJxII64buow5TEgsOdWOG7hOG7nsSCw53DleG6uOG7nuG7jsSCw4zhu4Lhu7LEgsOdw5RM4buexILhu5xDxII6Q+G7oMSC4bue4buOQy7EguG6tuG6pMSCw53DlULhu57hu47EguG6ocOVRFbDvcSCw6rDlcOUxILDncOV4bq44bue4buOxILDnVjhu4Thu57EgsOdWOG7rMSCOk7EguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4bucQ+G7nuG7jsSCw7TDlcOUTuG7ssSCc0LEgjrhu7LDlMSC4buiJeG7nuG7jsSCSeG6qsSCw5VCw515xIJV4bue4buOxILhu5xEw5TEgknDleG7oMSC4bui4busxIJJw5Xhu7DEgsO0w5XDlE7hu7J5xILhu6LFqMOUxILhu57DieG7osSCScOV4buUxILDlVJWxIJJUMSC4bui4bukw53EglbDlcOUTOG7nsSCw4zhu7Thu57hu47EgjpD4bugxILhu57hu45DLsSC4bq24bqkxILDncOVQuG7nuG7jsSC4bqhw5VEVsSCw4zDk8SC4buOw5XDlMSC4buew5Xhu6jEgknDlcOUTeG7nsSCSVXhu57hu47EgsOM4buC4buyxILDncOUTOG7nsSCSUDhuqrEguG7ouG7kuG7nsOVw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6v+G7tEnEgkjhu4YuxILhu47DlOG7qsSC4buOw5ThurxJxILhu4HDlOG7nsOVxILhu6Lhu6zEgljhu6Thu57hu47Egizhu4Dhu6LEguG7nD3hu7BJecSC4buew5VDxII64buy4bqqxIJJJsSCVeG7nuG7jsSCw4zDlMSCw51Y4buG4buexILEkMOUxILhu6zEgjrhu7bhu57hu47EgkjDlEzhu57Egkk9xq/hu57hu47DvcSC4bqhw5XDlE3hu57EgsOdWOG6quG7nsOVxILDjcOUw5Lhu57EgljhuqrEguG7nMOUTOG7nsSC4buiw5RM4buexILhu55M4buexILDlUPhu57hu47EguG7ouG7hi7EguG7nsOJ4buixIJV4bue4buOxILhu5rDlVXhu57hu47EgjpOxIJX4buyTMSCw4nhu57EgsOdTcOdw73EguG6oVDEguG7ouG7pMOdxILhu5zhu4Lhu57EgsOdWOG7rMSCOk7Eglfhu7JMxILDncOV4buSxILhu6JFw5TEgknhu7LDmsOUxILDncOVQuG7nuG7jsSCYsOUTOG7nuG7jnnEgjrhu5LEgjrhu4QuxIJV4bue4buOxILhu5xEw5TEgsOd4bumxIJJw5UkScSCScOV4bugxILDjeG7gOG7nsSC4bucQ+G7nuG7jsSCw4nhu57EgsOdTcOdxILhu5xEw5TEgjpD4bugxILhu57hu45DLsSC4bui4bu24bue4buOxILhurDEgsOdw5VC4bue4buOxILhurbDvcSCw63hu57hu47EgklR4buexILDneG7psSCScOVJEnEgknDleG7oMSCw43hu4Dhu57EguG7nEPhu57hu47EguG7nEPhu6LEgklCScSC4buc4bugRMOUxIJIQuG7nsOVxIJJw5U94bue4buOecSCSELhu57DlcSCw41DLsSCw51Ew5TEgsOj4buS4buew5XEguG6ocOV4buy4bue4buOxILDjMOTxILDnU3EgsOdWOG7qsOUxILDjOG7hsOdxIJJ4buC4buyxILhu6Lhu6Dhu57hu47EglkqxIIuTOG7nsSCSOG7kuG7nsOVxIJJw5Xhu6DEgsON4buA4buexILhu5xD4bue4buOxII6Q8SCw53DleG6quG7nsOVxIJI4buS4buew5XEgknDleG7oMSCw4zhu4bDncSC4buePeG7qEnDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bu5w5Thu6Lhu47Egknhu5zhuqpZWeG7qcODw5ThuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODO8OUw43DncOVd8SC4bqs4bqu4bquVix4xILDleG7isOU4buOw5XDnXfEguG6suG6puG6rFYseMODxIJZWEnhu6nDgy8vScON4buew71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6sOG6tuG6pC/hurbhuq7huqbDjeG6pOG6ruG6rOG6suG6puG6tOG6sMOd4bqw4bq04bqs4bq04bqw4buc4bquw73GoFbhu452WOG7qeG6pOG6suG6rMODxILhuqrhu5zDneG7qcODw6NO4buexILDtMOVw5RO4buyxIItxILhu6Lhu6TDncSCw51Y4buy4bue4buOxILDneG7gOG7osSCw53hu5Dhu57EguG7nuG7jj3hu67hu57hu47EguG7rMSC4bqh4buC4buyxILhur/hu6RJw4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqs4bqu4bquw4PEgsOV4buKw5Thu47DlcOd4bupw4PhurLhuqbhuqzDg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO14bqq4buyxILhu5rDlcOUxILDieG7nsSCw51Nw53Egizhu6Dhu57hu455xIJV4bue4buOxIJJ4bu24bue4buOxILDncOV4buy4bukScSCw5VExILhu5xEw5TEguG7nEzhu57EgsOMPeG7quG7nuG7jsSCw4zDlMSCw4xC4buew5XEguG7jsOU4bq8ScO9xILDtFjhu4Thu57EgsOdw5VALsSCScOVw5RN4buexILDnVhM4buexIJZVeG7nuG7jsSC4buBRcSCw43hu6DEguG7nj3hu6hJxIJJw5XEkC7EgizDlE3DncSC4bucQ+G7osSCw53DleG7si5O4buexILhu5zhu4TDncSCOkPEglXhu57hu47EgsOMRcSC4bui4buGw53EgjpD4bugxILhu57hu45DLsSC4bqoLeG6tMSC4bu1NuG7osSC4buc4buYScOV4bu3w73EguG6o+G7gOG7nsSC4bucQ+G7nuG7jsSCw43hu4Dhu57hu47EgkjDlMOT4buyxILDneG7gOG7ssSC4bucTOG7nnnEgnHhu7LhuqrEguG6v0zEgknDleG7oMSC4bua4buI4bugxILhu47FqMSCOkPEguG7nOG7hFbEgsOMTuG7nsSCw53DleG7qnnEgknhu4ZWxIJY4buy4buk4bue4buOecSCVsOV4bug4bue4buOxILDlcOUT+G7ssSC4bucQ8SCccOU4buew5XEguG6v+G7pEnEgsOMRMOUxIJWw5Xhu7LEgsOjxajEgsOdPeG7qOG7nuG7jsSCSVXhu57hu47DvcSC4buHw5Xhu4Dhu57EgsON4buA4buexILhu5xD4bue4buOxILDtMOVw5RO4buyxIJzQsSC4buew5Xhu6jEgsav4buexILhu4Dhu57EgsOMJEnEgklA4bqqxIJV4bue4buOxILDlUPhu57hu47EguG7nsOJ4buixIJJJMSCw4xN4buexILhu57hu45DLsSC4bucw5J5xILDnU3DncSCw53DlT3hu6rhu57hu47Egknhu4Lhu7LEguG7nuG7juG7si5P4buew73EguG7h+G7jkMuxILhuqgt4bq0xILDlUPhu57hu47EguG7nsOJ4buixIJJxJDEgsON4buA4buexILhu5xD4bue4buOxILDtMOVw5RO4buyxIJzQsSCw4xO4buyxILhu5xD4buixIJJxajEgsOMw5PEguG7jsOUxajEglXhu57hu47DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7RYxJDDlMSCV+G7suG6qsSCw53DleG7qsOUxILhu47DlOG6quG7nnnEgsOjTuG7nsSCw7TDlcOUTuG7ssSCOkfhu57EgklR4buexILhu47DlD/EgsOMPeG7sEnEgknhu4bhu7LEgsOdWOG7tEnEguG7msOVQsSC4bue4buO4buyLkzhu57EgjrEqOG7nsSCOkPEguG7nD3hu7LEguG7jsOUP8SCw4w94buwScSC4bui4bukw53EglnDmsSCw5XDlE/hu57Egjrhu4TDnXnEgsOdWOG7rMSCw53DlUPhu57DlcSC4bui4bukw53EgsOdWOG7suG7nuG7jsSCw53hu4Dhu6LEgsOd4buQ4buexILhu57hu4494buu4bue4buOxIJJQOG6qsSC4bucQ+G7nuG7jnnEguG7nsavw5TEguG7jsOUQuG7oMSCw43hu7hJxILDnVjhu7IuTuG7nsSCw53DlcOa4bue4buOxILhu5zhu5hJw5XEglkmecSCOsOJ4buexILDlVDhuqrEgknDleG7oMSCw53DlU3EgsOVT8SCw51YSsSCw51Ew5TEgsOM4buY4bqqxIJWw5U9xq/hu57hu47DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVnvhu7LDncOV4bugWMODQeG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw6NEw53hu7kvVkE=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]