(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm dưới chân đồi Ba Chạ thuộc dãy đồi đất phía tây xã Hà Tiến (huyện Hà Trun), Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa thuộc làng Bồng Sơn - là đàn thờ lộ thiên có từ đầu thế kỷ XIX. Năm 2011 đàn thờ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mz/hu7Hhu4Rx4buSxJBPcTlE4buYw5rhuqjhu5Jx4buEROG7qXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXEtccOD4buK4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQceG7ksOJ4buEceG7hEThu6Lhu4zhu4REceG6rsO9w4Nx4buQeMODccOSccSQ4buYw5rhuqjhu4RxIuG7sXFlw5Thu5jhu4RExqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5s5eeG7gnHEguG7ok5FccODxJDhu7fhu4Rx4bquxKhFcSXhu6lxKsSQ4butceG7ksSQ4buYSsODccSCdsOaceG6rsSoRXHhuq7hu7nhu5Jx4buOxJDDieG7qXHhu5Lhu7fDmnFVdnEi4buxcWVF4bqm4buEceG7lcSQ4buYw5rhuqjhu4RxIuG7sXFlw5Thu5jhu4Thu5fhu5FxP+G7seG7hHHhu5LEkE9xOUThu5jDmuG6qOG7knE5ROG7qXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXHhu5LEkOG7mErDg3Hhu4bhu7Hhu4REcSXEqOG7hERxxJFN4buEcS1x4buG4buxceG6ruG7seG7hHHhu5LEkE9x4buGSnHhu5LEkEXhuqThu4Rxw4NHceG7kuG7oHHhuq5B4buYceG7ksSQ4bqmceG7gMWoccOtIMOt4buTcTl34buCcXRyc3Nx4bqu4bux4buEceG7ksSQT3Hhuq7hu6LDk8ODccOD4buK4buERHHhu4TEkMOB4buEceG7huG7sXHEgkVx4buSw4nDg8SQceG7huG6usODxJBx4buQUXFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4Phu7nhu45x4buS4bq84buExJDhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJz4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5c8O64buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHN04bulL3RycsSCdHR0cuG7pcO64bul4buSdXTDuXTDueG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ruc3VzcHHhu6nhu4bhu5JucD/hu7Hhu4Rx4buSxJBPcTlE4buYw5rhuqjhu5Jx4buEROG7qXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXEtccOD4buK4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQceG7ksOJ4buEceG7hEThu6Lhu4zhu4REceG6rsO9w4Nx4buQeMODccOSccSQ4buYw5rhuqjhu4RxIuG7sXFlw5Thu5jhu4REcHFURcSC4buSxJBucMWpcnNwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7lzw7pwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m2XEkOG6sEZx4buQUXHhu5Dhu6vDg8SQ4buRcTlE4buYw5rhuqjhu5JxOUThu6lxw4Phu4rhu4REccODxJDhu5Thu6lx4buG4buxceG7gkrhu5Jx4buSw5RG4buERHFzdXHhu4RE4buiT0Vxw4NG4buEccOD4bua4bupcVPhu5jhu6lxN8OZcWXEkOG7q0VxZUvhu5Fx4bqu4buiw5PDg3Hhu5LDlEXhuqzhu5hx4bqu4bq44buExJBx4buOxJBG4buERHHhu4BF4bqm4buEceG7jsSQRuG7hERx4buQeMODceG7huG7seG7gnHhu47EkOG7lMODceG7ksSQQeG7hOG7k3El4buxceG6ruG7osOTw4Nx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEceG7hEThu6LDk+G7hERx4buCSuG7kXHhu4bDgeG7jnHhuq7hu7Hhu4Rx4buSxJBPceG7jsSQxqDhu4RE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXN14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHN04bulL3RycsSCdHR0cuG7p3Phu6Xhu5Lhu6fFqcaw4bun4bul4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DucWpc3Bx4bup4buG4buSbnA/4bux4buEceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buSceG7hEThu6lxw4Phu4rhu4REccODxJDhu5Thu6lxLXHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhu5LDieG7hHHhu4RE4bui4buM4buERHHhuq7DvcODceG7kHjDg3HDknHEkOG7mMOa4bqo4buEcSLhu7FxZcOU4buY4buERHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5c3VwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mypL4buERHFT4buxRnE/4bux4buEceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buScTlE4bupccOD4buK4buERHHDg8SQ4buU4bupceG7kuG7rUVx4buSxJDhu4rhu4RxJcSo4buERHHEkU3hu4Thu5FxVXZxIuG7sXFlReG6puG7hOG7kXHEkOG7mMOa4bqo4buEcSLhu7FxZcOU4buY4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnPhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7lzdeG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3RzdOG7pS90cnLEgnR0dHLFqXXDuuG7knN0dcWpc+G7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ruxal0w7pwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LEkE9xOUThu5jDmuG6qOG7knHhu4RE4bupccOD4buK4buERHHDg8SQ4buU4bupcS1xw4Phu4rhu4REceG7ksOU4bq44buExJBx4buSw4nhu4Rx4buEROG7ouG7jOG7hERx4bquw73Dg3Hhu5B4w4Nxw5JxxJDhu5jDmuG6qOG7hHEi4buxcWXDlOG7mOG7hERwcVRFxILhu5LEkG5wxalyc3BxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXN1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s5xJBS4buERHFE4buIw4Nxw4NLceG7ksSQxqBx4buSw5RG4buERHHhu4DEkOG7mHHEgkVx4buSw4nDg8SQ4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7Vxxalyc+G7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXPDuuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3RzdOG7pS90cnLEgnR0dHLGsHV14buSw7rhu6d0xanhu6Xhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnVycnBx4bup4buG4buSbnA/4bux4buEceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buSceG7hEThu6lxw4Phu4rhu4REccODxJDhu5Thu6lxLXHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhu5LDieG7hHHhu4RE4bui4buM4buERHHhuq7DvcODceG7kHjDg3HDknHEkOG7mMOa4bqo4buEcSLhu7FxZcOU4buY4buERHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJzcHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5c8O6cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5tlxJDhurBGceKAnGXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupccODxJDhu6Jx4buSxJBB4buEceG7hsagw4PigJ3hu5FxaOG7mOG7qXE3w5lxZcSQ4burRXFlS3HDg0dx4buCSuG7knHhu4RE4buiT0Vxw4NG4buEcUThu6tFceG7kuG6pOG7hHE5ROG7mMOa4bqo4buScTlE4bup4buRceG7gMSQRXFERcO9w4NxKsSQReG6pOG7gnFlxJDhu7Hhu4TEkHFV4bu34buCceG7huG7osOTw4Nx4bqiT3HDg8OMReG7kXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXHhu4LDvcODceG6rktxREXhu69x4buSw5Thu6lFcVVF4buEceG6rkVxw4Phu5bhu4REceG7ksSQ4burRXHhu5JRceG6ruG7q+G7hMSQceG7ksOUw4Hhu4Thu5NxxJHhu6nhu5hx4bquR3HDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXHhu4Lhu7nhu5Jxw5JxP+G7nsODcV1F4bup4buERHHhu4bhu7Fx4buETUVx4bqu4bu54buSceG7ksSQReG6pOG7hEThu5FxU+G7mOG7qXHhu5Dhu6lFceG7hsOB4buOceG6ruG6rOG7hHHhu5LEkE/hu5Fx4buExJBF4bqs4buYceG7hkHhu4Rx4bqu4buiw5PDg3Hhu47EkEbhu4REceG7ksO94buERHHhuqJ54buERHHhu5B4w4Nxw4Phu6lx4buERMOTRXHDg+G7iuG7hERx4bqu4buew4Phu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJz4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5c3Xhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90c3Thu6UvdHJyxIJ0dHRzcnJz4buS4bulcuG7peG7pcaw4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6d0dXBx4bup4buG4buSbnA/4bux4buEceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buSceG7hEThu6lxw4Phu4rhu4REccODxJDhu5Thu6lxLXHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhu5LDieG7hHHhu4RE4bui4buM4buERHHhuq7DvcODceG7kHjDg3HDknHEkOG7mMOa4bqo4buEcSLhu7FxZcOU4buY4buERHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJzcHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5c3VwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m2XEkOG6sEZx4buGT0Vx4buA4bqqccOD4bua4bupceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buEROG7kXHhuq7hu7Hhu4Rxw4NHccOD4bu54buYceG7kuG7rUZx4bquTeG7hHFEReG7r+G7hOG7k3Em4buiTkVxROG7iMODccOD4bu3w5px4buQRXHDg0dx4buS4buYS0Vx4bquT0VxxJDhu7Hhu4REceG7ksOUd+G7gnHhu4R34buCceG7huG7sXHhu4JK4buSceG7jsSQReG6puG7hHHhuq7hu6tx4buGTuG7hOG7kXHhu5LDlOG6pOG7hHHhu47EkEXhuqbhu4Rx4bqu4burccODR3Hhu4JK4buSceG6ouG7q+G7knHEkOG7ok3hu4REceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buScTlE4bupccOD4buK4buERHHDg8SQ4buU4bup4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7Vxxalyc+G7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXPDuuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3RzdOG7pS90cnLEgnR0dHNzdcWp4buSw7p0dHV14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG50xrB1cHHhu6nhu4bhu5JucD/hu7Hhu4Rx4buSxJBPcTlE4buYw5rhuqjhu5Jx4buEROG7qXHDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXEtccOD4buK4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQceG7ksOJ4buEceG7hEThu6Lhu4zhu4REceG6rsO9w4Nx4buQeMODccOSccSQ4buYw5rhuqjhu4RxIuG7sXFlw5Thu5jhu4REcHFURcSC4buSxJBucMWpcnNwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7lzw7pwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myJF4bqo4buEceG7hOG7qcOaccSCRXHhu5LDicODxJBxw4NHccO6ceG6ouG7seG7hHHhu5LEkE9x4bqi4bupRnFExKjhu4Jxw4Phu69x4bqi4bup4buEceG7ksSQT3EiSkVx4bquxKjhu4RE4buRceG6ouG7qeG7hHHhu5LEkE9xKuG7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXE3RULhu5hxIuG7reG7hMSQcVPhu7FxN0Hhu5hxKuG7iuG7kXE3QeG7mHEqw4Hhu5jhu5NxP8O9w4Nx4bqiReG6qOG7kuG7kXFV4buY4buERHHDleG7mOG7qeG7hMSQccODR3Hhu4TEkEXhuqzhu5hxw4Phu7fDmnHDg0tx4buSxJDGoHHhu4TEkOG7onHDg+G7t8OaceG7kEXhu5Fxw4Phu7fDmnHhuq7hu61FcVXhu5jhu4JxVeG7mOG6pOG7kXHhu5LDjeG7qXHhuqJH4buERHFV4buY4buERHHDleG7mOG7qeG7hMSQceG6ruG7seG7hHHhu5LEkE/hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RxxILhu5LEkOG7mOG7guG6onBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7lzdeG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3RzdOG7pS90cnLEgnR0dHN1w7rhu6fhu5LFqeG7pXRz4bul4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DusO5c3Bx4bup4buG4buSbnA/4bux4buEceG7ksSQT3E5ROG7mMOa4bqo4buSceG7hEThu6lxw4Phu4rhu4REccODxJDhu5Thu6lxLXHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhu5LDieG7hHHhu4RE4bui4buM4buERHHhuq7DvcODceG7kHjDg3HDknHEkOG7mMOa4bqo4buEcSLhu7FxZcOU4buY4buERHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5c3VwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mz/hu7Hhu4Rx4buSxJBPceG6ruG7osOTw4Nx4buS4butRnHEglDhu4REceG7kuG7oHHhu4DEkEbhu6/hu4REceG7p3JyceG7hHfhu4Jx4buSw5Thu6JOw4Phu5Fx4buEREbhu7FFceG6ruG7seG7hHHhu5LEkE9xw4PEkMOJ4buExJDhu5Fx4buOxJDDieG7qXHhu5LDlOG7ok7Dg3HhuqLhu6nhu4Rx4buSxJBPcWLEkMOB4buSceG6ruG7osOTw4NxVeG7t8OaccSCUOG7hERx4bqieeG7hERx4bqi4bqkceG7kuG7iuG7hEThu5Fx4buOxJDDieG7qXHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7DveG7knHhuqLhu6vhu5JxxJDhu6JN4buEROG7kXHhu5Lhu5jDmnHhu4TEkEXhuqThu4RxxIJGceG7gEXhu4TEkHHhu47EkMOJccODR3HEkOG7reG7hHHhu4ThuqThu4Rx4buAxJDhu5hxxIJFceG7ksOJw4PEkHE/4bux4buEceG7ksSQT3HDg+G7iuG7hERxw4PEkOG7lOG7qXE5ROG7mMOa4bqo4buScTlE4bupccODSOG7hHHhu4DEkOG7q3Hhu5BNceG7kOG7sUXhu5Fxw4PEkMOJ4buExJBxw5Xhu5jDmuG6rOG7hHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHhuq7hu6nhu4REceG7hExx4buGUMODceG7gOG6pOG7mHFESUVx4bquQeG7mHHhu5Lhu6Lhu5Fx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEccOV4buYw5pxxJBG4butw4PEkHHhu5JL4buERHHhu5LEkOG6qnHhu5Lhu6Dhu4REceG6ouG7ok7Dg3Hhu5Lhu4rhu4Rx4buS4butRuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu47hu6jhu5jhu5LEkEbDlHDhu5tlw5Thu5jhu4REcTfhuqTGoS/hu47hu5s=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]