(vhds.baothanhhoa.vn) - Điện Thừa Hoa (còn gọi là Phủ Nhì, Đền Thánh Mẫu) thuộc di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Điện Thừa Hoa và từ đường Phúc Quang mà trung tâm là đền thờ Thánh Mẫu Ngô Thị Ngọc Dao (thân mẫu Vua Lê Thánh Tông) nằm ở làng Thung Thượng và Thung Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGocSRRHbhu4ZwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsOG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7ocahJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsHDhu5nhuqJH4buCcENIxJBw4buA4burcOG6q0TGoHA4RMOJw7RwJuG6puG7gnDEkUThu6nhu4JEcDfDgOG7kuG7lXDhu5BE4buSxKjhuqJww4PEkHDhu5BF4bqiRHDhu4DhurjhuqJEcMOUUMO0cFJ24buCcERGxrBw4bqi4bu34buMcGLhu5Lhu4rhuqJwQ8SQxrBwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsHBS4burcOG7kOG7nnDEguG7nE7hu4JDcOG6q0Thu5jhuqJwYuG7ksaw4buCQ3Dhu4bhu6tw4buQw5Xhu5Lhu4JDcOG7kOG7teG7hnDhu4Dhu6twxILhuqbhu4Jw4buQRE5wxJFE4bup4buCRHA3w4Dhu5JwOEPDjHDEkUThurhwOENI4bqicCrGsOG7hHDhu5nhu5BE4bu14buCcOG7hsOA4buScGfhu5LGsHA2w4JwxJFE4bup4buCRHDEkcOM4buCQ+G7lXDhu4J44buGcMOTcOG7gOG7q+G7gkNwxJFE4buS4buCQ3DEkUThu5xP4buCQ3BS4burcMSRROG7kuG7gkNwxJFEw4zhu4LDtHBU4buvcCbhurjhu4JEcF1HxrDDtHBE4buSVeG6rOG7gnDDrcOC4buCcCbhurjhu4JE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXLhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7pydeG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nyc8O5L3NxccODdHNydHN1cuG7kMWpccWpdHThu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtdcO5w7rhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFEduG7hnAmxJDhuqzhu4JwxJFE4buexrBwXeG7hMaw4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxcuG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunJ14buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSVK4buCQ3BS4bur4buEcCbEkOG6rOG7gnDEkUThu57GsHBd4buExrBwUuG7q3Dhu5Dhu55wxILhu5xO4buCQ3DhuqtE4buY4bqicGLhu5LGsOG7gkPDtHBU4buvcCbhurjhu4JEcF1HxrDDtHBE4buSVeG6rOG7gnDDrcOC4buCcCbhurjhu4JE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXLhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7pydeG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nyc8O5L3NxccODdHNydHVz4bun4buQw7l14bundHThu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtcsWpceG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUR24buGcCbEkOG6rOG7gnDEkUThu57GsHBd4buExrDhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fy4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO6cnXhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahxJFE4bqu4buEcEPEkMawcOG7jEThu61wREhwOEPDjHDDk3BU4buvcCbEkOG7gkRwXUfGsMO0cOG7kEThu6nhu4JDcHNw4buCduG7hnBd4buI4buCQ3Am4bui4bqicOG7kEThu6JwdXDhu5lydeG7pXThu5VwZ+G7ksawcDbDgnDEkUThu6nhu4JEcMSRw4zhu4JDcOG7gkPhu6BwUuG6pnDEkeG7tVVwNcSQ4buCRHDhu5nhu5Dhu6LhuqJwNsaw4buGcDXEkOG7gkThu5Vw4bqg4bupxJBwVeG6pOG7kHDhu5BKcOG7kMSQw4Lhu4JwxILhu69wUuG6pnDhu5BEduG7hnDhu47hu5LDgnDhu4JD4buE4buxxJDDtHDhuqJE4buEcOG7kOG7knDDlFDGsHDEkUThu5Lhu7nhu4JwN0Hhu5JwxILhu5xO4buCQ3BS4burcMSCSsSQcOG7kMOC4buCcOG7gOG7q3DhuqtE4buY4bqicGLhu5LGsOG7gkNw4buQ4buecMSC4bucTuG7gkPDtHDEguG7iOG7gkNw4buQRE7EkHDhuqJE4buEcFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhu4bEqOG7kHDhuqLhu5Lhu4JDcMSC4bqocOG7jEThu5bhu4JDcMOD4bucw5Lhu4JDcOG7huG6tnDhu5ld4buE4bur4buCQ3DEkUThu6nEkHBdQeG7knA4Q8OMcMSRROG6uHA4Q0jhuqJwKsaw4buE4buVcMSCeeG7kHDhu5DDguG7gnDhu4Dhu6twJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlXDDg+G7kEThu5Lhu4bhuqDhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxcuG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunJ04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3Jzw7kvc3Fxw4N0c3J04bulc3Xhu5BycsWpceG7p+G7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3hu6VzdeG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUR24buGcCbEkOG6rOG7gnDEkUThu57GsHBd4buExrDhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fy4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO6cnThu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNw4bqi4bup4bqiRHDEguG7tVVwxILhu69wQ+G7ueG7gnDDuXFxcOG7gnbhu4bDtHDhu4Dhu6tw4buCTMSQcOG7kEROcCVEReG7gkRwYuG7ksaw4buCQ3Dhu5BE4buW4bqicF3hu4Thu6vhu4JDcMSRROG7qcSQcF1B4buScDhDw4xwxJFE4bq4cDhDSOG6onAqxrDhu4Thu5FwJOG7q3DDlMSQ4buCRHDhu4J24buGcCXGsOG7gkRwxJHDmnDhu5lydXNx4buVcOG6ouG7hOG7gnBD4bupxJBwKuG7lnBn4bucTOG7gkNwOEPDjHDEkeG7nsO0cOG7gOG7q3Dhu4JD4bucTsSQcOG7jEThu5Zw4buCUXDhuqJGcFLhurhw4buQw5VFcMSCeeG6onDhuqDEkOG6rOG7kHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buA4bq44bqiRHDDlFBw4buQw5XEkOG6puG7knA2w4LDtHDhuqJGcOG7reG7gkRwROG7nMOT4buCQ3BS4burcOG6osOM4buCQ3Dhu4DGsOG7hHDhu5Dhu4Rw4buATeG7gnBSTcSQcHRwUuG6uHBS4buSxrBwNsOCcOG7meG6oOG7q3Dhu4Dhu6twUk9wUuG7ksawcDbDgnDEkUThu6nEkHDEkcOM4buCQ8O0cOG7huG6tnBS4buSxrBwNsOCcMSRROG7qeG7gkRwxJHDjOG7gkNwUuG7q3Dhu4Dhu6tw4bqg4burcOG7gsSoxJBwUuG7ksawcDbDgnBdxJDhuqjhu4JwxJHDjOG7gkPhu5VwLXDhu4Dhu6tw4buCRFHhu4JDcFLhurhwUuG7ksawcMaw4buCRHDhu4bEkOG7gkTDtHDhur5ExJDhuqThu4Jw4bqiROG7hHDhu5BETsSQcDbDgnBkTHDhu5DDlcOTcOG7kEThu6vhu4JEcOG7kEROxJBw4bq+w5lw4buQROG6uOG7gkRw4buQw5Xhurhw4buCROG7t+G7kHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buA4bq44bqiRHDDlFBw4bqi4bup4bqicOG7kMOVxJDhuqbhu5JwxILhu7HEkHDhu4xE4buE4buCQ3Dhur7EkOG6pOG7gnBnxJDhuqzhu5BwOMaw4buG4buRcCThu6twxILhu5xP4bqicMOUUHDDlOG7qeG6okRwQ0TEkHDhu4JEQeG7gsO0cOG7kMOM4buCcFLEkOG7gkRw4buA4burcOKAnDfDgOG7knDhu4JDRMSQcOG7kETEkMOC4buCcEThu7HigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxcuG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunJ04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3Jzw7kvc3Fxw4N0c3J04bulw7rDueG7kHLhu6fDusO6xanhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5Vt4bundHThu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFEduG7hnAmxJDhuqzhu4JwxJFE4buexrBwXeG7hMaw4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxcuG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunJ04buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGocSR4buE4bur4buCcOG6oMSocOG6vkThu5JwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsMO0cOG7kMOV4buE4buCQ3DEgkZw4bqiRnDhuqtE4buY4bqicGLhu5LGsOG7gkNw4buQ4buecMSC4bucTuG7gkNw4bqiRnDDg8SQ4bqs4buCcOG7kEXhuqJEcMO6cOG7hsOA4buSw7Rw4bq+ROG7knDhu4JD4buE4burxJBw4buCQ0TEkHDhu4bDjOG7gnDhu4Dhu6tww7pww5Thu6vhu4Rw4buQROG7ksSo4bqicOG6vkThu5JwxILhu7fhu5Bw4bqiRE9wJuG6puG7gnBDxJDhu6nhu4xw4bqgTnDDlMOM4buCQ3Al4bu54buScCVE4burVeG7kXAmxJDhuqzhu4Jww4Phu5xP4bqicFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhu5BE4bqu4buEcOG7gOG7isSQcOG6vsSQ4bqk4buCcOG7kMOV4buY4bqicOG6okpw4buMROG7nEzhu4JDcCbDjOG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7hsSo4buQcOG6vkTDjOG7gkNwQ8SQxrDhu4Jw4oCcOMSoxJBw4bqiw4zhu4JDcOG7gkPhu4Thu7HEkHDhu47hu5Lhu4rhuqLigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunJ04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3Jzw7kvc3Fxw4N0c3J04bundcWp4buQxalyw7pxw7rhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtdHFz4buhcMaw4buA4buQbeG7ocSRRHbhu4ZwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsOG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4buncXHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhw7pydOG7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqHhuqtExqBwOETDiXDEguG7nE/huqJwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7kEThuq7hu4Rw4bq+xJDhuqThu4Jw4buQw5Xhu5jhuqJwdHDhu4BN4buMw7RwRMOJ4buCRHDhuqJEUXDigJzEkcaw4buG4oCdw7RwQ+G7iOG7huG7j3DhuqLhu5Lhu4JDcCbhuqxwOEThu7fhu5Bw4buZ4bqiREXhu4JEcOG7kMOB4buG4buVw7Rw4bqi4buS4buCQ3Am4bqscDhE4bq4w7Rw4bqi4buS4buCQ3Am4bqscMSRxrDhu4bDtHDhu4JEw4nhu4Jww5XGsHDDlMOM4buCQ3Al4bu54buScCVE4burVXDhu5Lhu4rhu4Jw4buA4bucT+G7gnDhu4JE4buccOG7gOG7hOG7gkNwUk7hu4Lhu5FwZ0Hhu5Bw4buAxJDhuqzhu5JwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcMSC4bqm4buCcOG7kEROcOG6oHjhu4JDcMSC4bupw7RwQ0tw4buO4buSw5rDtHDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwxILhu5xP4bqicFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhu5DDleG7hOG7gkNwdHDhu4J24buGcOG7kETDiXBE4buE4bur4buCcOG7kEThu6vhu4JE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXLhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7pydeG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nyc8O5L3NxccODdHNydXHDusO64buQw7nFqcO6c8O54buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbXThu6Xhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFEduG7hnAmxJDhuqzhu4JwxJFE4buexrBwXeG7hMaw4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxcuG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunJ14buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoThD4burVXByLcO6LXNxcuG7p8O0cGUkOCpw4buQ4bq64buCRHDEkUTGsOG7gkRwXUbGsHDEguG7r3Dhu4xEw4Jww4Phu5JV4bqs4buQcCrhu5xw4bup4buCcOG7kOG7knDhuqBKw7Rw4buQw4zhu4Jw4buQ4bux4buEcMODxJBw4buQReG6okRw4buA4bq44bqiRHDDlFBwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsMO0cGUkOCpwROG7klXhuqzhu4Jww63DguG7gnAm4bq44buCRHDhu4Dhu6vhu4Zw4bqiRMagcMSC4bu54buScOG7kOG7nMO0cCXDjOG7gkNw4buQVXDhuqJKcOG7jEThu7nhu4JwXcSQ4buGcDbGsOG7hnDhu4Dhu6twxIJM4buCcFLhurhw4buQRMSQcOG6osOM4buCQ8O0cOG6oMaw4buEcEPhu4jhu4Zw4buGxKjhu5Bww5Thu4pwROG7seG7gkNw4buG4buW4bqicOG7gkThu5zhu49wJeG7kuG7gkNwJuG6rHA4ROG7t+G7kMO0cOG6ouG7kuG7gkNwJuG6rHA4ROG6uMO0cOG6ouG7kuG7gkNwJuG6rHDEkcaw4buGw7Rw4buCQ0TEkHDhu4bDjOG7gnBS4burcOG6ouG7qeG6onDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRw4buMROG7lnDhu5DDlU9w4bq+ROG7qeG6ouKApuG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7p3Fx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcMO6cnXhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnPDuS9zcXHDg3RzcnVydHLhu5Dhu6fFqXNyceG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3hu6Xhu6fDuuG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUR24buGcCbEkOG6rOG7gnDEkUThu57GsHBd4buExrDhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO6cnXhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahxJHhu55wJuG7nE7hu4JDcOG6q0Thu5jhuqJwYuG7ksaw4buCQ3AtcOG7gkThu6tw4buQRE5ww4NH4buCQ3BESHA4Q8OMcMSC4bucT+G6onDhuqLDjOG7gkNw4buCREHhu4JwKsSQcOG7kEXhuqJEcOG7gOG6uOG6okRww5RQw7RwUnbhu4JwREbGsHDhuqLhu7fhu4xwYuG7kuG7iuG6onBDxJDGsHDhu4J24buGcHLFqcWpw7rhu5FwxJHhu55wxILhu5xO4buCQ3DEguG7nE/huqJw4buQw4zhu4Jw4buQ4bux4buEcOG7gnbhu4Zwc3FxdOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7p3Fx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcMO6cnThu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnPDuS9zcXHDg3RzcnXDunNy4buQ4bulcuG7p8O64bun4buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbeG7p8O6xanhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhxJFEduG7hnAmxJDhuqzhu4JwxJFE4buexrBwXeG7hMaw4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunJ04buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSTEkMawcMSC4bupcOG6oHjhu4JDcOG6okRRcF3hu6nhu4JwQ0TEkHDhuqLDjOG7gkNw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicOG6osOM4buCQ3Dhu5BE4bu54buCcERIcDhDw4xw4bqiRnDhuqLDjOG7gkNwUk3EkHDEguG7t+G7kHDhu4Lhu5xN4bqi4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7pydOG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nyc8O5L3NxccODdHNydcO5dHLhu5DDuXRzxalz4buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbeG7p+G7p8Wp4buhcMaw4buA4buQbeG7ocSRRHbhu4ZwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsOG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4buncXHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhw7pydOG7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoV3EkOG6rOG7gnDhur5E4buScMODxJBw4buQReG6okRw4bqiR+G7gnDhu4Dhu5zhu5JwQ8SQUXB0cMSC4bux4buEcMOUd+G6onDhu4xE4buE4buCQ3Dhu47hu5LDmuG7kXBd4bur4buCQ3Dhu4J24buGcFLhu6vhu4Rw4buCQ+G7q1Vwc8O5LXRw4bu14buGcOG7gOG6uOG6okRw4buCQ+G7nE7EkHDDg+G7teG7gnDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu4Dhu7HEkHDhu5BKcOG6okThu6LhuqJw4buA4bqqcETEqMSQcOG6q0TGoHA4RMOJw7RwVOG7nMawcOG7gOG7q3Bi4buS4buK4bqicOG7gOG6qnBSw4lwxILhu5xP4bqicFLhu5LGsHDEgnnhuqJw4bu14buCcOG6oMaw4buCcOG6vsSQ4buCRHDhu4xERXDhu5Dhu55w4buAxKjhuqJwxILEkOG6puG7gnBS4burcOG7kMSQ4bqk4buCcOG7gOG6qnBE4bur4buCQ3Dhu4J24buG4buRcGfEkOG6rOG6onDhuqJE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cMSC4bucT+G6onDhuqB34buQcMSC4bu54buScOG7kOG7nnDhu4JD4burVXDhu6ctdHDhu7Xhu4Zw4buA4bq44bqiRHDhu5nhu4JD4burVXBDxJBLcOG6ouG7lnA4Q8OMcMSR4bue4buV4buRcDfEqOG7kHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buCRFHhu4JDcOG7jEThu7nhu4JwROG7t+G7jHDDg8OA4buCcFLhu6twxILEqOG6onDEguG7qeG7hHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buA4bqqcETEqMSQcOG7gOG7q3Dhu4JDRMSQcOG7gOG6qnDDleG7nE3huqJw4bqgRuG7gkNwYuG7ksaw4buCQ3DEkUThu5bhuqJwXeG7hOG7q+G7gkNwxJFE4bupxJBwREHhu5JwOEPDjHDEkUThurhwOENI4bqicCrGsOG7hHDhu5Dhu55w4buCQ+G7hOG7q8SQcFLhu6vhu4RwJsSQ4bqs4buCcMSRROG7nsawcF3hu4TGsHBS4bur4buEcOG7gkPhu6tVcHPDui104buRcDjhurDhu5BwxIJ54bqicOG6oMSQ4bqs4buQcOG6osagxrBw4buCQ0TEkHDhu4Dhuqpw4buC4burVXDhu4Dhu6tw4bqiROG6unDhuqJGcOG6ouG7hOG7gnBD4bupxJBw4buGTcSQcMSC4bucT+G6onDhu5DhuqRw4buA4bqq4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4zGr+G7kuG7kEThu4TDleG7ocahxJHDleG7kuG7gkNwNsOC4buXL+G7jMah

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]