(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 11-12-1961, Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Trường (huyện Yên Định) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Lúc đó, Yên Trường là HTX nông nghiệp cấp cao với quy mô toàn xã, lá cờ đầu của miền Bắc với thành tích thâm canh tăng năng suất, làm phân bón, thủy lợi, trồng cây gây rừng...
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g1Thu7PDs8Otcnfhu7XDrXThurDDrXZ4w7LhuqLDrXPhu4Zyw63hurzhurjDikrhu6nhuqDDreG6vHfhurThuqB2w61yw7Jyd8Otw4Dhu4/huqB2w61yd+G6osOt4bq8d8aww6134burw63hurzhurjhu6Xhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4MkduG7jUrDreG7i+G7iy3hu4vhu4kt4buLb2zhu4vhurvDrVTDteG6oHbDrXHhuqTDreG7iuG7jcOtJHfhu5vhuqDDrXPhu5vhuqDDrcSow7TDreG6t8Wp4bqgw60z4bq4RkLhuqB2w63hur93w4pK4bur4bqgw63hurfFqeG6oMOtVOG7s+G6oHfhu4HDreG7injhuqB3w61zScOtdEZDcsOtdMOD4bqgw61Rw7Jyw61Xw4LDreG7iuG7qcOt4bq8d+G7kcOA4bq9w60j4bq+csOtdMOD4bq7w63hurfFqeG6oMOtM+G6uEZC4bqgdsOtw4Hhu43DrVcz4bqxw63huqDhurLhuqB2w63huqB2d3jhu6tFw61y4budRcOtcsOz4bqiw63hu4rhuqp4w63DicOKSsOtw4DhurLDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtxKjDtOG6u8Otw4HDssOtckLDrXThu6PDisOtcuG7gsOzw63DgHjhu6nhuqDDrVHhu5Nyw63hu4rhuqp4w63hurx34buN4bqgd8Ot4bq8eXJ3w63hurx34bubw4DDrXLDs+G6oHfDreG6vOG7keG6oHbDreG6oOG7keG6oHbDreG6usOK4bud4bq84bq7w63DgeG7jcOAw61Fd+G7m+G6oMOtccOD4bqg4bq7w63hurx34buCSsOtw4FDeOG6u8Ot4bq84bq4w4LhuqB2w61y4bubSsOtduG7m0rDreG6uEjhuqB24bq94bq94bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nDrG0v4buLb21za+G7i2tqbMOs4buL4bq8auG7i2vEqWvDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbm9racOtw7PDgeG6vOG6q2lU4buzw7PDrXJ34bu1w6104bqww612eMOy4bqiw61z4buGcsOt4bq84bq4w4pK4bup4bqgw63hurx34bq04bqgdsOtcsOycnfDrcOA4buP4bqgdsOtcnfhuqLDreG6vHfGsMOtd+G7q8Ot4bq84bq44bulacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8SpxKlpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDJHbhu41Kw63hu4vhu4stay3hu4tvb8Sp4bq7w61Ad8OKw63hurxGROG6oHbDreG6oHjhu6vDgMOtUcOycsOtV8OCw63hur/huqDhuqh4w61Rw7Jyw63hu4rhu6nDreG6vHfhu5HDgMOt4bq3xanhuqDDrTPhurhGQuG6oHbDreG6oOG7kcOAw63hu4tvbOG7i+G7gcOtdEZDcsOtUeG6pMOtxIPhu5HhuqDDrXfDg8Ozw60tw60zd+G6suG6oHbDreG6vHjhuqDDreG6v+G6oMOzSsOtw4Hhu43DrVHhuqTDrcSD4buR4bqgw613w4PDs+G6u8OtM3fhu7HDreG6vHfDs+G6osOt4buK4buNw61Tw4rDrcOB4buzcnfhu4HDrcSoxrBFw6134buP4bqgdsOtU3jDreG6vHlyd8Otw4Hhu7Nyd8Ot4bq6w43DrXLDsnJ3w63DgOG7j+G6oHbDrXLhu51Fw63DicOK4bq0csOtdnjDs+G6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJw6xtL+G7i29tc2vhu4tram3DrGrhurxub+G7iWrEqcOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqtsam5pw63Ds8OB4bq84bqraVThu7PDs8Otcnfhu7XDrXThurDDrXZ4w7LhuqLDrXPhu4Zyw63hurzhurjDikrhu6nhuqDDreG6vHfhurThuqB2w61yw7Jyd8Otw4Dhu4/huqB2w61yd+G6osOt4bq8d8aww6134burw63hurzhurjhu6Vpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4NAd8OKw63hurxGROG6oHbDreG6oHjhu6vDgMOtdMO0w610RkNyw6104bujw4rDreG6vEbDrcSo4bubSsOt4bqgd+G7jcOt4bq84bq4w4pK4bup4bqgw63hurx34bq04bqgduG6u8Otw7PhuqLDrXLDssOtUcOycsOtV8OC4bq7w63huqDhuqh4w61z4bub4bqgdsOtd0bhuqjhuqB24bq94bq94bq9w63hu4rhuqp4w61zeOG7q+G6oMOt4bq8eXJ3w6134bqo4bqgw61r4bq9w6zDrMOsw4Dhu4fhurrDikXhu4Phu4nhu4cv4bq6w4pF4buD4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nDrG0v4buLa8Osc2vhu4vDrGtsxKlt4bq8asOsw6zDrG3DgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqr4buJasSpacOtw7PDgeG6vOG6q2lU4buzw7PDrXJ34bu1w6104bqww612eMOy4bqiw61z4buGcsOt4bq84bq4w4pK4bup4bqgw63hurx34bq04bqgdsOtcsOycnfDrcOA4buP4bqgdsOtcnfhuqLDreG6vHfGsMOtd+G7q8Ot4bq84bq44bulacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8SpxKlpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDJHfhu43DrXPhu5vhuqB2w613RuG6qOG6oHbDrVJ34buCw63hurzhu7Nyd8OtV8OCw61Sd3nDrT144bqgd8Ot4bq84buPeMOtQHfDisOt4bq8RkThuqB2w63huqB44burw4Dhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnEqUXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7icOsbS/hu4tvbXNr4buLa2pu4buLb+G6vMSpw6xrb2rDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqra8Osa2nDrcOzw4HhurzhuqtpVOG7s8Ozw61yd+G7tcOtdOG6sMOtdnjDsuG6osOtc+G7hnLDreG6vOG6uMOKSuG7qeG6oMOt4bq8d+G6tOG6oHbDrXLDsnJ3w63DgOG7j+G6oHbDrXJ34bqiw63hurx3xrDDrXfhu6vDreG6vOG6uOG7pWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqcSpacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1Hhu43huqDDreG6vHdCw61Rw7Jyw61Xw4LDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrUB3w4rDreG6vEZE4bqgdsOt4bqgeOG7q8OA4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXhSdeG6oOG6vHXhurhpw63hurrhurxKw4F14bqraeG7iHhz4bq8d8Opw61uw6zDrEXEqOG6ucOtd3V4dnfhurzDqcOta8SpxKlFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nDrG0v4buLb21za+G7i2tqbmtr4bq8bWrDrOG7icOsw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2tsacOtw7PDgeG6vOG6q2lU4buzw7PDrXJ34bu1w6104bqww612eMOy4bqiw61z4buGcsOt4bq84bq4w4pK4bup4bqgw63hurx34bq04bqgdsOtcsOycnfDrcOA4buP4bqgdsOtcnfhuqLDreG6vHfGsMOtd+G7q8Ot4bq84bq44bulacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8SpxKlpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDU8Oz4bqgd8OtcXjDs8Otw4F44bur4bq8w63hurrhu7fDrcSow7TDreG6t8Wp4bqgw60z4bq4RkLhuqB2w63hurzhurjhuqLhuqB2w61Ad8OKw63hurxGROG6oHbDreG6oHjhu6vDgOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJw6xtL+G7i2vDrHNr4buLw6xrbcSp4buJ4bq8bWtua8Spw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q21ubmnDrcOzw4HhurzhuqtpVOG7s8Ozw61yd+G7tcOtdOG6sMOtdnjDsuG6osOtc+G7hnLDreG6vOG6uMOKSuG7qeG6oMOt4bq8d+G6tOG6oHbDrXLDsnJ3w63DgOG7j+G6oHbDrXJ34bqiw63hurx3xrDDrXfhu6vDreG6vOG6uOG7pWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqcSpacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7gyR34buNw63hurzhurhG4bqgdsOtceG7jUrDrcOBRsOKw63huqB44burw4DDrVHDsnLDrVfDguG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJw6xtL+G7i2vDrHNr4buLw6xrbWps4bq8xKlta29vw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2vDrGppw63Ds8OB4bq84bqraVThu7PDs8Otcnfhu7XDrXThurDDrXZ4w7LhuqLDrXPhu4Zyw63hurzhurjDikrhu6nhuqDDreG6vHfhurThuqB2w61yw7Jyd8Otw4Dhu4/huqB2w61yd+G6osOt4bq8d8aww6134burw63hurzhurjhu6Vpw63hu4h4c+G6vHfhuqtpbsOsw6xpw613dXh2d+G6vOG6q2lrxKnEqWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4Mkd+G7jcOt4bq84bq4RuG6oHbDrXHhu6NKw613eOG7q+G6oMOtw4FGw4rDrXZ4w4zhurvDreG6vOG6uEbhuqB2w61x4buNSsOt4bqgd8OM4bqgdsOtd3jhu6vhuqDDreG7iuG7n+G6vOG6u8Otd8O94bqgd8Otw7XhuqB34bq7w6134bqi4buP4bq8w6104bqk4bqgdsOtcuG7gsOzw61Sd+G7gsOt4bq84buzcnfDrVfDgsOtUnd5w609eOG6oHfDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6oHfDjOG6oHbDrcOB4buj4bqgw60kdkZCeMOt4buK4bupw63hurx34buRw4DDreG7iuG7jcOtw4Hhu43DgMOt4buKeOG7q3LDreG6vOG7j3jDrTN3w7PhuqB3w61Xw4PDs+G6u8Ot4bq8d+G7kcOAw61XM+G6scOt4bq3xanhuqDDrTPhurhGQuG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61r4buJbEXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7icOsbS/hu4trw6xza+G7i8Osa27DrG7hurxv4buJxKnhu4lvw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2prb2nDrcOzw4HhurzhuqtpVOG7s8Ozw61yd+G7tcOtdOG6sMOtdnjDsuG6osOtc+G7hnLDreG6vOG6uMOKSuG7qeG6oMOt4bq8d+G6tOG6oHbDrXLDsnJ3w63DgOG7j+G6oHbDrXJ34bqiw63hurx3xrDDrXfhu6vDreG6vOG6uOG7pWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvhu4lsacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1fDveG6oHfDrcO14bqgd8OtUcOycsOtV8OCw63EqHXDgMOt4bq6w7XhuqDDrUV34buhw4DDreG6oOG6suG6oHbDreG6oHZ3eOG7q0XDrXLhu4LDs8OtVzPhurHDreG6t8Wp4bqgw60z4bq4RkLhuqB2w63hur/huqB24buNSsOt4buL4buLLeG7i+G7iS3hu4tvbOG7i+G7geG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvEqcSpRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJw6xtL+G7i2vDrHNr4buLw6xrbuG7iWzhurxu4buLbuG7iW3DgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbG7EqWnDrcOzw4HhurzhuqtpVOG7s8Ozw61yd+G7tcOtdOG6sMOtdnjDsuG6osOtc+G7hnLDreG6vOG6uMOKSuG7qeG6oMOt4bq8d+G6tOG6oHbDrXLDsnJ3w63DgOG7j+G6oHbDrXJ34bqiw63hurx3xrDDrXfhu6vDreG6vOG6uOG7pWnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqcSpacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1J3eMaw4bqgw63DsuG6osOtw4F14bqgw61y4buCw7PDrVHDsnLDrVfDgsOtc+G7gOG6oHbDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXPhu7NFw63hu4rhu6nDreG6vHfhu5HDgMOtVzPhurHDreG6t8Wp4bqgw60z4bq4RkLhuqB2w63hur8kduG7jUrDreG7i+G7iy3hu4vhu4kt4buLb2zhu4vhu4HDrXRGQ3LDreG6vOG6uEbhuqB2w61x4buNSsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtQHfDisOt4bq8RkThuqB2w63huqB44burw4Dhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUXDk8OK4bq8d+G6ouG6uGnhu4Mww4rhurRyw61XRuG6qOG6oHbhu4cvReG7gw==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]