(vhds.baothanhhoa.vn) - Brazil ở World Cup 1982 với những Zico, Cerezo, Falcao, Socrates... được đánh giá là đội hình đẹp nhất mọi thời đại của xứ sở Samba. Thế nhưng trên đất Tây Ban Nha, họ bị loại từ vòng bảng thứ 2 bởi Italia của một Paolo Rossi quá xuất sắc.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6qOG7g+G6uXB74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F7xKnhu4fhurHhu6F74bqndDV74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74bqn4buHOXvhu5vhu4c54buDe+G7izd7xKnhu4Phurnhu4l74bupcOG7g3vhu581aj0sL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+LuG6pOG7ozV64buD4buLe+G7l3vhu6pq4buj4buL4bqte+G6pnDhu5t7WzQzXXvhu6nhu5Phu4N7xKnhu4fGsMSp4buBe1rhu4PhuqdqKnvhuqbhuqvhu6Phuqt6aip74bq+NeG7i+G6pzVqKnvhu55q4bqn4bujNeG7oeG6q+G7nyYmJnvhuqnDuuG7leG6p3vhuqk2xKnhu4d74buB4buDNnvhu4s3e+G6qeG7j+G7g3vhu4dmxKnhu4d74bqpY+G7m3vEqeG7h+G6seG7oXvhu4lt4buDe+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqk44buDe+G6p3Q1e+G7scO5e+G7n+G7l3vhu5414buJ4bqlNSZ74bug4buHw6l7xKnhu4fDusSp4buBe+G7oeG7o2XEqXvhuqnhurHhu6F74bug4bqv4bute+G6pDXEqXvEqOG7hzUqe+G7h2174bqlZ3vhu4tqOOG7g3vhu6Hhu6V74bupbMSp4buBe+G6pTnEqeG7gXvhu6Hhu4fDuXtde+G6peG7l+G7g3vhu4Lhu6E14buL4buDNXvhuqd0NXvhu4nhu4/hu6F74buaNWrhu4tqe+G7omrhu5/hu5/hu4N74budcDZ74buxcOG6seG7oXvhu5/DoOG6pyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0Pnvhuq3hu6Hhu4dw4buJ4bqle+G7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHsxfX3hu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dW1siL1syMuG6rTB9M10zfTPhu6EgMDLhu4tbJsOt4bub4buBPns14buL4buh4bu0PuG6qOG7g+G6uXB74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F7xKnhu4fhurHhu6F74bqndDV74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74bqn4buHOXvhu5vhu4c54buDe+G7izd7xKnhu4Phurnhu4l74bupcOG7g3vhu581aj0+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4xfX0+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6rHJ74buh4buH4bqx4buhe+G6pTjhu4Mqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqThu6M1euG7g+G7i3tbNDNde+G6p+G7h2p74bqpw6nEqXvEqTXhu6174buh4buH4bqz4buJe+G6p+G7h+G7hXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG7h+G7k3vhuqnDqcSpe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu4fhu5HEqXvhuqc5e+G7ieG7j+G7oXvhu5/DsnvEqeG7hzd74bupw7N74bqpZ+G6p+G7h3vhu6pq4buj4buL4bqte+G6pnDhu5t74bql4buX4buDe+G7oeG7h8O5e+G6pWvEqeG7gXvhuqk2e+G7qWd7xKnhu4Hhu4fhurt74buh4buHcOG6s+G7oXvhu4lle+G6qcOg4buJe+G7i2zEqeG7gXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7iTd74buHbXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74bqt4buDw6rEqSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buI4buP4buhe+G6qeG7j+G7g3vhuqVrxKnhu4F74bqpY+G7myp74buh4bujw7rhu5Phuqd74buHw6nhu6F74bqpw7rhu5Xhuqd74bqpZ8Sp4buHe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu6V74buh4buj4buDw6nhu6F74buL4buve+G6pWvEqeG7gXvhuqk2Jnvhu4bhu4rhu6h74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqd0NXvhu4dtKnvhu6Dhuqvhu4vhuqt74bueNcSp4buhNcSpNXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvhu6Hhu4XEqXvhuqnhu4174bqndDV74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74bqpY+G7myZ7w5PEqeG7gXvEqcO14buDe+G7oeG7g8OpxKnhu4F74bup4buT4buDe+G7oXDhu61lxKl74bqlw7Ike+KAnOG6pGvEqeG7gXvhuqk2e+G7izd7xKnhu4Hhu4fhurt74buh4buHcOG6s+G7oSp74buLN3vEqeG7g+G6ueG7iXvhu6lw4buDe+G6p+G7h8O5e8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqnhu5HEqXvhu6Hhu4dw4bq3xKl74buLN3vhuqnDujV74buh4bujNuG7g3vhuqVrxKnhu4F74buLZcSpe+G7oeG7o2XEqSZ74bugw7Phu4N74bufxIPEqXvhu583xKnhu4F74buh4buHcDV74buh4buj4bqzxKl74bqnbMSpe+G7h+G7kcSpe+G6pTlqe+G6pzbhuqd74buHbeG6p3vhu6Hhu6Nse+G7m+G7hzjhu4l74buLw7Thu4N74bup4buT4buDe+G6qcOy4buDe+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eqe+G7hzXhu6174buh4buHw6DEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74buJ4buP4buhe+G6pTfEqXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buH4buV4bube+G7i+G6u+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmbMSpe+G6qeG7j+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe+G6p3Q1e+G7h217xKlr4buDe+G7qeG6uXvhu6Hhu4fhurHhu6F74bqlOOG7g3vhu4tn4bqn4buHe+G7n8Wpe+G6p3Q1e+G6qeG7j+G7g3vhu6Fw4but4bq9xKkke+KAnOG6psO5e+G6qTZ74bqpY+G7m3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6pyp74bqn4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7izd74buh4buHw7l7XSZ74bqo4buD4bq5cHvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oXvhuqd0NXvhuqVrxKnhu4F74bqpNnvhuqfhu4c5e+G7m+G7hznhu4N74buLN3vEqeG7g+G6ueG7iXvhu6lw4buDe+G7nzVqPeKAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buWe+G6qeG6seG7oXvEqcO64buT4bqne+G7iTd74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74buLN3vhu4nhu4/hu6F74buhw7PEqXvhu4Hhu4M2aip74buh4buH4bqx4buhe+G6pTjhu4N74buXe+G7icO04buDe8Osdnvhu6pq4buj4buL4bqte+G6pnDhu5t74buLN3vhuqdxe+G7n8Oy4bqne+G7oeG6r+G7iXvhu4vhu6974bqn4buHanvhu6FqN8Spe+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6pyp74bqp4bq9e8Os4buDZcSpe+G6qWfEqeG7h3vhu6nhu5Phu4N74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74bqpY+G7m3vhu4s3e+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6rcOqe+G6rTfEqeG7gXvhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3s24bube+G7i+G7p+G6p3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4buF4bqn4buHJnvhuqThu6M1euG7g+G7i3tbNDNde+G6qWF74buLN+G7iXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqnhu4Phurlwe+G6qWsqe+G7icO04buDe+G7oeG7o+G6s8Spe+G6qeG6sXB74bqndDV74bqp4buP4buDe+G7oXDhu63hur3EqXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvhuqXGsDV74buh4buD4bq74bqne+G6pWvEqeG7gXvhuqk2e+G7qeG7k+G7g3vhu6HhurHhu6F74bqnOXvhuqnhuqPhuqd74bufOcSpKnvhu6Hhu6V74buB4buD4bqz4buhe+G7gWvhu6Eqe+KAnOG7seG6r3B7w6zhu4Phu4nigJ0qe+G7n3Hhu6F74buxNSp74bub4buHw7Lhu4N74buH4buV4bube8Sp4buHa+G7iSp74bqlw7nhu6F74buhw7LhuqcmJiZ74buoNyp74bqtcnvhuqXGsDV74buh4buD4bq74bqne+G6seG7rXvhuq01xKnhu4F74bqt4buXKnvhu6Hhu4dme+G6rcO6e+G7qWd74bupw6LEqXvhuqdsxKl74bqpbcSp4buBe+G7izjhu4N74buJYeG7gyp74buh4buH4bqz4buJe+G6p+G7h+G7hXvhuqnDuuG7leG6p3vhu4dw4but4bq5xKl74buh4buHajjhu4N74buHazUmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG6pnLEqeG7gXvEqeG7h+G7k3vhu4s44buDe8Os4buHw7PEqeG7gXvDrOG7h+G7hXvhu4vDqnvhu4fhu4/hu4N74bufNXB74bqn4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d74buLZ+G6p+G7h3vhu5/FqXvhuqd0NXvhuqnhu4/hu4N74buhcOG7reG6vcSpe1BdInvhu51ww7Lhuqd74buB4buDNXvhu5d74bupbMSp4buBe+G6puG7h3DEqeG7gXvDrMOp4buhe+G7geG7gznhu4N74bupw7N74bqpZ+G6p+G7h3vhuqVrxKnhu4F74bqpNntQLV0ie+G6p+G7h+G6r3B74buze119WzMme+G6rHJ7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7oeG7h+G6vXvhu4Hhu4M3xKnhu4d74bqn4buHw7nhuqd74bupw7N74bqpZ+G6p+G7hyp74bufasSp4buBe+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqp4bqxcHvEqeG7gWo1xKl74bqnw7rhu5nEqeG7gXvhu6k3e+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLN3vEqeG7h8awxKnhu4F7w7nEqeG7gXvhu7HFqXvhu6PhurHhu6F74bqpY+G7m3vhuqd0NXvEqeG7h8awxKnhu4F74bqn4bq3cHvhu6Hhu4d0e+G7oeG7o2Qqe+G7oeG7pXvhu6nhu4Phurvhuqd74bqscOG7rXvhu4g4xKnhu4d74bqnw6Dhu4l74bqn4buZe+G7oMO1e+G7nXDDsuG6p3vhu6Hhu6NlxKl74buhcOG7rcOp4buhe+G7oeG7o8OgxKnhu4F74bug4buHw7rhu5nEqeG7gXvhuqbhu4fhuq9we+G6qcOpxKl74bup4buD4bq74bqne+G6qeG7jcSp4buBe+G6qeG7j+G7g3vhu59x4buJe+G7izjhu4N74buBOOG7oXvhu6Fw4butw6nhu6F74buh4bujw7rhu5Phuqd7w6zhu4fhu4N74buccDXEqeG7gXvhu4Y54buDe+G7qcSRe8SpZcSpe+G7n+G7g2Vwe+G7m+G7h+G6teG7iXvigJzhuqbhurdwe+G7qeG7jcSp4buBe+G7oXDhu63DqeG7oeKAnXvhu6k3e+G6pzbhu4N7w6zhu4dqNcSp4buHe+G7oTXhu617xKnhu4E4anvEqeG7geG7h8Oqe+G6p3Q1e+G7qMOhxKl74bug4buHNcSp4buHJiYmKnvhu4s3e8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu63DqXB74buhw7J74buLNeG7rXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu6M24buDe+G7oeG7g+G7iXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7h+G6r+G7iXvhu4nhu48me8So4buHxrDEqeG7gXvhu4c3xKnhu4d74bqp4buPxKnhu4F74bqpY+G7m3vhuqnDuuG7leG6p3vhu6nhu4PDqeG7oXvEqWXEqXvhuqXhu5fhu4N7xKnhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buh4bujZHvhuqdre8Sp4buH4bqvxKl74bqnNuG6p+G7h3vhuqlj4bubKnvhuq3hu6c1e+G7oeG7o2XEqXvhu6HDunvhuq1w4bute+G6pWvEqeG7gXvhuqk2e+G6p+G7h3Dhu61lxKl7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buh4buH4bun4bqne+G7n+G7p3vhu6k3e+G7geG7gzdwe+G7n8O54bqne+G6p8OyxKnhu4F74buH4buDw6nEqXvhuqlhe8Os4buH4buR4buDe+G6pXLEqeG7gXvhuq3hurPhu6174buhZsSp4buHe+G7rWVwKnvEqeG7g+G6ueG7iXvhu6Hhu4PEqXvhuqd0NXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7h+G6r+G7iXvhu4nhu4974bqnOXvEqcO64buT4bqne+G7nzVwe+G7ieG7j+G7oXvhu6Hhu4fhu5nhu4N7w6x2e+G6rTfhu4N74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74buh4bujZHvhuqVne+G7m+G7h3R74bqlw7nhuqd74buJN8Spe3B7NuG7iXvhuqd0NXvEqeG7h8awxKnhu4F74buh4buDZXB74bqn4bun4bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqRrxKnhu4F74bqpNnvhuqlj4bube+G7n8SRe+G6p2t74bufw7nhuqd74buH4bqx4bube+G6rcOixKl74bql4bq5xKl74bqlaCZ74bqo4buP4buDe+G6pWvEqeG7gXvigJzhu5vhu4fDsnvEqHHhu4PigJ174buGajfEqeG7gXvDvcSp4buHe+G7gOG7gzV74buKNeG7g3s64buGw73hu4Dhu4o7e+G7izd74buJ4buP4buhe+G7qeG7hXvhuq1zJnvhu4Zte+G6qTdqe+G7oThqe8SpZcSpe+G7ieG7j+G7oXvhu6Hhu4fDqXvhu4fhurt74bqn4bq3cHvhu6Hhu4d0e+G7oeG7o2Qqe+G7oTfhu4N7xKnDocSp4buBKnvhuqdre+G7m+G7h8OzxKnhu4F74bupw6HEqXvhu4drNXvhu6k3e+G7oeG7o+G7g3vhu6Hhu4fDueG6pyZ74buoNyp74buh4buHNeG7rXvhu6lme+G7oeG7h+G6q2p74bqpcMO14buDe+G6rTXEqeG7h3vhu4fhu4Phurtwe+G7oeG7h2Z74buHbXvDrOG7g2XEqXvhuqlnxKnhu4d74bup4buT4buDe+G6pWvEqeG7gXvhuqk2e+G6qWPhu5smLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsOTxKnhu4F74bql4bq3cHvhuqhqN8Spe8So4buBcOG7rWXEqXvhuqjDueG6p3vDrOG7h8OjxKnhu4F74bqpZ8Sp4buHJHvigJzhu4bDveG7gOG7invhuqk2e+G6p+G7h2p74bupcOG7g3vhu4s3e+G6qXHEqeG7gSZ74buccDXEqXvhuqnhu4Phur3hu4l74buLN+G7iXvhuqVrxKnhu4F74bqpNnvhuqd0NXvhu6HDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vhu581cHvEqeG7h8O6e+G7ieG7j+G7oSp74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74buLN3vhu5vhu4c54buDe+G7izfhu4l74bqn4buHanvhu6HDs+G7g3vhu6lw4buDKnvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu51wNcSp4buHe+G7ocOz4buDe+G7qXDhu4Mqe+G7o+G7jeG7g3vDrOG7hzbEqXvhu4Hhu4M5e+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4l74bupcOG7gyZ74bui4buDZcSp4buBe+G7hsO94buA4buKe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7h8Op4buhe+G7izd74bub4buHOeG7g3vhu4s34buJe+G6p+G7h2p7w6zhu4c2xKl74buB4buDOXvhu4Dhu4M1e+G7ijXhu4N74bqpw7rhu5Xhuqd74bupcOG7g3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buJw7Thu4N74buJ4buP4buhe+G7i+G6t8Spe+G7h2174bqpw6nEqXvhu5/huq/EqSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uxKjhu4HDuuG7meG7g3vhu6E1e+G6qcOpxKl7w6zhu4XEqXvhuqc5e+G7n+G6r8Spe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe+G6qeG6vXvhu4s34buJe+G7gWY9e+G6qOG6vXvhuqdyxKnhu4F74bqna3vhuqnDuuG7leG6p3vhu6Hhu4PDqcSp4buBe+G6p8O64buZ4buDKnvhu6Hhu4PDqcSp4buBe+G6p8O1e+G7qXUqe+G7oeG7g8OpxKnhu4F74bupw7R74buhNeG7rXvhu5vhu4fhurHEqXvDrOG7h+G7heG6p+G7hyp74bufcMSp4buBe+G7n8O64buTxKnhu4F74buh4buHZnvhu4nhu5Phu4N74bupcOG7g3vhuqfhu4fDuSZ7xKhr4buDe+G7oWvhu4l74buLOOG7gyp74buGw73hu4Dhu4p74bqpNnvhuqfhu4dqe8Os4buHNsSpe+G7geG7gzl74bupcOG7gyZ7xKjhu4fhu4Phurvhu4l74bupc3vhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvEqeG7h8O6e+G7qeG6s+G7rXvhu4k3e+G7geG7gznhu4l74bql4buT4buhe8Sp4buH4buD4bq74buhe+G7h3Dhu63DqeG7oXvhu4c14bute+G7n8O54bqne+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqp4bqxcHvhu581anvhuqnDuuG7leG6p+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bule+G7nXA1xKl74bqp4buD4bq94buJe+G6pWvEqeG7gXvhuqk2Knvhuqfhu4dqe+G6qcOpxKl74buLw7Lhu4N74bqn4buH4buR4buDe+G6qeG6s+G7iXvhuqfhu4fhurHhu6F7w6x5e+G7oeG7h3DhurPhu6Eqe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLN3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqnNuG7g3vhu6FlxKl7xKnhu4fDunvhuqbDs8Sp4buBe+G7muG7h8O64buVxKnhu4Eqe+G7oHDhurHEqXvDvcSp4buHKnvhu6jDocSpe+G7oGo3xKkmJiZ74buh4bule+G7i+G6r3B74bqpYXvigJzhu4fGsHB74buxOHvhu6Hhu6d7xKnhu4fhu4NlxKl74buHw7rhu5HEqeG7geKAnSp7xKllxKl74bqtcnvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4buF4bqn4buHe+G6p3Q1e+G7hsO94buA4buKe+G7l3vhu4Hhu4M54buDe+G7nXDDsuG6p3vEqeG7j+G7g3vhuqdre+G6qWZ74bqpY+G7oXvhuqnDqcSpe+G6qeG6r3B74bqn4buHw6HEqeG7gXvEqcawNSp74bqndcSp4buBe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu4s34buJe+G7qeG7keG7g3vhuqnhu4N74buhZsSp4buHe+G6pznhu4l74butZXB74buJw6nEqXvhuqd0NXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7h+G6r+G7iXvhu4nhu4974bqnOXvEqcO64buT4bqnJnvhu4ZmxKnhu4d7OcSp4buHe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74oCc4bub4buHw7J7xKhx4buD4oCde+G6p+G7h+G6q8Spe+G7i+G6scSpe+G6qeG6vXvhu4fhu6174bupbcSp4buBe+G6p2t74bqpw7rhu5Xhuqd74buh4bqx4buJe+G7qWJ74bupN2p74buf4bqvxKl74bua4buL4bqr4buDw6xwe+G7oeG7h+G6q2p74bqtb+G7g3vhu6Hhu6PhurPEqXvhuqnhurFwe+G7geG7g8awNXvhuqnhu4/hu4N74bqn4buHdHvEqeG7hzd74bup4buT4buDe+G7oOG7mnvhu4bhu4174bqm4buH4buFe+G7iOG7g8Sp4buHe+G7oeG7o2rEqeG7gXvDrOG7h3DDs8Spe8Os4buHw7V74bupbMSp4buBezEsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buoLeG7iuG6qzXhu4Fw4bqre119XVt74bup4bulNXvhu51wNSp74buLN3vhu4nhu4PEqeG7h3vhuqfhu4fDucSp4buBe+G7o297xKli4buhe8Sp4buH4bqx4buhJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqxpe8Sp4buH4buDZcSpKnvhuqnhu4/hu4N74bqla8Sp4buBe8SpN2p74bqndcSp4buBe+G7qeG6s+G7rSp7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7m+G7hznhu4N74bqnw7l74buJcMOyxKl74bqpNnvhuqlj4bube+G7izd74bqpw7rhu5Xhuqcme+G7nmrEqeG7gSp74bup4buT4buDe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6nDqeG7oXvhu4Hhu5XEqXvhu4vhuqPhu5t74bqp4buDe+G7i+G6o+G7m3vhu4s44buDe+G7nzVwe1174buh4buH4bqz4bube8OseHvhu4tlxKl74bqn4buHcOG7rWXEqXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu5d74buB4buDOeG7g3vhu6jDs3vhuqln4bqn4buHe+G7nXDDsuG6p3vhu4Hhu4M1Knvhu6Hhu6V74bup4buD4bq74bqne+G7scOze+G7sTbhu6Eqe+KAnMSp4buHw7rhu5nEqeG7gXvhuqnhu4Phur3hu4nigJ0qe+KAnMSp4buBw7rhu5nhu4N7NcSp4buHe+G6q+G7ieKAnSp74oCc4bqlZHvhuqds4buD4oCde+G7qTd74bup4bqxxKl74bqp4bq5e+G7iXDDs8Spe+G7oeG7h3Q1e+G7izd74bqlOGp74buL4bun4bqne+G7n+G6r8Spe+G6p24qe+G6p2t74buLxJF74bqpYXvhuqnDqcSpe+G7i3Hhuqd74bqn4bq3xKl74buxNuG6p3vhu4vhurPhu5t74bupN3vhu6Hhu4fhuqtqe+G6qXDDteG7g3vhuqnDqcSpe+G6p3LEqeG7gXvhu51wNcSpe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buJ4buP4buhe8Sp4bq5xKl74bqla8Sp4buBe+G6qTZ74bqpY+G7m3vhu4s3xKnhu4d74buJOMSp4buHKnvhu4Hhu4M3cHvhu5/DueG6p3vhuqfDssSp4buBe+G7h+G7g8OpxKkle+G6p3LEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74bqpa3vhu4s3e+G6p+G7h+G7g8OpxKl74buLw7rhu5Xhuqd74bqpN2p74buhOGp7xKnhu4fhuq/EqXvhu4vhu6fhuqcqe8SpcMOz4buDe+G6rcO6xqHEqeG7gXvEqeG7h+G6r8Spe+G7oTfhu4N74buJ4buP4buhe+G6pzbhuqfhu4d74bqlN+G7g3vhuqU5xKkqe+G6pTVqe+G7geG7jeG7iXvhuqc5e+G6p+G7h3Dhu61lxKl74buJw7PEqXvhu6k3e+G7qcOhxKl74buHazUme+G6pmt7xKnhu4fDunvhu6nhurPhu60qe8Sp4buHxrDEqeG7gXvigJzhu4nhurfhu4l74buJw7LEqeG7geKAnXvhu6Hhu4NlcHvhuqfhu6fhuqd74buJ4buT4buDe+G6qcO64buV4bqne+G7i2o44buDe+G6pW57xKnhu4E14bute+G7oeG7pXvhuqnhurdwe+G6qeG6vXvhu4dmxKnhu4d74buh4buHN8Sp4buHe+G7ieG7j+G7oXvhu4nDs+G7g3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6pWvEqeG7gXvhuqk2e+G6qWPhu5sqe8Sp4buBNeG7rXvhu6Hhu6V74buh4bujasSp4buBe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqcmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhu6Phu4Phu4Hhu4fhu6ElPi4s4buf4buh4bujasSp4buBLsSo4buBcOG7rWXEqXvhu5rhu4dqxKnhu4EsL+G7n+G7oeG7o2rEqeG7gS4sL+G7my4=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]