(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với việc “tăng tốc”, linh hoạt và chủ động trong công tác ôn tập, đảm bảo kiến thức cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, các cơ sở giáo dục cũng đang đẩy mạnh định hướng, phân luồng, hướng nghiệp cho các em.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7oHbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qWThu4Xhuqrhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7NF4bqu4bu34bup4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Ui4buqeyLhursv4burZ+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buqcGvhu5/hu4Phur1d4bu54bu34bup4buFROG7ueG7t+G7qeG7hUfDguG7seG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4XigJzEkMOy4bu34bup4buFxJDEguG7o+KAnWThu4Xhu7Phu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6vhu7luxJDhu4VHbeG7heG7o+G7q+G6vOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFw4Phu7fhu4XEkOG7l+G6qmThu4Xhu6Fv4bu14buF4budb+G7ueG7hcO94buxw7rhu7fhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7hcO94burxILhu7Hhu4VnaOG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7nXbhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4XDveG7iuG7hcSQ4bur4bux4buFxJDEgsSQ4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buFIuG7qnsi4buFQkXEguG7o+G7heG7qeG7sWtk4buF4bujbOG7o+G7heG7o+G6tOG7hUThuqzhu4Xhu6nhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4bujw4rhu7fhu6nhu4Xhu6Fr4bu34bup4buF4buhxqHDjeG7heG7tW7hu7fhu6vhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6lk4buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buzReG6ruG7t+G7qWThu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu1xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bufxJDhu6tF4bu14bud4buF4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xnxKnhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oaWdqL2hmZuG7n2loZmnEqWbDrMSQw61oZ2Zn4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDomrhu4nhu4nhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7oHbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qWThu4Xhuqrhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7NF4bqu4bu34bup4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Ui4buqeyLhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsZ8Sp4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7tOG6sMSQ4buF4budReG6tuG7seG7hcSQ4bq+4buFR+G7meG7t2Thu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4UiQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hSLhu6p7IuG7heG7tOG6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7smzEkMSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0iQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hUJFa2Thu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qWThu4Xhuqrhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7NF4bqu4bu34bup4buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34bur4buFRGtF4buF4bqq4bur4bq24buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7heG7s0XDg+G7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6tt4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4buhw7Xhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6XEkOG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu1ZOG7heG6rOG7heG7neG7l+G7o+G7hSLhu6rhu6Jd4buFR+G7seG7peG7o+G7heG6quG7q+G7k+G7t+G7heG7s0Xhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7o+G7q+G7mcSQ4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buhbeG7ueG7hcSQbuG7ueG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7Phu4Lhu6Nk4buF4bup4buxb+G7teG7hcSQb+G7seG7heG7oW3hu7nhu4XEkG7hu7nhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu5fhu6Phu4Ui4buqeyLEkeG7hVvhu7F14bu34bup4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu53hu5fhu6Phu4Ui4buqeyJk4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7s+G7gmvhu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7heG7t+G7qeG7q8O54buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4buj4bur4bu54buFxJDhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu7Nr4buxZOG7heG7o+G7q8OA4bu34buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buFRGzEkOG7hUfDguG7seG7heG7t+G7q0Xhu4Xhu6Phu5VF4buF4buza+G7ueG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7sWThu4Xhuqrhu6vhurjhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu7fDsuG7t+G7qeG7heG7s+G7guG7o2Thu4VE4bqs4buFxJDhu6vhu63hu6Phu6vhu4Xhu51v4bu34buFxJDhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7Nt4buF4buh4buxw7lF4buF4buj4buC4buj4buFw73hu4rhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu14buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34burxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSLhu6vhu4Lhu6Phu4XEkMO6ZOG7heG7qeG7sWzhu7nhu4Xhu5/hurrhu6Phu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7s23hu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu6nhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4bud4buNxJDhu4Xhu51F4bqw4buj4buF4buhxILhu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu7PDguG6quG7hWrhu4Xhu53hu5fhu6Phu4Ui4buq4buiXeG7hUdt4buF4buzw4Lhuqrhu4VnZmThu4VnZ2Thu4VnaOG7heG7neG7l+G7o+G7hSLhu6p7ImThu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7hWfhu4XEkOG7scO6xJAvxJDhu6ts4bu34bup4buFR8OC4bux4buFauG7heG7o+G7q+G6vOG7heG7ocO5ZOG7hcSQ4bq24bu34bup4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Vq4buFxJDhu7HDusSQL+G7t8Oy4bu14buF4burw4Dhu6PEkeG7heG7omzhu6Phu4Vw4bu14buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34burZOG7heG7ocO14buj4buF4bud4bux4bulxJDhu4Xhu7Nt4buFw73hu6vEguG7seG7hWdo4buFRHThu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkOG6vuG7hUfhu5nhu7dk4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4XEkOG7huG7heG6quG7q+G7rWvhu4Xhu7fhu6tt4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bupZOG7hcSQ4bq24buFxJDhur7hu4VH4buZ4bu34buFxJDhu5Phu7Xhu4Xhu7PDjGThu4Xhu7Phuq7hu7fhu6nhu4Xhu6nhu6tx4bqq4buFQkVr4buF4bujbOG7o+G7heG7tcOD4bu34buF4burw4Dhu6Nk4buF4bup4bux4bqk4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7q+G7uW7EkOG7heG7t+G7qeG7uW7hu7Hhu4XDveG7q+G7uWzigKbhu4Ui4buG4buF4buhQWThu4Xhu6F24bu34bur4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4VD4bqi4buFQ23hu7fhu6nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu7fDsuG7t+G7qeG7heG7s+G7guG7o2Thu4VE4bqs4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bupZOG7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4bujbOG7o+G7hXDhu7Xhu4Xhu6NB4buFROG7guG7heG7o+G7q8OA4bu34buF4buz4buCa+G7heG7t+G7qW3hu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vDuWThu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7oeG7seG7heG6quG7q+G6uOG7heG7q+G6puG6quG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bq+4bq04bu34bup4buF4buza+G7scSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7bDsuG7teG7heG7q8OA4buj4buFaGZoaOG7hS3hu4VoZmhpZOG7hSJD4bq+4bqk4bu34bup4buFIuG7qnsi4buF4bugw7Xhu7fhu6nhu4Ui4bura+G7seG7heG7tGvhu7Hhu4XDqX1Fb+G7t+G7qeG7heG6oeG6vuG6tOG7t+G7qeG6ueG7heG7o0Hhu4VpxKlq4buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34bur4buFw73hu6vEguG7seG7hWdoZOG7heG7q+G7seG7peG7t+G7hcSQbuG7seG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7o0Hhu4VnZ8Ot4buFcOG7teG7heG7ocOy4bu34bup4buFw73DjOG7hUlxxJDhu4XEkEXDjeG7p+G7t+G7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6vDgOG7o2Thu4VExILhu4Xhu6PDgeG7t+G7heG7s27hu7Hhu4Xhu6Phu6t34buFxJDhu6tr4bu14buF4bup4buxa+G7hcSQ4bur4bux4buFxJDEgsSQ4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buFR23hu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7heG7t+G7qeG7q8O5ZOG7hUlF4buZxJDhu4XDveG7q8ahReG7heG7s2vhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nEkeG7hSLhu6vhu5XDjeG7heG7qeG7sWzhu7nhu4Xhu7bhu6lFw43FqeG7t+G7heG7tuG7qcOA4buj4buF4buq4bqu4bu34bupZOG7heG7quG7seG7pUXhu4XEkEPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6tt4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4buj4bur4bu54buF4bud4buxw7rEkGThu4Xhu6Hhu6fhu4VH4bux4bul4buj4buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buzReG6ruG7t+G7qWThu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu14buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJDhu6tF4buX4bu34buF4buz4bqm4buxZOG7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4bujbOG7o+G7hXDhu7Xhu4Xhu6NB4buF4bujbOG7seG7heG7t+G7q+G7r+G7t+G7hcSQ4bur4buC4buj4buFxJDDuuG7heG7q+G6tOG7t+G7hUfDueG7heG7t8Oy4bu34bup4buF4buz4buC4bujZOG7hUThuqzhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6Phurxr4buF4bu14buv4bu34bur4buFxJBD4bu54bu34bup4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7hcSQ4bq+4bq04bu34bup4buF4buza+G7sWThu4Xhu7fhu6tt4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buFxJDhu5fhu7fhu4Xhu5/hurrhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buF4budReG6tuG7seG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4buh4bun4buFxJDhur7hu4VH4buZ4bu3ZOG7heG7o0Xhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu6Phu6vDgOG7t+G7heG7t+G7qeG7q8O5ZOG7heG7o+G7q8OA4bu34buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4buj4bur4bu54buF4bujbOG7o+G7hXDhu7XEkeG7heG7tsOy4bu14buF4burw4Dhu6Phu4Xhu7dtw41k4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34bur4buF4bujQeG7hUlF4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu7Hhu4VJReG7mcSQ4buFw73hu6vGoUXhu4Xhu7Nr4bu54buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bu34bur4buxw7lFZOG7heG7o+G7q+G6vOG7hcONw7pF4buF4buzbeG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG6rOG7hWjhu4VJw7Phu4V9RWvhu7fhu6nhu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4VHbeG7hX1Fb+G7t+G7qeG7heG7ouG7q+G7reG7t+G7q+G7heG7s23hu4Xhu7fhurThu7Hhu4Xhu6NB4buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buh4bux4buF4buza+G7ueG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7t+G6vsOC4buj4buF4bu34bup4bu5beG7scSR4buF4bucdeG7t+G7heG7o27hu7fhu6vhu4Xhu6FBZOG7heG7t+G7q23hu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hUlFw4114bu34buFw73DusSQ4buF4bu3xILhu7Fk4buF4bur4bqm4bqq4buFxJBs4buj4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6vDgOG7o2Thu4Xhu6Nr4bu54buF4buhw7Thu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vDueKApuG7heG7oeG7p+G7hcSQ4bq+4buFR+G7meG7t2Thu4Xhu6nhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4bu34bup4burw7nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4buj4buFcOG7tcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buFxKlmZ+G6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOsZ2rhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oaWdqL2hmZuG7n2loZsOtZmfDrMSQamZpambhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OixKnDreG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bugduG7t+G7q+G7heG7q+G6vsOC4bu34bupZOG7heG6quG7q+G7k+G7t+G7heG7s0Xhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7hSLhu6p7IuG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZ+G7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6xnauG7g+G7hS/hur3hursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6Jr4bqqxJDhu7Hhu7nhu7fhu4Phur084buF4bud4buX4buj4buFIuG7qnsiZOG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu6F24bu34bur4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6lk4buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buzReG6ruG7t+G7qeG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4buj4bur4bu54buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34burZOG7heG7ocO14buj4buF4bud4bux4bulxJDhu4Xhuqzhu4XDveG7q8SC4bux4buFZ2jhu4Xhu7Nt4buFQ+G7mcSQ4buFQkVr4bu34buFxJBDw4Dhu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bqhbOG7o+G7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQ4bq+4buFR+G7meG7t2Thu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7hcO94burxILhu7Hhu4Xhu7PDguG6quG7hWdo4buF4buzbeG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7oeG7p+G7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu14buF4bujQeG7hUThu4Lhu4Xhu7Phu4Jr4buF4buj4burw4Dhu7fhu4Xhu7fhu6nhu6vDueG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7heG7ocOJ4bu34bup4buF4buh4buN4bu3ZOG7heG6quG7q+G6uOG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7t8Oy4bu34bup4buF4buz4buC4bujZOG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heG7oeG6sOG7heG7nW/hu7fhu4XEkOG7q+G7k+G7t2Thu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G6vuG7heG7oeG7scO5ReG7hcO94bux4bul4bu34buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q8SR4buFIuG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4VCRWtk4buFIkPhur7huqThu7fhu6nhu4Ui4buqeyLhu4Xhu7bhu6lr4buFXeG6tOG7t+G7hcOp4burRcON4bul4bu34buF4bu24bupa+G7hV3hurThu7fhurnhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bud4bqw4buF4bu34bur4buxw7lF4buF4bup4buxb+G7seG7heG6quG7q2zhuqrEkeG7hSLhu6tw4bu54buF4buhQWThu4Xhu5xr4bu34buF4bup4buxbOG7teG7heG7q+G7seG7pUXhu4Xhu6nhu7Fr4bu54buF4buj4bur4bu54buF4buh4bu5beG7t+G7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hUdt4buF4bup4buxbOG7ueG7hUfhu7F14bu34buF4buj4bur4bq84buF4bu34bur4bux4bul4bu14buF4bufbsON4buFxJDhurbhu4Xhu6vhuqbhuqpk4buF4buda+G7t+G7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqq4buF4bu34burbeG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7t+G7jeG7teG7heG7neG7jcSQ4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VE4bux4bu34bur4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmhpY+G7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buFRHThu4XEkOG6vuG7hUfhu5nhu7dk4buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buzReG6ruG7t+G7qeG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7oeG7p+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hcO9w7rhu4Xhu6vhu7lu4buj4bur4buFw4Phu7fhu4XEkOG7l+G6qmThu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7hURsxJDhu4VHw4Lhu7Hhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7hcSQw7rEkeG7hSLhu6vDg+G7t+G7qeG7hUJFa2Thu4Xhu6Ns4buj4buF4bujReG6sOG7o+G7heG7q8OA4bqq4buF4bqq4bur4bq64buF4burRcON4bu34burZOG7heG7t+G7q23hu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7hcSQ4bq+4buFR+G7meG7t2Thu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7hUfDueG7heG7t8Oy4bu34bup4buF4buz4buC4buj4buF4buj4bq64buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu6Phurxr4buFxJDhu4bhu7fhu6nhu4Vw4bu14buF4buh4bun4buF4bqq4bur4bq64buF4burRcON4bu34bur4buF4bu34buN4bu14buF4bud4buNxJDhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VHbeG7heG7o0Hhu4VCRcONw7rEkOG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6HDieG7t+G7qeG7heG7oeG7jeG7t+G7hUfDueG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu7Phu4Jr4buF4buj4burw4Dhu7fhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6vDgOG7o+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o+G7ueG7t+G7hXDhu7Xhu4Xhu7Xhu6/hu7fhu6vEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q3Dhu7nhu4XEkOG7q+G7lcON4buF4bu24bupRcONxanhu7fhu4Xhu7Thu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6Bu4bu5ZOG7heG7quG7seG7pUXhu4XEkEPhur7huqzhu7fhu6nhu4UiQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hSLhu6p7IuG7hX1Fa+G7t+G7hV3hurThu7fhu4XDqeG7q0XDjeG7peG7t+G7hX1Fa+G7t+G7hV3hurThu7fhurlk4buF4buh4bun4buF4buzbeG7teG7hcSQxILEkOG7heG7q+G6tOG7t+G7heG7t0Zr4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6nhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4VHbeG7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG6quG7q+G7k+G7t+G7heG7s0Xhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6tk4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buFxJDDguG7sWThu4Xhu7fhu6tt4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buF4buhxqHDjeG7heG7tW7hu7fhu6vhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQRcONdeG7t+G7hcSQQ0XDjcO54bu34buF4bu34buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7t+G7q+G7l+G7t+G7hcSQ4bur4buA4buj4buFR8O54buF4bqq4bur4buT4bu34buF4buzReG6ruG7t+G7qeG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G6tuG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4bu34buF4bud4bqw4buFQkVv4bu34buF4buzw4xk4buF4bup4buxbOG7ueG7hUfhu7F14bu3ZOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hUfhu7F14bu3ZOG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q2Thu4Xhuqrhu6vhurrhu4Xhu6tFw43hu7fhu6vhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vEkeG7hSLhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkMSCxJDhu4VH4bux4bul4buj4buFxJDhur7hu4VH4buZ4bu34buFw71K4buF4bu3w7Lhu7fhu6lk4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buF4bqq4burbOG6quG7heG7q8OA4buj4buFxJDhu5fhuqrhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVv4buFR23hu4Xhu6F24bu34bur4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vDueG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qmThu4Xhu6HGocON4buF4bu1buG7t+G7q+G7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFxJBFw43hu6fhu7fhu4VE4bux4bu34bur4buF4bup4buxbOG7ueG7heG7n+G6uuG7o+G7heG7t+G7qeG7q8O54buF4bu34bup4bur4bux4bul4bqqZOG7heG7q0XDjeG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7hcSQxILEkOG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6quG7hSLhu6p7IuG7hUdt4bu54buF4burw4Dhu6Phu4XEkG7hu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4bq04buFROG6rOG7heG7qeG7sWzhu7nhu4Xhu5/hurrhu6Phu4Xhu7fhu6nhu6vDueG7heG7t+G7qeG7q+G7seG7peG6qsSRxJHEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6qktFxJDhu6vhu7lD4buD4bq9IkNF4bu34bup4buF4buydeG6uy/huqrhur0=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]