(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Định Liên được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Định chọn là một trong các xã điểm xây dựng NTM nâng cao. Với sự định hướng đúng đắn cộng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI8OML2HDoTkhLuG7uOG7isOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfhu5fhu6rhu5jGr0zhu4rhuqjhu5xNbCUuQE1yI1cuTeG7qOG6sTTFqE3EqeG7mC5NxahAKk3hu6jGoCFN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI01JdMOBc8ONTUDDoOG6q8OdLk3huqpXLk1sJS5ATcWoQDwuTTvhu5ZNLCLDoU3DoTkhLuG7uE3FqOG7lMWoTeG6qeG7nE3hu6gj4buyLE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE10w4FzTS5TLuG7uE3FqOG7mCFHTeG6pjIjTWHhurVN4buoJS5ATUDhurEyLuG7uE3hu6jhuqEu4bu4TeG7qOG7ni5NxagiLuG7uE3huqcyI03DoSMuQE3DoUBVLk3hu6gh4buWLk06WMOhRk04w6DhuqtYw6FNw6FTLE3FqOG7mCFNxajEg+G7mE1s4buaLuG7uE3hu6YiRk3FqEA9LkBNOMOg4bqrWS5N4bqn4buWTXRAUy5Nxq9TLk3DoTkhLuG7uE3huqnhu5xGTcavI8OdLk0sxqAhTS59LuG7uE3DoUB9Lk3DoTlXLk3hu6gl4buYTeG7puG7li5N4buo4bucTcWoKE0uQCNZw6BN4buoICNNLDIjRk3hu6gzI01hWy7hu7hNLuG7uOG6sTMjTcavUy5N4buo4bqxNMWoTcWo4buaI03DoUAjw50uTeG7qOG7lC7hu7hNOuG7skfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TCNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JN4buQTk434bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7jsOSw5I34bqp4buETE1hOcWo4bq6TC8vxajGry5H4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS/Dk0/hu45PL8OTTk/Gr+G7jk9OTsOT4buMw5XDocOS4buS4buMw5NPO05HPzfhu7jhu4Y54bq6w5Phu4zhu45MTeG7mDvDoeG6ukxsJS5ATXIjVy5N4buoICNNLDIjTS5AM03huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE0ufS7hu7hNw6FAfS5NLDIjTE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7jsOSw5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7iuG7t8Og4buUTcOhOSQuQE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE10w4FzTeG7qOG7nE3hu6YjWC5NOiMuQE3DoVhNLn0u4bu4TS7hu7hAI8OdN0ZNLn0u4bu4TcOhQH0uTcOhQOG7mOG6q03hu6ggI003QOG6o01ANDdN4bqnMiNN4bqpw6BNw6FAWE03QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTcWoQMOgLuG7uE3FqMSD4buYTeG6qeG7nE1AIiPhu4RNw6HEkU07w51NO+G7mCFN4buoIi7hu7hNw6E5IS7hu7hNLuG7uOG7li5ATcWofS7hu7hNLuG7uEAjw503TcOh4bqzLuG7uE3hu6bhurEyxahN4buo4bqxNMWoTS5TLuG7uE07Vy5GTcOhxJFNO8OdTTvhu5ghTeG7qCIu4bu4TcOhOSEu4bu4TS7hu7jhu5YuQE0ufS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG7uCPhu5osTcavVS5NScav4bqxMiNNw5JOw4rDjeG7hE3hu6gzI01hWy7hu7hN4bqnw5rDoU3FqEBUw6FGTcOhIy5ATcOhQFUuTcWoxIPhu5hNLkBTLk3Gr1MuTS7hu7jhu5bhuqtNxajhu5Yu4bu4TeG7qOG6sTTFqE0uUy7hu7hNxajhu5ghR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTT+G7jk8vw5NOT8av4buOT05Ow5LDkuG7jsOh4buOT+G7kOG7ksOUO05HPzfhu7jhu4Y54bq6T8OV4buQTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDgUDDoE0uQMOaN03hu6YkLkBNOMOgUy5N4buoVcOgTS7hu7jhurEzI00u4buiLE3Dk07Dk09N4bqxMsWoTeG7qMagw6FN4buO4buSR+G7jk3DoTkjw53DoE3hu6hdLuG7uEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TCNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JN4buQTk434bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7jsOSw5I34bqp4buETE1hOcWo4bq6TC8vxajGry5H4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS/Dk0/hu45PL8OTTk/Gr+G7jk9OTuG7jE/Dk8Oh4buST8OU4buM4buOO05HPzfhu7jhu4Y54bq6w5RO4buMTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4p04buiLE3Dk07Dk09N4bqp4bucTTpAfS7hu7hNxagpLk1AIk0u4bu4QMOoIU3hu6jhu5hNxahAI1nDoEZNYVtNQCJNLuG7uEDDqCFN4bum4buaIU3DoTk0TTvhu5ZNT8OSTUAiR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTT+G7jk8vw5NOT8av4buOT05O4buMw5LDksOh4buS4buS4buS4buQTztORz834bu44buGOeG6uuG7kMOTw5NMTeG7mDvDoeG6ukxsJS5ATXIjVy5N4buoICNNLDIjTS5AM03huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE0ufS7hu7hNw6FAfS5NLDIjTE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7jsOSw5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7imwlLkBNciNXLk3hu6jhu5xNQCHhu5YuTcOhQOG7li5ATU/hu44vT+G7jk3DoSNXw6BNxahAPU3hu6jGoMOhTcWoQMOgw5kuTXTDgXNNLlMu4bu4TcWo4buYIU3DoUDhu6ohTTjDoOG6q03hu6glLkBHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk9PTuG7kMOh4buS4buMTuG7jOG7jjtORz834bu44buGOeG6uuG7jOG7jsOVTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4pzIsOhTeG7uCjFqE1sIy5ATXIjVy5NQH0sTS7hu5jhuqtHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk9P4buMw5LDocOT4buQT07hu4w7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrhu4xO4buOTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDgTnhurEzLuG7uE1APMWoTeG7qOG6sTTFqE3hu6hVw6BNw6HhurFNOkDhu5gu4bu4TcOhOeG7mC7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk7hu47Dk8OUw6HDlOG7jsOUw5PDlTtORz834bu44buGOeG6uuG7kuG7jMOSTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4pqfS7hu7hNw6E5JC5ATTojWC5Nw6E54bqhxahNLuG7uEDDnU3DoUDDoMOaw6FNbCQuQE1rw6DhuqtXLk3DgUDhurE0LuG7uEZNayNNw6E9xahATXIlxahATWHDok3huqbhu6IuTUAo4buYTcWoVDdNw6EqLkBHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk7hu47hu47hu4zDoeG7jsOUTsOUw5I7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrDlcOSTkxN4buYO8Oh4bq6TGwlLkBNciNXLk3hu6ggI00sMiNNLkAzTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TS59LuG7uE3DoUB9Lk0sMiNMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buOw5LDkkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buK4bqm4bqxMy5NQCJNxagoTUDDnU3DoUBbLuG7uE3DoeG6sTIjRk3DoSNXw6BNOkAh4buYTUA8xahNxajEg+G7mE3hu7gj4buYTeG7qCQuQE3FqEAlTXJXTcOBQCVNciPhu7TDoE1Jw6FAfS5Na8Og4bqrVy5Nw4FA4bqxNC7hu7hNT8ONR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTT+G7jk8vw5NOT8av4buOT05Ow5VP4buOw6FPT8OSw5LDlTtORz834bu44buGOeG6usOU4buQT0xN4buYO8Oh4bq6TGwlLkBNciNXLk3hu6ggI00sMiNNLkAzTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TS59LuG7uE3DoUB9Lk0sMiNMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buOw5LDkkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buKc31NQCQuQE3igJx0QOG7lk1hxqDFqEBGTeG6p+G6sTMuTeG7qOG7rDfigJ1NxajEg+G7mE3hu7gj4buYTeG7qCQuQE3hu5guQE3DgTklLkBNbCQuQE104bu4QCbhu5hNw6FAfS5N4bqm4bq1xahN4bu1QOG7lMOhRk3huqnhu5xNbCUuQE1yI1cuR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTT+G7jk8vw5NOT8av4buOT05PTk9Ow6Hhu5Lhu47DlcOS4buOO05HPzfhu7jhu4Y54bq6w5Phu4zhu5BMTeG7mDvDoeG6ukxsJS5ATXIjVy5N4buoICNNLDIjTS5AM03huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE0ufS7hu7hNw6FAfS5NLDIjTE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7jsOSw5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOBxJFNO8OdTTpAw6BNxq9TLk3FqOG6sU3hu6jhurE0xahNxah9LuG7uE0uQMOaLk3hu6jGoMOhTcOhI1fDoE3FqEDDoMOZLk3igJzDqS5Nw6Eh4buWLk3huqdZTeG7mC5NLiMuQE0tTcOhOcOaw6FNw6HhurXigJ1N4buoxqDDoU3DoeG6s03hu5JOw4pNw6E5NU07Vy7hu4RNw6l0w4HDgU3hu6jhurE0xahN4buo4buaLE3hu6bhu5oh4buETXRAUy5Nxq9TLk3DoT3FqEBNxajhurXFqE3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hNN0AhLuG7uE3DoTnhu5YhTcOhIeG7li5Nxq9TLk3hu6bhu5ohTeG6p8OdTeG7mC5NLiMuQE3DgSBNOMOgW8Wo4oCmw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk7DlMOTw5TDocOTT07hu4zhu5A7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrDk8OV4buMTE3hu5g7w6HhurpMbCUuQE1yI1cuTeG7qCAjTSwyI00uQDNN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNLn0u4bu4TcOhQH0uTSwyI0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDgUDhurXFqE1AI8OdLk3DoVvDoU3huqtXw6BNxahVw6BNxajhu5ojTcWo4buUxahARk3hu6gxLk3hu7gj4buaLk1AKOG7mE3FqOG7lMWoTcOhQMSDTcOhw6PFqE1A4buWLkBNxahAPS5A4buETeG7uCPhu5ojTTjDoOG6q1jDoU3DoUDEg03DocOjxahNQOG7li5ATcWoQD0uQE3FqEAhTcOhIE3FqEDhurfFqEZNxah9LuG7uE3Gr1MuTeG7qOG7mixN4bum4buaIU3hu6jhuqEu4bu4TTjDoOG6q03hu6glLkBNxajEg+G7mE03QOG7lDdNO8Ogw5rDoUfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TCNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JN4buQTk434bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7jsOSw5I34bqp4buETE1hOcWo4bq6TC8vxajGry5H4bum4buYIcOhQOG7mC5AQCHhu5hH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS/Dk0/hu45PL8OTTk/Gr+G7jk9OTuG7ksOS4buMw6HDleG7juG7jE7hu447Tkc/N+G7uOG7hjnhurrhu4xPw5VMTeG7mDvDoeG6ukxsJS5ATXIjVy5N4buoICNNLDIjTS5AM03huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE0ufS7hu7hNw6FAfS5NLDIjTE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7jsOSw5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isSpIk0sUMOhTS59LuG7uE3DoUB9Lk3hu6jhurE0xahN4buoICNNLDIjRk3huqfhu6IuTSwjLkBGTcWoMU1hNU1AxqBNw6FVLuG7uE3DoUAjWMOhTeG6q1jDoE3hu6jhurE0xahNLlMu4bu4TcWoVDdGTUDDnU3DoUBbLuG7uE3FqEA9LkBNw6E5JU3FqDFNYTVNw6EjWDdNw6HDo8WoTeG7qOG6sTTFqE3FqMSDLuG7uE3FqFtGTcOhQMOgTS5Aw5o3TeG6p+G7lk3hu6gjWcOgTTojw50uTWFbLuG7uE3FqMSD4buYTS5AUy5Nxq9TLk3hu6jhurE0xahNxajhu5ojTcOhQCPDnS5N4bqn4buWTS5TLuG7uE3FqOG7mCFHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NP4buOTy/Dk05Pxq/hu45PTk7hu5Dhu47DlMOhw5Xhu5BP4buOw5Q7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrhu4zhu5DDlExN4buYO8Oh4bq6TGwlLkBNciNXLk3hu6ggI00sMiNNLkAzTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TS59LuG7uE3DoUB9Lk0sMiNMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buOw5LDkkxNL+G7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN2rhu5g3w6EjIS5M4buK4bqmMiNNOMOg4buYLk3hu6gj4buyLE06QH0u4bu4TS7hu7jhurMu4bu4TS5TLuG7uE3FqOG7mCFN4buoMyNNYVsu4bu4TeG6p8Oaw6FNxahAVMOhRk3DoSMuQE3DoUBVLk3FqMSD4buYTS7hu7jhurEzI03Gr1Mu4buETeG6qFPhuqtNxq/hurUu4bu4TS5ZLk0ufS7hu7hNLuG7uEAjw503TTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5Nw6Eh4buWLk3GryPDnS5Nw6FA4buqIU1A4bqxMi7hu7hNQCPDnS5N4buoxqAjRk3hu6ZZLk3huqfhuqUu4bu4Rk1h4buaLk3huqnDoFTDoU1A4buWLuG7uE1AIeG7lE07Mi5GTcWoKE0u4buiLuG7uE1hw6BUw6FGTcWoQFTDoU074bqxNC7hu7hGTUAjw53DoE04w6Dhu5pN4bqn4buWTTpA4buaTS7hu6Iu4bu4TcWoxqAuQE3DoTnhu5guQE3FqOG7mCHhu4RNOljDoU3FqFTDoE1AxqBNw6FVLuG7uE06Iy5ATcOhWE0tTeG6qeG7nE1AIiNNQCPDnS5N4buoxqAj4buETcWoMU3FqFTDoE06Iy5ATcOhWE3huqfhu5ZNxajhu5TFqE1AJC5ATcOhQOG6t8WoTcOhIE3FqEDhurfFqE1h4buaLk3huqnDoFTDoU1ANDdNO2JGTeG7uOG7ni5NLn0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03huqcyI003QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTS5A4buYLkBNxah9LuG7uE0u4bu4QCPDnTdGTcavJcWoQE3huqfDo+G7hE3huqnhu5xNQCIjTS59LuG7uE3DoUB9Lk0gLk3hu6glLkBGTeG7uCPhu5bDoE3hu6bhu5ouTWHhu57FqE3huqfhu6IuTUAh4buUTcavUy5Nw6Eixajhu4RNxq9TLk3DoTk9TeG7qOG6sTTFqE0uUy7hu7hNxajhu5ghRk0sfSNNw6E54bqxMy7hu7hNYSMuQE3DoUDhu5QjTeG7qOG6sTTFqE3hu6bhu5ohTeG6p8Od4buETUDDnU3DoUBbLuG7uE3FqEA9LkBNw6E5JU01TS59LuG7uE3DoUB9Lk3Gr+G6sTIjTWHhurVNO+G7nC5ATeG7qMagIU3FqMSD4buYTWzhu5ou4bu4TeG7qOG6sTTFqE3DoeG7oi7hu7hNxajhurEzLuG7uOKApk1qQD0uQE04w6DhuqtZLkZNdEBTLk3Gr1MuTeG6qeG7nE1sJS5ATXIjVy5N4buo4buYLuG7uE3DoSNYN03DocOjxahNLjBNO+G6tcWoTUDhurEyLuG7uE3DoTIjTSzDo8WoTcOhI1fDoE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE3DoUDhu5YuQE3FqH0u4bu4TXTDgXNNOiPhu7LDoE0s4bukw6BHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7iuG7l+G6sTEu4bu4TcOBQMSD4bqrw4wvN+G7ig==

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]