(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 28-9-2021, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh có hiệu lực, thay thế cho Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND trước đó với nhiều điểm mới, bước đầu đã và đang tạo ra những hiệu ứng tích cực tại nhiều địa phương.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu5nhu7hYYUvhuq874bu0S8WoU2FLOeG7uOG7rjtLOeG7lOG7uEtqPjvhu7RL4bu3IDtLOOG7kGFLNmHhuq1Lxag9O+G7tks44bu4VjlL4buk4bu24bueOUvDouG7uFjhu6RLxahSYUvhu7Thu7jhu5JLxahSOUkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4bu54bqxSzvhu7Thu5jhuq1LTsOVLcOULU5MTk3hu4JL4buzYeG6rVY5S8WoPTvhu7ZLOHtLTk0vTkxOTS/hu7NqLUHhu4tyxKlLw5nhu5A7S+G7tuG7mDvhu7ZL4buzYeG6rUvFqD074bu2S8WoUmFL4bu04bu44buSSzZh4bqtVztLOOG6s0vhu6bhuqE74bu0S8WoUjlLxahZS+G7tOG7uOG7kCxLxahSOUvhu6QuSznhu7ZhSznhu7hXO0s44bqzS+G7puG6oTvhu7RLxahSOUvhu7Ys4bue4bukS+G7pOG7tixLOeG7tmHhu65LxahSOUs5N+G7rjtLxag94buQS8OZ4buYO0s5JDvhu7ZL4bukLkvhu7bhu7hYYUs/4bq34buk4buCSznhu7bhu5Dhuq1LOeG7tlZL4buk4bu2LEvhu7Nh4bqtVjlLxag9O+G7tks4e0tM4buOL05MTcOVL+G7s2otQeG7i3LEqUs5N8SDMOG7pEvFqC5Lw6Iw4bu4Szvhu7bhu7hXYUvFqOG7uFk6Szow4bu44buCS8OZxIMw4bukS8WoU2FLxajGoEvDouG7mEvFqOG7kDvhu7RLOeG7lCxLN+G7kEs74bu24bq1O+G7tEvhu7bhu7hYYUvhuq874bu0SzlA4buk4bu2S+G7pOG6t+G7pEs54buU4bu4Szvhu7bhu7hXYUvFqD3hu5BLNeG7tsSDIDvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSTg5Nyw74bu0w41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu6Y54bu2YTrDmUvhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLTUxMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OS4buMTzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTcOSTS9OTE7hu6bDkkzDlE3Dkk1POcOSTsOSTOG7jD9M4buEKjXhu7Thur43w4nhu4zDk01KS+G7kD85w4lK4buZ4bu4WGFL4bqvO+G7tEvFqFNhSznhu7jhu647Sznhu5Thu7hLaj474bu0S+G7tyA7Szjhu5BhSzZh4bqtS8WoPTvhu7ZLOOG7uFY5S+G7pOG7tuG7njlLw6Lhu7hY4bukS8WoUmFL4bu04bu44buSS8WoUjlKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUpNTExMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkuG7jE9KSy/DjUkvODk3LDvhu7TDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw43hu5nhu7hYYUvhuq874bu0SzlA4buk4bu2S+G7pOG6t+G7pEs44buQYUs74bu24bq1O+G7tEvhu6Thu7ZSO0vhu6Thu7YkO+G7tuG7gks44bu4VjlL4buk4bu24bueOUs5Izvhu7ZLOTfhu5Q74bu0S8WoU2FL4bukIOG7gks4ezlLxahSOUvhu5YsS0fhu5Y74bu2Szrhu7g74bu2S+G7tijhu5BISS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7pzvhu7RLcOG7rkvhuqZhUTtLcuG7kDrhu4JLw73hu7YuS+G7pOG7tuG6o0s5PeG7pOG7tktB4buLcsSpSznhu7Y9Szk3UjtL4bu14bqxO+G7tEvhu7nhu7Y+O+G7tOG7gkvhu7Zh4bqtWDtLaj474bu0S+G7tyA7S+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gktx4buL4buz4buZSzh7S8OTw5Xhu4xLO+G7tOG7mOG6rUtN4buOL04vTkxOTUstS3NxTcOTS8OiMOG7uEtO4buMSz8+S8WoUjlLOeG7lOG7uEvhu6Hhu7ZhS+G7plE7S+G7pMSDSzow4bu4S8Oi4buYSybhu7ZhSznhu7bEgyA74bu0Szrhu5Thu7jhu4JL4bumPeG7pOG7tkvDouG6oUvhu7YiO0vhu7YyNUvhu7bhu5Dhu7hLw5nhu647Szk34bqh4bukS8WoxIMxO+G7tEs5N2E74bu0SzlROks54bu2PUs5N1I7S+G7teG6sTvhu7RL4bu54bu2Pjvhu7RLxajEgzLhu6RLOV1L4buk4bu24bqv4bukS8WoUmFL4bu04bu44buSSz/hu5Thu7hLw6Iw4bu4Szvhu7bhurU74bu0SzlAO0vhu7bhu7hYYUsm4bu24buWSzZh4buQO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7k3xIMw4bukS8WoLuG7gks54buU4bu4S+G7s2Hhuq1WOUvFqD074bu2Szh7S8OV4buM4buM4buML+G7s2otQeG7i3LEqUs74bu04buY4bqtS05OLU1MLU5MTk3hu4JLQeG7i3LEqUvhu7Zh4bqtWDtLaj474bu0S+G7tyA7S8WoxqBL4bu24bqj4bqtSyZWOUs2YeG7lks5N8OhO+G7tEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kks2YeG6rVc7SzjhurNL4bum4bqhO+G7tEtO4buMSz8+S8WoUjlLOeG7tmFb4bukS3Hhu4vhu7Phu5lLTsOTTU9LO+G7tOG7mOG6rUtOTi/hu44vTkxNw5Thu4JLOOG7kGFLxahd4bu4Sznhu7bhu5g74bu2S3Hhu4vhu7Phu5lLOHtLw5PDleG7jEvDojDhu7hLP+G6qUvhu6Ys4buCSzZh4buSS01OTEs74bu04buY4bqtSyZZSznhurFLO+G7tOG7mOG6rUs14bu24buuS+G7pmHhuq1YOUsmVjlLNmHhu5ZLOTfDoTvhu7RLxahSYUvhu7Thu7jhu5JL4buk4buS4bukS+G7tltL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7bhu4JL4buk4buSSzvhu7ZRO0sm4bu2Pjvhu7RLO1s1Sznhu7hXO0s5N8OhO+G7tEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DguG7uFjhu6RLNeG7tuG7luG7uEs5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RLxahSYUvhu7Thu7jhu5JLP+G7lOG7uEvFqMagS+G7tFHhuq1LN+G7kEs74bu24bq1O+G7tEsm4bu2Lksm4bu24buaO0s74bu2UjlLxag9O+G7tkvFqHvhu7hLw6Iw4bu4S8Oi4bu4WOG7pEs54bu2YUs74bu0UTtLOOG7kuG7pOG7tkvhu6ThuqPhu5BLxag94buQSzXhu7bEgyA74bu0Szk3LDvhu7RLw6Lhu7hY4bukSzk34bu4WTtLJuG7tuG7kOG7uEvFqFNhSznEg0vhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RL4bukIEvDmeG7ljtL4buk4bqj4buQSznhu7Y9Szk3Ujvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcuG7tOG7kOG6rUs5Nyw74bu0S8OZYV3hu7hLOV1L4buk4bu24bqv4bukS8WoUmFL4bu04bu44buSSz/hu5Thu7jhu4JLOeG7tsavLEs+O+G7tEty4buQOksm4bu2Pjvhu7RL4bukITtL4buk4buWO+G7tkvhu6Thu7bGrztLP1I7S+G7pOG6o+G7kEs74bu0xIMx4bu4Sznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kkvFqFI5Szvhu7bEg0s5N8SDMOG7pOG7hkvhu6Thu5Lhu6RLxah74bu4SznEgzI74bu0S+KAnOG7pCFLxahSOeKAneG7gkvFqFNhS+G7pCBLOeG6sUvhu6Thu5Lhu6RLOyDhu7hLJuG7tuG7kuG7pEvFqF1Lw6JXS+G7pMOjO+G7tEvhu7RTO0s74bu2xINLJuG7tj474bu0S+G7pCE74buES+G7ueG7tuG7kOG6rUvDouG7mCxLxaguS+G7pOG7tuG6o0vhuq1WYUs/4buYSzvhu7TEgzHhu7hLxag94buQSzXhu7bEgyA74bu04buCSzvhu7TEgzHhu7hLM0vhu6Thu5Lhu6RL4bu2YeG6rVg7Sz9RO0vhu6RUO0vhu6QuSzrhu5454buCSzk3xIMw4bukSzjhurdLJuG7uFk6Szgs4buSOUvhu6ThuqPhu5BLP+G6t+G7pEs/xIMyO+G7tEvhu5A7Szvhu7g74bu2S8Wo4buWOkvDmeG7lixL4bu04bu44bq1S+G7tCM7Szk3VDlLOeG6t+G7gkvDouG7mEvhu5A7Szks4buYO0s5Nyw74bu0S+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RLNeG7tiE74bu0S+G7pj3hu6Thu7bhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5N+G7kuG7uEvDojDhu7hLw5lhXeG7uEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kks/UztLTeG7gkvhu6Thu5Lhu6RLxah74bu4SznEgzI74bu0S8WoVeG6rUvhu7Thu7jhu5JLP+G7rjtLOTcx4bu44buCSznhu7ZUOkvhu6Thu7ZAS+G7pC5LPz5LxahSOUvFqFXhuq1LP+G7rjtLT8OVSzk34bu4WGFLxah9O+G7tC86Tks54bu2I0s74buQ4bqt4buCSzkjO+G7tks5N+G7lDvhu7RLOTfhu647Sybhu7Y+O+G7tEvhu6QhO+G7hEtqUeG6rUvhu6TDozvhu7RLP+G7mEs5QDtL4bu24bu4WGFLOUDhu6Thu7ZL4buk4bq34bukS8WoWUs74bu24bq1O+G7tEs74bu0xIMx4bu4S+G7plE7S+G7pC5LO+G7tmFL4bukU2FLOmHhu5BLOeG7tuG6t+G7pOG7gks54bu4VjVL4bukVDvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bunO+G7tEty4bu0YeG6rcOdO0vDguG7mjtL4buL4buCS+G7tltL4bumUTtLOeG7tj1LOTdSO0vhu7XhurE74bu0S+G7ueG7tj474bu0S+G7pC5LO+G7tmFL4bukU2FLOmHhu5BLxahSOeG7gks54bu24buQOkvhu7Thu7jhu5BLxahSYUvhu7Thu7jhu5JL4buk4bu2LEvDmeG7uFY54buAS+G7t+G6t0vDouG7mCxL4bukYVvhu6RLJj01Sznhu7Yx4bu4S+G7pOG6o+G7kEs5JDvhu7bhu4JL4bu2YeG6rVg7S8OiMOG7uEs74bu24bq1O+G7tEs2YeG6rUvFqD074bu2Sznhu7bhu5w5S+G7pOG7tuG7njlLOTcsO+G7tEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S8WoUmFL4bu04bu44buSS8WoUjlLOTfhu5I74bu2SzkjO+G7tks5N+G7lDvhu7RLxahTYUvhu6Qg4buCSzh7OUvFqFI5S+G7lixLxajGoEs14bu2UztLO+G7mCxLOeG7lCxLxajhu7hXYUsm4bu4WDvhu4JLOTfhu5AsS+G7pCBL4bu2W+G7uEvhu6Thu7YsSzvhu7bhurU74bu0Szvhu7TEgzHhu7hL4bukLks74bu2YUvhu6RTYUs6YeG7kEvFqFI5S8WoWUvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RLOeG7tuG6t+G7pEs74bu2xINLPjvhu7RLOeG7uFY1S+G7pFQ74buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjWrEgzLhu6RLw5nhu7hWOUvhu7Thu7jhu5BLxagjO+G7tks+O+G7tEvhu4tLOeG7tmFb4bukS+G7puG7uFg7S8WoPjvhu7RLJuG7tlVh4buCS8OZIzvhu7ZLOeG7tsSDMTvhu7RL4buk4buS4bukS+G7pCw7S8Wo4bu4Sz/hu5g6S+G7mjtL4bqn4buQ4buCSzvhu7bhu5hL4buk4bu2JEvhu6QuS05LPjvhu7RLw5nhu5hLN1s74bu0SzfGoOG7uOG7hEty4bu2xIM74bu0Szvhu5Dhuq3hu4JL4bumLEvhu5Y74bu2S+G7tsSDMzvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pj3hu6Thu7ZL4buJc8OC4buVxKktTcOU4buCS+G7pOG7kuG7pEvhu6QsO0s2YeG6rVY5S8WoPTvhu7ZL4buk4bu2YeG6rVk7S8OiV0s2YeG7rkvFqFlLOOG7uDvhu7ZLOHs74bu04buCSz/hu5g6S+G7mjvhu4JLO+G7tuG7mEvhu6ThurPhu5BLJuG7tj474bu0Sznhu7ZZS8Wo4buSNUvhuq874bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEtNTExMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5Lhu4xPNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05Nw5JNL05MTuG7psOSTMOUTk9Mw5Q5TsOUw5TDlcOVP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDiU/DksOSSkvhu5A/OcOJSuG7meG7uFhhS+G6rzvhu7RLxahTYUs54bu44buuO0s54buU4bu4S2o+O+G7tEvhu7cgO0s44buQYUs2YeG6rUvFqD074bu2Szjhu7hWOUvhu6Thu7bhu545S8Oi4bu4WOG7pEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kkvFqFI5SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKTUxMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5Lhu4xPSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONceG7njlLw5nhu6I74bu0SzZh4bqtS+G7tizhu5Thu6Thu7ZLw5PDleG7jEvDojDhu7hLTuG7jEs/PkvFqFI5S8WoxqBL4bu2LOG7mDtLOeG7tuG7uFg7S+G7tuG7lEs5Uzvhu7Thu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4oCccFM7S01LOT7hu7hLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQSztbNUvhu7Z9SzggS8WoWUvFqFJhS+G7tOG7uOG7kks74bu2xIM74bu0Sybhu7bhu7hLxahSYeG7gks5LOG7mDtL4bu04bu44buSS+KAnDk34buuO0s5NzHhu7jigJ1LO+G7rjtLO+G7tFQ6Szvhu7TDoOG7uEvhu6Thu7ZSNUs74bu2VDtLN+G7kEvDolfhu4RLalHhuq1LP+G7mEs/UztLTks5PuG7uEs54bu24buQOkvhu7Thu7jhu5BLxahSYUvhu7Thu7jhu5JL4bumLEvDmeG7uFY5S+G7pC5LO+G7tuG6tTvhu7RLNmHhuq1Lxag9O+G7tks6MOG7uEs54bqxSzkkO+G7tuG7gkvDmeG7ljtLOeG7tlE7Sz474bu0S8WoxqBLxahSYUvhu7Thu7jhu5JLOeG7tuG7mDvhu7ZL4bukPjvhu7RLTUs/PkvFqFI5SzNLNeG7tsOgS+G7tjI1S8OiMOG7uEs74bu2YUvhu6RTYeG7gksm4bu2Pjvhu7RLP1FhSzjhu5BhSzk+4bu4S+G7pMOjO+G7tEvFqMagS+G7tizhu5g7Sznhu7bhu5g74bu2Szvhu7Thu7Yl4buQS8Oi4bqhSznhu5jhu7hL4buk4bu2QDvhu7ZLw6Iw4bu4Sz8+S8WoUjlLOTfhu6474buE4oCdSy1LPjvhu7RL4buLS8OiYeG7uEvDouG7sEvhu6Thu7YsS8OZ4bu4Vjnhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54buU4bu4S+G7s2Hhuq1WOUvFqD074bu2S8OUTk3hu44v4buzai1B4buLcsSpSzvhu7Thu5jhuq1LTsOTLU1NLU5MTk1L4buk4bqj4buQS0Hhu4tyxKlL4bu2YeG6rVg7S2o+O+G7tEvhu7cgO0vDoldL4bukPjvhu7RLO+G7tlQ7SyZWOUs2YeG7lks5N8OhO+G7tEvFqFJhS+G7tOG7uOG7kks2YeG6rVc7SzjhurNL4bum4bqhO+G7tEvFqFI5Sznhu5Thu7hL4buh4bu2YUvhu6ZRO0vhu6TEg0s6MOG7uEvDouG7mEsm4bu2YUs54bu2xIMgO+G7tEs64buU4bu44buCS+G7pj3hu6Thu7ZLw6LhuqFL4bu2IjtL4bu2MjVL4bu24buQ4bu4S8OZ4buuO0vFqMSDMTvhu7RLOTfhuqHhu6RLOTdhO+G7tEs5UTpLOeG7tj1LOTdSO0vhu7XhurE74bu0S+G7ueG7tj474bu0S3Hhu4vhu7Phu5lLOHtLw5PDleG7jEs74buuYUs3POG7gEvhu7nhu7Yx4bu4S+G7tuG7lDtLO1s1Sznhu7hXO0s44bqzS+G7puG6oTvhu7RLxahSOUvhu6Thu7ZUOks74bu2UjlLT0xLO+G7tOG7mOG6reG7gksmWUs54bqxSzvhu7Thu5jhuq1Lw5nhu5A7S+G7tuG7mDvhu7ZLOeG7tj474bu0S8OZ4buSLEs7WzVLOeG7uFc7SzjhurNL4bum4bqhO+G7tEvFqFI54buCSzvhu7TEgzHhu7hLOTfDoTvhu7RLxahSYUvhu7Thu7jhu5JLO1s1S01MTOG6uks54bu4VztLOOG6s0vhu6bhuqE74bu0S8WoUjnhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONauG7lOG7uEvhu6bhu7hYO0vDveG7tiE74bu0S+G7ueG7mOG7uEvhu6Thu7ZAO+G7tkstS+G7oVZL4bu2LOG7lOG7pOG7tkvhu7Zh4bqtWDtLaj474bu0S+G7tyA7S+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gks74bu0xIMx4bu4Szk3w6E74bu0S8WoUmFL4bu04bu44buSS8WoxqBLO+G7tOG7tuG7uOG7rjpLOcOh4bukS+G7tizhu5g7Sznhu7bhu5g74bu2Szvhu7Thu7Yl4buQS8Oi4bqhSznhu5jhu7hL4buk4bu2QDvhu7ZLw6Iw4bu4SzljSz9YSztbNUs54bu4VztL4buk4buQLOG7hEtqUeG6rUvhu6TDozvhu7RLP+G7mEs6WzlLOTcsO+G7tEs4e0s74bu24bu4V2FLOuG7njlLw5nhu6I74bu0Sznhu5Thu7hL4bu2YeG6rVg7S2o+O+G7tEvhu7cgO0vhu7Thu7bhu7hLO+G7tlQ7SyZWOUs2YeG7luG7gkvhu7bhu7hYYUvhuq874bu0SzlA4buk4bu2S+G7pOG6t+G7pEs44buQYUs74bu24bq1O+G7tEvhu6Thu7ZSO0vhu6Thu7YkO+G7tks54bqxS0Hhu4tyxKlLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7tyA7S2ojO+G7tkkvNcON

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]