(vhds.baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo xã Hà Đông, huyện Hà Trung cho biết, hiện khu vực Ly cung Nhà Hồ (hay còn gọi là cung Bảo Thanh) còn tồn tại chứng tích về Giếng Vua. Ngoài ra, vùng phụ cận tại thôn Kim Sơn còn một xạ nước hình bán nguyệt khá độc đáo, thu hút nhiều du khách cũng như giới nhiên cứu.
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8OsRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8Os4bun4buL4buoxJDFqW3hu6nhu5XDgm3hu7jDgXjhurThu7lt4bqnSOG7mW1P4buXbcOSxqFt4bq0xKjhurrFqW3hur5tO+G7jG3FqUjhurThu7ltLkHhu5dtQERtw6wv4bun4buLw6wvRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8OsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLO+G7neG6tEFt4bupxqHDgm3DkuG7nW1A4buXbeG7qELhurThu7lmbUFI4buMw73hurRtQOG7l23DoeG7hEjhurThu7ltxalBw4Jt4bunw4F4R2ZtQcOBw73hurRt4bqwQUhtT0zFqW074buMbcWpSOG6tOG7uW0uQeG7l21ARG1pQeG7meG7jG3FqeG6puG6tG3hu7nhuqzDgW3hurbhu5dtxalI4bq04bu5beG7puG7m8OCbcOhQeG7meG6tEHDrW3FqeG6puG6tG1HROG6tG1HxqHDgW3FqUFK4bq04bu5bUfDgMWpQW1PeW3hu7jDgXjhurThu7lt4bqnSOG7mWdtLuG7ucOC4buXw4Ft4buE4buZZm1Pw43hurThu7lt4buGQcOMbcWpw7rhurRtR8ahw4FtR0FC4bq0bTrDgeG6sm1h4bq44bq0bcWp4bqm4bq0beG6ssSQR23DksahbeG6tMSo4bq6xaltQeG6oOG6tEFt4bun4buV4bq0beG6tOG7uUjhu4zDvUdt4bqwQeG7lW3hu6nEkMWpbeG7qeG7lcOCZm1HQUhtQUlHbeG6tEHDgXlIbcawSG3hurBB4buVxalBbcWp4buI4bq04bu5beG6tEHEqG3hu7nDgeG6usOBbeG6tEHDgXfhurRtxalKSGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6xGR+G7hMOC4bq04bu54buLw6zhu6fhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbeG7kW5u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Nt4buPw7LDsuG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds29v4buTL8OzbsOzxrBvbsO0w7Lhu43hu4/hu5NHb8O04buNw7Lhu5HhurZuZ+G6ruG7huG7ueG7h+G7hOG6u8Oyb+G7kWxt4buZ4bq2R+G6u2zhu6jEkMWpbeG7qeG7lcOCbeG7uMOBeOG6tOG7uW3huqdI4buZbU/hu5dtw5LGoW3hurTEqOG6usWpbeG6vm074buMbcWpSOG6tOG7uW0uQeG7l21ARGxtw5PDgcawR0Hhurts4buRbm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bOG7j8Oyw7JsbS/hu4vDrC/hu6fhu4vDrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i+G7uMOBeOG6tOG7uW3huqdI4buZbcWp4bqkbeG6sMOBeOG6tG1H4buEScWpbUHhuqDhurRBbU9IQuG6tOG7uWZt4bq0xKjhurrFqW1H4buEw4LhurThu7ltw5Lhu5nhurRBZm3hurLhu5VHbeG6tuG7l+G6tEHDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLQMOBw73hurRtR8ahw4Ft4bu4w4F44bq04bu5beG6p0jhu5lt4bq04buh4bqybUfhu4R34bq0beG6sEFIbeG7qXRHbcaww4Jt4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jmZtw5Lhu6vhurRt4bu5w4FO4buZbUHhu5nDgW1BxJBtxrBz4bq0bUDDguG7l+G6tOG7uW3huqfhu6PhurRtQMah4bq0QW1P4buXbeG7qHDhurThu7lt4bqn4buj4bq0beG7qOG7meG6tOG7uW1HQUjEkMWpbUdBQuG6tG1AxKjhurThu7ltN0Hhu5VHZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu7jDgXjhurThu7ltQeG6oOG6tEFtT0hC4bq04bu5Zm3DkkjhurThu7lt4buCSOG7meG6tEFt4bq24bqm4bq04bu5beG7ucOBeOG6tOG7uW3hurDDqG3hu6nhu5VtR3ThurJtR0Hhu5fhurRBbUdL4bq04bu5beG6tuG6uuG7hmdtO+G6uuG7hm3GsMSo4bq6w4FtRsOCbeG6tuG7q21P4bq6w4Ft4bq24bq64buGbUfhu4R34bq0Z203QXXhurRtR0tt4bqycEdt4bq0xKjhurrFqW1H4buE4bq+beG6tnfhurRt4bupxKjDisWpbeG6tEHDuuG6tG3hu6nhuqLhurRBbcOSc+G7jG3hu6fhu6HhurThu7lt4bu5xqHFqUFmbUfhu4Thu5VHbU9O4buZZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu5jhurRBbUDDguG7l+G6tOG7uW3huqfhu6PhurRtQMah4bq0QW1pxalB4buKbUHEkG1GQ+G6tOG7uW3Fqcah4bq0QW3hu7nDgXjhurThu7nDrW3FqUHDgm3hu6fDgXhH4buDbcOhS23hurBBw4FtRsOB4bq0QW3hu4Thu5lt4bupeOG6tG3hu7nDgeG6vG3FqUHEqOG7mW1HQXThu4xt4bu5w4F44bq04bu5bcWpxqHhurRmbeG6tMSo4bq6xalt4bupw4zFqWdtw6FI4buMbeG6tuG6puG6tOG7uW3hu7nDgXjhurThu7lt4bqwQULhurThu7ltRnNIZm3hurRBxKjhurThu7lt4bq04bu5SEThurRt4bq0xKjhurrFqW3hurThu7l14bqybcawRMOBbcaw4buXw4Jt4bu5w4FJ4buGbcWpQcOCbeG7ucOBeOG6tOG7uW3hurZJxalt4bq04buXw4Jtxanhu4jhurThu7lt4bupdeG7jG3hu5/hu4ZmbUfhu4TDguG6tOG7uW3DkuG7meG6tEFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Nt4buRbm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23hu4/hu5Hhu5Phu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7Nvb+G7ky/Ds27Ds8awb27DtMOyw7Xhu49uR+G7jcO0buG7jcOz4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4ThurvDs8Ozb2xt4buZ4bq2R+G6u2zhu6jEkMWpbeG7qeG7lcOCbeG7uMOBeOG6tOG7uW3huqdI4buZbU/hu5dtw5LGoW3hurTEqOG6usWpbeG6vm074buMbcWpSOG6tOG7uW0uQeG7l21ARGxtw5PDgcawR0Hhurts4buRbm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bOG7j+G7keG7k2xtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4suQcOBeUhtQcSQbcawc+G6tG3GsOG7peG6tG3hurTEqOG6usWpbU95bUZNbcaww4zhurThu7nDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4burw4JtRk1tR+G7hEjhu4x54bq0Zm1HQeG6oG3hu6lz4buMbeG6tuG7l23hu7jDgXjhurThu7lt4bqnSOG7mWZt4buGQcOMxaltT8OMbcWpQcOCbU9I4buZZ20u4bu5SEThurRt4bq0xKjhurrFqW1P4bqgbU/DuuG7jG3hu6nEqMOKxalt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRt4bq0c+G6tOG7uW3hurTDgUhmbeG7ucOBTm3hu7nhuqDhurRnbS7hu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG3FqUHDg23hurZ04buMbeG6tMSo4bq6xalt4bup4buzbeG7o+G6tGZtSEPhurThu7lt4bqwQULhurThu7ltRk1txrDDjOG6tOG7uW1P4buXw4JtT8OBw73FqW3hurBB4buVxalnbS7hu7nhu5fhu4xtR0HEqOG6vOG6tOG7uW3hu6fhu5dtxanDguG6tG3hurbhu5fhurJtR3ThurJtxalB4burbeG6sEFC4bq04bu5beG7qeG7s23FqUHDgm3hurbhu5Vtxalz4buMbeG7hOG6uMOBbU/hu53DgW1P4buXw4Jt4bq24bqm4bq04bu5beG7ucOBeOG6tOG7uWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6zDgeG6suG7uW3FqeG6tuG7mUZG4bq7bMOBxajhu6vhurRH4bur4buEbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zDk8OBxrBHQeG7g23hu5FubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7j27hu5Phu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7Nvb+G7ky/Ds27Ds8awb27DtMOy4buRb8OzR8O0w7TDtcO0w7ThurZuZ+G6ruG7huG7ueG7h+G7hOG6u+G7k8O04buNbG3hu5nhurZH4bq7bOG7qMSQxalt4bup4buVw4Jt4bu4w4F44bq04bu5beG6p0jhu5ltT+G7l23DksahbeG6tMSo4bq6xalt4bq+bTvhu4xtxalI4bq04bu5bS5B4buXbUBEbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zhu5FubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurts4buPbuG7k2xtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4su4bu54buX4buMbUdBxKjhurzhurThu7lt4bun4buXbcWpw4LhurRt4bq24buX4bqybUd04bqybcWpQeG7q23hurBBQuG6tOG7uW3hu6nhu7NtxalBw4Jt4bq24buVbcWpc+G7jG3hu4ThurjDgW1P4budw4FtT+G7l8OCbeG6tuG6puG6tOG7uW3hu7nDgXjhurThu7lnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7izpBQuG6tOG7uW3FqUHDg23hu4ZB4buVR21Bw4HDveG6tG3hu7jDgXjhurThu7lt4bqnSOG7mWZtR8ahw4FtR0FC4bq0bTrDgeG6sm1h4bq44bq0bcWp4bqm4bq0bUdE4bq0bUfGocOBbeG6ssSQR23DksahbeG6tMSo4bq6xalt4bqwQeG7lW3hurThu7lI4buMd+G6tG1P4but4bq0bU/hu5dt4bup4buZ4bq04bu5beG7qcSow4rFqW3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1GTW3GsMOM4bq04bu5beG7qXjhurRt4bq04bu54buX4buMbeG6tOG7meG7jGdt4bqpxqFt4bq0xKjhurrFqW3hu6nEqMOKxaltw5Jz4buMbcawTOG6tOG7uW1HQeG7q8OCbUHhuqDhurRBbeG7p+G7leG6tG3hurThu7lI4buMw71HZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUHhu6vDgm3FqeG7lcWpbcWp4buZw4Jt4bq0w4F34bq0bUfhu4TDguG6tOG7uW3hurbhu5fhurThu7ltxalBw4Jt4bunw4F4R2Zt4bq0xKjhurrFqW3FqUHhu5vhu4xt4buE4buZbUdLbcOSxqFt4bq24buXbeG6ssahxalBbeG6tOG7uUhE4bq0beG7qcSow4rFqW3FqUHhu59HbeG6tuG6rMWpbUdLbUfhu4TDguG6tOG7uW3hurbhuqbhurThu7ltxrDhu53hu4xt4bq0ScOBbeG7qMahw4FtO8ahw4Ft4bup4buzbcWp4buVxalt4bunw7rFqW3hu4JI4buZ4bq0beG6tsahw4Ft4bq0QeG7l21ARG1GTW3GsMOM4bq04bu5bUfhu4TDguG6tOG7uW1Gw4HhurRBbUHDgsahR21HQUjhur5tw5LEqOG7mWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6zDgeG6suG7uW3FqeG6tuG7mUZG4bq7bMawR0FI4bqy4bunbcOBxajhu6vhurRH4bur4buEbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zDk8OBxrBHQeG7g23hu5FubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7jeG7j27hu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7Nvb+G7ky/Ds27Ds8awb27DtMOy4buR4buN4buNR+G7kcO0w7Thu4/hu43hurZuZ+G6ruG7huG7ueG7h+G7hOG6u+G7keG7kcOzbG3hu5nhurZH4bq7bOG7qMSQxalt4bup4buVw4Jt4bu4w4F44bq04bu5beG6p0jhu5ltT+G7l23DksahbeG6tMSo4bq6xalt4bq+bTvhu4xtxalI4bq04bu5bS5B4buXbUBEbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zhu5FubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurts4buN4buPbmxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vhuqnGoW3hurTEqOG6usWpbcWp4bqm4bq0beG6sEHhu5Vt4bq04bu5SOG7jHfhurRtT+G7reG6tG3hu6nhu5nhurThu7lt4bupxKjDisWpbeG6tEFz4bq0bcawc+G6tG1GTW3GsMOM4bq04bu5w6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy7EqOG6usWpbUdLbcOSxqFt4bupxKjDisWpbcaw4bul4bq0beG7gkjhu5lt4bqyxJBHbUfhu4TDjG3hu6lE4bq04bu5bWlB4bqg4bq0QW3hurRBxKht4bupdUht4buGQeG7lcOCw61nbcOhQcSo4bq84bq04bu5beG6ssOJw4FtxalBw4F5SG1Bw6hmbUfhu4Thu69txanDguG6tG3hu4Thu5ltR+G7n+G6sm3hu4RN4buZZm3hu4ZBw4xt4bq0Tm1HQeG6oG3hu7nDgXBHbeG7ucOB4buIZ23DoUjhu4xt4bq0QcOBd+G6tGZt4bq04bu5SOG7jHfhurRtR+G7n8WpbUZNbcaww4zhurThu7lt4bq0xKjhurrFqW3hur5t4bupc+G7jG3FqeG7iOG6tOG7uW3FqUFwR23FqUF2Zm1HSOG7jMO9R23hu6lDw4Ft4bqwQULhurThu7lt4bupxKjDisWpbeG7hkHhuqThurThu7ltSHhmbU9KR23hu6fhuqht4buE4buVxalt4bunS+G7mW3hu6fhu53DgeKApsOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbeG7kW5u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Ntw7VubuG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds29v4buTL8OzbsOzxrBvbsO04buNbsOzw7JHb+G7k+G7j8Oy4buP4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4ThurvDtMOybG3hu5nhurZH4bq7bOG7qMSQxalt4bup4buVw4Jt4bu4w4F44bq04bu5beG6p0jhu5ltT+G7l23DksahbeG6tMSo4bq6xalt4bq+bTvhu4xtxalI4bq04bu5bS5B4buXbUBEbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zhu5FubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7VubmxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4su4bu5SEThurRt4bq0xKjhurrFqW3hu6nEqMOKxaltxrDhu6XhurRt4buE4buZbUdBQuG6tOG7uW3hu4JI4buZbeG6ssSQR21D4bq04bu5beG7qUThurThu7ltQeG6oOG6tEFtR0HDjW3hu7nDgUPhurThu7lt4bq04bqm4bq04bu5beG7hkHhu5XDgm3hu6fhu6HhurThu7lt4bupROG6tOG7ucOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbeG7kW5u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Ntw7VubuG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds29v4buTL8OzbsOzxrBvbsO04buNb+G7jcO0R+G7jeG7jcO0w7TDtOG6tm5n4bqu4buG4bu54buH4buE4bq74buP4buN4buNbG3hu5nhurZH4bq7bOG7qMSQxalt4bup4buVw4Jt4bu4w4F44bq04bu5beG6p0jhu5ltT+G7l23DksahbeG6tMSo4bq6xalt4bq+bTvhu4xtxalI4bq04bu5bS5B4buXbUBEbG3Dk8OBxrBHQeG6u2zhu5FubmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7VubmxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4s74bqm4bq04bu5bcOSxqFt4bq0xKjhurrFqW3hu4TEkOG6tOG7uWZt4bq24buXbeG6sEFC4bq04bu5beG7ucOB4buZ4bq0bcWpQcOCbUfhu4Thu69t4bur4bqybUdBQuG6tG1H4buf4bqybeG7uMOBeOG6tOG7uW3huqdIw4Ft4bupw43hu5lt4bqyw4nDgW3FqUHDgXlIbUHDqGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLfeG6tOG7uW03Qcah4bqybeG6p+G7o+G6tG3huqfEguG6tEFmbeG7psOAbUdBxKht4buo4bub4bq04bu5beG7iuG7jG3DkuG7nW1A4buXbeG7qELhurThu7ltxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g23DoeG7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG3FqUFK4bq04bu5bUfDgMWpQW1PeW3hu7jDgXjhurThu7lt4bqnSOG7mW1P4buXbcOSxqFt4bq0xKjhurrFqW1Bw4HDveG6tG3FqeG6puG6tG3hurBB4buVbeG6tOG7uUjhu4x34bq0bU/hu63hurRtT+G7l23hu6nEqMOKxaltLkFz4bq0bcawc+G6tG1GTW3GsMOM4bq04bu5Zm3hu6fhu5vDgm1Pw71nbUDhu6HhurThu7lt4bq04buj4bqybcOS4budbcWp4buI4bq04bu5beG7qeG6pOG6tG3hu6lC4bq04bu5beG7qeG7m8OCbcawSG3hurBB4buVxalBbU95bUdB4buZ4bqybeG7gkjhu5nhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu5hIR0HDguG7hGzhu4th4bq44bq0beG7qOG6oOG6tEHDrC/hu4bhu4s=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]